Episode 2 Gleusta


Episode 2

Similar Content

Browse content similar to Episode 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Eolach is dicheallach.

0:00:020:00:03

Eibhinn is doigheil.

0:00:030:00:04

Ach saoil co aca as Gleusta?

0:00:040:00:08

Hello. Failte gu Gleusta far am bheil da sgioba againn a' dhearbhadh gur

0:00:230:00:28

iadsan as cinntiche agus is clise.

0:00:280:00:31

Tha aon sgioba a' tadhal oirnno Bhun-Sgoil a' Bhac ann a Leodhas.

0:00:310:00:36

Coinnichidh sinn riutha an ceartuair ach an toiseach beagan man deidhinn.

0:00:360:00:40

Hm! De tha Gleusta a' ciallachadh?

0:00:430:00:46

Halo! Is mise Luke. Tha mi bliadhna dh'aois.

0:00:470:00:50

Tha mi a' fuireach ann am Bail' an Truiseil agus bithidh mi a' dol

0:00:500:00:53

gu Bun-Sgoil Airigh an Tuim.

0:00:530:00:55

Halo! Is mise Uisdean agus tha mi a' fuireach ann an Nis,

0:00:550:00:58

is bithidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Airigh an Tuim.

0:00:580:01:01

That mi rud beag iomaigneach, ach gheibh mi laithean dhen sgoil,

0:01:010:01:05

agus tha mi ag iarraidh pairt a ghabhail ann an Gleusta.

0:01:050:01:08

Nuair a bhios mi a' cluich air Gleusta, cha chord e rium

0:01:080:01:12

"flower arranging" a dheanamh. Tha e gu math dorainneach.

0:01:120:01:17

Ach tha aite againn san sgioba airson triuir.

0:01:170:01:20

An e buannachd no bacadh anns an fhear a bhios nan cuideachd

0:01:200:01:24

an-diugh. Chi sinn na th' aigesan ri radh.

0:01:240:01:27

Halo! Is mise Niall Iain. Tha mi uamhasach toilichte a bhith a'

0:01:270:01:30

cluich comhla ri sgioba Airigh an Tuim air Gleusta.

0:01:300:01:33

Tha mi gu math gleusta, tha mi a' smaointinn.

0:01:330:01:36

Ma dh'fhaighnicheas sibh dhiomsa, tha mi uamhasach gleusta -

0:01:360:01:40

le G mor aig an toiseach, mas e G tha sin.

0:01:400:01:43

Tha mi deonach rudan ura fheuchainn. Bithidh sin a' cordadh rium.

0:01:430:01:47

'S e deagh spors a th' ann, tha dubhlain car annasach,

0:01:470:01:51

inntinneach romham.

0:01:510:01:52

Feuchaidh mi air, co-dhiu.

0:01:520:01:54

Sin sgioba Airigh an Tuim, agus air aoigheachd acasan,

0:01:550:01:59

fear a tha gu math cleachdte ri Rapal -

0:01:590:02:02

-Niall Iain Domhnallach. Failte oirbh gu Gleusta.

-Ceud taing.

0:02:020:02:06

Uisdein, am bi Niall Iain math air seo?

0:02:060:02:08

Tha mi smaoineachdainn gum bi, o chionn 's gu bheil e nas aosta.

0:02:080:02:16

Agus bithidh fios aige air torr mu na ceistean is rudan mar sin.

0:02:160:02:20

Gle mhath! Agus, a Luke, am bi e math air na ceistean a fhreagairt?

0:02:200:02:24

Tha mi 'n dochas gum bi.

0:02:240:02:26

A Neill Iain, deiseil airson nan dubhlan?

0:02:260:02:28

Tha mi a' faireachdainn uallach

0:02:280:02:30

a-nis, ach mar sgioba ni sinn a' chuis.

0:02:300:02:32

Sgoinneil! Moran taing.

0:02:320:02:34

A' feitheamh gu foighidneach air taobh eile an stiuideo,

0:02:340:02:38

's e sgioba de Hearaich oga as an Tob.

0:02:380:02:40

Barrachd a-nis mun dithis aca.

0:02:400:02:43

Haidh! Is mise Samantha. Bithidh mi a' fuireach anns

0:02:460:02:50

-na Hearadh agus a' dol gu Bun-Sgoil an Toib.

-Haidh! Is mise Sarah.

0:02:500:02:53

Bithidh mi a' fuireach anns na Hearadh agus a' dol

0:02:530:02:57

gu Bun-Sgoil an Toib.

0:02:570:02:58

Tha mi rud beag iomaigneach gu bhith a' gabhail pairt ann an Gleusta,

0:02:580:03:02

ach tha mi a' toirt fiughair ri bhith a' freagairt nan ceistean

0:03:020:03:06

agus ris na gnothaichean spors a dh'fhaodadh a bhith ann.

0:03:060:03:10

Tha mi a' faireachdainn gu doigheil agus tha mi air bhioran gu bhith

0:03:100:03:14

a' gabhail pairt ann an Gleusta.

0:03:140:03:15

Hmm. A' gabhail pairt ann an Gleusta. Hmm? Hmm? Hmm?

0:03:150:03:22

Saoil co an te iasgaidh a lionas bearn anns an sgioba seo?

0:03:220:03:27

Is mise Fiona. 'S ann a Leodhas a tha mi agus bithidh mise

0:03:280:03:31

comhla ri sgioba an Toib. Triuir nigheanan, agus ni sinn a' chuis.

0:03:310:03:34

Tha fios againn uile gu bheil clann-nighean torr nas gleusta

0:03:340:03:37

na na balaich. Chan eil moran tuigse agam air na ceistean,

0:03:370:03:40

ach cho fad 's nach eil spors ann, bu choir gum bi sinn ceart gu leor.

0:03:400:03:45

Chanainn ris an sgioba eile, gu h-araid ma bhios balaich

0:03:450:03:48

nam measg - cum suil a-mach. Tha a' chlann-nighean a' tighinn.

0:03:480:03:51

Sin agaibh sgioba Bun-Sgoil an Toib.

0:03:530:03:55

Tha iad a' cur failte air te a bhios gur stiuireadh gu claradh BBC Alba,

0:03:550:04:00

-Fiona NicCoinnich. Failte mhor oirbh uile!

-Hello.

0:04:000:04:03

Sarah, ciamar a tha thu fhein a' faireachdainn an-diugh?

0:04:030:04:06

Air bhioran agus gu toilichte a bhith ann a sheo.

0:04:060:04:10

'S math sin a chluinntinn. Agus Samantha, a bheil thu

0:04:100:04:13

toilichte gu bheil Fiona ri do thaobh?

0:04:130:04:15

Tha o chionn 's gur i nighean a th' innte.

0:04:150:04:19

Yes! 'S i gu dearbh!

0:04:190:04:20

Agus Fiona, co ni a' chuis an-diugh - a' chlann-nighean no na balaich?

0:04:200:04:25

Bha sinn a' comhradh agus tha sinn eolach air torr rudan.

0:04:250:04:29

-Ni sinn a' chuis gun teagamh sam bith.

-Gle mhath!

0:04:290:04:31

Ge b' e de as fhearr leibh, tha rudeigin san ch-fharpais

0:04:310:04:34

seo do na h-uile duine.

0:04:340:04:36

5 cuairtean de cheistean, de dhubhlain agus de spors.

0:04:360:04:39

Agus bidh an da sgioba a' spairn gus duais ghleansach,

0:04:390:04:45

alainn Ghleusta a thoirt dhachaigh leotha.

0:04:450:04:47

Saoil cait an teid i an-diugh - do na Hearadh no do Leodhas?

0:04:470:04:51

Chis sinn co aca as gleusta.

0:04:510:04:54

CHILDREN: Gleusta!

0:04:550:04:56

'S fhearr dhuinn toiseachdainn.

0:04:560:04:59

Anns a' chuairt seo, chi sinn de cho geur 's a tha cuid a dh'eanchainn.

0:04:590:05:03

-Air cul gach facail tha dealbh agus ceist.

-Taghaibh sibh facal.

0:05:030:05:08

Nochdaidh dealbh,

0:05:080:05:09

agus faighnichidh sinn dhibh ceistean.

0:05:090:05:12

Tha luach 10 puing air gach freagairt cheart.

0:05:120:05:15

Ach tha na ceistean aig na h-aoighean fada nas dorra -

0:05:150:05:20

mar bu choir.

0:05:200:05:21

Toisichidh sinn le sgioba Airigh an Tuim.

0:05:240:05:27

Uisdein, de a' chiad fhacal a thaghas tu?

0:05:270:05:30

Spors.

0:05:300:05:32

De an t-oran a bhios ga chluich aig Pairc Hampden mus cluich Alba?

0:05:340:05:39

Flower of Scotland.

0:05:390:05:41

-Math fhein!

-Gle mhath!

0:05:410:05:44

A Neill Iain, de am facal a chordadh riutsa?

0:05:440:05:46

Taghaidh mise Pizza.

0:05:460:05:48

De am baile Eadailteach a chruthaich a' phizza?

0:05:500:05:53

De chanas mi? An Roimhe.

0:05:590:06:03

Tha mi duilich - chan eil sin ceart.

0:06:030:06:05

'S e Naples a bh' ann. Deagh bheachd, ge-ta.

0:06:050:06:07

-Agua Luke, de mu do dheidhinn fhein?

-Tbh.

0:06:070:06:11

Gle mhath. De an t-ainm a th' air seanal telebhisean na Gaidhlig?

0:06:110:06:15

BBC Alba.

0:06:150:06:17

-Math fhein!

-Uisdein a-rithist - de am facal a thaghas tu?

0:06:170:06:22

De?

0:06:230:06:24

Gle mhath - gu mat fosgailte. De an t-ainm

0:06:240:06:28

a th' air a' bheinn as motha san t-saoghal?

0:06:280:06:31

Mount Everest.

0:06:310:06:32

Sin thu fhein! Gle mhath!

0:06:320:06:34

A Neill Iain, de mu do dheidhinn fhein?

0:06:340:06:36

'S fhearr dhomh seo fhaighinn ceart.

0:06:360:06:38

Taghaidh mi Co?

0:06:380:06:40

Co sgriobh The Da Vinci Code?

0:06:420:06:44

Erm - tha fios agam air seo ach chan eil cuimhne agam.

0:06:440:06:49

Dan Brown!

0:06:490:06:50

Math fhein! Sgoinneil!

0:06:500:06:52

Agus aig an deireadh tha Film air fhagail dhut.

0:06:520:06:55

Chi sinn de tha romhat.

0:06:550:06:57

De an t-ainm a th' air a' chiad fhilm

0:06:570:06:59

a chlaradh riamh ann an Gaidhlig?

0:06:590:07:01

Machair?

0:07:040:07:05

Tha mi duilich! 'S e Seachd a bh' ann.

0:07:050:07:08

Nach math a rinn sibh! Faodaidh sibhse anail a tharraing

0:07:080:07:12

gus am faic sinn mar a theid dhan sgioba eile.

0:07:120:07:14

Gheibh sibhse sia faclan ura cuideachd.

0:07:140:07:18

Bithidh sibh eolach air a' gheama - faclan agaibh,

0:07:180:07:20

is an uairsin dealbh agus ceist. A Sharah, toisichidh sinn leatsa.

0:07:200:07:26

-De am facal a thaghas tusa?

-Cu.

0:07:260:07:30

Ainmich da sheorsa no sliochd de chu.

0:07:320:07:35

Erm, West Highland terrier agus...

0:07:350:07:41

...agus pug.

0:07:440:07:46

-Nach math a rinn thu!

-Fiona a-nise!

0:07:460:07:49

-De am facal a thaghas tu?

-Feuchaidh mi Saor-laithean.

0:07:490:07:53

Co an t-eilean anns a bheil priomh bhaile Palma?

0:07:560:07:59

Mallorca.

0:08:030:08:04

-Sin thu fhein!

-De mu dheidhinn Samantha -

0:08:040:08:08

-de am facal a thaghas tusa?

-Buidhe.

0:08:080:08:10

Ainmich te dhe na peathraichean aig Bart Simpson.

0:08:120:08:15

Lisa.

0:08:150:08:17

-Gle mhath!

-Sgoinneil.

0:08:170:08:19

A Sharah, de am facal a chordadh riutsa?

0:08:190:08:23

-Rionnag.

-De an fharpais

0:08:230:08:27

a bhuannaich Leona Lewis agus Joe McElderry?

0:08:270:08:30

-An e X Factor?

-Bha thu ceart a-rithist!

0:08:320:08:34

Fiona a-rithis. De mu do dheidhinn fhein?

0:08:340:08:37

Feuchaidh mi Muir o nach eil mi math air spors idir.

0:08:370:08:39

Ainmich tri seoid a' chuain.

0:08:410:08:42

Chan eil fhios agam air gin!

0:08:460:08:48

"An rionnach, an giomach agus an ron." Tha mi duilich.

0:08:480:08:51

'S e ceist duilich a bha sin. Chan eil air fhagail dhut ach...

0:08:510:08:57

camanachd! Co mheud cluicheadair a th' ann an sgioba iomain?

0:08:570:09:03

-21.

-O, duilich! 12 a th' ann! 'S math a rinn sibh!

0:09:030:09:09

Saoil ciamar a tha na puingean as deidh sin.

0:09:090:09:11

Aig deireadh na ciad chuairt tha 40 puing aig gach sgioba.

0:09:110:09:17

Mealaibh ur naidheachd!

0:09:170:09:18

CHILDREN: Gleusta!

0:09:180:09:20

Faodaidh sibh anail a ghabhail a-nis.

0:09:200:09:24

Tha an t-am ann dar n-aoighean uallach a ghabhail. A Neill Iain!

0:09:240:09:29

Fiona! A bheil sibh deonach beagan obrach a dheanamh?

0:09:290:09:34

-Gu math deonach!

-Tha mi a' smaointinn gu bheil.

0:09:340:09:38

Na bithibh eagal oirbh idir. Chan fheum sibh ach greim teann.

0:09:380:09:42

Suil gheur agus lamh ealanta.

0:09:420:09:45

Seallaidh Mairi dhuibh na bhios agaibh ri dheanamh.

0:09:450:09:48

Comhdach siucrach a chur air ceic - ach bun os cionn!

0:09:480:09:51

A Neill Iain, Fiona - nach tig sibh thugam.

0:10:530:10:56

Nach sin a tha alainn!

0:10:590:11:01

A bheil e coimhead furasta ri dheanamh?

0:11:050:11:07

Tha nuair a bhios tu a' coimhead air thall an sin.

0:11:080:11:11

Tha e car eadar-dhealaichte nuair a thig thu an seo.

0:11:110:11:14

A bheil thu cleachdte ri comhdach siucair a chur air ceic?

0:11:140:11:17

-O, tha!

-Sin a bha mi an duil.

0:11:170:11:19

Ni mi seo le mo shuilean duinte!

0:11:190:11:21

De mu do dheidhinn, Fiona?

0:11:220:11:23

Ni mi seo a h-uile deireadh-seachdain.

0:11:230:11:26

Cha bhi ach mionaid agaibh gus gleans a chur air a' cheid agaibh.

0:11:280:11:32

-As deidh sin, bheir Mairi dhuibh na puingean.

-Ceart!

0:11:320:11:37

-Deiseil?

-Tha!

-Deonach!

-Toisichibh!

0:11:370:11:40

-A bheil thu a' dol gu luath?

-Chan eil! Rinn mi am facal ro mhor.

0:11:590:12:02

Tha mise math air seo.

0:12:230:12:25

O, dhiochuimhnich mi!

0:12:400:12:42

4-3-2-1 stadaibh! Stadaibh far a bheil sibh! Sguiribh!

0:12:420:12:48

Dhiochuimhnich mi an litir mu dheireadh!

0:12:480:12:51

-A Mhairi, de do bheachd?

-Tha iad eadar-dhealaichte, nach eil?

0:12:510:12:55

Uamahasach math!

0:13:010:13:02

A Mhairi, puingean?

0:13:020:13:04

Bheir mi do Niall Iain airson sin. Sin thu fhein!

0:13:070:13:12

Agus gu Fiona!

0:13:120:13:14

As deidh na darna cuairt, ciamar a tha na puingean?

0:13:170:13:20

As deidh na darna cuairt, tha 50 puing aig na balaich,

0:13:200:13:25

agus 60 puing aig a' chlann-nighean.

0:13:250:13:28

CHILDREN: Gleusta!

0:13:290:13:31

Deuchainn ur dha na sgiobaidhean a-nis.

0:13:310:13:34

Anns a' chuairt seo, chi sinn de cho geur 's a tha na suilean agus cho

0:13:340:13:38

math 's a tha a' chuimhne.

0:13:380:13:39

Chi gach sgioba criomag de dhrama, agus an uairsin bithidh ceistean ann.

0:13:390:13:43

Chan fhaod sibh peansail no paipear a chleachdadh,

0:13:430:13:46

ach faodaidh sibh obair mar sgioba.

0:13:460:13:49

Tha fhios gu bheil 6 suilean nas fhearr na a dha.

0:13:490:13:51

Toisichidh sinn a-rithist le sgioba Airigh an Tuim.

0:13:510:13:54

Seo a' chriomag agaibhse.

0:13:540:13:55

-Halo! De 'n t-ainm a th' oirbh?

-Mrs MacLeod.

0:14:320:14:37

A! Mrs MacLeod. Thig a-steach!

0:14:380:14:41

Seo Eilidh.

0:14:410:14:43

-Halo!

-Agus seo Eoin!

-Halo! Is mise Mr Fleming.

0:14:460:14:49

Seo, a-nist.

0:14:500:14:52

Bithidh Luke a' toirt seachad nam freagairtean.

0:14:520:14:56

Seo ceist 1: co bha air dheireadh a' coiseachd a-nuas an t-sraid?

0:14:560:15:01

An e an t-athair? Athair? An can sinn sin? Ceart.

0:15:010:15:07

-An t-athair.

-Bheir sinn suil a-rithist ach an robh sibh ceart.

0:15:080:15:12

Mar a chi sibh, bha sibh ceart. 'S e Mgr MacLeoid a bh' ann.

0:15:140:15:20

-Meal do naidheachd!

-Gle mhath.

0:15:200:15:23

Chon na darna ceist. De an dath a bh' air a' gheata?

0:15:230:15:26

-Uaine.

-Dubh.

-Agus bha an aireamh geal, nach robh?

0:15:260:15:33

-Dubh?

-A bheil thu airson sin a radh? Siuthad, ma-tha.

0:15:330:15:38

-Dubh.

-Dubh? Bheir sinn suil a-rithist.

0:15:380:15:41

Dh'innis mi dhuibh! Uaine.

0:15:430:15:44

Na gabhaibh dragh. Tha cothrom eile agaibh an seo.

0:15:440:15:47

Ceist 3. De an t-ainm a bh' air an duine a bha a' sealltainn

0:15:470:15:50

an taighe dhaibh?

0:15:500:15:51

Mgr Fleming? 'S e.

0:15:510:15:55

Mgr Feming.

0:15:590:16:00

Eistidh sinn a-rithist.

0:16:000:16:02

Halo! Is mise Mr Fleming...

0:16:020:16:06

Nach ma a rinn sibh! As deidh siud, fhuair sibhse 20 puing.

0:16:060:16:09

Mealaibh ur naidheachd! A' chlann-nighean a nise.

0:16:090:16:13

Thoiribh suil air seo agus gheibh sibh na ceistean as deidh laimh.

0:16:130:16:17

-O, a Ghranaidh, cuin a thainig sibh?

-Thainig mi an-diugh,

0:16:170:16:22

-anns a' mhadainn, aig 10 uairean.

-Ach ciamar?

0:16:220:16:26

Bha iuchair aig Mrs Coates. Caite bheil Mamaidh?

0:16:290:16:35

-Tha i ag obair.

-Aha. Aidh, aidh.

0:16:350:16:42

-Cha robh i ag obair an-de.

-Cha robh - bha i dheth an-de.

0:16:420:16:45

-Ach bha i trang fad an latha.

-Trang.

0:16:450:16:49

Trang a' peantadh.

0:16:510:16:53

Bha. Bha Mamaidh a' peantadh fad an latha agus bha Dadaidh a' caradh

0:16:530:16:56

a' chair.

0:16:560:16:58

Seo na ceistean.

0:17:190:17:21

Ceist 1. De bh' air an t-sofa eadar an nighean agus a granaidh?

0:17:210:17:26

De bh' ann? An e baga Granaidh a bh' ann?

0:17:260:17:28

An do mhothaich thu?

0:17:280:17:30

Tha mise smuaineachadh gur e baga dubh a bh' ann.

0:17:300:17:33

Am baga dubh aig Granaidh.

0:17:330:17:36

Gle mhath. Bheir sinn suil a-rithist.

0:17:360:17:38

Mar a tha sibh a' faicinn, bha sibh ceart.

0:17:380:17:41

'S math a rinn sibh. Seadh. Chon na darna ceist a-nise.

0:17:410:17:45

Co an lamh air an robh an t-uaireadair aig Mamaidh?

0:17:450:17:50

-De an lamh?

-A bheil fhios agad?

0:17:500:17:55

-An dean thu tuairmse?

-An lamh chli.

0:17:550:17:59

Bheir sinn suil eile a-rithist.

0:17:590:18:00

Bha sibh ceart - bha e air a laimh chli.

0:18:000:18:04

'S math a rinn sibh! 'S math a rinn sibh gu dearbh!

0:18:040:18:07

Seo a' cheist mu dheireadh? Co aige a bha an iuchair?

0:18:070:18:10

Am measg a h-uile rud a bh' ann....

0:18:100:18:14

-Feuch e!

-An i Miss Scott?

0:18:140:18:18

Eistidh sinn a-rithist.

0:18:180:18:20

Bha iuchair aig Mrs Coates.

0:18:230:18:26

Tha mi duilich: 's i Mrs Coates a bh' ann.

0:18:260:18:29

Fhuair sibh 20 puing an sin.

0:18:290:18:32

A-nis, chi sinn na puingean uile.

0:18:320:18:35

Aig an ire seo, chan eil cus eatorra.

0:18:350:18:38

Tha 70 puing aig Bun-Sgoil Airigh an Tuim, ach direach an toiseach

0:18:380:18:43

tha Bun-Sgoil an Toib.

0:18:430:18:46

-Cuairt 4: chi sinn co as fhearr air

-rolaistean innse.

0:18:490:18:56

Cluinnidh sinn da phios fiosrachaidh air gach aoigh.

0:18:560:19:00

Bithidh aon dhiubh cho fior 's a ghabhas, ach am fear eile?

0:19:000:19:03

Uill, cha bhi e buileach cho fior sin!

0:19:030:19:06

A Neill Iain, leughaidh Luke agus Uisdean da chriomag fhiosrachaidh

0:19:060:19:10

mu do dheidhinn.

0:19:100:19:11

Cha bhi ach aon dha-riribh. Bithidh aig a' chloinn-nighean ri tuairmse

0:19:110:19:18

a dheanamh co dhiubh a tha dha-riribh.

0:19:180:19:22

Ma bhios iad ceart, gheibh iad 20 puing.

0:19:220:19:24

Gle mhath. Bithidh Uisdean a' leughadh a' chiad phios fiosrachaidh.

0:19:240:19:29

Nuair a bha Niall Iain ann an clas 7, chaidh e air saor-laithean

0:19:290:19:34

faisg air dachaigh na Banrighinn ann am Baile Mhoireil,

0:19:340:19:39

agus fhuair e cothrom coinneachadh rithe nuair a lorg e aon de na

0:19:390:19:43

corgis aice.

0:19:430:19:45

Tha siud gu math inntinneach.

0:19:450:19:47

De tha aig Luke?

0:19:470:19:49

Nuair a bha Niall Iain ann an clas 7,

0:19:490:19:52

dh'iarr MacNill Bharraigh air ainm a chur anns an aon leabhar

0:19:520:19:56

-ris a' Phrionnsa Tearlach agus a' Bhana-Phrionnsa Diana.

-Gle mhath!

0:19:560:20:01

De a' chiad cheist agaibh?

0:20:010:20:03

Chan eil mise a' smaoineachadh gun do lorg e cu na Banrighinn.

0:20:030:20:09

De thuirt a' Bhanrigh nuair a thug thu air ais an corgi?

0:20:090:20:12

Thug i taing dhomh. Bha sinn ann mar theaghlach

0:20:120:20:17

agus bha aon dhe na corgis a dhith. Bha sinn a' falbh agus thug mise

0:20:170:20:20

an aire gun robh corgi fon char. Chuir mi pocan chrispichean air an

0:20:200:20:24

talamh agus thainig an corgi a-mach.

0:20:240:20:26

A bheil sibh ga chreidsinn?

0:20:260:20:28

-De an darna ceist agaibh?

-A bheil ceist agaibhse?

0:20:280:20:32

Carson a thagh d' ainm anns an leabhar?

0:20:360:20:39

Bha esan ann an Caisteal Chiosmuil ann am Barraigh, a dhachaigh.

0:20:390:20:45

Chaidh mise is mo charaid don eilean far a bheil

0:20:450:20:48

an caisteal ann am bata beag.

0:20:480:20:51

Bha e staigh; thug e cuireadh dhuinn

0:20:510:20:53

dol a-steach a ghabhail deoch agus biadh.

0:20:530:20:56

Bhitheadh daoine a' cur an ainmean san leabhar seo.

0:20:560:20:58

Thuirt e, "A bheil thu airson d' ainm a chur ann."

0:20:580:21:00

Direach beagan os cionn sin bha ainmean a' Phrionnsa Tearlach

0:21:000:21:04

agus na Bana-Phrionnsa Diana.

0:21:040:21:05

Chuir mise m' ainm direach fodhpa,

0:21:050:21:08

-far a bheil e fhathast.

-De do bheachd, Samantha?

0:21:080:21:11

-Chan eil mi cinnteach.

-A bheil fios agad, Sarah?

0:21:110:21:15

Chan eil mi smaoineachadh gur e a' chiad fhear.

0:21:150:21:20

Cha chreid mi gun do choinnich e ris a' Bhanrigh.

0:21:200:21:23

Cha chreid no mise. Tha sinn a' smaoineachadh gur e an sgeul

0:21:230:21:27

mu ainm ann an leabhar ann am Barraigh a tha ceart.

0:21:270:21:30

Nuair a bha mise ann an clas 7, dh'iarr MacNill Bharraigh orm m'

0:21:310:21:36

ainm a chur anns an aon leabhar ris a' Phrionnsa Tearlach

0:21:360:21:39

agus ris a' Bhana-Phrionnsa Diana. Gu mi-fhortanach dhuinne,

0:21:390:21:41

tha sibh ceart.

0:21:410:21:42

-Ceart a-rithist!

-Math dha-riribh! Mar sin, fhuair sibh 20 puing.

0:21:420:21:46

'S math a rinn sibh! Sgoinneil!

0:21:460:21:48

A' chlann-nighean, de th' agaibhse ri radh air Fiona?

0:21:480:21:53

Samantha, an leugh thusa an toiseach?

0:21:530:21:57

Nuair a bha Fiona ann an clas 7 agus a' seinn aig a' Mhod,

0:21:570:22:02

thuit a feileadh air beulthaobh a h-uile duine!

0:22:020:22:07

O! Smaoinich! Tha mi 'n dochas nach do thachair sin.

0:22:070:22:11

-Agus Samantha - de th' agadsa?

-Nuair a bha Fiona ann an clas 7,

0:22:110:22:16

bhuannaich i duais na sgoile airson badminton.

0:22:160:22:21

Sgeulachdan gu math eadar-dhealaichte.

0:22:210:22:25

Seadh, a bhalacha, de ur beachd?

0:22:250:22:27

Feileadh a' tuiteam air neo buannachadh aig badminton?

0:22:270:22:32

De a' cheist a dh'fhaighnicheas tu?

0:22:320:22:34

Nuair a bha thu a' seinn aig a' Mhod, de an t-oran a bha thu a' seinn?

0:22:340:22:39

'S e "Bha mi latha Steornabhagh as t-samhradh".

0:22:390:22:41

Bha mi direach air mo narachadh.

0:22:410:22:43

Ceist mu dheidhinn badminton?

0:22:430:22:47

De an duais a bh' ann - duais on sgoil air neo o chomann-spors?

0:22:490:22:54

'S e duais Sgoil na h-Aird: fhuair mi cupan mor.

0:22:540:22:58

De ur beachd? Tha i ro ghlic gus a bhith cho amaideach sin.

0:22:580:23:04

Chan eil!

0:23:040:23:06

Tha e an urra ribh fhein - feileadh no badminton?

0:23:060:23:12

-Feileadh.

-Seinn.

-Feileadh.

0:23:120:23:17

Tha an sgioba againn ag radh gur e a' chiad sgeul a bh' ann.

0:23:170:23:24

Thuit a feileadh fhad 's a bha i a' seinn.

0:23:240:23:29

Tha mi 'n dochas nach robh. Chan e gun robh mi math air spors,

0:23:290:23:32

ach bhuannaich mise duais airson badminton.

0:23:320:23:34

'S math sin a chluinntinn! Tha mi duilich nach d'fhuair sibh

0:23:340:23:40

puing sam bith sa chuairt sin.

0:23:400:23:43

As deidh na ceathramh cuairt, ciamar a tha na puingean?

0:23:430:23:47

As deidh na ceathramh cuairt, that 70 puing

0:23:470:23:51

air Bun-Sgoil Airigh an Tuim,

0:23:510:23:53

ach air thoiseach orra fhathast, le 100 puing, 's e Bun-Sgoil an Toib.

0:23:530:23:58

Chon na cuairt mu dheireadh; cha b' urrainn na b' fhearr a bhith againn.

0:24:010:24:05

Feumaidh na sgiobaidhean iomadh sgil a chleachdadh an seo.

0:24:050:24:09

Air ur beulthaobh tha amar a tha loma-lan, ach chan ann de dh'uisge.

0:24:090:24:14

Am measg nam ball is nan litrichean, tha seachd a ni am facal GLEUSTA.

0:24:140:24:20

Chan fheum sibh ach na 7 litrichean a lorg agus an cur suas air a' chlar.

0:24:200:24:25

Gheibh sibh 10 puingean airson gach litir,

0:24:250:24:28

agus 30 a bharrachd ma ni sibh sin air thoiseach air an sgioba eile.

0:24:280:24:33

Bidh aon o gach sgioba a chuireas na litrichean air a' chlar.

0:24:330:24:36

Bidh neach eile a' ruith eadar an t-amar agus an clar.

0:24:360:24:40

Agus bithidh na h-aoighean a' lorg nan litrichean air ur gluinean

0:24:400:24:45

ri taobh an amair.

0:24:450:24:47

Ach cha bhi e cho furasta sin - bidh seo air dithis agaibh.

0:24:470:24:52

Seo dhutsa, a Neill Iain...

0:24:520:24:56

Seo dhut, Fiona.

0:24:560:24:58

-Tapadh leat.

-Nach teid sibh gu ceann an stiuideo?

0:24:580:25:02

Deanamaid deiseil!

0:25:040:25:06

Sgioba Airigh an Tuim deiseil?

0:25:090:25:11

Tha sinn deiseil!

0:25:110:25:12

Bun-Sgoil an Toib, a bheil sibhse deiseil?

0:25:120:25:14

-Deiseil!

-Sgoinneil!

0:25:140:25:16

3, 2, 1 - siuthadaibh!

0:25:160:25:19

Caite bheil an t-amar?

0:25:190:25:21

-Sin gu feum?

-De tha siud? Caite bheil i?

0:25:230:25:27

De tha sin? Sin te!

0:25:300:25:32

De th' againn? De 'n litir a tha sin?

0:25:320:25:34

Caite bheil i? O, siud i!

0:25:340:25:38

Caite bheil i?

0:25:380:25:41

Ann an sin! De tha seo?

0:25:490:25:51

A bheil S againn?

0:25:580:26:01

-Shiud e!

-Te eile! Cuir air falbh e! Chan e!

0:26:010:26:08

De tha a dhith oirnn? Chan eil mi faicinn sian!

0:26:080:26:12

Sin e! De?

0:26:130:26:15

A bheil e againn? Caite? Chan e!

0:26:200:26:26

Ann a sheo! Thall dhan taobh seo!

0:26:260:26:30

De tha a dhith oirnn?

0:26:300:26:31

Ca' bheil thu? An e sin e?

0:26:410:26:45

KLAXON SOUNDS

0:26:590:27:00

A!

0:27:000:27:02

Abair upraid! Ciamar a chord sin ribh?

0:27:040:27:09

Geama car annasach, inntinneach. Fhuair mi torr taic o na balaich.

0:27:090:27:12

-Rinn sinn math dha-riribh.

-De mur deidhinn?

0:27:120:27:16

Bha e duilich, nach robh? Cha b' urrainn dhomh am

0:27:160:27:18

faireachdainn gu ceart, is ghoid Niall Iain a h-uile gin.

0:27:180:27:22

Bha mi gan stopadh fo na buill. Chan fhaca tu sin idir.

0:27:220:27:25

Saoil, as deidh sin, ciamar a chaidh dhuibh?

0:27:250:27:27

Fhuair Bun-Sgoil an Toib 4 litrichean.

0:27:270:27:31

Bheir sinn dhuibh 40 puing.

0:27:310:27:34

Fhuair na balaich o Bhun-Sgoil Airigh an Tuim am facal uile.

0:27:340:27:40

Mealaibh ur naidheachd! Bheir sin dhuibh 70 puing agus 30

0:27:400:27:46

a bharrachd. Sin sibh fhein!

0:27:460:27:47

Ach a-nis, sin agaibh an geama seachad.

0:27:470:27:50

-Saoil ciamar a tha na puingean.

-Tha na puingean agam nam laimh

0:27:500:27:54

an seo, agus tha mi air bhioran.

0:27:540:27:57

Agus innsidh mi dhuibh gun d'fhuair sgioba Bun-Sgoil an Toib 140 puing.

0:27:570:28:03

Ach a' buannachadh an-diugh, le 170 puing, 's e Bun-Sgoil Airigh an Tuim.

0:28:030:28:10

Mealaibh ur naidheachd!

0:28:100:28:12

Ceud taing! Rinn sibh math dha-riribh.

0:28:120:28:15

An t-seachdain-sa, tha an duais alainn,

0:28:150:28:19

ghleansach seo a' dol dhachaigh do Leodhas.

0:28:190:28:22

-Ceud taing! Togaibh i, a bhalacha!

-Sin sibh fhein!

0:28:220:28:26

Bithidh Gleusta air ais a dh'aithghearr le sgiobaidhean ura

0:28:280:28:32

agus aoighean ura, agus chi sinn co aca as gleusta.

0:28:320:28:35

Tiridh!

0:28:350:28:36

Bha mi a' smuaineachdainn gun deanadh a' chlann-nighean a' chuis oirnn,

0:28:390:28:43

ach aig a' cheann thall fhuair sinn lamh an uachdar orra.

0:28:430:28:47

Tha an triuir againn gu math proiseil as.

0:28:470:28:50

E-mail [email protected]

0:28:500:28:54

Download Subtitles

SRT

ASS