Dè nì Donaidh? (Benny's Important Job) Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It


Dè nì Donaidh? (Benny's Important Job)

Similar Content

Browse content similar to Dè nì Donaidh? (Benny's Important Job). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Uill, obair chudthromach agam an diugh.

0:00:540:00:57

Halo uile! Duisg!

0:01:010:01:03

A Dhonaidh! Carson a tha thusa an seo?

0:01:030:01:06

Uh...oh...tha e cho trath.

0:01:060:01:08

De tha dol?

0:01:080:01:11

Halo, Chaluim! Cha robh feum orm 's a' bhaile an diugh,

0:01:110:01:14

agus thainig mi chuideachadh.

0:01:140:01:15

Dhuisg mi trath oir 's gum bithinn ann an am.

0:01:150:01:18

O...uill...madainn mhath. Tha fios gum birudeigin ann a ni thu.

0:01:180:01:23

E...bithidh...tha sinn a' togail taigh do Mhgr MacAmhlaigh an diugh.

0:01:230:01:28

Sgoinneil! Greas ort a Chaluim.

0:01:280:01:30

Mise 'son toiseachadh air an obairchudthromach agam.

0:01:300:01:33

Gle mhath a sgioba! An t-am eirigh agus obair.

0:01:330:01:36

Nise c'aite am bi an taigh? Ciamar a bhitheas e?

0:01:410:01:44

Cha bhith e mar taigh abhaisteach,

0:01:440:01:46

oir tha sinn ga thogail am broinn a' chnuic seo.

0:01:460:01:49

Am broinn a' chnuic? Ha ha! Sgoinneil!

0:01:490:01:51

Bith e glan! Smaoinich, co shaoileadh?

0:01:510:01:53

Le uinneagan mora gloinne aig an aghaidh.

0:01:530:01:56

Sin tha Peigi is Cailean a' deanamh shios an siud.

0:01:560:01:58

'S de bhios mise deanamh?

0:01:580:02:00

Madainn mhath a Chaluim! Thainig mi chuideachadh.

0:02:000:02:03

-O, Halo Mhgr Macamhlaigh!

-Nach toisich sinn. De ni mi an toiseach?

0:02:030:02:07

Uill a Dhonaidh,

0:02:070:02:08

feumar an larach a dheisealachadh 's an uairsin na pioban

0:02:080:02:13

agus an comhdach plastaig agus na blocaichean agus furasta gu leor.

0:02:130:02:19

'S docha gun fhearr toiseachadh direach le bhith cladhach.

0:02:190:02:22

Mmm, cladhach...sin an obair agamsa.

0:02:220:02:25

An toiseach an larach 's an uairsin cladhaichidh Danaidh is Martainn.

0:02:250:02:29

Danaidh is Martainn? Ach...um...

0:02:290:02:31

-Gun dragh a Chaluim!

-Teannamaid air cladhach!

0:02:310:02:33

'S faodaidh mi fhein is Dolaidh na blocaichean a dheanamh an aiteigin.

0:02:330:02:37

-An coimhead mise airson aite?

-Tha e math gu leor a Dhanaidh. Ni mis e.

0:02:370:02:41

O...um...um, agus ni mise...

0:02:410:02:44

'S faodaidh Robaidh an talamh a' chothromachadh.

0:02:440:02:46

-Robaidh a' roiligeadh!

-E...gle mhath...ach...

0:02:460:02:50

-An tog sinn e?

-TOG AIDH SINN!

0:02:500:02:54

Fhuair mi fior dheagh aite airson na blocaichean a dheanamh.

0:02:590:03:02

Sgoinneil! Theid sinn ann!

0:03:020:03:04

Uill...um...'s nach cuidich mise Danaidh is Martain?

0:03:040:03:08

O, 's ann airson digearan mora a tha anobair seo a Dhonaidh.

0:03:080:03:11

Haoidh! Ni digearan beaga tuill mhora cuideachd, fhios agad!

0:03:110:03:16

Uill, fhad's a bhitheas e deiseil am maireach,

0:03:160:03:18

tha rudeigin sonraichte a'tachairt.

0:03:180:03:20

O...de a Mhgr MacAmhlaigh?

0:03:200:03:23

Bith bhean agam air a doigh.

0:03:230:03:25

Tha dealbhadair a' tighinn is tha an taigh againn gu bhith air

0:03:250:03:28

aghaidh an iris Taighean Tlachdmhor - an iris as fhearrleatha.

0:03:280:03:31

Nach math gu bheil mise mu chuairt airson cuideachadh.

0:03:310:03:36

Um...seadh...uill...tha mi a' dol a chuideachadh Chaluim is Dolaidh.

0:03:370:03:42

O...is docha gu bheil seo nas duilghe na shaoil mi.

0:03:420:03:45

Sin e! Nise chan eil ach na piosan gloinna chuir ann.

0:03:450:03:50

-O...tha e mor, nach eil?

-Uamhasach mor...an cuidich mi?

0:03:500:03:54

Dh'fhaodadh tu a' bhean aig Mhgr MacAmhlaigh

0:03:540:03:56

a thoirt dhan bhaile adh'iarraidh phlanntraisean.

0:03:560:03:58

O...uh...de na planntraisean?

0:03:580:04:00

An fheadhainn a tha I a' dol a chur air a'chnoc

0:04:000:04:02

agus mu chuairt an taighe.

0:04:020:04:03

Seadh, sgoinneil! Air an rathad - an drasta fhein!

0:04:030:04:08

O...um...uh...deagh bhloc tha seo!

0:04:180:04:22

Taing airson cuideachadh. Nach gabh sibh mu thamh greis?

0:04:220:04:27

O, cha ghabh! Chan urrainn fhagail agaibhse uile.

0:04:270:04:30

Chan urrainn...gu dearbha.

0:04:300:04:32

Saoil de tha dol aig Martainn is Danaidh?

0:04:320:04:36

-Deiseil!

-Mise cuideachd. An e sin na rinn thu, a Dhonaidh?

0:04:360:04:42

-Tha...tha mi a' cladhach cho luath 's is urrainn dhomh.

-Feumaidh a h-uile dad a bhith

0:04:420:04:46

-deiseil mustig an dealbhadair am maireach.

-Siuthad a Dhonaidh - ni mise is Martainn e!

0:04:460:04:50

Cha dean sibhse e. Cha dean!

0:04:500:04:52

Sin e! Deiseil! Thugainn a Dhonaidh - trobhaddhachaigh.

0:04:530:04:57

Ach is I an obair agamsa a bh'ann.

0:04:570:05:00

De mur a bi obair ann dhomhsa an diugh nas motha?

0:05:110:05:15

Tha fhios gum bith rudeigin ann.

0:05:150:05:17

Madainn mhath a Chaluim!

0:05:170:05:19

Madainn mhath! Duil agam gum bitheadh sibh an seo.

0:05:190:05:22

Gu dearbha. Torr ri dheanamh fhathast!

0:05:220:05:25

-Madainn mhath a Chaluim!

-Seall, tha na h-uinneagan agad.

0:05:250:05:28

-Sin sgoinneil a Pheigi.

-Tapadh leibh a Mhgr MacAmhlaigh...ach bha Cailean na chuideachadh mor.

0:05:280:05:34

-'S math a rinn thu a Chailein.

-O, tapadh leibh!

0:05:340:05:37

Nis, tha na h-uinneagan again, an cnoc aira chladhach,

0:05:370:05:40

's e an ath rud samant a mheasgachadh air a shon seo.

0:05:400:05:43

-O...ni mise e...ni mis' e.

-Na bidh cho gorach a Dhonaidh.

0:05:430:05:48

Ciamar a mheasgaicheas digear samant?

0:05:480:05:51

-O...seadh...direach...

-Nise, feumaidh sinn na blocaichean.

0:05:510:05:55

-Gheibh mis' iad.

-Bidh sinne nas luaithe a Dhonaidh.

0:05:550:05:58

Bidh, tha sinne nas motha. Thugainn a Dhanaidh.

0:05:580:06:01

-Nis, feumar roiligeadh.

-Ni mise sin.

-O, tha e ceart gu leor a Dhonaidh.

0:06:010:06:07

Feumaidh tu bhith mor, trom mar misema tha thu dol a roiligeadh.

0:06:070:06:10

O, seadh...tha mi creidsinn.

0:06:100:06:13

Nis, an comhdach plastaig.

0:06:130:06:15

-Gheibh mis' e.

-Gheibh mi fhein is Mhgr MacAmhlaigh e.

0:06:150:06:18

O, de ni mi? Chan eil obair ann dhomh.

0:06:180:06:23

Chan eil feum air digear beag mar mise. Theid mi air ais dhan bhaile.

0:07:170:07:23

-O, seall.

-Sin e! an taigh alainn againne a Mhairi.

0:07:230:07:30

Nach eil e sgoinneil!

0:07:300:07:31

O, gu dearbh, bidh e sin, nuair a chuireasmi na planntraisean seo.

0:07:310:07:36

-De cho fada 's a bheir sin?

-Da latha shaoilinn.

0:07:360:07:39

Ach tha an dealbhadair a' tighinn an ceartuair - bhon iris Taighean Tlachdmhor.

0:07:390:07:44

O! taighean Tlachdmhor! Ach a Dhomhnaill, chan eil e deiseil.

0:07:440:07:48

Tha torr cladhach ri dheanamh.

0:07:480:07:50

Hmm...uill, ma tha cabhag mhor ann, is fhearr digear mor a chleachdadh.

0:07:500:07:55

-Seadh, ni sinne e!

-Gun dragh!

0:07:550:07:57

O chan eil fhios 'm.

0:07:570:07:58

Tha thu car mor airson a dhol suas taobh a' chnuica Dhanaidh.

0:07:580:08:02

-Tha agus Martainn.

-De?

0:08:020:08:04

De tha sin a' dol a dheanamh? Bha toil agam riamh a bhith 's an iris Taighean Tlachdmhor.

0:08:040:08:10

Ach faodaidh sibh! Ni mise an obair. Mise beag gu leor.

0:08:100:08:14

-O, tha!

-Am faod mi? Seo an obair chudthromach agamsa.

0:08:140:08:20

Fhios agad a chaluim - is d'fhiach fheuchainn.

0:08:200:08:22

Thugainn a Dhonaidh. Cuiridh sinne na planntraisean.

0:08:220:08:26

Sin e. Siuthad a Dhonaidh!

0:08:370:08:40

A...mo bheannachd ort a Dhonaidh!

0:08:470:08:50

Halo, Ruairidh Ruadh, Taighean Tlachdmhor -

0:08:500:08:53

agus abair taigh tlachdmhor an siud.

0:08:530:08:55

O...uh...taing a Ruairidh.

0:08:550:08:58

Mi fhein a rinn a' chuid as motha... tuigidh tu...ach rinna' bhean agam,

0:08:580:09:02

Mairi agus an sgioba aig Calum Clachair torr obrach.

0:09:020:09:06

Gu h-araid aon anns an sgioba - Donaidh an digear.

0:09:060:09:10

Alainn - de mu dheidhinn dealbh dhuibh le cheile air beulaibh antaighe, eh? Agus Donaidh.

0:09:100:09:16

Mise...anns an iris Taighean Tlachdmhor?

0:09:160:09:19

Carson nach bitheadh a Dhonaidh? Feumaidh tu. Thugainn eudail.

0:09:190:09:24

Gle mhath uile. Coimhead an taobh seo!

0:09:240:09:27

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:09:300:09:33

E-mail [email protected]

0:09:330:09:36

Download Subtitles

SRT

ASS