Episode 1 Gleusta


Episode 1

Similar Content

Browse content similar to Episode 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Eolach is dicheallach

-Eibhinn is doigheil

0:00:020:00:05

Ach saoil co aca as Gleusta?

0:00:050:00:07

Failte gu Gleusta far am bheil da sgioba againn a' dhearbhadh

0:00:220:00:26

gur iadsan as cinntiche agus is clise.

0:00:260:00:29

Tha aon sgioba a' tadhal oirnn o Bhun-Sgoil a' Bhac ann a Leodhas.

0:00:290:00:34

Coinnichidh sinn riutha an ceartuair ach an toiseach beagan man deidhinn.

0:00:340:00:38

Hm! De tha Gleusta a' ciallachadh?

0:00:410:00:45

Hallo. Is mise Koren.

0:00:480:00:49

Tha mi a Leodhas agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil a' Bhac.

0:00:490:00:52

Hallo is mise Catriona. Tha mi bliadhna dh'aois

0:00:520:00:55

agus bidh mi a'dol gu Sgoil a' Bhac.

0:00:550:00:57

'S e deagh sgioba a th'annam fhein is Catriona

0:00:570:01:01

oir tha sinn math air diofar rudan.

0:01:010:01:03

Tha sinn math air ceol is agilities

0:01:030:01:07

agus tha fiosrachadh farsaing againn.

0:01:070:01:09

Tha sinn math air matamataigs, cabadaich agus gaireachdainn.

0:01:090:01:13

Tha sinn nas gleusta na balaich anns a' chlas co-dhiu.

0:01:160:01:19

Tha a' chuid as motha aca direach as an ciall. Chan eil ciall chirce aca!

0:01:190:01:25

Sin dithis ma-tha, ach bidh triuir anns gach sgioba.

0:01:270:01:31

Saoil co a bhios a' cumail taic riuthasan an-diugh?

0:01:310:01:35

Gheibh sinn a-mach an drasta fhein.

0:01:350:01:38

Haidh! Is mise Darren Mac'illEathain.

0:01:380:01:40

'Sann as an Eilean Sgitheanach a tha mi

0:01:400:01:42

agus bidh mi a' cluich airson sgioba a' Bhac.

0:01:420:01:45

Tha eolas agam air spors is cruinn-eolas

0:01:450:01:48

is beagan air eachdraidh cuideachd.

0:01:480:01:51

Ach chan eil mi ro math air fasan.

0:01:510:01:53

Tha mi gu math mi-fhasanta air neo sean-fhasanta.

0:01:530:01:57

Tha mi a' smaoineachadh gum bi buidheann le Sgitheanach

0:01:570:02:00

agus Leodhasaich gu math gleusta

0:02:000:02:03

agus chan eil teansa aig buidheann sam bith eile.

0:02:030:02:06

Sin agaibh Bun-Sgoil a' Bhac agus airtha sar chomasach air seinn

0:02:060:02:10

ach cha bhi cus uine aige airson port-a-beul

0:02:100:02:13

a ghabhail dhuinn anns an stiuideo an-diugh. Darren Mac 'illEathain,

0:02:130:02:18

failte oirbh gu Gleusta.

0:02:180:02:19

A Chatriona, an toiseach, a bheil thu a' toirt fiughair ri Gleusta an-diugh?

0:02:190:02:24

Tha.

0:02:240:02:27

A Khoren, de do bheachd fhein? Am bith Darren na chuideachadh dhuibh?

0:02:270:02:31

-Creididh mi gum bi.

-Math fhein.

0:02:310:02:34

Agus Darren am bheil thu a' smaoineachadh gum bi

0:02:340:02:37

an ceangal Leodhasach agad gu bhith na chuideachadh don sgioba agaibh?

0:02:370:02:40

O, aidh. Bidh sinn a' buannachadh, nach bi?

0:02:400:02:43

-Bithidh.

-'S math sin.

-Uill, moran taing.

0:02:430:02:46

Agus tha an darna sgioba againn air siubhal

0:02:460:02:50

as na h-Eileanan an Iar cuideachd -

0:02:500:02:51

a Bun-sgoil Baile Mhanaich ann am Beinn nam Faoghla.

0:02:510:02:54

Nach fhaigh sinn beagan a-mach mun dithis aca.

0:02:540:02:57

Hm! De a tha Gleusta a' ciallachadh?

0:03:000:03:04

Haidh! Is mise Fiona. Tha mi bliadhna dh'aois

0:03:050:03:09

agus bidh mi a'dol gu Bun-Sgoil Baile a' Mhanaich.

0:03:090:03:12

Haidh! Is mise Ciorstaidh. Tha mi a' fuireach ann an Cairinis

0:03:120:03:15

agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Baile a' Mhanaich.

0:03:150:03:18

Geama a chordadh rium ann an Gleusta? 'S e cleasachd:

0:03:180:03:21

tha mi math oirre. Bidh sinn a' deanamh torr dhi aig Sradagan.

0:03:210:03:26

Bidh mi toilichte ceistean fhaighinn air ceol agus an X Factor.

0:03:260:03:31

Cha bhi mi toilichte le ceist air eachdraidh o chionn

0:03:310:03:35

gu bheil i gu math dorainneach.

0:03:350:03:37

Tha mi mion-eolach air beathaichean beaga.

0:03:370:03:40

Cuidichidh sinn mi ann an Gleusta.

0:03:400:03:44

Tha mi 'n dochas gur e nighean a bhios gar cuideachadh

0:03:440:03:49

oir tha nigheanan glic agus gleusta!

0:03:490:03:53

Ach saoil co an treas caileag a bhios comhla riuthasan?

0:03:550:03:58

Haidh! Is mise Joy. 'S ann as an Oban a tha mi.

0:03:590:04:02

Bithidh mi a' cluich airson sgioba Baile a' Mhanaich.

0:04:020:04:05

Chan eil mi buileach cinnteach air na tha romham air Gleusta.

0:04:050:04:08

Tha mi 'n dochas gum bi mi ceart gu leor air rud sam bith ceangailte ri ceol,

0:04:080:04:13

ach ma nochdas cail co-cheangailte ri spors bithidh eagal mo bheatha orm!

0:04:130:04:18

Tha mi 'n dochas gur e balach a bhios nam aghaidh leis gu bheil

0:04:180:04:21

nigheanan mar as trice torr nas gleusta agus nas eolaiche.

0:04:210:04:24

Sin agaibh sgioba Bhun-Sgoil Baile a' Mhanaich.

0:04:240:04:28

Agus tha iadsan cuideachd a' cur failte air sar-sheinneadair.

0:04:280:04:33

Abair gum bi stri eadar na sgiobaidhean againn an diugh!

0:04:330:04:36

Co th' ann ach Joy Dunlop.

0:04:360:04:38

Failte mhor oirbh uile chun a phrograim.

0:04:380:04:40

Thu fhein, a Chiorstaidh, an toiseach.

0:04:400:04:42

Am bi e feumail dhuibh te a bhuannaich am Bonn Or a bhith ri do thaobh?

0:04:420:04:47

Tha.

0:04:470:04:49

Gu dearbha fhein. Fiona,

0:04:490:04:51

a bheil thusa an duil gu bheil Joy fiosrachail mu iomadh cuspair?

0:04:510:04:55

-Tha, gu dearbh.

-Sgoinneil!

0:04:550:04:56

Agus Joy, am bheil farpais mhor gu bhith eadar thu fhein agus Darren?

0:04:560:05:01

O, bithidh gun teagamh. Tha Darren

0:05:010:05:03

gu math bragail ach tha sinne uile ban agus gu math fiosrachail.

0:05:030:05:06

Sgoinneil! Agus gura math a theid dhuibh uile.

0:05:060:05:09

Bithidh sinne gur cumail trang an-diugh Mus bi sibh deiseil,

0:05:090:05:13

theid sibh tro cuairtean de cheistean is de dhubhlain.

0:05:130:05:17

Ach na gabhaibh dragh,

0:05:170:05:18

oir bidh gu leor spors nam measg cuideachd.

0:05:180:05:20

Bidh an da sgioba againn a' spairn an aghaidh a cheile

0:05:200:05:23

gus an duais alainn againn aig Gleusta a thoirt dhachaigh leotha.

0:05:230:05:28

Cait an teid sin an diugh -

0:05:280:05:30

a Leodhas air neo a Bheinn nam Faoghla?

0:05:300:05:32

Gheibh sinn a-mach a dh'aithghearr co aca as Gleusta.

0:05:320:05:36

Is fhearr dhuinn toiseachadh

0:05:380:05:40

agus anns a chiad chuairt chi sinn de cho fiosrach

0:05:400:05:43

agus de cho eolach 'S a tha a h-uile duine agaibh.

0:05:430:05:46

Chi sibh sreath de dh'fhaclan

0:05:460:05:48

agus air cul gach facail tha dealbh agus ceist.

0:05:480:05:51

Bidh ceistean ann don a h-uile duine fa leth.

0:05:510:05:54

Taghaidh sibhse facal,

0:05:540:05:55

nochdaidh an dealbh agus cuiridh sinn na ceistean oirbh.

0:05:550:05:58

Ma bhios am freagairt ceart gheibh sibh puingean ach bidh na ceistean

0:05:580:06:03

aig na h-aoighean rud beag nas dorra, direach mar bu choir.

0:06:030:06:07

Toisichidh sinn le sgioba a' Bhac agus thugadsa an toiseach, a Chatriona.

0:06:100:06:15

De a' chiad fhacal a tha thusa ag iarraidh?

0:06:150:06:17

Seoclaid.

0:06:170:06:18

Seoclaid. Deagh thaghadh.

0:06:180:06:20

De an t-ainm a bh' air a' bhalach air a bheil ainm

0:06:200:06:24

an film mu dheidhinn Willy Wonka agus factaraidh seoclaid?

0:06:240:06:29

Charlie.

0:06:290:06:30

Sgoinneil! Tha thu ceart.

0:06:300:06:32

Nise, Darren. De am facal a chordadh riutsa?

0:06:320:06:35

Spors.

0:06:350:06:37

Spors! Sin thu fhein.

0:06:370:06:41

Ainmich tri sgiobaidhean ball-coise ann an sgire Ghlaschu.

0:06:410:06:45

Rangers, Celtic agus Partick Thistle.

0:06:450:06:48

Sin thu fhein! Gu math furasta.

0:06:480:06:51

A Khoren, a-nis. De am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:06:510:06:54

Co mheud.

0:06:540:06:57

Co mheud ciadameatair a th'ann am meatair?

0:06:570:07:02

-Ceud.

-Sgoinneil. Tha thu ceart.

0:07:020:07:05

Tha sibh cho ciallach.

0:07:050:07:06

A-rithist thu fhein, a Chatriona. De ghabhas tu an turus seo?

0:07:060:07:09

-Duthaich.

-Duthaich. Sin thu fhein.

0:07:090:07:13

De an duthaich anns am bheil an Taj Mahal.

0:07:130:07:16

-Na h-Innsean.

-Na h-Innsean. Sin thu fhein.

0:07:160:07:19

-Darren a-rithist.

-Drochaid.

0:07:190:07:23

Drochaid. Gle mhath.

0:07:230:07:24

Cuin a chaidh Drochaid an Eilein Sgitheanaich fhosgladh?

0:07:240:07:28

Tha coir fios a bhith agad air seo....

0:07:280:07:32

1994?

0:07:350:07:39

O, tha mi duilich , bha thu cho faisg. 'S e 1995 a bh'ann.

0:07:390:07:46

Tha mi duilich mu dheidhinn siud.

0:07:460:07:47

Thu fhein a-rithist, a Khoren, agus de a th'air fhagail dhut ach

0:07:470:07:51

taigh-solais. Co dha a tha taighean-solais feumail?

0:07:510:07:57

-Bataichean.

-Sin thu fhein! Gle mhath.

0:07:570:08:01

Uill, as deidh siud rinn sibhse fior, fior mhath.

0:08:010:08:04

Ach faodaidh sibh suidhe air ais airson greis

0:08:040:08:06

gus am faic sinn ciamar a theid dhan darna sgioba

0:08:060:08:09

oir tha tuilleadh cheistean agam dhuibhse.

0:08:090:08:11

Tha sibhse a' dol a dh'fhaighinn 6 facail as ur

0:08:110:08:14

agus thig sinn thugadsa an toiseach, a Chiorstaidh.

0:08:140:08:17

De a' chiad fhacal a tha thusa ag iarraidh?

0:08:170:08:19

Fuar.

0:08:210:08:22

Fuar. Gle mhath.

0:08:220:08:24

Co am bodach ainmeil a tha iad ag radh a bhios a' fuireach ann an Lapland?

0:08:240:08:29

Santa.

0:08:300:08:32

Sgoinneil! Tha thu ceart. Math fhein.

0:08:320:08:34

De mud dheidhinn fhein, Joy. De am facal a chordadh riut?

0:08:340:08:37

-Am faigh mise film?

-Film. Sin thu fhein.

0:08:370:08:40

Co a rinn an guth airson Woody anns an fhilm Toy Story?

0:08:400:08:44

An e Tom Hanks a bh'ann?

0:08:440:08:47

Tom Hanks! Sin thu fhein. Gle mhath.

0:08:470:08:50

Fiona a-nise: de am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:08:500:08:52

Lunnainn.

0:08:520:08:54

Lunnainn. De an t-ainm a th'air a chleoc mhor ainmeil ann an Lunnainn?

0:08:540:09:00

-Big Ben.

-Tha thu ceart. Math fhein.

0:09:000:09:04

Thusa a-nise, a Chiorstaidh.

0:09:040:09:06

De am facal a tha thu a' gabhail an turas seo?

0:09:060:09:08

-Duthaich.

-Duthaich: sin thu fhein.

0:09:080:09:11

De an canan as motha a bhios iad a' bruidhinn ann am Barcelona?

0:09:110:09:15

Chan eil fhios agam.

0:09:180:09:20

'S e Spainnteis a bha sinn a' lorg.

0:09:200:09:23

Joy, do thaghadh-sa a-nise?

0:09:230:09:24

Am faigh mise orainds ma 'S e do thoil e?

0:09:240:09:26

Orainds. Ainmich an stiuiriche neo am priomh chleasaiche

0:09:260:09:30

anns an fhilm A Clockwork Orange.

0:09:300:09:34

Tha mise fada ro og airson sin.

0:09:340:09:37

Chan eil, chan eil cail a dh'fhios agam.

0:09:380:09:41

Uill, 'S e Stanley Kubrick air neo Malcolm MacDowell.

0:09:410:09:44

Air ais thugadsa, ma-tha, agus de a th' air fhagail dhut ach spors.

0:09:440:09:49

De an spors a bhios Anndra Moireach a' cluich?

0:09:490:09:53

Teanas.

0:09:530:09:54

Ceart. Sin sibh fhein. Abair gun d' rinn sibh fior mhath an sin.

0:09:540:09:59

Tha torr spors fhathast ri thighinn

0:09:590:10:02

agus mas gluais sinn air adhart chun darna cuairt, suil air na puingean.

0:10:020:10:07

As deidh na ciad chuairt, le puing,

0:10:070:10:10

tha sgioba Baile a' Mhanaich ach direach rud beag air thoiseach oirre,

0:10:100:10:14

le puing, tha sgioba a' Bhac.

0:10:140:10:16

Faodaidh an fheadhainn oga anail a ghabhail sa chuairt seo oir

0:10:190:10:23

tha an t-am aig na h-aoighean beagan obrach a dheanamh.

0:10:230:10:26

Comhla rinn an diugh tha Dunia

0:10:260:10:28

agus ni ise taisbeanadh leis a hula-hoop aice.

0:10:280:10:32

Nach sin a bhios math!

0:10:320:10:33

Ionnsachaidh sibhse sgil, ach de cho math 'S a bhios sibh.

0:10:330:10:36

Chi sinn a dh'aithghearr.

0:10:360:10:37

Feumaidh sibhse ur suil a chumail oirre,

0:10:370:10:40

oir feumaidh sibhse an dearbh rud a dheanamh as a deidh.

0:10:400:10:43

A bheil thu deiseil? Uill, siuthad!

0:10:430:10:49

KLAXON BLARES

0:11:330:11:35

Sin thu fhein! Bha siud direach alainn.

0:11:350:11:41

Is math a rinn thu.

0:11:410:11:44

Nise, duine fa leth, is Darren an toiseach.

0:11:440:11:47

A bheil thu deiseil, ma tha?

0:11:470:11:49

Uill chan eil, ach feuchaidh mi co-dhiu.

0:11:490:11:52

Seo dhut.

0:11:520:11:55

Ciamar a tha thu a' faireachdainn mun dubhlan.

0:11:550:11:59

Tha mi gu math misneachail.

0:11:590:12:01

Tha sin math ri chluinntinn. Cha bhi e cho furasta sin.

0:12:010:12:05

-Cha bhi agad ach mionaid airson an dearbh rud a dheanamh.

-KLAXON BLARES

0:12:050:12:10

Nuair a chluinneas tu an fhuaim seo bidh agad ris a hula-hoop

0:12:100:12:14

agad a chur suas dhan adhar direach mar a rinn Dunia.

0:12:140:12:16

-Furasta gu leor, eh?

-Aidh!

0:12:160:12:21

Sin thu fhein.

0:12:210:12:22

-Tri, a dha, a h-aon.

-KLAXON BLARES

0:13:080:13:11

Abair gun d' rinn thu fior mhath.

0:13:160:13:19

-Tapadh leibhse.

-Bha e sporsail dhomhsa co-dhiu.

0:13:190:13:22

Ciamar a tha thu a' faireachdainn. A bheil do thoin goirt?

0:13:220:13:25

Tha mi ceart gu leor. Tha mi a smaoineachadh gun d' rinn mi math.

0:13:250:13:29

Bheir Dunia dhuibh na puingean air am bheil sibh airidh a-rithist.

0:13:290:13:34

Ach tha an t-am agadsa ann, Joy.

0:13:340:13:36

A bheil thu a' faireachdainn subailte?

0:13:360:13:39

Chan eil mise a' dol ga dheanamh le dha!

0:13:390:13:43

Tapadh leibhse.

0:13:430:13:45

-Tri, a dha, a h-aon.

-KLAXON BLARES

0:14:260:14:29

Chi sinn a nise de am beachd aig Dunia air na rinn iad.

0:14:340:14:38

Darren an toiseach. De do bheachd. Ciamar a rinn e?

0:14:380:14:42

De a bheireadh tu dha a-mach a caogad.

0:14:420:14:44

Trichead.

0:14:440:14:46

Trichead puing. Is tu a tha fiathlaidh!

0:14:460:14:50

Agus de mu dheidhinn Joy, ciamar a rinn ise?

0:14:500:14:52

Trichead.

0:14:520:14:54

Trichead cuideachd.

0:14:540:14:58

Agus aig deireadh a chuairt seo ciamar a tha na puingean

0:14:580:15:01

uile gu leir. A Steaphain?

0:15:010:15:03

Uill as deidh an darna cuairt tha 70 puing aig sgioba Baile a' Mhanaich

0:15:030:15:06

ach tha 80 puing aig sgioba a' Bhac.

0:15:060:15:10

Chun na h-ath chuairt, agus cothrom do na sgiobaidhean againn sealltainn

0:15:130:15:17

cho math is a tha an cuimhne agus am fradharc.

0:15:170:15:21

Chi an da sgioba againn criomag de dhrama

0:15:210:15:23

agus as deidh liimh bidh tri ceistean aca ri fhreagairt.

0:15:230:15:27

Gheibh sibh puingean airson gach freagairt ceart. Faodaidh sibh obair

0:15:270:15:32

mar sgioba ach gu mi-fhortanach chan fhaod

0:15:320:15:34

sibh notaichean a ghabhail

0:15:340:15:36

le peansail neo piipear.

0:15:360:15:37

Sgioba a' Bhac, seo a' chriomag agaibhse.

0:15:370:15:40

Sin Alasdair, an duine agam. Phos sinn nuair a bha mi 17.

0:15:470:15:52

Bha sibh gle og.

0:15:520:15:54

Bha. 'S e Uibhisteach a bh' ann.

0:15:540:15:57

Uibhisteach? Ciite an do choinnich sibh ris?

0:15:570:16:01

Ann an Glaschu. Choinnich mi ris ann an Glaschu. Bha e air saor-liithean.

0:16:010:16:07

Uill, ma tha, feumaidh mi falbh an drista, ach chi mi Dihaoine sibh.

0:16:070:16:14

Seo a-niste! Toilichte le sin?

0:16:160:16:18

Seo na ceistean agaibh. De an leabhar a bha ri taobh na leapa?

0:16:180:16:23

A bheil fhios agadsa?

0:16:250:16:27

Cha ro mi a' coimhead. Bha mi a' coimhead air na dealbhan...

0:16:270:16:31

Ehhh...am Bioball?

0:16:360:16:37

Bheir sinn suil eile.

0:16:370:16:40

Bha sibh ceart! Math a rinn sibh!

0:16:400:16:46

An darna ceist. De an uair a bh' air a chleoc?

0:16:460:16:52

De thuirt thu?

0:16:530:16:55

4.30.

0:16:570:16:58

4.30.

0:16:580:17:00

Coimheadaidh sinn air a-rithist.

0:17:000:17:02

O. Bha e mionaid gu 8.

0:17:020:17:06

Cuin a bha an nurs a' dol a thadhal a-rithist?

0:17:080:17:12

A bheil fhios agadsa?

0:17:130:17:17

Dihaoine - se Dihaoine a bh' ann.

0:17:170:17:20

Dihaoine.

0:17:200:17:21

Eistidh sinn ris a-rithist.

0:17:210:17:23

Ach chi mi Dihaoine sibh.

0:17:250:17:28

Math fhein!

0:17:280:17:30

Uill ann an sin fhuair sibhse puing. Nach math a rinn sibh!

0:17:300:17:33

Seo a-nise, a chlann-nighean. Chunnaic sibh mar a tha seo ag

0:17:330:17:37

obrachadh. Cumaibh suil air an sgiilean agaibh

0:17:370:17:39

agus thig na ceistean as deidh seo.

0:17:390:17:42

Tha Mamaidh bhochd sgith. Agus cuin a bhios tu fhein ag eirigh anns a'

0:17:420:17:47

mhadainn, Lewis beag, cuin?

0:17:470:17:49

5.30.

0:17:490:17:52

Co a bhios ag eirigh aig 5.30?

0:17:520:17:56

Lewis beag agus Mamaidh bhochd!

0:17:560:18:01

Cuin a bhios tu fhein ag eirigh, a Mhairianna?

0:18:010:18:04

Bidh Iain a' deanamh cupa ti aig 7.00

0:18:040:18:11

agus bidh mi fhin ag eirigh aig 7.30.

0:18:110:18:18

Seo na ceistean agaibh.

0:18:190:18:23

An dochas gun robh sibh a' cumail suil churamach air sin.

0:18:230:18:27

De na dathan a bh' air na fainneachan-cluais aig Mairianna?

0:18:270:18:32

Geal. agus airgead.

0:18:350:18:37

Uill chi sinn a bheil sibh ceart.

0:18:390:18:44

THEY CONFER

0:18:440:18:47

(Dud) Bha sibh ceart le geal ach 's e or a bha timcheall orra.

0:18:500:18:53

Ach na gabhaibh dragh!

0:18:530:18:56

Seo an darna ceist agaibh.

0:18:560:19:02

De an t-ainm a bh' air a ghille bheag?

0:19:060:19:11

Lewis.

0:19:120:19:13

Gle mhath. Eistidh sinn a-rithist.

0:19:130:19:16

..Lewis Bhig, cuin?

0:19:160:19:18

Math fhein.

0:19:200:19:21

Seo a' cheist mu dheireadh agaibh. Cuin a bhios Mairianna ag eirigh?

0:19:210:19:26

7.30.

0:19:260:19:29

7.30. Eistidh sinn a-rithist.

0:19:290:19:32

Agus bidh mi fhin ag eirigh aig 7.30.

0:19:320:19:37

A-rithist, tha sibh ceart. Fhuair sibh puing ann an sin

0:19:370:19:41

agus abair gun robh sibh gleusta!

0:19:410:19:45

Ciamar a tha na puingean a' coimhead a-nise?

0:19:450:19:48

Tha 90 puing aig Sgoil Baile

0:19:480:19:51

Mhanaich ach direach air thoiseach orra tha Bun-Sgoil a' Bhac

0:19:510:19:54

le 100 puing.

0:19:540:19:56

Cuairt a ceithir a-nise, far am faigh sinn a-mach co

0:19:580:20:02

as fheirr air rolaiste innse.

0:20:020:20:05

Cluinnidh sibh di phios fiosrachaidh mu gach aoigh; bidh aon phios cho

0:20:050:20:09

fior 's a ghabhas agus bidh am pios eile...uill, cha bhi e buileach fior!

0:20:090:20:15

Darren, leughaidh Catriona is Koren

0:20:150:20:18

di chriomag a dh'fhiosrachadh mu do dheidhinn. Mar a tha fios agadsa,

0:20:180:20:21

bidh aon fhear dha-rireabh agus aon nach eil fior idir.

0:20:210:20:25

An uairsin bi e an urra ris an sgioba eile tomhais a dheanamh eatorra, gus

0:20:250:20:29

an fhirinn a lorg am measg nan rolaistean.

0:20:290:20:33

Agus ma gheibh iad ceart e , gheibh iad 20 puing.

0:20:330:20:36

A Chatriona , de am pios a th' agadsa?

0:20:360:20:39

Nuair a bha Darren air Clas bris e a chas nuair a bha e a' sreap craobh.

0:20:390:20:45

Agus a Khoren a-nise.

0:20:450:20:48

Nuair a bha Darren air Clas phos e an darna turas.

0:20:480:20:52

Da sgeulachd gu math eadar-dhealaichte. Faodaidh sibh

0:20:520:20:58

obair mar sgioba agus cuimhnichibh -

0:20:580:21:00

tha da cheist agaibh ri chur mu na chuala sibh.

0:21:000:21:03

Am bu choir dhuinn ceist fhaighneachadh

0:21:030:21:05

mu gach pios fiosrachaidh?

0:21:050:21:07

An cur sibh ceist air mu chas? De chanas sibh?

0:21:070:21:13

OK. De a' chas a bhrist thu?

0:21:130:21:17

Eh...a' chas chli.

0:21:170:21:21

De mu dheidhinn an darna ceist agaibh?

0:21:210:21:25

Faighnich thusa dheth. ..Mise?

0:21:320:21:35

Carson a phos thu an darna turas?

0:21:350:21:39

Cha robh a' chiad bhean agam uamhasach math idir.

0:21:390:21:42

Siud an da cheist agaibh.

0:21:440:21:46

A bheil sibh air tighinn gu co-dhunadh fhathast?

0:21:460:21:50

Casan no bean?

0:21:500:21:53

Cas. A bheil e ceart?

0:21:550:21:58

OK.

0:21:590:22:01

Tha sinn a' smaoineachadh gun do bhris thu do chas.

0:22:010:22:05

Darren, a bheil e ceart? >

0:22:050:22:07

Tha sibh cearr!

0:22:070:22:10

Phos mi an darna turas nuair a bha mi ann an dealbh-cluich.

0:22:100:22:14

Ach a-nise, tha an cothrom agaibhse ann.

0:22:150:22:19

Saoil de a th' agaibh ri radh mu dheidhinn Joy.

0:22:190:22:22

Nuair a bha Joy air Clas 7,

0:22:220:22:23

sheinn i ann an Gaidhlig air a' phrogram Blue Peter.

0:22:230:22:27

Wow! Agus de a th' agadsa?

0:22:270:22:30

Nuair a bha Joy ann an Clas 6,

0:22:300:22:33

bha i ag iarraidh a bhith na Gladiator air telebhisean.

0:22:330:22:36

De ur beachd air na chuala sibh?

0:22:380:22:41

Bidh cothrom agaibh da cheist a chur air Joy.

0:22:410:22:47

De na preasaintearan a bh'air Blue Peter nuair a bha thu air?

0:22:520:22:58

Deagh cheist!

0:22:580:23:00

Bha dithis ann agus bha iad gu math snog rium.

0:23:000:23:04

Connie Huq agus am fear le falt donn, a Liverpool,

0:23:040:23:09

um....Matt. Sin an dithis a bh'ann aig an am.

0:23:090:23:12

< De an Gladiator a b'fhearr leat?

0:23:190:23:23

Aig an am ud, tha mi a' smaoineachadh gur e...

0:23:230:23:26

O, de an t-ainm a bh'air?

0:23:260:23:29

Bha e gu math mor...an e 'Mathan' neo rudeigin mar sin a bh'air...

0:23:290:23:34

A bheil sin ga do chuideachadh idir?

0:23:340:23:38

Tha sinne a' smaoineachadh gun robh thu a' seinn air Blue Peter.

0:23:460:23:51

-A bheil iad ceart?

-Chan eil!

0:23:510:23:54

Bha mi ag iarraidh a bhith nam Ghladiator

0:23:540:23:57

agus bhithinn a' cluich nan geamaichean aig an taigh cuide ri mo bhraithrean.

0:23:570:24:02

Tha mi duilich nach do bhuannaich sibh puing sam bith airson sin.

0:24:020:24:08

Ach as deidh na cuairt ciamar a tha na puingean?

0:24:080:24:11

As deidh na cuairt ud tha na puingean mar a bha iad.

0:24:110:24:15

Tha 90 puing aig sgioba Baile Mhanaich

0:24:150:24:17

ach tha 100 puing aig sgioba a' Bhac.

0:24:170:24:19

Tha e duilich ri chreidsinn ach tha sinn air a' chuairt mu dheireadh a ruighinn.

0:24:220:24:27

Ach na gabhaibh dragh! Tha gu leor de phuingean agus de spors anns a' gheama seo.

0:24:270:24:32

Air mo bheulaibh tha amar, agus tha e loma-lan, ach chan ann le uisge.

0:24:320:24:38

Am measg nam ball, tha litir a tha a dhith gus gleusta a sgriobhadh.

0:24:380:24:45

Chan eil agaibh ach na seachd litrichean gleusta ri lorg

0:24:450:24:48

agus an cur air na claran agaibh. Gheibh sibh 10 puingean do gach litir a chuireas sibh suas gu ceart

0:24:480:24:53

agus 30 puing a bharrachd ma ni thu e air thoiseach air an sgioba eile.

0:24:530:24:57

Bidh aon as gach sgioba a' cur nan litrichean an-aird air a' chlar

0:24:570:25:02

agus bidh aon eile a' ruith eadar an t-amar agus an clar fhein.

0:25:020:25:06

Biodh sibhse - na h-aoighean - air ur gluinean

0:25:060:25:09

ri taobh an amair a' feuchainn ris na litrichean sin a lorg.

0:25:090:25:13

Ach direach airson cuisean a dheanamh rud beag nas inntinniche

0:25:130:25:18

bidh seo air na dithis agaibh.

0:25:180:25:20

Seo a-nise, Darren agus Joy. Faodaidh sibhse falbh dha na claran agaibh.

0:25:200:25:24

Darren is Joy, faodaidh sibhse na suilean agaibh a dhubhadh nuair a ruigeas sibh.

0:25:240:25:30

Gle mhath. Thallaibh is deanaibh deiseil!

0:25:300:25:33

Faodaibh sibh sin a chur oirbh a-nise.

0:25:340:25:37

Sgioba a' Bhac, a bheil sibhse deiseil?

0:25:370:25:40

Tha!

0:25:400:25:41

Sgioba Baile Mhanaich, a bheil sibhse deiseil?

0:25:410:25:43

Tha!

0:25:430:25:45

Ann a tri, dha, a h-aon, siuthadaibh!

0:25:450:25:49

-KLAXON

-Stad!

0:26:530:26:55

Abair gun robh sin sporsail! Nach robh?

0:26:580:27:02

Ciamar a chord e ribh? Darren?

0:27:030:27:06

Bha e uamhasach math. Bha e cho furasta!

0:27:060:27:09

Bha e follaiseach co a bha a' buannachadh bhon toiseach!

0:27:090:27:13

De do bheachd,Joy?

0:27:130:27:15

Cha robh mise a' smaoineachadh gun robh e furasta idir. Chan fhaic thu cail!

0:27:150:27:19

-De ur beachdan fhein. An robh e sporsail dhuibh cuideachd?

-Bha.

0:27:190:27:24

-De mur deidhinn-sa?

-Bha e uamhasach math.

0:27:240:27:26

Is math sin a chluinntinn. Ach aig deireadh an la, se co-fharpais a th'ann

0:27:260:27:32

agus feumaidh sinn a' nise na puingean a chunntadh.

0:27:320:27:36

Bun-Sgoil Baile a' Mhanaich, fhuair sibhse aon, dha, tri, ceithir, coig litrichean,

0:27:360:27:40

a' toirt dhuibh 50 puing. Gle mhath.

0:27:400:27:43

Agus Bun-Sgoil a' Bhac, fhuair sibhse am facal gu leir. Miorbhaileach.

0:27:430:27:48

Tha sibhse a' faighinn 70 puing agus 30 a bharrachd.

0:27:480:27:53

Nise, aig deireadh a gheama gu leir, ciamar a tha na puingean?

0:27:530:27:57

A Steaphain, 's ann agad fhein as fhearr a tha fios.

0:27:570:28:00

Tha na puingean nam laimh an seo agus an-diugh faodaidh mi innse dhuibh

0:28:000:28:03

gun d'fhuair sgioba Baile a' Mhanaich 140 puing,

0:28:030:28:07

ach a' buannachadh an-diugh, le 200 puing, tha sgioba a' Bhac.

0:28:070:28:11

Tha siud a' ciallachadh gu bheil sibhse a' faighinn na duais alainn againn.

0:28:150:28:20

Ach feumaidh sinn cuimhneachadh gun d'rinn an da sgioba againn fior mhath an-diugh.

0:28:200:28:23

Ar taing do Joy agus Darren airson a bhith cuide rinn an-diugh.

0:28:230:28:26

Bidh Gleusta air ais a dh'aithghearr le sgiobaidhean ura agus aghaidhean ura. Chun an uairsin ge-ta, tioraidh!

0:28:260:28:33

Download Subtitles

SRT

ASS