Am Bodach Sneachda (The Snowman) Blarag a' Bho


Am Bodach Sneachda (The Snowman)

Similar Content

Browse content similar to Am Bodach Sneachda (The Snowman). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

Am Bodach Sneachda.

0:20:330:20:36

Bha an geamhradh seachad,

0:20:430:20:45

's nuair a thainig an t earrach bha na piosan sneachda

0:20:450:20:48

mu dheireadh a' leaghadh as.

0:20:480:20:50

Bha a h uile beathach toilichte,

0:20:540:20:56

o chionns gun robh side bhlath air tighinn

0:20:560:20:59

's b' urrainn dhaibh cluich a muigh gun a bhith a' fas fuar.

0:20:590:21:03

'S air a' mhadainn alainn ud,

0:21:050:21:08

fhad 's a bha a Mamaidh 's a Dadaidh ag ithe an fheoir mhilis,

0:21:080:21:12

dh' fhalbh Blarag air chuairt a dh' fhaicinn de bha dol.

0:21:120:21:16

As deidh coiseachd airson uine mhor,

0:21:220:21:25

choinnich Blarag ri beathaichean nach fhaca i riamh roimhe.

0:21:250:21:29

Hallo! Co sibhse? Chan eil mi smaointinn gum faca mi sibhse

0:21:290:21:32

timcheall seo riamh roimhe, am faca?

0:21:320:21:33

'S e cinn fhionn a th' annainn.

0:21:330:21:36

Agus 's ann as a' Phola a Deas a tha sinn.

0:21:360:21:38

Ach caite bheil am Pola a Deas?

0:21:380:21:39

Carson a tha sibh ag iarraidh dhol a sin?

0:21:390:21:41

Dh' innis an ceann fionn gun robh iad a' sireadh side fhuar,

0:21:410:21:44

's gun robh i daonnan fuar aig a' Phola a Deas

0:21:440:21:46

o chionns gun robh torr sneachda an sin.

0:21:460:21:48

'S e cuairt fhada a th' ann, agus stad sinn an seo airson beagan fois.

0:21:480:21:51

O, ceart. Uill, tha mi an dochas gun cord an turas ribh.

0:21:510:21:55

Bha Blarag toilichte nach b' e ceann fionn a bh' innte,

0:21:560:22:00

oir cha robh am fuachd a' cordadh rithe idir.

0:22:000:22:03

Haoidh? Tha cuideigin a ranaich! Saoil co th' ann?

0:22:030:22:06

Chuir e iongnadh mor air Blarag gur e bodach sneachda a bh' ann.

0:22:090:22:15

De tha cearr? Carson tha thu ranaich?

0:22:160:22:19

Tha h uile duine eile toilichte gu bheil i fas blath,

0:22:190:22:22

ach de feum th' ann an side bhlath dhomhsa!

0:22:220:22:24

Thuig Blarag de bha tachairt.

0:22:240:22:27

Leis a' bhlaths, bha am bodach sneachda a' leaghadh.

0:22:270:22:30

Na gabh dragh, gheibh mise aite fuar dhut far am bi thu gle thoilichte.

0:22:300:22:36

Thug Blarag am bodach sneachda sios chun na h aibhne.

0:22:480:22:51

Bidh thu toilicht' an seo, a Mhaighstir sneachda!

0:22:510:22:53

Tha an t uisge fada ro fhuar dhomhsa, ach bidh e fior mhath dhutsa.

0:22:530:22:57

Tha e fuar ach tha eagal orm nach eil e fuar gu leor.

0:22:570:23:01

'S a' gheamhradh bha an abhainn reoite.

0:23:010:23:03

Ach a nis tha e air leaghadh... direach mar a ni mise! Waaah!

0:23:030:23:07

Brrrrr!

0:23:090:23:10

Ooooh!

0:23:100:23:12

Brrrrr! Brrrr! Brrrr!

0:23:150:23:19

Uill, tha mise smaointinn gu bheil e gu math fuar!

0:23:210:23:24

Thug Blarag am bodach sneachda suas gu uamh anns na beanntan.

0:23:310:23:35

Brrr! Brrr! Saoilidh mi gum bi an uamh seo direach ceart dhut!

0:23:350:23:42

Tha e reoite a staigh an siud!

0:23:420:23:44

Bha Blarag ceart, bha an uaimh gu math fuar...

0:23:480:23:52

ach cha robh am bodach sneachda toilichte.

0:23:520:23:55

Chan eil seo gu feum.

0:23:550:23:57

'S toigh leamsa torr charaidean a bhith timcheall orm.

0:23:570:24:00

Cha toigh leam a bhith leam fhein! Cha toigh leam idir, idir e.

0:24:000:24:06

Thuig Blarag gun robh am bodach sneachda ceart.

0:24:060:24:09

Ged a bha a' ghrian a' dearrsadh,

0:24:130:24:14

bha beagan sneachda ann, air mullach nan craobhan.

0:24:140:24:18

Smaoinich Blarag gun robh doigh eile ann a caraid a chuideachadh.

0:24:180:24:23

Seas fon chraoibh seo, agus crathaidh mise an sneachda ort.

0:24:230:24:26

Ha ha! Tapadh leat, a Bhlarag abair deagh charaid!

0:24:400:24:43

Tha sin nas fhearr a nis.

0:24:430:24:45

Mar a chaidh an latha air adhart,

0:24:480:24:50

bha a' ghrian a' dearrsadh agus dh' fhas i gu math blath.

0:24:500:24:55

Chum Blarag oirre coimhead airson aiteigin fuar,

0:24:570:24:59

far am biodh am bodach sneachda sabhailte.

0:24:590:25:02

Na gabh dragh. Bidh thu taghta.

0:25:050:25:07

Gheibh sinn aiteigin snog fuar an diugh fhathast.

0:25:070:25:10

Choimhead Blarag, ach cha robh sneachd ri lorg.

0:25:100:25:15

Chan eil e gu feum, a Bhlarag,

0:25:150:25:17

tha mi dol a leaghadh mus faigh sinn aiteigin fuar an seo. Obh obh!

0:25:170:25:19

Maighstir sneachda bochd, shaoil Blarag. An uairsin smuain!

0:25:190:25:24

Chuimhnich i air na cinn fionn.

0:25:240:25:27

Haoidh! Tha fhios agamsa direach cait am bu choir dhutsa dhol.

0:25:270:25:30

Bha na cinn-fionn air am fois a ghabhail,

0:25:300:25:33

agus deiseil airson cumail orra air an cuairt,

0:25:330:25:35

nuair a nochd Blarag agus am bodach sneachda.

0:25:350:25:38

Yoo hoo! Aon fhear eile airson a' Phola a Deas!

0:25:380:25:40

Na falbhaibh as m' aonais, tha mise ag iarraidh tighinn comhla ribh!

0:25:400:25:43

Tha mi toilichte gu bheil sibh fhathast an seo.

0:25:470:25:49

Am faod mo charaid a' tighinn comhla ribh?

0:25:490:25:51

Thuirt na cinn-fionn gu faod,

0:25:510:25:54

oir bha iad a smaointinn gur e torr mor spors a bhiodh ann.

0:25:540:25:57

Thoir an aire ort fhein.

0:25:570:25:59

Mar sin leat!

0:26:040:26:06

Beannachd leibh!

0:26:090:26:12

Fhad 's a bha Blarag a' toirt soraidh slan, bha i toilichte

0:26:120:26:17

o chionns gun robh fhios aice gum biodh na cinn-fionn

0:26:170:26:20

bheaga nan deagh charaidean dhan bhodach sneachda.

0:26:200:26:22

An oidhche ud, thuirt Blarag rithe fhein

0:26:290:26:31

gun rachadh i chun a' Phola a Deas aon latha a dh' fhaicinn a caraid.

0:26:310:26:36

Ach bheireadh i leatha stocainn

0:26:360:26:37

na graineig airson i fhein a chumail snog blath!

0:26:370:26:40

Download Subtitles

SRT

ASS