Càit a bheil an Gobhar? (Is There a Goat?) Srath Sona/Happy Valley


Càit a bheil an Gobhar? (Is There a Goat?)

Similar Content

Browse content similar to Càit a bheil an Gobhar? (Is There a Goat?). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

4:00:044:00:11

'S e latha breagha foghair a th' ann ann an Srath Sona.

4:00:204:00:24

An duil de tha a' tachairt an-diugh. Chi sinn.

4:00:244:00:28

Co tha sin a' draibheadh suas a' bheinn?

4:00:344:00:39

An tuathanach Uisdean MacUisdein a th' ann.

4:00:394:00:42

Agus sin an nighean aige, Mairi. Ach cait a bheil iad a' dol?

4:00:424:00:48

'S toigh le Mairi a bhith a' cuideachadh a h-athair.

4:00:534:00:57

Cuimhnich air a' gheata, a Mhairi.

4:00:574:01:00

Tha iad a' dol suas a' bheinn a thrusadh nan gobhar.

4:01:044:01:08

Chan eil crodh no caoraich shuas an sin.

4:01:084:01:10

Tha e cho ard 's nach eil ann ach na gobhair aig Uisdean MacUisdein.

4:01:104:01:16

Tha aon ... dha ... tri gobhair aige.

4:01:174:01:21

Feumaidh e an cruinneachadh gach latha airson am bleoghann.

4:01:214:01:25

Ach chan eil e furasta.

4:01:254:01:27

Tha iad lan spors agus bidh iad ri falach-fead.

4:01:274:01:32

Tha iad glas mar na creagan agus tha iad duilich am faicinn.

4:01:364:01:41

'S fhearr dha Uisdean MacUisdein a phrosbaig a chleachdadh.

4:01:414:01:46

De bha siud? Tha sin coltach ri adharcan gobhair.

4:01:534:01:58

Och, bha mi cearr.

4:01:584:02:01

An dUil am faigh Mairi lorg air na gobhair?

4:02:014:02:06

'S toigh le Mairi a bhith a' coimhead tron phrosbaig.

4:02:064:02:10

Sin cluaran alainn.

4:02:104:02:14

Agus tha preas buidhe an sin.

4:02:144:02:17

Nach dathteach na duilleagan as t-foghar?

4:02:174:02:20

De bha siud? Gobhar, 's math a dh'fhaoidte.

4:02:234:02:27

Chan e chan eil ann ach sgoth.

4:02:274:02:31

Smaoinich Mairi air rudeigin

4:02:314:02:33

nam biodh dathan eadar-dhealaichte air na gobhair,

4:02:334:02:36

bhiodh iad na b' fhasa an lorg am measg nan creag.

4:02:364:02:40

Mu dheireadh thall, tha na gobhair uile anns an trealair.

4:04:344:04:39

Oh, ach tha na gobhair glas a-nis.

4:04:414:04:44

Chruinnich Uisdean MacUisdean iad fhads a bha

4:04:444:04:48

Mairi a' bruadair mu fheadhainn dhathteach.

4:04:484:04:51

Thugainn, a Mhairi. A-mach a seo leinn. Feumar am bleoghann.

4:04:544:04:59

Tioraidh, a Srath Sona.

4:05:064:05:10

Subtitles by Red Bee Media Ltd

4:05:414:05:44

E-mail [email protected]

4:05:444:05:47

Download Subtitles

SRT

ASS