An Uaimh aig Uilleam/Scrambler's Colourful Cave Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It


An Uaimh aig Uilleam/Scrambler's Colourful Cave

Similar Content

Browse content similar to An Uaimh aig Uilleam/Scrambler's Colourful Cave. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Nis a sgioba - tha sinn a' dol a thogail taigh ann an uaimh.

0:00:500:00:53

Uamh...ach bidh e cho dorcha..

0:00:550:00:56

Co dh'iarradh fuireach ann an uaimh?

0:00:560:00:58

Fhios agad, Maighstir MacDhomhnaill aig an taigh-tasgaidh,

0:00:580:01:01

uill, tha e dha charaid, Maighstir MacUilleam.

0:01:010:01:03

Bidh e car mar seo a Dholaidh.

0:01:030:01:06

Bha mi fhein is Calum shuas anns na beanntan 's chunnaic sinn

0:01:060:01:09

uaimh a bhitheadh cho freagarrach.

0:01:090:01:11

Halo, Calum Clachair!

0:01:110:01:13

Halo Chaluim. Mgr MacDhomhnaill an seo.

0:01:130:01:16

Tha Maighstir MacUilleam air an rathad a null.

0:01:160:01:18

Eolas mor aige mu dhaoine bha fuireach

0:01:180:01:20

ann an uamhan bho chionn fhada.

0:01:200:01:22

Bidh e cho toilichte leis an taigh ur aige.

0:01:220:01:24

'S bidh mise toilichte thogail.

0:01:240:01:26

-Mar sin leat.

-'S leibhse.

0:01:260:01:27

Neeee yeh!

0:01:280:01:30

Maighstir MacUilleam.

0:01:300:01:32

Seo an sgioba - seo Peigi, Danaidh, Martainn, Robaidh agus Cailean.

0:01:320:01:37

-O halo.

-Ciamar a tha sibh?

-Math coinneachadh ribh?

0:01:370:01:40

Agus choinnich thu ri Murchadh ma thrath.

0:01:400:01:42

Choinnich.

0:01:420:01:44

'S tha Uilleam air a bhith ag innse dhomh mu dheidhinn nam beanntan...

0:01:440:01:47

bidh e cho math a dhol air chuairt shuas an sin.

0:01:470:01:49

-Uilleam?

-Tha da Uilleam orm. Uilleam MacUilleam.

0:01:490:01:55

Uilleam MacUilleam. 'S toigh leam sin.

0:01:550:01:58

Nis, 's fhearr toiseachadh.

0:02:000:02:03

Fanaidh mis an seo 's toisichidh mi air na h-uinneagan...agus an doras.

0:02:030:02:06

Chi mi rithist sibh.

0:02:060:02:08

Cum greim teann - dha na beanntan.

0:02:100:02:13

Yeeeee!

0:02:130:02:14

Phew!

0:02:250:02:27

Astar fada dha na beanntan, nach eil?

0:02:270:02:29

Ach, tha e math a Dholaidh. Faod mise falbh cuairt a nise?

0:02:290:02:34

An ceartuair, a Mhurchaidh!

0:02:340:02:36

Fan gus am faic Uilleam an uaimh aige.

0:02:360:02:39

Sin eireachdail, a Chaluim.

0:02:420:02:45

A...ach tha e uile glas is dorcha.

0:02:450:02:47

De mu dheidhinn beagan dath an aiteigin?

0:02:470:02:49

Ach, seo mar a bhitheadh na h-uaimhean aca bho chionn fhada.

0:02:490:02:53

Seadh...ach nach bitheadh e nas fhearr le di reach

0:02:540:02:56

aon rud beag le dath?

0:02:560:02:58

'S docha gu bheil e caran glas, dorcha Aon rud le dath, mata.

0:02:580:03:03

Co dhiu, tha mise falbh air chuairt an drasta.

0:03:040:03:08

O, fan a Mhurchaidh... um an teid thu a dh'iarraidh

0:03:080:03:11

rudeigin dathteach bho Pheigi.

0:03:110:03:13

Faodaidh tu dhol cuairt a rithist.

0:03:130:03:15

Seadh, gle mhath.

0:03:150:03:18

Nis, an t-urlar fiodh,

0:03:180:03:20

an toiseach, na sparran, 's an uairsin an t-urlar.

0:03:200:03:24

Sin alainn, a Chaluim.

0:03:320:03:34

Agus a nis am balla.

0:03:340:03:36

Neee..aw!

0:03:390:03:42

Tha seo mi ltean as na beanntan.

0:03:420:03:45

Mhurchaidh... Carson a thill thu?

0:03:450:03:48

Feum air rud dathteach san uaimh aig Uilleam.

0:03:480:03:51

O...e...dathteach.

0:03:510:03:53

Seadh...seadh...rud sam bith.

0:03:530:03:55

O, e... fhios agamsa.

0:03:550:03:57

Tha rudeigin 's an stor a ni an gnothach math fhein.

0:03:570:04:01

Uill, greas ort, a Pheigi. Mise son a dhol air chuairt.

0:04:010:04:04

O...'s ann aig m'Antaidh a bha seo -

0:04:040:04:07

tha e gu math sean... is dathan gu leor ann.

0:04:070:04:11

Sgoinneil! Dha na beanntan.

0:04:110:04:15

A Dhanaidh 's a Mhartainn,

0:04:180:04:20

faodaidh sibhse toiseachadh air cladhach.

0:04:200:04:22

-Gun dragh a Chaluim.

-Trobhad a chladhach.

0:04:220:04:25

Nuairsin cruinnichidh sinn clachan is creagan.

0:04:250:04:28

-Faodaidh tusa mo chuideachadh, a Chailein.

-Um...gle mhath.

0:04:280:04:31

Dolaidh... an dean thu samant.

0:04:310:04:33

'S mi a ni, a Chaluim.

0:04:330:04:35

O, tha seo glan, a Chaluim. Tha e cho araid.

0:04:440:04:47

Ach tha an uaimh fhathast dorcha na broinn.

0:04:470:04:51

An... Seall seo. A tha rud agam.

0:04:510:04:56

O...tha e sgoinneil!

0:04:560:05:00

U...uill...tha...tha... tha e breagha.

0:05:000:05:03

-Ach?

-Chan eil mi cinnteach am bidh e freagarrach 's an uaimh.

0:05:030:05:06

-O, Carson!

-Carson?

0:05:060:05:09

Tha e sean ach chan eil e... sean gu leor.

0:05:090:05:13

Na can gu feum mi tilleadh 's rudeigin eile fhaighinn.

0:05:130:05:16

Duilich, ach feumaidh.

0:05:160:05:17

Uh...seadh mata!

0:05:170:05:20

A Mhurchaidh!

0:05:230:05:25

Bha duil agam gu robh thu dol cuairt.

0:05:250:05:28

Bha is agamsa.

0:05:280:05:29

Ach, thuirt Uilleam nach robh am brat-urlair sean gu leor.

0:05:290:05:33

O...sm...fan...fhios agamsa.

0:05:330:05:37

O, seall! De tha sin?

0:05:380:05:40

He-he-he! Bha e aig mo sheanair anns a' gharadh aige -

0:05:400:05:44

the e fiu's nas sine nam brat-urlair aig antaidh.

0:05:440:05:48

O, sgoinneil!

0:05:480:05:49

Obh, obh! Oooooo!

0:05:590:06:02

Obh, obh!

0:06:020:06:05

Tha I cho dorcha 's cho eagallach a staigh an seo.

0:06:060:06:11

Chan eil seo sgoinneil idir.

0:06:110:06:14

Aaaaagh!

0:06:140:06:18

Tha mi ann an uaimh, 's tha e lan uile-bheistean. Aaaaaagh!!

0:06:180:06:23

Obh, obh, obh, obh, obh!

0:06:240:06:27

Mhurchaidh - de tha cearr?

0:06:270:06:29

Chaluim, Mhaighstir MacUilleam! Feumar teicheadh.

0:06:300:06:32

-Tha'n uamh lan uile-bheistean!

-Uilebheistean?

0:06:320:06:35

Uill, 's fhearr coimhead.

0:06:350:06:38

Ach...ach...ach...

0:06:380:06:41

-Coimhead! Dealbhan uaimhe!

-Chan e... uilebhesitean a th'ann?

0:06:440:06:48

Chan e... ach dealbhan a rinn daoine bho chionn mi ltean bliadhna.

0:06:480:06:54

E...Carson a rinn iad ad?

0:06:540:06:57

Uill, than a dealbhan ag innse sgeulachad am beatha -

0:06:570:07:00

mar leabhar latha bho chionn mile bliadhna,

0:07:000:07:03

-air a pheantadh air a' bhalla.

-O, sgoinneil!

0:07:030:07:06

Seo mar a bhitheadhg na daoine a bha a' sgeadachadh nam ballaichean aca.

0:07:060:07:11

Bhitheadh rud mar seo san uaimh agamsa.

0:07:110:07:14

Bhitheadh e cho freagarrach air an taigh ur agam.

0:07:140:07:16

Bhitheadh torr dhathan san uaimh agad an uairsin.

0:07:160:07:21

Uill, 's fhearr dhomhsa cumail orm. Tha balla ri chur ris an aghaidh.

0:07:210:07:26

O, uill, bha na dealbhan ud sonraichte -

0:07:260:07:29

ach bidh iad eagallach cuideachd.

0:07:290:07:32

Bha thug u math doigheil geta, Mhurchaidh.

0:07:320:07:34

Cho doigheil 's gu faod thu fad

0:07:340:07:36

an fheasgair a chur seachad... air chuairt.

0:07:360:07:38

O... seadh... bidh sin glan.

0:07:380:07:42

Ach, tha rudeigin eil' agam ri dheanamh... tha mi air smaointinn

0:07:420:07:46

air rudeigin...'s feumaidh mi cuideachadh bho Pheigi.

0:07:460:07:49

-O, taing, a Thomais.

-Marsin leat.

0:07:520:07:55

Neeeeeeaw!!

0:07:550:07:56

Pheigi, Pheigi! Bheil peant agad?

0:07:560:07:59

Seo a nis...deiseil!

0:08:140:08:16

O Chaluim!

0:08:160:08:18

Tha na dealbhan ud cho math 's a chunna mi riamh.

0:08:180:08:21

'S docha gu faodar an uaimh a dheanamh na...uill, taigh-tasgaidh.

0:08:210:08:26

Thigeadh daoine astar mor choimhead nan dealbhan.

0:08:260:08:29

Halo, uile!

0:08:290:08:31

De tha sin a Pheigi?

0:08:310:08:34

Chi thu.

0:08:340:08:35

E...de tha sin?

0:08:350:08:38

-Eh...rudeigin dathteach eile?

-Seo e!

0:08:380:08:41

De ur beachd a Mhaighstir MacUilleam?

0:08:410:08:44

Dealbhan airson na h-uaimhe agaibh.

0:08:440:08:46

'S chan eil iad eagallach - sinne a th'ann!

0:08:460:08:50

U...u gu dearbha.

0:08:500:08:52

Siud thus' is Calum a Mhartainn... o, glan fhein...

0:08:520:08:56

Di reach ceart airson uaimh.

0:08:560:08:59

Tha! O, abair latha.

0:08:590:09:02

Tha taigh ur agam, torr charaidean ura, agus taing do Mhurchadh,

0:09:020:09:07

's docha taigh-tasgaidh cuideachd uaireigin.

0:09:070:09:10

Agus de fios... 's docha an ceann mi le bliadhna

0:09:100:09:13

gu faic cuideigin na dealbhan seo.

0:09:130:09:17

'S an uairsin bidh fhios aca ciamar a bha sinne beo. Smaoinich!

0:09:170:09:23

O, Mhurchaidh!

0:09:240:09:26

Sgoinneil!

0:09:260:09:29

Download Subtitles

SRT

ASS