Duilleagan Foghair (Autumn Leaves) Srath Sona/Happy Valley


Duilleagan Foghair (Autumn Leaves)

Similar Content

Browse content similar to Duilleagan Foghair (Autumn Leaves). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:31:500:31:57

Am foghar a th' ann ann an Srath Sona.

0:32:040:32:07

Tha na lathaichean a' fas na giorra

0:32:070:32:09

agus tha h-oidhcheannan a' fas nas fhaide.

0:32:090:32:12

Brr! Tha a' ghaoth laidir an-diugh.

0:32:120:32:16

Seall! Tha a' ghaoth a' falbh leis a h-uile rud!

0:32:270:32:30

'S math a rinn thu, Sanjay. Tha thu a' cumail an aite sgiobalta.

0:32:470:32:52

Tha na duilleagan a' tighinn bho na craobhan leis a' ghaoith -

0:32:530:32:57

agus tha a' ghaoth gan sgapadh fad is farsaing.

0:32:570:33:00

Seo Ceit agus Coinneach! Chuir iad orra an cotaichean

0:33:020:33:06

is iad a' dol airson cuairt.

0:33:060:33:08

Feumaidh iad am bonaidean cuideachd!

0:33:080:33:10

Te ghorm do Cheit agus te dhonn do Choinneach...

0:33:100:33:13

Stoc an duine cuideachd...

0:33:160:33:19

De eile a chumadh blath iad?

0:33:200:33:23

Tha fhios agam - miotagan. Feadhainn dhonn do Choinneach

0:33:260:33:30

agus feadhainn ghorm do Cheit. Deiseil?

0:33:300:33:33

'S e Dadaidh a tha a' dol leotha airson cuairt andiugh.

0:33:360:33:39

Obh obh!

0:33:400:33:41

Siuthad, Dad!

0:33:410:33:43

Tha sin nas fhearr.

0:33:450:33:47

Ach cait a bheil iad a' dol?

0:33:470:33:49

Tha iad a' dol dhan phairc.

0:33:590:34:01

Seall air na duilleagan! Tha uiread dhiubh air an talamh.

0:34:030:34:08

Tha e math a bhith a' coiseachd tromhpa

0:34:080:34:10

agus a bhith gan gluasad le do chasan.

0:34:100:34:12

Nach eil iad dathteach?

0:34:120:34:14

Seo duilleag mhor orains.

0:34:180:34:21

Tha te bheag dhearg an seo a tha coltach ri rionnaig.

0:34:210:34:25

Oh, a' ghaoth a-rithist.

0:34:250:34:28

Abair geam math -

0:34:300:34:32

co a bheireas air barrachd dhuilleagan?

0:34:320:34:34

Fhuair Ceit aon, dha

0:34:340:34:37

...tri duilleagan.

0:34:370:34:40

Tha cumadh agus dath eadar-dhealaichte orra uile.

0:34:400:34:43

Tha duilleag craobh daraich coltach ri craobh bheag dhonn.

0:34:450:34:49

Tha duilleag a' chuileinn coltach ri graineag uaine.

0:34:490:34:52

Adhbag, tha i biorach.

0:34:520:34:54

Agus tha te a' gheanmchno fhiadhaich coltach ri lamh mhor bhuidhe.

0:34:540:34:58

'S math a rinn thu, a Choinnich.

0:34:580:35:00

Nach toir sinn dhachaigh iad airson dealbh a dheanamh.

0:35:030:35:06

Bidh sin math!

0:35:060:35:08

CHILDREN SING: # Thugainn leinn dhan a' phairc

0:35:170:35:21

# Cuimhnich air bonaid, cot' is stoc.

0:35:210:35:27

# Orains is buidhe, donn is dearg

0:35:270:35:32

# Duilleagan foghair - tha iad a' tuiteam.

0:35:320:35:37

# Duilleagan foghair dha gach cruth

0:35:420:35:47

# Leumaidh sinn nam measg an-diugh

0:35:470:35:52

# Sinn a' coiseachd anns a' ghrein

0:35:520:35:57

# Tha sinn toilichte,

0:35:570:35:59

# Mi fhin 's tu fhein.

0:35:590:36:02

# Thugainn leinn dhan a' phairc

0:36:020:36:07

# Cuimhnich air bonaid, cot' is stoc.

0:36:070:36:12

# Orains is buidhe, donn is dearg

0:36:120:36:17

# Duilleagan foghair a' tuiteam anns gach aite.

0:36:170:36:23

# Duilleagan foghair a' tuiteam anns gach aite. #

0:36:340:36:41

Rinn Ceit agus Coinneach dealbh alainn leis na duilleagan.

0:36:440:36:49

Sgoinneil. 'S math a rinn sibh.

0:36:490:36:52

Tioraidh, a Srath Sona.

0:36:590:37:02

Subtitles by Red Bee Media Ltd.

0:37:180:37:21

E-mail [email protected]

0:37:210:37:24

Download Subtitles

SRT

ASS