An Taigh-chon aig Cuilean (Scrambler in the Dog House) Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It


An Taigh-chon aig Cuilean (Scrambler in the Dog House)

Similar Content

Browse content similar to An Taigh-chon aig Cuilean (Scrambler in the Dog House). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

'S math gu bheil an gnothach car samhach an diugh

0:00:530:00:56

tha an t-aite feumach air sgioblachadh.

0:00:560:00:58

Seadh, sead a' Chuilein.

0:01:020:01:05

Nach e Cuilean a tha air a dhoigh an diugh a Thormoid.

0:01:050:01:08

Tha thaobh 's gun do gheall mi taigh-chon ur dha.

0:01:080:01:11

Saoil an togadh tu fhein 's Calum e?

0:01:110:01:13

Togaidh gu dearbha, a Thormoid.

0:01:130:01:15

Tha sinn trang an drasta, ach bith uin' againn feasgar.

0:01:150:01:19

An cuidich thus' a Mhurchaidh?

0:01:190:01:21

Cuiridh mi seo 's an trealair agad - son an taigh- chon a thogail.

0:01:210:01:24

An toir thu null iad feasgar gu taigh Thormoid?

0:01:240:01:27

'S mi bheir, a Chaluim. Tha mi a' dol cuairt comhla ri cuilean an drasta.

0:01:270:01:31

Bheir mi null sin a rithist.

0:01:310:01:33

O, cuairt - faod mise tighinn?

0:01:330:01:36

'S tu a dh'fhaodas a Bhilidh.

0:01:360:01:38

Bith seo gar feitheamh nuair a thilleas sibh.

0:01:390:01:41

Mach a seo leinn.

0:01:410:01:43

Chi sin sibh.

0:01:430:01:45

Uh...woooo!

0:01:450:01:48

Nise a Dhanaidh, 's a Mhartainn beagan

0:01:480:01:51

-cuideachaidh dhomh fhein 's do Pheigi.

-De ni sinn?

0:01:510:01:54

Uill, gu math tric cha bhith uin againn

0:01:540:01:56

sgioblachadh as deidh bhith ag obair.

0:01:560:01:58

Mar sin, tha sinn a' dol a chur an stuth nach do

0:01:580:02:01

chleachd sinn cruinn comhla.

0:02:010:02:03

Direach...sin a ni sinn.

0:02:030:02:05

Nis a sgioba, buailidh sinn oirnn.

0:02:270:02:29

An sgioblaich sinn e?

0:02:290:02:31

Sgiob...laich...idh!

0:02:310:02:34

Ha...uh!

0:02:350:02:36

O, seall, biobhair a th'ann. Leig as sin, a Chuilein.

0:02:450:02:49

Haoidh! Feuch c'a tig e!

0:02:570:02:59

O coimhead! Nach seall sibh suid.

0:03:150:03:18

O Tha. Dh'innis Tormod Tuathanach dhomhsa mu dheidhinn seo.

0:03:220:03:26

Bith biobhairean a' togail bhroclaichean

0:03:260:03:28

-dhaibh pein 's a' fuireach annta.

-Tha e sgoinneil.

0:03:280:03:31

Seall, tha e ga thogail Le geugan, piosan-fiodha - torr rudan.

0:03:310:03:37

Gle mhath a Chuilein. Theid sinn air chuairt.

0:03:370:03:41

Marsin leat a Mhaighstir Biobhair, 'S math an t-ait agad.

0:03:410:03:45

Tha thusa cha mhor lan 's a' chul, mu thrath.

0:03:570:03:59

-Bith e uile feumail geta.

-Tha mi'n dochas.

0:03:590:04:02

O, sgoinneil. Seall seo!

0:04:040:04:08

Nach e Cuilean a tha math air leum.

0:04:220:04:25

An deanadh tusa rud mar siud, a Mhurchaidh?

0:04:250:04:28

'S mi ni.

0:04:280:04:29

'S mise an t-inneal as fhearr air leum air ceithir rothan.

0:04:290:04:32

O, sgoinneil. Siuthad ma tha.

0:04:320:04:34

Fan thusa!

0:04:340:04:35

Seall seo.

0:04:350:04:37

Obh, obh... chan eil seo leathann gu leor.

0:04:370:04:40

Chan eil an sin ach leisgeul. Tha Cuilean nas fhearr air leum.

0:04:400:04:45

Ha-ha-ha!

0:04:450:04:47

Cuilean nas fhearr na mise - huh, abair e.

0:04:490:04:52

Uill, dearbh e!

0:04:520:04:54

-Dheanain sin - nam bitheadh clar maide agam.

-Clar-maide?

0:04:540:04:58

Uill - tha torr do sheann stuth mu chuairt...

0:04:580:05:01

Carson nach tog sinn Clar-maide?

0:05:010:05:03

O, seadh! Bhitheadh sin sgoinneil!

0:05:030:05:06

Thugainn ma tha. Ha-ha-ha!

0:05:060:05:09

Sin neonach.

0:05:130:05:15

Duil agamsa...o, uill.

0:05:150:05:17

Tha fhios agam gu bheil seann stuth aig an taigh-gniomhachais.

0:05:170:05:20

Sgoinneil! Thugainnibh ma tha.

0:05:200:05:23

-O, chan eil sian ann.

-O, tha thu ceart!

0:05:330:05:37

Bhithinn a cheart cho math ri Cuilean

0:05:370:05:39

nam bitheadh clar-maide agam.

0:05:390:05:41

Uill, cha ghabh a dhearbhadh, thaobh - chan eil clar-maide againn!

0:05:410:05:44

De ni mi?

0:05:440:05:48

Fuirich - tha stuth agam airson clar-maide.

0:05:480:05:52

-De?

-Cleachaidh sinn an stuth airson an taighe aig Cuilean.

0:05:520:05:56

O, an dearbh rud!

0:05:570:05:59

Togaidh sinn an clar- maide 's nuair a bhitheas Murchadh air leum,

0:05:590:06:03

bheir sinn as a cheil' e,

0:06:030:06:04

's bheir sinn na piosan a null airson an taigh-chon a thogail.

0:06:040:06:08

A dh'iarraidh an stuth ma tha.

0:06:080:06:11

Seallaidh mise dhut co is fhearr air leum.

0:06:140:06:17

Thugainn ma tha. Stiallaidh sinn oirnn.

0:06:170:06:21

Tha e doirbh a chreidsinn na tha sinn air a chruinneachadh.

0:06:250:06:29

Chan urrainn a chaitheamh air falbh. Call a bhitheadh ann.

0:06:290:06:31

'S e. Ach tha an t-am falbh 's an taigh-chon aig Cuilean a thogail.

0:06:310:06:36

Um...ciamar a thathar a' deanamh clar-maide?

0:06:390:06:43

Cho furasta 's a ghabhas. Innsidh mi fhein dhut. De?

0:06:430:06:47

Tha Murchadh dol a leum nas fhaide na rinn e riamh...

0:06:560:07:00

gu math nas fhaide na rinn Cuilean na bheatha.

0:07:000:07:03

O...o siuthad ma tha.

0:07:030:07:04

Siuthad, a Mhurchaidh, siuthad!

0:07:060:07:09

O, seall!

0:07:170:07:19

O, Chuilein! - tha mi cho duilich.

0:07:200:07:23

Nis, de ni sinn?

0:07:230:07:26

'Calum gu Murchadh. Bheil thu sin?'

0:07:260:07:28

Obh, obh...uh...

0:07:280:07:30

Murchadh gu Calum.

0:07:300:07:31

Tha feum air an stuth airson an taigh-chon aig Cuilean.

0:07:310:07:34

Uh, uh...direach a' tighinn a Chaluim.

0:07:340:07:37

O...nis, a Mhurchaidh, feumaidh tu innse do Chalum an rud a rinn thu.

0:07:370:07:43

O, seall! De thachair?

0:07:490:07:51

Duilich a Chaluim.

0:07:510:07:53

Bha mi a feuchainn ri shealltainn gu robh mi

0:07:530:07:55

na b'fhearr air leum na Cuilean...

0:07:550:07:57

sss...bha feum agam air clar-maide...s bha...

0:07:570:07:59

'S thog thu e le stuth an taighe aig Cuilean?

0:07:590:08:02

Uill, thog...ach bhrist e!

0:08:020:08:04

Chith mi sin.

0:08:040:08:06

Bha sinn a' dol a chleachdadh seann stuth ach cha robh sgeul air sian.

0:08:060:08:09

An toir mi an seann stuth dhan stor, a' Chaluim?

0:08:090:08:12

O, sin far an deach iad.

0:08:120:08:15

O, fan...sin e...sin e!

0:08:160:08:20

Sin de?

0:08:200:08:21

Tha fhios agam ciamar a thogas sinn taigh-chon do Chuilean...

0:08:210:08:24

direach mar a bhitheas am biobhar - mach a piosan dhan h-ule rud.

0:08:240:08:28

O...tha mi tuigsinn an rud a tha thu a' Ciallachadh.

0:08:280:08:31

Mo bheannachd ort a Mhurchaidh. De bhitheas sinn a radh?

0:08:310:08:34

Ath-chleachd agus ath-chuartaich!

0:08:340:08:37

Sin e! Thugainnibh! Togaidh sinn an taigh-chon.

0:08:380:08:43

Tha thu ceart a Chuilein! Fior dheagh Thaigh-chon!

0:08:570:09:01

O...ha-ha!

0:09:010:09:02

Tapadh leat a Chuilein!

0:09:020:09:06

Seall! Ha-ha!

0:09:060:09:08

Tha na biobhairean a'smaointinn gu bheil e math cuideachd.

0:09:080:09:13

Smaoinich!

0:09:130:09:15

Tha iadsan math air aite thogail dhaibh pein le seann stuth,

0:09:150:09:18

agus tha, agus sibhse!

0:09:180:09:20

Agus tha thusa agus Cuilean a cheart cho math gu leum.

0:09:200:09:23

Yeah!

0:09:230:09:25

Download Subtitles

SRT

ASS