Am Madadh-allaidh (The Wolf) Blarag a' Bho


Am Madadh-allaidh (The Wolf)

Similar Content

Browse content similar to Am Madadh-allaidh (The Wolf). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Dh'fhag Blarag an taigh aice trath sa mhadainn.

0:00:490:00:54

Bha i a' coimhead air adhart ri cluich comhla ri a caraidean.

0:00:540:00:58

Bha i a' coiseachd gu toilichte tro na h achaidhean.

0:01:000:01:06

Gus an do rainig i far an robh na caoraich ag ionaltradh.

0:01:060:01:11

-Madainn mhath, a chaoraich!

-Hallo!

0:01:110:01:13

Hallo, Bhlarag! Ciamar a tha thu?

0:01:130:01:16

Bha Blarag uamhasach toilichte a caraid Magaidh an t uan fhaicinn.

0:01:160:01:20

Hallo, a Mhagaidh!

0:01:200:01:22

Agus direach aig a' mhionaid sin nochd an cu.

0:01:220:01:25

-O!

-Grrr! Grrr! Woof! Grrr!

0:01:250:01:31

Carson a bha an cu chaorach a' comhartaich?

0:01:310:01:34

A sin carson! O chionns gun robh e air madadh allaidh fhaicinn.

0:01:340:01:40

Haoidh, a Mhadadh allaidh! Chan eil thu tighinn faisg air mo chaoraich!

0:01:400:01:47

Oh! Madadh allaidh ithidh e sinn!

0:01:470:01:50

Cha robh am madadh allaidh a' tuigsinn carson a bha dragh air na caoraich.

0:01:500:01:55

Na leig leis a' mhadadh d' fhaicinn!

0:01:550:01:57

Cha robh Blarag a' tuigsinn carson a bha na caoraich a' ruith air falbh.

0:01:570:02:00

Tarraing! Mach leat! Grrr! Tarraing! Grrr! Mach a seo! Grrr.

0:02:000:02:04

Chiog Magaidh a mach.

0:02:040:02:08

Mo chreach! Chan eil am madadh sin a' coimhead snog!

0:02:080:02:12

Mach leat, a Mhaighstir Mhadadh allaidh! Woof! Woof! Woof!

0:02:120:02:16

Hallo, a chaoraich! Am bu toigh le duine tighinn a chluich comhla rium?

0:02:160:02:20

Bha a h-uile duine a' gabhail an eagail ron mhadadh-allaidh

0:02:200:02:24

agus theich iad cho luath 's a b' urrainn dhaibh.

0:02:240:02:28

Cha robh am madadh allaidh a' tuigsinn carson nach robh na caoraich airson cluich comhla ris,

0:02:280:02:35

's dh' fhalbh e gu bronach.

0:02:350:02:38

Aaaaah!

0:02:380:02:40

Madadh-allaidh beag bochd, smaoinich Blarag.

0:02:400:02:42

Goirid as deidh sin bha Blarag a' cluich le ball.

0:02:420:02:51

Nuair a nochd am madadh allaidh.

0:02:510:02:54

-Obh Obh! Am madadh allaidh a rithist.

-Na biodh eagal ort.

0:02:570:03:01

Chan eil mi ag iarraidh ach a bhith cairdeil.

0:03:010:03:04

Ach cha robh Blarag cinnteach, 's thoisich i a' dhol air ais.

0:03:040:03:07

O! M' eudail, thoir an aire, air neo goirtichidh an cactus sin thu!

0:03:070:03:11

Thionndaidh Blarag,

0:03:110:03:14

's chunnaic i gun robh am madadh allaidh ag innse na firinn.

0:03:140:03:19

Bha thu ceart. Tapadh leat airson innse dhomh.

0:03:190:03:22

Oir thuig Blarag gur e mhadadh allaidh laghach a bh' ann.

0:03:220:03:26

Tha mise dol a chluich sa choille.

0:03:260:03:29

A bheil thu ag iarraidh tighinn comhla rium?

0:03:290:03:31

Fhad 's a bha iad a' coiseachd, dh' innis am madadh allaidh do Bhlarag

0:03:310:03:36

gun robh e bronach o chionns gun robh e leis fhein.

0:03:360:03:41

Chan eil duine ag iarraidh a bhith na charaid dhomh.

0:03:410:03:45

Chan eil adhbhar a bhith bronach bidh mise nam charaid dhut.

0:03:450:03:48

Bha am madadh allaidh gle thoilichte caraid fhaighinn.

0:03:480:03:53

Gun duil, thoisich i sileadh.

0:03:530:03:55

-Bu choir dhuinn fasgadh fhaighinn mus bi sinn bog fliuch.

-Gu dearbha!

0:04:040:04:09

Bha an t uisge a' sileadh, agus bha na beathaichean a' ruith mun cuairt

0:04:090:04:15

a lorg aiteigin airson cumail tioram.

0:04:150:04:19

Fhuair na mucan uamh a bha tioram agus blath.

0:04:210:04:26

Sgoinneil! Chan bhi sinn fliuch a staigh an seo!

0:04:260:04:29

Ach fhathast bha Blarag agus am madadh allaidh a lorg aite fasgaidh.

0:04:290:04:34

O seall Magaidh an t uan 's tha i leatha fhein.

0:04:340:04:37

Nuair a thainig an stoirm chaidh Magaidh a dhealachadh bho a Mamaidh 's a Dadaidh,

0:04:370:04:44

's a nis bha i na h aonar 's bha i uabhasach fuar.

0:04:440:04:47

An t uan beag bochd. Tha mise dol ga cuideachadh.

0:04:470:04:52

Mmmmm!

0:04:520:04:54

Ach bha an cu chaorach agus an corr dhe na caoraich a' fasgadh ann an uaimh.

0:04:540:04:59

Phew! Abair stoirm!

0:04:590:05:01

Direach an uairsin nochd Mamaidh agus Dadaidh Mhagaidh.

0:05:010:05:06

Am faca duine an nighean bheag againne?

0:05:060:05:09

Chan fhaca sinn sgeul oirre.

0:05:090:05:11

Chan fhaca sinn i bho thoisich an t-uisge!

0:05:110:05:15

An truaghag bheag bhochd! 'S i leatha fhein!

0:05:150:05:18

Seall, thall an siud Magaidh a th' ann fon chraoibh!

0:05:180:05:22

Ooh! An nighean againn! Oh! >

0:05:250:05:28

'S e am madadh allaidh a th' ann, 's tha e dol ga glacadh!

0:05:280:05:32

Nuair a chunnaic Magaidh am madadh allaidh, ghabh i an eagal.

0:05:320:05:37

Tha mi dol gad thoirt air ais gu do mhamaidh 's do dhadaidh.

0:05:370:05:42

Thog am madadh allaidh an t uan beag suas,

0:05:420:05:47

agus direach aig a' mhionaid sin... bhuail dealanach a' chraobh!

0:05:470:05:51

Shabhail am madadh-allaidh i, agus bha an t uan beag sabhailte a-nis.

0:05:510:05:57

Bha an t uan agus a mamaidh 's a dadaidh uamhasach toilichte a bhith air ais comhla a rithist!

0:05:570:06:02

Tapadh leat. Tha sinn duilich gun robh sinn a' smaoineachadh

0:06:020:06:06

gur e droch mhadadh allaidh a bh' annad.

0:06:060:06:10

Rinn am madadh allaidh gaire dha fhein,

0:06:100:06:11

's chruinnich a h uile beathach a bha air ruith air falbh bhuaithe timcheall mar charaidean.

0:06:110:06:17

Bha fhios aige nach biodh e gu brath aonaranach a rithist, agus bha e a' faireachdainn uamhasach toilichte.

0:06:170:06:25

'S toigh leam deireadh toilichte!

0:06:250:06:28

An oidhche, smaoinich Blarag

0:06:310:06:33

ma tha cridhe math aig cuideigin, chan eil e gu diofar co leis a tha iad coltach.

0:06:330:06:40

Oidhche mhath, a Bhlarag.

0:06:400:06:43

A rather ugly wolf, quite imposing, although really gentle and kind-hearted, arrives at the farm. The sheep and the other animals keep clear of him because everybody thinks wolves are frightening. He tries to prove to them they have nothing to fear, and that his intentions are good, but this isn't easy. Luckily, he meets Blàrag, who is able to help him.


Download Subtitles

SRT

ASS