A' Chraobh air a' Chnoc (On the Hill There is a Tree) Srath Sona/Happy Valley


A' Chraobh air a' Chnoc (On the Hill There is a Tree)

Similar Content

Browse content similar to A' Chraobh air a' Chnoc (On the Hill There is a Tree). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:15:500:15:57

'S e latha math earraich a th' ann anns an t-Srath Shona.

0:16:040:16:07

An duil de tha daoine a' deanamh an-diugh? Chi sinn.

0:16:070:16:11

'S e latha mor a th' ann dhan chloinn.

0:16:190:16:21

Tha turas sgoile aca andiugh.

0:16:210:16:23

Trobhaidibh a' chlann - air a' bhus bhuidhe leibh.

0:16:300:16:33

Ach cait a bheil iad a' dol?

0:16:340:16:36

Agus co a th' air a' bhus?

0:16:360:16:38

Hello, a Mhairead. Hello, a Ghriogair.

0:16:410:16:43

Is toigh leotha a bhith a' coimhead ris na ditheanan.

0:16:430:16:46

Sin Seoc agus Sanjay.

0:16:470:16:50

Chan eil tide aig Sanjay smeideadh ort - is e cho trang a' coimhead.

0:16:530:16:57

Seo sinn - rainig sinn.

0:17:030:17:05

Bheir Antaidh Anna a' chlann gu mullach a' chnuic

0:17:050:17:08

gus am faic iad seann chraobh-dharaich.

0:17:080:17:11

'S e craobh fior fior aosda a th' innte.

0:17:140:17:16

Tha a freumhan a' dol cho domhainn dhan talamh.

0:17:160:17:20

Tha rudeigin a' deanamh dragh dha Sanjay.

0:17:200:17:22

Ma tha a' chraobh a' seasamh air an t-saoghal,

0:17:230:17:26

co air a tha an saoghal a' seasamh?

0:17:260:17:28

Na gabh dragh, Sanjay.

0:17:280:17:30

Tha Antaidh Anna ag radh gu bheil an saoghal

0:17:300:17:32

coltach ri ball-coise mor a tha a' cur nan caran anns na speuran.

0:17:320:17:37

Chunnaic Sanjay rudeigin anns a' chraoibh. De th' ann?

0:18:010:18:05

Ah, nead eoin.

0:18:070:18:09

Seall, Sanjay, sin an t-eun a tha a' fuireach anns an nead.

0:18:100:18:14

Agus tha ugh ann. Ugh leis an eun.

0:18:140:18:18

Ach de tha a' tachairt? Tha rudeigin anns an ugh.

0:18:440:18:48

Isean a th' ann.

0:18:490:18:52

Tha an t-eun cho toilichte leis an isean aice.

0:18:540:18:57

Tha thid' againn falbh. Chun a' bhus, a chlann.

0:19:120:19:15

Tha fadachd air Sanjay innse dha a mhathair agus athair

0:19:210:19:23

mun turas gu mullach a' chnuic.

0:19:230:19:26

Innsidh e a h-uile cail.

0:19:260:19:28

Oidhche mhath, Sanjay. Caidil gu sunndach.

0:19:590:20:02

Oidhche mhath a Srath Sona.

0:20:160:20:19

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:20:500:20:53

E-mail [email protected]

0:20:530:20:56

Download Subtitles

SRT

ASS