Am Fuaran Draoidheil (The Magic Spring) Blarag a' Bho


Am Fuaran Draoidheil (The Magic Spring)

Similar Content

Browse content similar to Am Fuaran Draoidheil (The Magic Spring). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

Bha e uamhasach trath, air madainn bhreagha earraich.

0:20:400:20:43

Bha Blarag na cadal gu socair seimh ri taobh Mamaidh 's Dadaidh.

0:20:430:20:47

Ach an uairsin dhuisg cliogadaich greollain i.

0:20:470:20:51

Eh? Oh!

0:20:510:20:54

Oh! Hey!

0:20:560:20:59

Hallo Bhlarag! Duisg, duisg! Mach as do leabaidh!

0:20:590:21:02

Thugainn! Mach airson cuairt!

0:21:020:21:05

Smaoinich Blarag gur e fior dheagh spors a bhiodh ann,

0:21:050:21:09

's dh' fhalbh i cuide ris.

0:21:090:21:11

Chaidh an greollan air thoiseach tron choille,

0:21:200:21:24

's ann an uine ghoirid,

0:21:240:21:27

fhuair Blarag i fhein ann an aite nach fhaca i riamh roimhe.

0:21:270:21:31

O sgoinneil! Fuaran. Tha a' choiseachd seo air am pathadh a chur orm.

0:21:320:21:36

Ach direach nuair bha i dol a ghabhail balgam den uisge,

0:21:360:21:41

co a nochd ach seillein.

0:21:410:21:43

Dh' fheuch an seillean stad a chur air Blarag ol as an uisge.

0:21:430:21:47

Ach nuair a chunnaic e nach tug Blarag an aire dha, sgeith e air falbh a-rithist.

0:21:510:21:58

Abair seillein draghail.

0:22:000:22:02

Ach abair uisge math fior ghlan smaoinich Blarag -

0:22:060:22:10

ach an uairsin thoisich i fas na bu lugha 's na bu lugha 's na bu lugha.

0:22:100:22:14

Obh obh! Rudeigin neonach a' tachairt!

0:22:140:22:18

Bha Blarag air fas UAMHASACH beag. ¬cho beag ri meanbh-bhiastag bheag®.

0:22:180:22:24

Bha Paids an cu a gabhail cuairt faisg air laimh.

0:22:240:22:28

O Paids a th' ann.

0:22:280:22:30

Oh! Ooh! Ahh!

0:22:300:22:32

Smaoinich Blarag gum biodh e fior mhath cluich le a caraid Paidse.

0:22:320:22:37

Ach bha i cho beag biodach 's nach tug Paidse an aire dhi.

0:22:370:22:41

A Phaaaaaids! A Phaaaaaids!!

0:22:410:22:44

Obh obh! Tha mo cho beag 's nach fhaic e mi!

0:22:480:22:51

'S cha mhor nach do sheas e orm! Ooooh!

0:22:510:22:54

Uaaaaah!

0:22:540:22:56

Abair seillein mor molach!

0:22:560:23:00

Chan eil mise mor! Tha thusa direach beag a-nis. Dh' fheuch mi rabhadh thoirt dhut ¬na bu traighe®,

0:23:000:23:05

ach cha robh thu ag eisdeachd! 'S e fuaran draoidheil a th' ann

0:23:050:23:09

¬agus tha buadhan sonraichte aig a' chuid uisgeachan®.

0:23:090:23:11

Nuair a choimhead Blarag timcheall, bha i faicinn an t-saoghail mar a chitheadh creutair beag e!

0:23:110:23:18

Bha e sgoinneil! B' urrainn dhi torr rudan a dheanamh nach b' urrainn nuair bha i mor!

0:23:180:23:24

Bha Blarag gle thoilichte.

0:23:240:23:27

Am uairsin chuala i ceumannan mora trom.

0:23:270:23:31

O no chreach - fuamhaire! Shaoil i!

0:23:310:23:35

Ach cha robh ann ach luchag bheag.

0:23:350:23:38

O! Abair luchag mhor. Nas motha na mi fhin!

0:23:380:23:42

'S dh' fhalbh Blarag a' lorg aiteigin nas sabhailte airson cluich.

0:23:420:23:48

Rainig Blarag oir locha, ach ciamar a gheibheadh i tarsainn?

0:23:500:23:54

Cha b' aithne dhith snamh. An uairsin chunnaic i plaosg-cnotha.

0:23:540:23:59

Bha e direach mor gu leor airson a chleachdadh mar bhata.

0:23:590:24:04

Bha Blarag air a doigh a' seoladh,

0:24:050:24:09

nuair a thoisich da iasg bheag a' leum timcheall san uisge.

0:24:090:24:13

Bha Blarag gle iomagaineach gun tigeadh e bun os cionn nam bualadh aon dhe na h-eisg sa chno.

0:24:210:24:28

Ach direach ann an am thainig an seillean, ga sabhaladh o chunnart.

0:24:280:24:32

-Bheil an t-acras ort, a Bhlarag?

-O tha, ach de dh' itheas mi?

0:24:390:24:45

Thuirt an seillean gum biodh mil math;

0:24:450:24:49

o chionns gun robh i cho milis 's cho blasta.

0:24:490:24:52

Cho math! Tha e gle mhath a bhith beag, nach eil!

0:24:570:25:02

Gu dearbha. Ha ha ha ha ha!

0:25:020:25:05

Thug an seillean Blarag gu torr aiteachan iongantach, loma-lan bhiastagan bheaga araid.

0:25:050:25:12

O, cho alainn!

0:25:120:25:13

Chord e fior mhath ri Blarag na biastagan beaga fhaicinn faisg air laimh.

0:25:130:25:18

Ach an uairsin thoisich Blarag a' faireachdainn bronach.

0:25:230:25:27

Tha seo uamhasach math, ach tha mi ag iarraidh bhith mor a-rithist.

0:25:270:25:31

Ma tha mi beag chan fhaic Mamaidh is Dadaidh mi!

0:25:310:25:35

Ghabh an seillean beag truas ri Blaraig. Bha e airson a cuideachadh.

0:25:350:25:40

Rinn an t-uisge draoidheil beag thu - mar sin 's docha gun dean an aon uisge mor thu.

0:25:400:25:44

Ach 's docha gum fas mi nas lugha buileach! Mo chreach sa thainig.

0:25:440:25:48

-Uill, carson nach feuch sinn?

-Gu dearbh, carson nach feuch!

0:25:480:25:54

'S chaidh Blarag 's an seillean air ais chun an fhuarain dhraoidheil.

0:25:540:25:59

An toiseach, cha robh duil aig Blarag gun do dh' obraich e. Bha i cho beag 's a bha i roimhe.

0:25:590:26:05

Ach an uairsin, gu luath, thoisich i a fas.

0:26:050:26:09

Hooray! Tha mi mar a bha mi.

0:26:090:26:12

Rinn mise caraid agus tha thusa mar a bha thu. Tha h-uile rud air obrachadh a-mach glan.

0:26:120:26:16

-O! Taing mhor airson mo chuideachadh.

-'S e do bheatha.

0:26:160:26:21

Bha torr spors agam a' cluich comhla riut, 's tha mi an dochas gu faic sinn a cheile a dh' aithghearr.

0:26:210:26:26

Bha torr spors agamsa comhla riutsa cuideachd.

0:26:260:26:29

Mar sin leat!

0:26:290:26:32

An uairsin, dhuisg Blarag!

0:26:330:26:36

'S e aisling iongantach a bh' ann uile.

0:26:360:26:40

O - an aisling mhiorbhaileach a bh' agam!

0:26:400:26:43

Chaidh Blarag air ais a chadal, an dochas gun coinnicheadh i

0:26:430:26:48

ri a caraid an seillean ann an aisling bhreagha eile. Oidhche mhath, a Bhlarag.

0:26:480:26:54

Gaelic children's cartoon about Connie the cow.

Connie wanders through the forest looking for water because she's thirsty. She finds a mysterious spring and drinks from it. Then, because of the magic in the spring water, Connie suddenly shrinks so that she's even smaller than some of the insects.


Download Subtitles

SRT

ASS