Bilidh a' buain/Spud's Bumper Harvest Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It


Bilidh a' buain/Spud's Bumper Harvest

Similar Content

Browse content similar to Bilidh a' buain/Spud's Bumper Harvest. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

O, Tormod Tuathanach!

0:00:530:00:55

De na h-itean a tha sin?

0:00:550:00:57

Airson an t-ait' a' dhustadh. Bha mi trang a' glanadh.

0:00:570:01:00

O, seadh!

0:01:000:01:01

'S e tha glan, sgiobalta!

0:01:010:01:04

Nis, bha mi an dochas gun cuidicheadh tu le bhith buain na neoinein-greine.

0:01:040:01:08

'S mi chuidicheas.

0:01:080:01:09

Shooo, shooo, shooo!

0:01:090:01:14

O, tha seo uamhasach agus thusa,

0:01:140:01:19

Fearchar Feannag,

0:01:190:01:21

de tha thusa a' deanamh ann an Gleann na Greine.

0:01:210:01:25

Thainig thu a ghoid siol nan neoinein-ghreine - bheir mis' ort.

0:01:250:01:31

Bheir Bilidh ort! Shooo...agus thusa...siuthad, teach!

0:01:310:01:37

O, seall, a Thormoid - na feannagan!

0:01:370:01:42

Fairichidh iad faileadh an t-sil miltean air falbh.

0:01:420:01:46

Tha iad cho deidheil air, chan eil e furasta an stad, bheil a Bhilidh?

0:01:460:01:51

O dragh!

0:01:510:01:53

Feumar toiseachadh air na neoinein-greine a bhuain.

0:01:530:01:56

Feumar, ma bhuaineas sinn iad,

0:01:560:01:58

chan fhaigh Fearchar is na feannagan eile nan coir an uairsin.

0:01:580:02:02

Siuthadaibh - Bilidh a' buain.

0:02:020:02:04

Socair ort, a Bhilidh! An toiseach feumaidh Calum silo a thogail.

0:02:040:02:08

Seadh, silo - de th'ann an silo?

0:02:080:02:12

Togalach airson neoinein-greine a' storadh as deidh am buain -

0:02:120:02:15

mar seada mhor.

0:02:150:02:17

Chan urrainn buain gun silo.

0:02:170:02:19

Na gabh dragh, a Thormoid.

0:02:190:02:22

Tha'n stuth thall aig an laraich ma thrath.

0:02:220:02:24

An tog sinn e?

0:02:240:02:26

ALL: Tog...aidh...sinn!

0:02:260:02:28

Eh...um tha mi smaointinn.

0:02:280:02:30

Fhalbh! Shooo...shooo...shoo!

0:02:300:02:34

Nis a sgioba...toisich air cladhach, a Dhanaidh.

0:02:360:02:39

Gun dragh a Chaluim.

0:02:390:02:40

Agus a Dholaidh - am measgaich thu saman.

0:02:400:02:43

Gun dragh a Chaluim...heh hay!

0:02:430:02:45

Taing a Thomais, 's a Chailein.

0:02:480:02:50

Tha an silo seo a' dol a bhith uamhasach mor.

0:02:500:02:53

Bilidh am fear buain, deiseil gu buain...um...e.

0:02:530:03:00

Ah...'s docha gu feum mi cuideachadh.

0:03:140:03:17

Socair a Chailein...socair ort. Math fhein a Chailein.

0:03:190:03:24

Taing a Chaluim.

0:03:240:03:26

Nis, de an ath rud?

0:03:260:03:28

Ach thuirt Tormod Tuathanach

0:03:280:03:30

nach robh coir toiseachadh air buain gun silo a thogail an toiseach.

0:03:300:03:34

O, cha toir e fada dhaibh sin a dheanamh.

0:03:340:03:38

Chan eil ann ach seada mhor.

0:03:380:03:40

Sin na neoinein-greine sabhailte bho na feannagan,

0:03:510:03:54

's Bilidh air am buain.

0:03:540:03:56

Uh...'s docha.

0:03:560:03:57

De tha thu a' ciallachadh - 's docha?

0:03:570:04:00

Obh...obh...shoo, shoo!

0:04:000:04:05

Thuirt mi riut - feumar silo a thogail an toiseach,

0:04:050:04:07

neo cha bhith aite sabhailte agad dha na neoinein a bhuain thu.

0:04:070:04:11

Shooo...bha fhios agam air an sin...shoo, shoo!

0:04:110:04:15

-An robh?

-Shoooo..bha! 'S ann marsin a tha sinn a' toirt

0:04:150:04:17

nan neoinein-greine chun an silo aig Tormod an drasta fhein...

0:04:170:04:20

-shooo...bidh iad deiseil dheth.

-Am bidh?

0:04:200:04:23

Hu...direach mar a bha mi'n duil. Staigh an seo leotha.

0:04:230:04:26

Fhios agad a Thormoid -

0:04:270:04:29

chan e direach seada mhor a tha anns an silo seo idir.

0:04:290:04:33

O...um...tha thu ceart.

0:04:330:04:35

Le uidheaman mar seo co dhiu.

0:04:350:04:37

Seadh, airson gum bidh na fluraichean aig an teas cheart.

0:04:370:04:40

'S airson an togail?

0:04:400:04:42

Seadh, uidheam airson 's nach millear iad gan toirt a staigh 's a mach.

0:04:420:04:46

Chan eilear faisg deiseil airson sin, a bheil?

0:04:460:04:49

Sinn nach eil!

0:04:490:04:51

An toiseach, na ballaichean.

0:04:510:04:53

Gle mhath a Chaluim.

0:04:530:04:55

Mo bheannachd ort a Chailein.

0:04:550:04:57

Tha e a' toirt nas fhaide na bha duil.

0:04:570:04:59

Nach math nach do thoisich sinn air buain.

0:04:590:05:02

Aaaagh! Chan eil iad deiseil.

0:05:020:05:04

Siuthad a Thomais, teich!

0:05:060:05:09

Tha fius barrachd fheannagan ann a nis!

0:05:120:05:15

Tha fhios nach e silo an aon aite dha faod neoinein-greine a dhol.

0:05:150:05:19

Feumaidh gu bheil ait' eile ann...uh...aha!

0:05:190:05:24

Cuiridh mi staigh an seo iad.

0:05:250:05:27

Ach de chanas Calum? Bha e a' glanadh fad na maidne.

0:05:270:05:30

Sguir a ghabhail dragh. Cha bhith for aige gu bheil iad ann.

0:05:300:05:34

Phew! Sgoinneil, a Chailein. Ciamar a tha dol dhut leis an sin?

0:05:360:05:40

O, hoo hoo, saoilidh mi nach eil e ag obair buileach ceart.

0:05:400:05:44

Tha an t-inneal a dh'fheumas mi airson a charadh anns a' charabhan.

0:05:440:05:48

Nach teid sinn ga iarraidh...agus 's docha gheibh sinn cupa ti.

0:05:480:05:52

Nach stad sinn uile greis. Tha sinn air a bhith ag obair cruaidh.

0:05:520:05:56

-O, tha thu ceart, a Chaluim.

-O...seadh...bhitheadh sin math.

0:05:560:06:00

Ach sin e...

0:06:060:06:09

Than a fluraichean sabhailte.

0:06:090:06:11

Mo bheannachd air Bilidh.

0:06:110:06:13

Bith Tormod cho toilichte.

0:06:130:06:16

O...seall, a Bhilidh. Seall...na h-eoin!

0:06:180:06:22

Aaa...bheir mi mach iad...o...ah...

0:06:220:06:25

Leig a staigh mi! Leig a staigh mi!

0:06:250:06:30

Obh, obh!

0:06:300:06:34

Obh, obh!

0:06:340:06:38

An ru-ra a tha anns a' charabhan aig Calum.

0:06:420:06:47

'S cha do rinn mi ach a sgioblachadh anns a' mhadainn.

0:06:470:06:51

De tha dol? A Bhilidh!

0:06:510:06:53

Seall thusa seo!

0:06:530:06:55

De idir a tha dol?

0:06:550:06:57

A Bhilidh!

0:06:570:06:59

Duilich a Chaluim, duilich a Thormoid!

0:06:590:07:01

Bha mi a' feuchain ris na fluraichean

0:07:010:07:03

a shabhaladh bho na feannagan.

0:07:030:07:05

A shabhaladh? Tha thug am biadhadh dhaibh uile.

0:07:050:07:10

Nach tuirt mi ruit gun buain mur

0:07:100:07:14

a bitheadh aite sabhailte agad dha na bhuaineas tu.

0:07:140:07:17

'S chan I sin a charabhan agamsa. O 's math gu bheil iuchair eile agam.

0:07:170:07:22

Wooooah!

0:07:250:07:26

-Whoah...huh!

-Bheil thu math gu leor?

0:07:260:07:28

Chan eil iad uile air am milleadh. Cuiridh sinn air doigh iad.

0:07:280:07:34

Shoo, shoo! Sguir a dh'ith an t-sil.

0:07:340:07:37

O...cha duraig mi seo fhaicinn.

0:07:370:07:40

Sin Carson a thoisich mi air buain a Thormoid. Tha mi duilich.

0:07:400:07:45

O, Bhilidh. Shoo! Bu choir dhuit eisteachd ri daoine.

0:07:450:07:51

Fhalbh!

0:07:510:07:52

Feumaidh sinn uile. Shooo!

0:07:520:07:54

Obrachadh comhla an Gleann na Greine.

0:07:540:07:56

Obrachadh comhla? Um.

0:07:560:08:00

-Shooo bhuamsa.

-Shooo bhuamsa cuideachd.

0:08:030:08:06

Agus bhuamsa. Booo a ha.

0:08:060:08:08

Nall an seo a Dholaidh!

0:08:080:08:11

Gle mhath a Bhilidh, shoo, shoo...

0:08:110:08:14

Obrachadh comhla. Sin an doigh ann an Gleann na Greine -

0:08:140:08:19

co dhiu 's mise an ceann gnothaich.

0:08:190:08:22

Thugainn chun an silo a sgioba.

0:08:220:08:24

Deiseil a Chaluim - sibhs' a tha cur eagal air eoin - leanaibh mise.

0:08:240:08:29

Shooo Fhalbh...shoo. Shoo.

0:08:290:08:32

Sin e a nis.

0:08:480:08:49

Na fluraichean sabhailte, anns an silo,

0:08:490:08:52

gus am bidh feum aig an taigh- gniomhachais orra.

0:08:520:08:55

-Tha an teas direach ceart.

-O...bidh iad math, blath.

0:08:550:08:58

Cha mhor nach eil e cho comhfhuirteil ri carabhan. Ha, ha ha.

0:08:580:09:04

An cual' thu siud...a' charabhan. Ha, ha, ha!

0:09:040:09:07

O, ha, tha mi a' faicinn de tha thu a' ciallachadh.

0:09:070:09:10

De tha cho eibhinn?

0:09:100:09:12

Tha mise a' smaointinn gu bheil an silo sonraichte.

0:09:120:09:16

-Ach tha beachd eile aig cuid.

-Co?

0:09:160:09:19

Fearchar is na feannagan. Ha ha!

0:09:190:09:22

Cha bhuannaich sibh idir,

0:09:220:09:25

is Bilidh am fear buain mu chuairt!

0:09:250:09:27

Ha, ha, ha!

0:09:270:09:30

Download Subtitles

SRT

ASS