Asal Beag (Little Donkey) Srath Sona/Happy Valley


Asal Beag (Little Donkey)

Similar Content

Browse content similar to Asal Beag (Little Donkey). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:15:500:15:57

'S e latha breagha grianach a th'ann ann an Srath Sona.

0:16:060:16:10

Tha an sgoil air dunadh son an t-samhraidh 's tha a' chlann

0:16:110:16:15

air na saor-laithean. Hooray!

0:16:150:16:17

Tha Ceit is Coinneach a' fuireach aig taigh Ghranaidh.

0:16:200:16:24

'S for thoil leotha dol an sin oirtha torr rudan ri dheanamh.

0:16:240:16:28

A' gairnealaireachd...

0:16:290:16:31

Ag eisteachd ri sgeulachd...

0:16:330:16:35

Agus a' coimhead air na seann dealbhan aig Granaidh.

0:16:370:16:41

Saoil co tha siud? Tha i coltach ri Ceit!

0:16:520:16:55

Ach chan e Ceit a th'ann.

0:16:560:16:59

Cha robh Ceit riamh air asal air an traigh.

0:16:590:17:03

S e dealbh a th'ann dhen Mhamaidh aig Ceit is Coinneach

0:17:040:17:07

nuair a bha ise na nighinn bhig.

0:17:070:17:09

Tha Granaidh ag innse an sgeul

0:17:090:17:10

mu dheidhinn Mamaidh agus Ben, an t-asal.

0:17:100:17:13

Aon uair, aig an traigh, fhuair am Mamaidh aig Ceit is Coinneach

0:17:160:17:20

cothrom marcachd air asal sonraichte.

0:17:200:17:22

Bha clag timcheall amhaich...

0:17:220:17:24

..agus bha an t-sitrich a b'airde 's a b' eibhinne riamh aige!

0:17:250:17:30

Bha smuain aig Granaidh. Trobhadaibh, a Cheit 's a Choinnich.

0:17:320:17:36

Carson a tha Granaidh a' toirt dhaibh cnapan-siucar?

0:17:390:17:42

'S co dha a tha na currainnean?

0:17:470:17:49

Tha rudeigin sonraichte aig Granaidh son Ceit agus Coinneach.

0:17:560:18:01

Seo far a bheil na h-asailean

0:18:070:18:08

a b' abhaist a bhith giulain na cloinne air an traigh

0:18:080:18:11

a' fuireach a-nis.

0:18:110:18:12

Tha beatha uamhasach toilichte aca an seo.

0:18:120:18:15

Saoil a bheil Ben an t-asal an seo?!

0:18:190:18:22

Chan eil Granaidh cinnteach -

0:18:250:18:26

coimheadaidh Ceit agus Coinneach.

0:18:260:18:29

Cuimhnich, tha clag timcheall amhaich Ben

0:18:310:18:34

agus tha an t-sitrich as motha agus as eibhinne riamh aige!

0:18:340:18:38

# Anns an achadh uaine tha an t-asal 'g ithe barr

0:18:380:18:43

# Nuair a tha e loma-lan n e sitrich ard

0:18:430:18:47

# Anns an achadh uaine tha an t-asal 'g ithe barr

0:18:470:18:49

# Eee-ohh, eee-ohh

0:18:490:18:51

# Nuair a tha e loma-lan n e sitrich ard

0:18:510:18:53

# Eee-ohh, eee-ohh

0:18:530:18:54

# Eee-ohh, eee-ohh

0:18:540:18:56

# Eee-ohh, eee-ohh, eee-ohh

0:18:560:18:58

# Eee-ohh, eee-ohh

0:18:580:19:00

# Eee-ohh, eee-ohh, eee-ohh

0:19:000:19:02

# Anns an achadh uaine tha an t-asal 'g ithe barr

0:19:100:19:14

# Nuair a tha e loma-lan n e sitrich ard

0:19:140:19:18

# Anns an achadh uaine tha an t-asal 'g ithe barr

0:19:180:19:21

# Eee-ohh, eee-ohh

0:19:210:19:22

# Nuair a tha e loma-lan n e sitrich ard

0:19:220:19:24

# Eee-ohh, eee-ohh

0:19:240:19:26

# Eee-ohh, eee-ohh

0:19:260:19:27

# Eee-ohh, eee-ohh, eee-ohh

0:19:270:19:30

# Eee-ohh, eee-ohh

0:19:300:19:31

# Eee-ohh, eee-ohh, eee-ohh. #

0:19:310:19:34

Seall! Siud e! Ben, an t-Asal!

0:19:380:19:41

O! Chan eil Ben an t-Asal ro mhath air seinn, a bheil e?

0:19:510:19:55

Bu toigh le Granaidh dealbh a thogail son a chur dhan leabhar aice.

0:20:070:20:11

O! Tha an t-am ann airson Ceit is Coinneach a dhol dhachaigh a nis.

0:20:340:20:39

Ach abair gun robh am sgoinneil aca aig taigh Ghranaidh!

0:20:390:20:43

Mar sin leat a Srath Sona!

0:20:470:20:50

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:21:040:21:07

E-mail [email protected]

0:21:070:21:10

Download Subtitles

SRT

ASS