An Fheòrag Thrang (The Busy Squirrel) Blarag a' Bho


An Fheòrag Thrang (The Busy Squirrel)

Similar Content

Browse content similar to An Fheòrag Thrang (The Busy Squirrel). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:09:500:09:57

'S e madainn bhreagha ghrianach a bh' ann,

0:10:420:10:44

agus direach mar is abhaist, dh' eirich Blarag gu math trath

0:10:440:10:49

airson a dhol a chluich le a caraidean sa choille.

0:10:490:10:52

Bha Blarag a' coiseachd gu toilichte, nuair a chunnaic i eun

0:10:520:10:57

a sgeitheadh seachad. Ruith i as a dheidh, airson faighinn a-mach caite an robh e dol.

0:10:570:11:01

Hallo, eun ghobaich! Caite bheil thu dol leis a' chabhaig sin?

0:11:010:11:04

Tha iad a' cluich ceol sa choille. Tha mi airson a chluinntinn!

0:11:040:11:07

Thig mise cuideachd! 'S toigh leam a bhith ag eisteachd ri ceol!

0:11:070:11:10

Rainig Blarag an t-aite far an robh

0:11:130:11:15

an luchd ciuil a' cluich.

0:11:150:11:17

Bha an damhan-allaidh ann, a' cluich

0:11:190:11:21

na clarsaich... Agus a' chrubag, le chrogan beag a' drumaireachd.

0:11:210:11:27

Agus an greollan, a' glagadaich.

0:11:270:11:29

Chord an ceol le Blarag, 's thoisich i dannsa.

0:11:300:11:34

Direach an uairsin thainig an fheorag na leum. Bha ise daonnan trang,

0:11:340:11:39

-gun uine airson cluich.

-Haoidh, fheorag bhig, carson nach

0:11:390:11:43

tig thu a dh' eisteachd ris a' cheol?

0:11:430:11:45

Tha mise fada ro thrang uine a chosg a' dannsa!

0:11:450:11:48

-Ooooooh!

-Na gabh dragh mu deidhinn, a Bhlarag!

0:11:480:11:52

Chan eil i ag iarraidh spors uair sam bidh! Thugainn's danns!

0:11:520:11:54

Bha am direach sgoinneil aig Blarag ach, aon as deidh aon,

0:12:030:12:08

thoisich iad falbh.

0:12:080:12:10

Carson a dh' fhalbh an dithis ud? Tha seo cho math!

0:12:100:12:14

Tha rudan eile aca ri dheanamh! 's tha eagal orm gu feum sinne togail

0:12:140:12:17

-oirnn cuideachd!

-De tha thu ciallachadh?

0:12:170:12:20

-Carson a dh' fheumas sinn stad?

-Duilich, Bhlarag - cabhaig!

0:12:200:12:24

Uaireigin eile!

0:12:240:12:25

Bha Blarag gu math bronach. Agus chaidh i a lorg charaidean eile.

0:12:250:12:31

Tha na feoragan ud a coimhead cairdeil!

0:12:400:12:43

Thig mi a bhruidhinn riutha.

0:12:430:12:44

Hallo fheoragan!

0:12:440:12:47

Chan eil feum ruith mu chuairt mar sin. Carson nach stad sibh airson

0:12:470:12:51

-cluich comhla rium?

-Shaoil na feoragan

0:12:510:12:52

gur e smuain sgoinneil a bha sin.

0:12:520:12:55

-Hooray!

-Agus bha torr spors aca comhla.

0:12:550:13:01

De tha an dithis agaibhse a' deanamh a-nis? Bu choir dhuibh a bhith

0:13:210:13:25

cruinneachadh chnothan... Chan ann a' cosg uine a' cluich!

0:13:250:13:27

Tha an geamhradh a' tighinn, le side

0:13:310:13:33

fhuar agus an sneachda. Tha e math gu leor dhan bho bheag

0:13:330:13:36

seo a bhith cluich, ach feumaidh sinne biadh a' chruinneachadh 's a

0:13:360:13:39

Neo, nuair a thig an geamhradh, cha bhi biadh againn.

0:13:390:13:43

Bha fhios aig Blarag gun robh torr biadh sa choille. Cha robh i

0:13:430:13:48

tuigsinn carson a bha na feoragan ag iarraidh a thasgadh.

0:13:480:13:50

Chaidh na laithean, agus na seachdainean, seachad,

0:13:580:14:02

's thainig an geamhradh.

0:14:020:14:05

Bha sneachd anns gach aite. Chaidh Blarag

0:14:090:14:13

dhan choille a' lorg a caraidean.

0:14:130:14:15

Hallo! Goban! A bheil thu ag iarraidh tighinn a-mach a chluich?

0:14:200:14:23

Cluich a-muigh? Fada ro fhuar! Tha mi fuireach nam nid bhig bhlath!

0:14:230:14:28

O!

0:14:280:14:30

Chum Blarag oirre coimhead airson

0:14:300:14:32

caraid ris an cluicheadh i, ach cha robh sgeul air duine.

0:14:320:14:36

Tha i fuar! Ithidh mi rudeigin blathaichidh

0:14:360:14:40

-sin mi!

-Choimhead Blarag fon t-sneachda, ach

0:14:400:14:44

cha robh feur sam bith ri lorg. Choimhead i airson measan sna

0:14:440:14:47

craobhan, ach bha gach craobh lom.

0:14:470:14:51

Obh obh! 'S docha gum bu choir dhomh tilleadh dhachaidh.

0:14:510:14:54

Oh! Hmm!

0:14:540:14:57

Bha Blarag air an rathad dhachaigh,

0:15:010:15:03

nuair a chunnaic i an nead

0:15:030:15:05

far an robh na feoragan a fuireach.

0:15:050:15:09

Hallo, fheoragan bhige, de tha cearr?

0:15:110:15:14

Tha sibh coimhead caran tursach!

0:15:140:15:15

O Bhlarag, tha sinn seachd searbh! Tha ar piuthar math air obair,

0:15:150:15:19

ach chan eil i math air cluich 's mar sin chan eil fhios againn

0:15:190:15:22

de ni sinn leinn fhin!

0:15:220:15:25

Ach feumaidh a h-uile duine spors, 's tha e cho furasta.

0:15:250:15:27

Iarr air do phiuthar tighinn a-mach.

0:15:270:15:29

Seallaidh mise dhi torr gheamaichean as urrainn dhith chluich!

0:15:290:15:33

Shaoil an fheorag thrang gun robh Blarag uamhasach cairdeil.

0:15:330:15:37

'S chaidh i a-mach a dh' fhaicinn an robh cluich

0:15:370:15:40

cho math 's a bha a peathraichean ag radh.

0:15:400:15:43

Ha ha ha!

0:15:430:15:45

Thainig na tri feoragan beaga a mach a chluich.

0:15:470:15:51

Bha thu ceart fad na h-uine Bhlarag!

0:16:100:16:12

'S e torr spors a tha ann an cluich, nach e, nigheanan?

0:16:120:16:14

Mmmm! Yum! Ann an dhomhsa a tha na cnothan sin?

0:16:140:16:18

Tha, Bhlarag. Uile dhutsa.

0:16:180:16:21

Sheall thusa dhomh "cluich"

0:16:210:16:23

agus 's mar thaing bu toigh leam na cnothan seo a thoirt dhut.

0:16:230:16:25

O! Tapadh leat, gu dearbh! Tha an t-acras gam tholladh!

0:16:250:16:28

Yum, yum, yum.

0:16:290:16:32

Bha na cnothan ud sgoinneil!

0:16:340:16:36

Feumaidh mi dhol dhachaidh a-nis, ach tillidh mi maireach

0:16:360:16:39

's cluichidh sinn a-muigh a-rithist!

0:16:390:16:40

Bidh fadachd oirnn!

0:16:400:16:41

Mar sin leat, Bhlarag! Chi sinn a-maireach thu!

0:16:410:16:44

Na gabhaibh dragh - bidh mi ann!

0:16:440:16:47

An oidhche sin, bha i smaointinn

0:16:500:16:52

ged a ha e math a bhith cluich,

0:16:520:16:54

gu bheil e feumail a bhith ag obair cuideachd.

0:16:540:16:57

Oidhche mhath, a Bhlarag.

0:16:570:17:00

Gaelic children's cartoon about Connie the cow.

Connie has fun playing with the little animals in the fields. She only thinks about fun and games, but then she meets a very busy squirrel who works so hard everybody finds her rather boring. Connie learns that you can't spend all your time just playing, while, on the other hand, the squirrel learns that it's good to stop and play sometimes.


Download Subtitles

SRT

ASS