Taobh Thall an t-Saoghail (The Other Side of the World) Srath Sona/Happy Valley


Taobh Thall an t-Saoghail (The Other Side of the World)

Similar Content

Browse content similar to Taobh Thall an t-Saoghail (The Other Side of the World). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:07:500:07:57

Brrr! 'S e latha fuar Geamhraidh a th'ann an Srath Sona

0:08:040:08:08

agus tha a' chlann air an rathad dhan sgoil.

0:08:080:08:12

Tha a' chlann air torr rudan uidheil a thoirt leotha an diugh.

0:08:160:08:21

Tha tigear aig Seoc,

0:08:210:08:23

tha deideag pitheid dathach aig Ceit.

0:08:250:08:28

PARROT TWEETS

0:08:280:08:30

Tha annan aig Sanjay

0:08:300:08:33

agus tha Mairi le ad mhor, sombrero.

0:08:340:08:38

Abair sealladh eibhinn.

0:08:380:08:39

An-diugh, ionnsaichidh a' chlann mu dhuthchannan fad as,

0:08:490:08:53

agus na rudan miorbhaileach a tha ri fhaicinn annta.

0:08:530:08:57

Ann an cuid de dhuthchannan,

0:08:590:09:01

tha a' ghrian a' dearrsadh cha mhor a h-uile latha.

0:09:010:09:05

Seo agaibh duthaich uamhasach teth.

0:09:060:09:09

'S gann gu bheil craobh sam bith an seo agus gle bheag de dh'fhasgadh,

0:09:090:09:14

's mar sin tha e riatanach ad mhor a chur ort.

0:09:140:09:19

Tha torr de dh'ainmhidhean uamhasach alainn agus diofraichte

0:09:330:09:37

agus fiadhaich a' fuireach ann an duthchannan fad as.

0:09:370:09:41

Chi thu torr dhiofar chreutairean anns a' choille mhor.

0:09:410:09:45

O! Pitheid! Abair eun alainn!

0:09:490:09:52

Nathair. Thoir an aire, Sheoc! Tha nathraichean math air falach.

0:10:000:10:06

GROWL

0:10:060:10:07

Aaaaaaa! De tha siud?

0:10:070:10:10

Tigear! Na tig ro fhaisg, a Seoc!

0:10:100:10:14

'S e aite iongantach a th'anns an t-saoghal.

0:10:190:10:21

Tha torr rudan miorbhaileach ri fhaicinn 's ri dheanamh...

0:10:210:10:26

# Fada fad air falbh, fada fada air falbh

0:10:260:10:30

# Fada fada air falbh, Fada fada air falbh

0:10:300:10:35

# Fada fad air falbh, eoin le itean alainn,

0:10:380:10:43

# Fada fad air falbh tha leomhainn is tigearan,

0:10:430:10:48

# Fada fad air falbh, tha beathaichean fiadhaich

0:10:480:10:52

# Is daoine eagalach le aodannan criadhach

0:10:520:10:57

# Fada fad air falbh, Fada fad air falbh

0:11:000:11:05

# Fada fad air falbh, Fada fad air falbh

0:11:050:11:09

# Fada fad air falbh tha a' ghrian nas teotha,

0:11:120:11:17

# Fada fad air falbh tha na h-oidhcheannan fionnar

0:11:170:11:22

# Fada fad air falbh tha ionmhas dheth gach seors,

0:11:220:11:27

# Fada fad air falbh tha orain 's ceol gu leor.

0:11:270:11:32

# Fada fad air falbh, Fada fad air falbh

0:11:350:11:39

# Fada fad air falbh, Fada fad air falbh

0:11:390:11:44

# Fada fad air falbh seolaidh mo bhata

0:11:460:11:51

# Gu duthchannan cein far eil measan araidh

0:11:510:11:56

# Fada fad air falbh abair rudan alainn

0:11:560:12:01

# Fada fad air falbh siubhlaidh mi aon la ann.

0:12:010:12:06

# Fada fad air falbh, Fada fad air falbh

0:12:080:12:13

# Fada fad air falbh, Fada fad air falbh. #

0:12:130:12:18

Tha Seoc ag radh gur e fear-siridh/rannsachair a bhios

0:12:190:12:22

ann nuair a dh'fhasas e mor agus gun siubhail e air feadh an t-saoghail.

0:12:220:12:26

'S math a rinn thu, a Sheoc!

0:12:260:12:28

THEY CHEER

0:12:280:12:31

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:010:13:05

E-mail [email protected]

0:13:050:13:09

Download Subtitles

SRT

ASS