A' Tadhail air Granaidh (A Visit to Grandma's) Blarag a' Bho


A' Tadhail air Granaidh (A Visit to Grandma's)

Similar Content

Browse content similar to A' Tadhail air Granaidh (A Visit to Grandma's). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

'S e latha sonraichte a bh' ann.

0:00:390:00:41

Hooray! Hooray!

0:00:420:00:44

Bha Blarag uamhasach toilichte, oir bha i dol a thadhal air Granaidh.

0:00:440:00:49

Tha mi smaointinn gum biodh e snog

0:00:500:00:52

-nan toireadh tu preasant gu Granaidh.

-Oh!

0:00:520:00:55

Carson nach lion sinn basgaid le preasantan a bheir thu gu Granaidh.

0:00:550:00:59

'S rinn mamaidh is dadaidh Bhlaraig suas basgaid le da phreasant -

0:00:590:01:05

stoc chloimh agus ubhal breagha dearg.

0:01:050:01:08

Oh sgoinneil! Bidh Granaidh cho toilichte!

0:01:080:01:11

Tha mi air bhoil! Fuirich gus an toir mi dhith na preasantan!

0:01:110:01:15

'S dh' fhalbh Blarag a dh' fhaicinn Granaidh.

0:01:170:01:21

Ghiulain i basgaid nam preasantan gu faiceallach na beul.

0:01:210:01:25

Fhad 's a bha i a' coiseachd, choimhead Blarag air gach beathach

0:01:380:01:42

beag a chunnaic i air an t slighe.

0:01:420:01:43

Shios ri taobh na h aibhne, bha cuileag lasrach a' cluich le losgann.

0:01:510:01:55

Nuair a nochd Blarag, leum an losgann (a steach) dhan uisge.

0:01:580:02:02

Air a' bhruach eile, bha caora agus an t uan beag aice a' feitheamh

0:02:020:02:06

gus a dhol tarsainn na h aibhne.

0:02:060:02:09

B' e caraid do Bhlarag a bh' anns an

0:02:090:02:10

uan Magaidh. 'S dh'fhuirich i gus an canadh i halo.

0:02:100:02:13

An toiseach, leum mamaidh caora bho aon clacharan gu clach eile,

0:02:130:02:18

gus an robh i air taobh thall na h aibhne.

0:02:180:02:21

Ach cha robh an t uan beag ro chinnteach air a casan,

0:02:230:02:25

agus thuit i dhan uisge!

0:02:270:02:31

-Obh obh!

-Bha an t uisge san abhainn fuar,

0:02:320:02:35

agus thoisich an t uan a' crith(eanaich).

0:02:350:02:38

Ghabh Blarag truas ri Magaidh bhochd,

0:02:380:02:40

agus thug i dhi an stoc bhon bhasgaid.

0:02:400:02:43

Seo dhut. Cuir an stoc seo ort, agus bidh thu blath ann an tiotan.

0:02:430:02:46

Tha sin cho choibhneil. Can "tapadh leat".

0:02:460:02:49

Moran taing a Bhlarag. 'S e fior charaid a th' annad.

0:02:490:02:52

Ha ha ha ha!

0:02:520:02:53

Bha Blarag toilichte,

0:02:530:02:56

oir bha i air cuideachadh a thoirt dha a caraidean, na caoraich.

0:02:560:02:59

Fius ged nach robh stoc aice na

0:03:010:03:03

basgaid tuilleadh, bha Blarag gu math toilichte.

0:03:030:03:06

Tha fhathast aon phreasant agam son

0:03:060:03:08

Granaidh, agus bha feum aig Magaidh air an stoc ud.

0:03:080:03:10

Faisg air laimh, bha luch a' putadh

0:03:100:03:13

peitseag bhlasta air ais chun an nid aige.

0:03:130:03:17

Bha an luch cho trang a' putadh na peitseig nach tug e an aire nuair a

0:03:180:03:23

rainig e cnoc agus o mo chreach roilig a' pheitseag air falbh!

0:03:230:03:28

Obh obh! De bhios agam son mo dhinneir a nis?

0:03:280:03:33

Na gabh dragh! Tha an dearbh rud agamsa dhut, a Mhaighstir Luch!

0:03:330:03:37

Am bu toigh leat ubhal snog dhearg mhilis?

0:03:370:03:39

OOOOH!

0:03:400:03:43

Ha ha!

0:03:430:03:44

Bha Blarag a' faireachdainn duilich

0:03:440:03:46

son na lucha, 's mar sin thug i dha an ubhal.

0:03:460:03:48

Oh Bhlarag, ceud mile taing. Tha sin cho coibhneil.

0:03:490:03:53

Ha ha ha ha!

0:03:530:03:55

Bha Blarag uamhasach toilichte gun deach aice air an luch a

0:03:550:03:59

chuideachadh. 'S chum i oirre air an rathad gu taigh Ghranaidh.

0:03:590:04:03

Ach chuala i rudeigin a thug oirre stad is eisteachd.

0:04:050:04:08

O! Tha cuideigin a' ranaich!

0:04:080:04:10

B' e Mathair Eun agus an t isean beag

0:04:100:04:13

aice a bh' ann, nan suidhe air craobh.

0:04:130:04:16

Halo eoin! De tha cearr?

0:04:160:04:19

Tha a' ghaoth air ar nead a'

0:04:190:04:20

sheideadh air falbh, 's a nis chan eil dachaigh againn dhuinn fhein!

0:04:200:04:23

Ghabh Blarag truas ri na h eoin, 's

0:04:230:04:25

iad cho bronach, agus, 's rinn i h inntinn suas an cuideachadh.

0:04:250:04:28

Chan eil adhbhar dragh a bhith

0:04:280:04:30

oirbh! Tha an rud a tha dhith oirbh agamsa, direach an seo.

0:04:300:04:32

Ma chuireas thu a' bhasgaid seo suas

0:04:320:04:34

sa chraoibh, ni e nead sgoinneil airson an dithis agaibh.

0:04:340:04:38

O, tapadh leat, a Bhlarag.

0:04:380:04:41

Tha a' bhasgaid sin uamhasach laidir.

0:04:430:04:46

Cha sheid a' ghaoth sin air falbh gu brath!

0:04:460:04:48

Bha na h eoin uamhasach toilichte le an nead ur spaideil.

0:04:480:04:52

O Bhlarag, 's e seo an nead as miorbhailiche a chunnaic mi riamh!

0:04:520:04:55

Moran taing (gu dearbh)!

0:04:550:04:57

Mar sin, gun phreasant sam bith 's gun bhasgaid, chum Blarag oirre.

0:04:570:05:03

Mu dheireadh, stad i aig mullach na beinne.

0:05:030:05:05

Chunnaic i taigh beag breagha.

0:05:060:05:08

O sgoinneil! Sin taigh Ghranaidh! Tha fadachd orm a faicinn!

0:05:110:05:16

Yoo hoo! Granaidh! 'S mise a th'ann Blarag!

0:05:230:05:27

A Bhlarag!

0:05:290:05:30

O, nach math d' fhaicinn!

0:05:300:05:33

O Ghranaidh! Bha duil agam preasantan a thoirt thugaibh, ach,

0:05:350:05:38

air an rathad choinnich mi ri beathaichean aig an robh feum orra,

0:05:380:05:41

's thug mi seachad iad uile.

0:05:410:05:42

Tha mi an dochas gu bheil sin ceart gu leor.

0:05:420:05:44

Bhlarag 's e thu fhein a bhith an

0:05:440:05:45

seo am preasant as fhearr a b' urrainn dhomh fhaighinn.

0:05:450:05:48

Tha rud sonraichte agam dhut! Rinn

0:05:530:05:54

mi e a dh'aona ghnothach, agus saoilidh mi gun cord e riut.

0:05:540:05:57

O sgoinneil! Saoil de th'ann!

0:05:570:06:00

'S e ceic mor milis measan a th'ann!

0:06:010:06:04

O! An rud as fhearr leam 's tha e coimhead cho blasta!

0:06:040:06:07

Mmm! Faod mi fheuchainn?

0:06:070:06:09

Smaoinich Blarag cho fortanach 's a bha i.

0:06:090:06:12

Chan e direach gur e an Granaidh aice

0:06:120:06:14

an Granaidh a b' fhearr air an t saoghal,

0:06:140:06:17

's i an Granaidh a b' fhearr air ceicean a dheanamh cuideachd!

0:06:170:06:21

An oidhche sin, bha Blarag uamhasach toilichte.

0:06:300:06:33

Smaoinich i mu na caoraich, an luch agus an da eun.

0:06:330:06:36

'S e faireachdainn math a th' ann nuair a chuidicheas tu cuideigin.

0:06:360:06:40

Oidhche mhath, a Bhlarag!

0:06:400:06:42

E-mail [email protected]

0:06:550:06:58

Gaelic children's series. Blarag decides to visit her grandmother. To give her a surprise, she prepares a basket with presents. She sets out happily through the forest, but on the way she has some problems. She gives her little presents away, but then she begins to worry. She wouldn't like to arrive at her grandmother's house with nothing to give her.


Download Subtitles

SRT

ASS