Tha Tòmas Trang/Two-Jobs Travis Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It


Tha Tòmas Trang/Two-Jobs Travis

Similar Content

Browse content similar to Tha Tòmas Trang/Two-Jobs Travis. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Uill, a Thormoid, 's tu nis a' fuireach an Gleann na Greine,

0:00:510:00:55

bidh feum agad air an seo.

0:00:550:00:56

Fon mar a th'againne.

0:00:570:00:59

Taing a Chalum 's a Pheigi.

0:00:590:01:02

Agus a Thomais, tha seo dhutsa.

0:01:030:01:06

O, tapadh leat. Bidh seo math.

0:01:060:01:09

Nis, faodaidh sinn uile bruidhinn ri cheile an aite sam bith.

0:01:090:01:12

Nis, Dhanaidh, Mhartainn air ais a dh'obair.

0:01:120:01:15

Gle mhath a Chaluim!

0:01:150:01:17

'S tha torr neoinein-greine agamsa ri chur.

0:01:170:01:19

Am fon agam fhein! An dochas gu fon cuideigin.

0:01:210:01:25

Halo, uile!

0:01:300:01:32

Yeah!! Rinn sinn an gnothach bhon bhaile gu Gleann na Greine

0:01:320:01:35

nas luaithe na rinn sinnriamh! Sgoinneil!

0:01:350:01:37

Tha mise air a bhith ag iarraidh taigh a thogail

0:01:370:01:39

ann an Gleann na Greine bho chionn greis.

0:01:390:01:41

Riamh bho chuala mi program air an reidio

0:01:410:01:43

mu dheidhinn a bhith a' togail thaighean le iogairt.

0:01:430:01:46

De? taighean le iogairt? Tha sin gorach.

0:01:460:01:50

-Tha!

-Uill...sin a bha mi fhein an duil...e...

0:01:500:01:55

ach thug e orm smaointinn.

0:01:550:01:57

Taigh air a thogail le... tubaichean iogairt.

0:01:570:02:01

Ath-chleachd is ath-chuartaich.

0:02:010:02:03

Bheil thu cinnteach gun cuala tu am program ceart?

0:02:030:02:07

O, chuala! E...ach bha torr fuaim ann.

0:02:070:02:10

E...cha chluinninn a h-uile sian.

0:02:100:02:13

Mmmmm.

0:02:130:02:14

Seo a bhitheadh iad air a bhith a' bruidhinn

0:02:150:02:16

mu dheidhinn air an reidio 's docha -

0:02:160:02:18

's tha e furasta thogail. Tha fear agam an seo.

0:02:180:02:22

'S thathar ga thogail le tubaichean?

0:02:220:02:24

Uill, chan eil buileach.

0:02:240:02:26

'S e seorsa do theanta araid a th'ann, a tha coltach ri tuba.

0:02:260:02:30

O, seadh, teanta, tuba, sin e!

0:02:300:02:35

Tuba araid sin direach a th'ann.

0:02:350:02:37

Feumaidh gun cuala mi tuba araid,

0:02:370:02:39

's gu robh mi smaointinn gur e tuba iogairt athuirt iad.

0:02:390:02:43

Thog mi cearr e!

0:02:430:02:44

Chan eil agad ach innse caite bheil thu agiarraidh na teanta seo.

0:02:440:02:48

O, glan fhein!

0:02:480:02:49

De mu dheidhinn...eh...aiteigin breagha le feur isfluraichean alainn?

0:02:490:02:54

Tha mi cinnteach gu faigh sinn sin.

0:02:540:02:55

Feumaidh sinn cuideachadh leis a' bhocsa seogeta.

0:02:550:02:58

Calum gu Tomas - an cuidich thu sinn? Tha bocsa mor ri ghluasad.

0:02:580:03:02

-'Tomas gu Calum...direach a' tighinn.'

-Chi mi rithist thu!

0:03:020:03:06

Taing a Thormoid. Nis, caite an teid an teanta agad?

0:03:080:03:12

Tormod Tuathanach gu Tomas.

0:03:120:03:15

-Tomas gu Tormod. Halo.

-An dean thu rudeigin dhomh?

0:03:150:03:19

-Ni, bidh mi sin an coig mionaidean.

-Bidh mi aig an taigh-ghloinne.

0:03:190:03:22

Gle mhath a Thormoid.

0:03:220:03:24

Tomas Trang, sin mise! Deiseil, a Chaluim?

0:03:240:03:27

-An tog sinn e?

-Tog aidh sinn!

0:03:270:03:31

E...tha mi samointinn.

0:03:310:03:33

A...a...an dearbh larach... 's toigh leam neoinein-greine.

0:03:370:03:41

Nis, cuiridh sinn suas an teanta - na ballaichean an toiseach,

0:03:410:03:46

's an uairsin ceanglaidh sinn iadleis an ropa seo.

0:03:460:03:49

Mmmm...faod mise falbh?

0:03:570:04:00

Faodaidh. Taing a Thomais. Rinn thu math.

0:04:000:04:03

O, tha iad seo a' fas gu math a Thormoid!

0:04:040:04:07

Bha an taigh-gloinne cho math air an son.

0:04:070:04:10

Tomas deiseil airson obair.

0:04:100:04:12

A Thomais! Direach ann an am.

0:04:120:04:16

Halo! Nis - a nuas leis an luchd seo ma-ta.

0:04:180:04:22

Rinn mi e! Chuidich mi Caluim agus Tormod.

0:04:220:04:26

-Calum gu Tomas!

-Tomas gu Calum.

0:04:260:04:28

-Beagan trioblaid agam.

-Cha bhith mi mionaid.

0:04:280:04:31

Thomais! An teid thu air ais dhan taigh-ghloinne airson an ath luchd?

0:04:310:04:36

O, an drasta? U, gle mhath, a Thormoid.

0:04:360:04:40

Halo a Thomais. Chan eil Mr MacFhearghais cinnteach

0:04:410:04:44

an e seo an t-aite ceart airson nateanta aige.

0:04:440:04:47

Chan eil. Fhios agaibhtha e breagha ach...e...e...chan eil abhainn ann.

0:04:470:04:52

Agus 's toigh leam a bhith faisg air abhainn...saoil am b'urrainngluasad?

0:04:520:04:58

-Thug sinn cun na h-aibhne.

-O, taing gu mor, a Chaluim.

0:04:580:05:01

O, gle mhath. Cluinnidh mi'n abhainn...seo ant-aite.

0:05:130:05:17

Taing a Thomais...Thomais?

0:05:210:05:24

Deiseil 'son an ath luchd?

0:05:250:05:27

-O, halo Thomais! Ag obair cruaidh an diugh?

-Tha mi sin!

0:05:270:05:32

Hmm, feumar a h-uile sian a chur an diugh.

0:05:350:05:39

-Duil ris an uisge am maireach.

-Gheibh mi an ath luchd.

0:05:390:05:42

A, mo bheannachd ort.

0:05:420:05:44

-E...halo? Thomais? An cluinn thu mi?

-A Chaluim?

0:05:440:05:47

Maighstir Macfhearghais an seo!

0:05:470:05:50

Am b'urrainn dhut tilleadh mionaid.

0:05:500:05:52

E...e...thami a' smaointinn gun fhearr leam neoinein-greine.

0:05:520:05:56

-E...faodar gluasadair ais?

-E...tha mi caran trang, duilich.

0:05:560:06:00

Obh, obh! De ni sinn?

0:06:000:06:03

-Tha mi air tighinn an seo agus...

-Gle mhath! Thig mi an drasta!

0:06:030:06:07

Ooo, taing a Thomais!

0:06:070:06:09

Tha I a' fas dorcha 's chan eil an teanta suas.

0:06:250:06:28

Cinnteach gur e seo an t-aite ceart?

0:06:280:06:30

O, tha...e...an abhainn, eh...

0:06:300:06:34

Ach bha na neoinein-greine breagha...e...

0:06:340:06:37

ach feuchaidh sinn seo an drasta a Chaluim.

0:06:370:06:40

-Seadh a Mhaighstir MacFhearghais?

-Tha seo a' toirt uineachan.

0:06:400:06:45

'Thomais?'

0:06:450:06:46

Direach a' tighinn.

0:06:460:06:48

Halo, a Thomais. Tha torr an seo fhathast.

0:06:490:06:52

Umm, de nan toirinn leam iad uile comhla?

0:06:520:06:56

Bhithinn deiseil ann an tiotan.

0:06:560:06:58

Uille...e...ma tha thu cinnteach, ach bidh faiceallach.

0:06:580:07:02

An aire a Thomais! O, de rop a tha siud?

0:07:040:07:09

'Tormod Tuathanach gu Tomas.

0:07:100:07:12

'Caite bheil thu? Tha I a' fas dorcha 's chan eil sinn deiseil.'

0:07:120:07:16

-Cha bhith sinn mionaid, a Thormoid.

-Calum gu Tomas.

0:07:160:07:19

Tha mi smaointinn gu bheil ropa na teanta agad.

0:07:190:07:22

A bheil? O, duilich! Cha bhith mi mionaid.

0:07:220:07:25

'E...halo!'

0:07:270:07:29

Greas ort, a Thomais!

0:07:290:07:30

Tha i a' fas dorcha 's chan eil an teanta agam suas.

0:07:300:07:34

Obh, obh!

0:07:360:07:38

Thomais! Bheil thu math gu leor?

0:07:400:07:41

Obh, obh! De rinn mi?

0:07:410:07:43

Bha mi a' feuchainn ris an teanta ghluasad agus nafluraichean.

0:07:430:07:47

Uill a Thomais, tha e nas fhearr aon rud a dheanamh ceart,

0:07:470:07:52

seach darudlethach ceart.

0:07:520:07:54

O, uill. Chan urrainn dhomh a h-uile rud a dheanamh.

0:07:540:07:59

-Mur am faigh thu cuideachadh bho charaidean.

-De?

0:07:590:08:03

-Cuidichidh mise leis an teanta.

-'S togaidh mise na siolagan.

0:08:030:08:07

Ach ciamar a gheibh mi an cuir dhan phairce's na tubaichean briste?

0:08:070:08:10

Tha fios agamsa. Seall!

0:08:100:08:14

Sgoinneil! Nas fhearr na taigh a dheanamh leotha.

0:08:200:08:25

Sin e...ath-chleachd is ath-chuartaich!

0:08:250:08:29

-Taing airson cuideachadh, Mhartain 's a Dhanaidh.

-Chan eil dragh a Thomais.

0:08:290:08:32

Nis, nan deanain suas m'inntinn air caite teid an teanta.

0:08:320:08:36

Thugainn Mhaighstir MhicFhearghais, rudeigin agam ri shealltainn dhut.

0:08:360:08:40

A' chiad dha sheorsa an Gleann na Greine.

0:08:530:08:56

Agus abair...aiteabhainn agus neoinein-greine.

0:08:560:09:04

Glan fhein!

0:09:040:09:06

O, tha! Direach an dearbh aite!

0:09:060:09:08

Sgoinneil a Thomais! Dh'amais thu air anda chuid a dheanamh.

0:09:080:09:13

Direach le cuideachadh!

0:09:130:09:14

Ach, sin a bhitheas deagh charaidean a' deanam...hcaraidean mar sinne.

0:09:140:09:19

Faodaidh na thogras tu de dh'obair a dheanamh -

0:09:190:09:21

bidh sinne ann airson do chuideachadh.

0:09:210:09:23

Tapadh leibh uile.

0:09:230:09:25

Ach tha da obair gu leor dhomhsa...uill an diugh, co dhiu!

0:09:250:09:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:09:300:09:33

E-mail [email protected]

0:09:330:09:36

Download Subtitles

SRT

ASS