Ag Èirigh sa Mhadainn (Getting Up in the Morning) Srath Sona/Happy Valley


Ag Èirigh sa Mhadainn (Getting Up in the Morning)

Similar Content

Browse content similar to Ag Èirigh sa Mhadainn (Getting Up in the Morning). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

DONNA: Tha a' chamhanaich air tighinn

0:00:040:00:07

air madainn bhreagha Earraich ann an Srath Shona.

0:00:070:00:09

Tha i fhathast uamhasach trath,

0:00:090:00:12

ach tha cuid dhe na creutairean nan duisg cheana!

0:00:120:00:14

Sin an ceann-gorm.

0:00:160:00:17

Tha obair gu leor aige-san ri dheanamh as t-Earrach.

0:00:170:00:20

O, seall! Tri beoil acrach!

0:00:220:00:25

Sin thu fhein!

0:00:320:00:33

Sin a' chiad fhear air a bhiathadh, ach tha aon - da - isean air fhagail.

0:00:330:00:38

Feumaidh tu tuilleadh bhoiteagan fhaighinn, eoin ghuirm!

0:00:380:00:41

'S toigh le na coineanaich bheaga seo

0:00:430:00:45

eirigh trath airson cluich san achadh.

0:00:450:00:47

Duisg, uain bhig!

0:00:520:00:54

Tha am feur uamhasach blasta a' chiad char sa mhadainn!

0:00:540:00:58

Ach cha do dhuisg Ceit is Coinneach fhathast!

0:01:040:01:07

Am eirigh!

0:01:110:01:13

Madainn mhath, a Choinnich!

0:01:140:01:17

Madainn mhath, a Cheit!

0:01:190:01:21

Chan eil duilgheadas sam bith aig Coinneach eirigh sa mhadainn.

0:01:240:01:28

Ach tha Ceit fhathast ag aisling! Siuthad, a Cheit bhig, am eirigh!

0:01:290:01:35

Ah! Madainn mhath, Tomaidh!

0:01:410:01:44

MIAOW!

0:01:440:01:45

Tha am bracaist deiseil!

0:01:520:01:54

Mmm... tha sin a' coimhead blasta!

0:01:570:01:59

Tha Coinneach ann an cabhaig a dhol a-mach a chluich!

0:02:020:02:05

Ach dhiochuimhnich e rudeigin.

0:02:070:02:09

Sin e! Feumaidh e fhiaclan a ghlanadh!

0:02:130:02:17

Suas is sios, suas is sios.

0:02:270:02:30

Feumaidh e ah-uile fiacail a ghlanadh!

0:02:300:02:33

Gle mhath, a Choinnich.

0:02:330:02:35

Tha d' fhiaclan a' dearrsadh!

0:02:350:02:37

Do chothrom-sa nis, a Cheit!

0:02:410:02:43

'S math a rinn thu, a Choinnich, a' cuideachadh do phiuthar bhig.

0:02:500:02:54

Suas is sios, suas is sios.

0:02:590:03:02

Feumaidh i a h-uile fiacail a ghlanadh.

0:03:020:03:05

'S math a rinn thu, a Cheit.

0:03:050:03:07

Tha torr rudan ri dheanamh sa mhadainn.

0:03:070:03:10

CHILDREN: # Seall, tha ghrian ag eirigh deiseil airson cluich

0:03:180:03:23

# Na h-eoin a-nis ceilearadh nan lan duisg a-muigh

0:03:230:03:27

# Tha an t-am againn eirigh anns a' mhadainn thrath

0:03:280:03:33

# Na suilean againn fhosgladh le mearan beag neo dha!

0:03:330:03:38

# Tha Mam gu sona 'g eigheach Greasaibh nis a-nuas!

0:03:400:03:44

# Tha 'm bracaist uile deiseil feuch gun ith sibh suas!

0:03:440:03:49

# Tha an t-am againn eirigh anns a' mhadainn thrath

0:03:500:03:55

# Na suilean againn fhosgladh le mearan beag neo dha!

0:03:550:04:00

# Glanaidh sinn ar fiaclan 's ar n-aodannan gu math

0:04:010:04:06

# Tha sinn uile sona deiseil son an latha

0:04:060:04:11

# Tha an t-am againn eirigh anns a' mhadainn thrath

0:04:120:04:17

# Na suilean againn fhosgladh le mearan beag neo dha!

0:04:170:04:22

# Tha an t-am againn eirigh anns a' mhadainn thrath

0:04:230:04:28

# Na suilean againn fhosgladh le mearan beag neo dha! #

0:04:280:04:33

COCK CROWS

0:04:340:04:36

Mu dheireadh, faodaidh Ceit is Coinneach a dhol a-mach a chluich.

0:04:370:04:42

Chan eil sgoil ann an-diugh 's tha fad an latha aca airson spors.

0:04:420:04:46

Mar sin leat a Srath Sona!

0:04:520:04:55

Download Subtitles

SRT

ASS