Thugainn, Eich Bhig (Gee, Little Horsie) Srath Sona/Happy Valley


Thugainn, Eich Bhig (Gee, Little Horsie)

Similar Content

Browse content similar to Thugainn, Eich Bhig (Gee, Little Horsie). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

'S e latha mor a th' ann an-diugh ann an Srath Sona.

0:00:060:00:09

Tha fhios aig daoine gu bheil rudeigin math a' dol a thachairt.

0:00:120:00:16

Ach cait a bheil Ceit agus Coinneach a' dol?

0:00:180:00:21

Hello, a Choinnich. Hello, a Cheit. De tha a' dol an-diugh?

0:00:250:00:28

Tha cuimhne agam!

0:00:400:00:42

Tha an fheill-chluich ann an Srath Sona an-diugh. Miorbhaileach!

0:00:420:00:46

Ach co air a theid Ceit agus Coinneach an toiseach.

0:01:020:01:05

Oh...cupannan agus sasaran.

0:01:160:01:19

Seall orra! A' dol mun cuairt agus mun cuairt.

0:01:220:01:25

Hello, Mhamaidh.

0:01:250:01:27

Sin a-nis. Tha e seachad.

0:01:320:01:35

De an ath rud a ni iad?

0:01:350:01:37

Abair spors!

0:01:430:01:45

Obh obh! A bheil Ceit ceart gu leor?

0:01:480:01:51

Tha. Cha do dh'eirich cail dhi.

0:01:510:01:55

Ach de ni Ceit agus Coinneach a-nis?

0:01:550:01:58

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil

0:01:580:02:00

Coinneach ag iarraidh air a' chuibhle mhoir.

0:02:000:02:02

Chan eil fhios aig Ceit an teid i air a' chuibhle mhoir.

0:02:040:02:07

Tha a' chuibhle cho ard.

0:02:070:02:10

Seall, a Cheit. Sin Uisdean MacUisdein agus Mairi.

0:02:140:02:19

Nach eil iad doigheil?

0:02:190:02:22

Dh'atharraich Ceit a h-inntinn.

0:02:240:02:27

Tha i a-nis ag iarraidh air a' chuibhle mhoir.

0:02:270:02:29

A bheil a h-uile duine deiseil?

0:02:310:02:32

Tha iad a' dol nas airde agus nas airde,

0:02:350:02:38

os cionn thaighean agus os cionn chraobhan.

0:02:380:02:41

Wow! Abair sealladh alainn. Tha iad nas airde na na beanntan a-nis.

0:02:410:02:47

Seall, tha Sanjay air treana bheag dhearg.

0:03:020:03:05

Tha an latha a' cordadh ri Ceit agus Coinneach gu mor. De a-nis?

0:03:130:03:18

Tha fhios agam - theid iad air eich na feille. 'S toigh leotha na h-eich.

0:03:180:03:23

Cuimhnichibh gu feum sibh greim teann a chumail air an each.

0:03:300:03:35

Chord siud ri Ceit agus Coinneach glan.

0:04:330:04:36

Feumaidh iad a dhol dhachaigh a-nis.

0:04:400:04:42

Ach abair gun robh latha sgoinneil aca.

0:04:420:04:45

Tioraidh a Srath Sona.

0:04:470:04:49

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:05:030:05:07

E-mail [email protected]

0:05:070:05:10

Download Subtitles

SRT

ASS