An Dithein Aonaranach (The Lonely Flower) Blarag a' Bho


An Dithein Aonaranach (The Lonely Flower)

Similar Content

Browse content similar to An Dithein Aonaranach (The Lonely Flower). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Bha Blarag a-muigh air chuairt, 's chunnaic i eun uamhasach breagha.

0:00:440:00:50

Thoisich i ga leantainn.

0:00:500:00:52

Mmmm! Chan eil fhios agam de th' ann,

0:01:040:01:06

ach tha faileadh breagha timcheall an seo!

0:01:060:01:10

An uairsin direach air a beulaibh, chunnaic Blarag dithein - dithein gu math bronach.

0:01:100:01:14

O! De tha cearr! Tha thu cho breagha 's cho cubhraidh - carson tha thu cho bronach?

0:01:140:01:19

Sniff. O chionns gu bheil mi aonaranach an seo leam fhin.

0:01:190:01:24

Direach an uairsin, thainig Mamaidh tunnag seachad le a tri tunnagan beaga.

0:01:240:01:29

Thuirt an dithein ri Blarag gum bu toigh leatha teaghlach cuideachd, direach mar mamaidh tunnag.

0:01:290:01:37

Ach tha coltas gum bi mi leam fhin gu siorraidh.

0:01:370:01:40

-Hallo, a Phaids.

-Hallo Bhlarag!

0:01:420:01:45

Abair dithein breagha - ach carson a tha i cho bronach!

0:01:450:01:49

Bu toigh leam teaghlach de dhitheanan beaga.

0:01:490:01:53

Ach tha mi buileach leam fhn, 's tha mi aonaranach.

0:01:530:01:55

Bu toigh leinn do chuideachadh ach chan eil fhios agam ciamar.

0:01:550:01:59

Chunnaic Blarag da dhealan-de thoilichte air craoibh.

0:02:010:02:05

Smaoinich i gur e sin a bha dhith air an dithein,

0:02:050:02:08

dithein eile a chumadh cuide rithe ¬a bhiodh na charaid dhith®.

0:02:080:02:10

Tha fhios agam de tha dhith ort: dithein eile mar charaid 's cha bhi thu aonaranach.

0:02:100:02:15

Bu toigh leam caraid fhaighinn, ach 's e an trioblaid nach urrainn dhomh gluasad!

0:02:150:02:19

-A Phaids, dh' fhaodadh sinne dithein eile fhaighinn dhith. De do bheachd?

-Aidh! Ni sinn sin!

0:02:190:02:25

Dh'fhalbh Blarag 's Paidse.

0:02:250:02:27

Bha an dithein an dochas gum faigheadh iad caraid dhi, ach bha fhios aice nach biodh e furasda.

0:02:270:02:33

Haoidh, seall! Sin dithein eile thall an siud. Tha esan na aonar cuideachd!

0:02:370:02:43

A Phaids, stad! Chan e sin a th' ann! Fuirich far a bheil thu! Na buin dha!

0:02:460:02:51

Uaaaaaaah! Ouch! Ouch! Ghoirtich an dithein ud mi air an t-sroin!

0:02:510:02:55

O chionns nach e dithein a th' ann, ach cactus biorach!

0:02:550:02:59

Choimhead Blarag is Paids fad is farsaing, ach cha b' urrainn dhaibh an dithein ceart a lorg.

0:03:050:03:12

Chan fhaigh sinn fear gu brath, eh?

0:03:140:03:16

Ach direach an uairsin, chunnaic iad an dearbh dithein a bha iad air a bhith lorg.

0:03:160:03:21

-Seall air an dithein ud.

-Nach eil e alainn!

0:03:210:03:24

-Hallo dhithein!

-'S e Blarag a th' ormsa? De an t-ainm a th' ort?

0:03:240:03:28

'S Breagha (an t-ainm) a th' orm, 's tha mi cho toilichte gun tainig sibh.

0:03:280:03:32

Chan eil duine sam bith a' fuireach an seo ach mi fhin, agus uaireannan tha mi gle aonaranach.

0:03:320:03:36

Uill, 's aithne dhuinne dithein breagha a tha ag iarraidh caraid.

0:03:360:03:39

Am bu toigh leat a choinneachadh!

0:03:390:03:42

Hooray! Bidh iad nan caraidean! Cha bhith iad aonaranach a-nis!

0:03:420:03:46

Ach ciamar a choinnicheas mi rithe? Tha mo fhreumhan teann san talamh.

0:03:460:03:51

Nam biodh ar caraid Famh an seo, chladhaicheadh esan thu a mach ann an tiotan.

0:03:510:03:55

Gu fortanach, cha robh Famh fad' air falbh, 's dh' aontaich e cuideachadh.

0:03:550:04:00

Bha e fior mhath air cladhach fon talamh.

0:04:000:04:04

Agus, gu faiceallach, chladhaich e fo fhreumhan an dithein.

0:04:160:04:21

De a-nis? Chan urrainn dhomh coiseachd.

0:04:260:04:30

A Phaids, cuir air mo dhruim e!

0:04:300:04:33

Gle mhath!

0:04:330:04:35

He-hey!

0:04:410:04:44

Agus aon uair 's gun robh an dithein na shuidhe sabhailte air druim Bhlaraig, thog iad orra.

0:04:440:04:51

Seo a' bheatha! Mar chowboy tron duthaich!

0:04:510:04:54

Bha an dithein air a bheatha a chur seachad san aon spot.

0:04:540:04:59

Bha e cho toilichte bhith gluasad, agus cothrom an duthaich bhreagha fhaicinn dha fhein.

0:04:590:05:06

Fhuair iad caraid dhomh!

0:05:060:05:09

O! 'S i an dithein as bregha a tha mi air fhaicinn fad mo bheatha!

0:05:090:05:12

Chladhaich am famh toll eile. B' urrainn dhaibh bhith taobh ri taobh,

0:05:220:05:27

's rinn e cinnteach gun robh freumhan bhreagha air an deagh chomhdachadh.

0:05:270:05:32

Uill, a bheil thu smaointinn gum bi an dithis aca toilichte comhla?

0:05:320:05:35

Tha mi cinnteach as! Seall orra! Nan caraidean cheana!

0:05:350:05:37

Beagan laithean as deidh sin chaidh Paids a thadhail air Blarag,

0:05:430:05:49

airson cuairt a ghabhail a dh' fhaicinn an da dhithean.

0:05:490:05:53

A Bhlarag, mise a th' ann!

0:05:530:05:56

Bha fadachd air Blarag faighinn a mach ciamar a bha na ditheanan a' faighinn air adhart.

0:06:000:06:05

O!

0:06:050:06:06

Chuir e iongnadh mor air Blarag is Paids - bha an t-aite gu leor comhdaichte le ditheinean.

0:06:060:06:10

Le teaghlach cho mor, cha bhith iad leotha fhein a-nis.

0:06:100:06:14

Chan e ditheinean aonaranach a th' annta. 'S iad na diheinean as toilichte san t-saoghal!

0:06:140:06:18

Bha Blarag is Paids uamhasach toilichte.

0:06:180:06:21

Bha an gleann air a thionndadh na gharradh, lan de dhitheinean alainn cubhraidh.

0:06:210:06:27

An oidhche ud, smaoinich Blarag air cho cudromach 's a bha e coimhead as deidh nan ditheinean.

0:06:270:06:33

Tha iad cho breagha, agus tha iad a' deanamh ar n-arainneachd soilleir dathach. Aislingean math, a Bhlarag.

0:06:330:06:40

Gaelic children's cartoon. Blarag and her friend Paids meet a flower who feels sad because she lives alone. She would like to have a family, but she is growing in a spot which is so remote that she has not met any other flowers. Blarag and Paids are willing to help the flower, and they find that the little animals in the forest are willing to collaborate too.


Download Subtitles

SRT

ASS