Episode 3 Gleusta


Episode 3

Similar Content

Browse content similar to Episode 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Comasach is calma.

-Deiseil is deonach.

0:00:020:00:04

Ach saoil co aca as gleusta.

0:00:040:00:07

Halo agus failte gu Gleusta,

0:00:220:00:24

le da sgioba a' feuchainn ri dearbhadh gur

0:00:240:00:27

iadsan as cinntiche, as comasaiche is as tapaidhe.

0:00:270:00:30

'S ann a Portrigh a bhios a' chiad sgioba againn an-diugh,

0:00:300:00:34

ach an toiseach beagan man deidhinn.

0:00:340:00:38

Halo, is mise Rona. 'S ann a Biabost anns an Eilean Sgitheanach a tha mi,

0:00:410:00:46

agus bidh mi a' dol bu Bun-Sgoil Phortrigh.

0:00:460:00:49

Is mise Peigi. Tha mi 11 bliadhna dh'aois agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Phortrigh.

0:00:490:00:54

Tha mi rud beag iomagainneach gun abair mi rudeigin gu cearr,

0:00:540:01:00

ach tha mi toilichte a bhith ann.

0:01:000:01:03

Ann an Gleusta, bhiodh ceistean mu cheol pop math, o chionn gum bi mi ag eisteachd ri moran dheth.

0:01:030:01:10

Tha mi an dochas gum bi ealain ann, seach gum bi mi a' deanamh moran dhealbhan,

0:01:100:01:16

agus matamataigs, seach gu bheil mi math air san sgoil.

0:01:160:01:20

Tha mi cinnteach gum bi mi fhin is mo dheagh charaid Rona 'a buannachadh.

0:01:200:01:25

-Tha na Sgitheanaich cho gleusta!

-Hmmmm! De tha Gleusta a' ciallachadh?

0:01:250:01:31

Sin agaibh gaisgich Phortrigh,

0:01:340:01:36

Ann am mionaid, bidh fios aca co an gaisgeach a chuidicheas iad an-diugh.

0:01:360:01:42

Mus faic iad co e, chi sinn co am beachd aigesan air na bhios roimhe.

0:01:420:01:47

Halo! Is mise Aonghas. 'S ann a Borgh a tha mi agus bidh mise comhla ri sgioba Phortrigh.

0:01:470:01:52

'S iad na rudan as fhearr agam a chuidicheas sinn ann an Gleusta m' eolas air iomadh cuspair -

0:01:520:01:58

fuinneadh, cocaireachd, seinn, dannsa, sabaid...

0:01:580:02:04

'S e an t-aon uallach orm, nam biodh agam ri ballet a dheanamh.

0:02:040:02:08

Cha bhi mi a' coimhead ro tharraingneach ann an tutu.

0:02:080:02:12

Sin agaibh sgioba Phortrigh, agus air aigh acasan 's e fear a tha cleachdte ri ard-lar.

0:02:120:02:19

'S cinnteach gum bi drama gu leor ann an Gleusta le Aonghas MacLeoid.

0:02:190:02:23

Failte gu Gleusta! A Pheigi, ciamar a tha thusa an-diugh?

0:02:230:02:27

Tha gu math, tapadh leibh.

0:02:270:02:29

Gle mhath! Agus a Rona, a bheil duil agad gum bi Aonghas math air na ceistean a fhreagairt?

0:02:290:02:33

-Tha!

-Aonghais, ciamar a tha thusa a' faireachdainn mu na dubhlain romhad?

0:02:330:02:39

-Gu math misneachail.

-Math fhein! Tapadh leibhse!

0:02:390:02:42

Tha sgioba eile againn a' feitheamh air spairn anns an stiuideo.

0:02:420:02:46

An toiseach, gheibh sinn a-mach mun dithis aca.

0:02:460:02:49

Haidh! Is mise Jennifer agus tha mi 11 bliadhna dh'aois agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Mhallaig.

0:02:520:02:58

Haidh! Is mise Amy. Tha mi 10 blaidhna dh'aois agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Mhallaig.

0:02:580:03:03

'S iad na talantan agam coimpiutaireachd agus seinn.

0:03:030:03:10

Tha mise a' toirt fiuthar ri stiuideo Ghleusta fhaicinn,

0:03:100:03:14

agus tha mi cho toilichte a bhith anns an sgioba comhla ri Jennifer.

0:03:140:03:19

Hmmm! De tha gleusta a' ciallachadh?

0:03:190:03:24

Saoil co am fear a chuireas taic ris an sgioba eile.

0:03:270:03:30

'S mise Gilleasbaig Fearghasdan, agus 's ann as an Eilean Sgitheanaich a tha mi.

0:03:300:03:35

Bidh mise a' cluich an-diugh comhla ri sgioba Mhallaig.

0:03:350:03:37

Theirinn ris an sgioba eile:

0:03:370:03:41

cuimnichibh a bhith an sas ann an rud agus chan e buannachadh cnag na cuise.

0:03:410:03:45

Tha sin a cheart cho math, on a bhios sinne, sgioba Mhallaig, a' buannachadh.

0:03:450:03:51

Tha mise deonach a bhith a' deanamh rud sam bith, ach 's e aon rud a chuireadh eagal orm - seinn.

0:03:510:03:58

Sin agaibh sgioba Mhallaig!

0:03:580:04:01

Tha iadsan air an doigh an-diugh a bhith ann an cuideachd fir a tha gu math sgileil,

0:04:010:04:06

eadar theagasg is eadar-theangachadh.

0:04:060:04:09

'S iongantach mura h-ionnsaich e fhein rud no dha an-diugh air Gleusta.

0:04:090:04:12

Co th' ann ach Gilleasbaig Fearghasdan.

0:04:120:04:15

Failte dhuibh uile! Jennifer, ciamar a tha thusa a' faireachdainn?

0:04:150:04:20

Tha mi a' faireachdainn iomaigneach is air bhioran.

0:04:200:04:25

An da rud! Gle mhath.

0:04:250:04:27

-Amy, de na cuspairean as fhearr leat?

-Is toil leam leughadh is sgriobhadh.

0:04:270:04:35

'S docha gun nochd sin - co aige tha fios?

0:04:350:04:37

A Ghilleasbaig, a bheil thu an duil gum bi farpais mhor eadar thu fhein agus Aonghas?

0:04:370:04:42

Bithidh blar ann, tha mi a' smaoineachadh.

0:04:420:04:46

Och, tha mi 'n dochas nach bi!

0:04:460:04:48

-Gur math theid leibh uile!

-Moran taing.

0:04:480:04:50

Chan fhaigh na sgiobaidhean moran fois an-diugh,

0:04:500:04:54

le 5 cuairtean 's de dhubhlain ach le torr spors.

0:04:540:04:58

Bithidh an da sgioba againn a' spairn le cheile gus and duais riochdail o Ghleusta a thoirt leotha.

0:04:580:05:06

Saoil cait an teid i an-diugh - do sgioba Mhallaig no do sgioba Phortrigh?

0:05:060:05:10

Chi sinn a dh'aithghearr co aca as gleusta.

0:05:100:05:13

Nach toisich sinn, ma-tha! Anns a' chiad chuairt, ni sinn deuchainn air ur n-eolas.

0:05:170:05:22

Chi sibh sreath de dh'fhaclan. Air cul gach facail tha dealbh,

0:05:220:05:26

agus ceist crochte ri gach dealbh.

0:05:260:05:28

Taghaidh sibhse facal - nochdaidh an uairsin dealbh, agus cuiridh sinn ceist dha reir.

0:05:280:05:34

Geibh sibh 10 puingean do fhreagairt a tha ceart.

0:05:340:05:38

Ta, tha ceistean nan aoighean rud beag eadar-dhealaichte, oir tha iad sin fada nas dorra.

0:05:380:05:44

Toisichidh sinn le Peigi o sgioba Phortrigh.

0:05:440:05:49

De a' chiad fhacal a tha thu ag iarraidh?

0:05:490:05:52

Purpaidh.

0:05:520:05:54

Gle mhath. Ainmich ceithir dhe na dathan anns a' bhogha-fhroise.

0:05:540:05:59

Dearg, gorm, buidhe agus purpaidh.

0:06:010:06:08

Nach math a rinn thu! Bha siud ceart.

0:06:080:06:10

Nise, Aonghais, de am facal a thaghas tu?

0:06:100:06:13

Muir.

0:06:130:06:15

Muir - sin thu fhein.

0:06:150:06:16

Ainmich an t-oran anns a bheil na faclan seo:

0:06:160:06:20

Ruith na muic-mhara ri gaillean sa chuan,

0:06:200:06:23

Mo mheoirean air reothadh a dh'aindeoin a bhith cruaidh.

0:06:230:06:27

Eh - "Einnsean, tractar agus bhan".

0:06:340:06:37

Tha mi duilich!

0:06:370:06:38

"'S truagh nach do dh'fhuirich mi tioram air tir."

0:06:380:06:41

-A! Duilich mu dheidhinn sin.

-De mu do dheidhinn fhein, a Rona?

0:06:410:06:45

Mor.

0:06:450:06:47

Gle mhath.

0:06:470:06:49

De an t-ainm a th' air a' chuan eadar Breatann agus Ameireagaidh?

0:06:490:06:52

An Atlantic.

0:06:540:06:55

'S e. Tha thu ceart - an Cuan Siar a th' ann. 'S math a rinn thu.

0:06:550:06:59

A Pheigi, de bhios tu a' gabhail an turas seo?

0:06:590:07:02

Caite.

0:07:020:07:03

Sin thu fhein. Caite bheil Taigh Iain Ghroid?

0:07:030:07:08

Chan eil fios agam.

0:07:080:07:10

Tha mi duilich - air taobh tuath na h-Alba.

0:07:100:07:12

Aonghais, de am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:07:140:07:16

Blar.

0:07:160:07:18

Gle mhath.

0:07:180:07:20

De a' bhliadhna anns an robh Blar Chuil-Lodair?

0:07:200:07:22

E, 17...

0:07:220:07:28

e...46.

0:07:280:07:34

-Math fhein!

-Bha sin doirbh.

0:07:340:07:37

De tha air fhagail dhut ach leabhar.

0:07:390:07:42

De bhiodh Raibeart Burns a' sgriobhadh?

0:07:420:07:46

Bardachd.

0:07:500:07:52

-Sin thu fhein! Gle mhath, gu dearbha!

-Nach math a rinn sibhse!

0:07:520:07:55

Faodaidh sibhse suidhe air ais ach am faic sinn mar a theid dhan sgioba eile.

0:07:550:08:00

Gheibh sibhse 6 facalan as ur. Bidh sibh eolach air mar a dh'obraicheas seo a-nis.

0:08:000:08:07

Faclan an toiseach - an uairsin chi sibh dealbh, agus an uairsin cuiridh sinne ceistean oirbh.

0:08:070:08:11

Jennifer an toiseach - de am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:08:110:08:15

Bainne.

0:08:150:08:17

Gle mhath. Ainmich aon bheathach eile om faighear bainne, a bharrachd air boin.

0:08:170:08:23

Goat.

0:08:230:08:25

-Math fhein - gobhar. Sgoinneil!

-Nis, a Ghilleasbaig, de ghabhas tusa?

0:08:250:08:31

Gabhaidh mise duthaich.

0:08:310:08:32

Co mheud rionnach is sreath a th' ann am bratach USA?

0:08:320:08:37

Tha 50 rionnag.

0:08:420:08:44

-Gu dearbh.

-Agus, o...

0:08:440:08:47

13 sreathan.

0:08:510:08:53

Shin thu fhein! Gle mhath!

0:08:530:08:54

Amy, de am facal a thaghas tusa?

0:08:540:08:57

Baile.

0:08:570:08:58

Gle mhath.

0:08:580:09:00

De am baile anns a bheil Parlamaid na h-Alba?

0:09:000:09:03

Dun Eideann.

0:09:030:09:05

-Math fhein!

-Sgoinneil!

0:09:050:09:07

Dhutsa a-nis, Jennifer. De th' agadsa?

0:09:070:09:10

Film.

0:09:100:09:12

Gle mhath. Chi sinn na th' agadsa.

0:09:120:09:15

De an t-ainm eile a th' air Agent 007?

0:09:150:09:19

James Bond.

0:09:190:09:21

Sin thu fhein! Gle mhath.

0:09:210:09:22

A Ghilleasbaig, de tha thusa ag iarraidh?

0:09:220:09:26

-Am faigh mise coille?

-Coille.

0:09:260:09:28

Ainmich 3 craobhan a bhios a' riochdachadh na h-aibideil Gaidhlig.

0:09:280:09:33

Beithe, darach agus...

0:09:330:09:41

ailm.

0:09:410:09:43

Math fhein! 'S math a rinn sibh!

0:09:430:09:45

Agus aig an deireadh 's e milis a th' air fhagail dhut.

0:09:450:09:51

De am biadh milis a bhitheadh tu a' faighinn bho sheillean?

0:09:510:09:55

Honey.

0:09:570:09:58

Sin thu fhein! Mil. Gle mhath. Nach do rinn sibh sgoinneil an sin!

0:09:580:10:02

Sin agaibh a' chiad chuairt de Ghleusta.

0:10:020:10:05

Ach tha torr spors fhathast ri fhaicinn.

0:10:050:10:08

Ciamar a tha na puingean?

0:10:080:10:11

As deidh na ciad chuairt, tha 40 puing aig sgioba Phortrigh,

0:10:110:10:15

agus 60 puing aig sgioba Mhallaig.

0:10:150:10:18

Anns a' chuairt seo, chan fheumadh sibhse moran a dheanamh - direach fois a ghabhail le,

0:10:200:10:26

's docha, gaire bheag no dha.

0:10:260:10:28

Bheir sinn dubhlan iongantach do na h-aoighean agaibh.

0:10:280:10:32

Seo Kelly agus Lynn, a ni taisbeanadh sonraichte dhuinn.

0:10:320:10:38

A bheil sibh deiseil, ma-tha? 3 - 2 - 1 - siuthadaibh!

0:10:380:10:42

Bha sin miorbhaileach! Taing mhor gu dearbh!

0:11:310:11:35

Chord sin riumsa gu glan!

0:11:350:11:37

Chan eil mi cho cinnteach ciamar a chord sin ri Aonghas is Gilleaspaig,

0:11:370:11:41

ge-ta. A bheil sibh airson sin fheuchainn?

0:11:410:11:44

Thigibh an seo!

0:11:440:11:46

Bithibh sibh sgoinneil, tha mi cinnteach.

0:11:490:11:51

Chan fheumadh sibh ach an dearbh rud a dheanamh.

0:11:510:11:54

Direach an dearbh rud a rinn iadsan?

0:11:540:11:57

Tha sin simplidh!

0:11:570:11:58

Tha e furasta gu leor, chanainn. Ciamar a tha thu fhein a' faireachdainn?

0:11:580:12:02

Subailte!

0:12:020:12:03

Sin thu fhein! Feumaidh sibh sin a thoirt seachad.

0:12:030:12:08

Gle mhath.

0:12:080:12:09

A bheil sibh gu math? Sgoinneil!

0:12:170:12:20

A bhalacha!

0:12:200:12:22

-An t-aon rud 's a rinn iadsan?

-An t-aon rud.

0:12:220:12:24

Cho furasta 's a ghabhas!

0:12:240:12:27

Tha an ceol gu bhith ann, ma-tha.

0:12:270:12:29

3 - 2 - 1 - siuthadaibh!

0:12:290:12:33

3 - 2 - 1 - stadaibh!

0:13:240:13:26

Stadaibh! Stadaibh! Bha siud miorbhaileach!

0:13:260:13:33

Chord e riumsa direach glan! Bha e barraichte math!

0:13:330:13:36

An rud a b' fhearr a chunnaic mi riamh. Ciamar a tha sibhse a'

0:13:360:13:39

faireachdainn? Rud beag sgith, 's docha?

0:13:390:13:43

-Rud beag.

-Toisichidh sinn air companaidh, tha

0:13:430:13:46

mi a' smaoineachadh. Don ath gheama aig Caley Thistle, co-dhiu.

0:13:460:13:48

'S docha gum faic sinn sibh gu dearbha.

0:13:480:13:51

Ciamar a rinn sibh? Bheir Kelly and

0:13:510:13:55

Lynn na puingean seachad. Bha iad math, nach robh?

0:13:550:14:00

Bha iad math.

0:14:000:14:02

-De na puingean a bheireadh tu do Ghilleasbaig?

-40.

0:14:020:14:08

Sin thu fhein! Gle mhath.

0:14:080:14:14

De mu dheidhinn Aonghais?

0:14:140:14:16

-30.

-Sin sibh fhein, ge-ta.

0:14:160:14:23

Sgoinneil fhein! Bheir sin 30 puing to dh'Aonghas

0:14:230:14:30

agus a sgioba, ach gheibh Gilleaspaig agus a sgioba 40 puing.

0:14:300:14:34

Math dha-riribh!

0:14:340:14:35

Ach as deidh sin, ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:14:350:14:40

As deidh na darna cuairt, tha 70 puing aig sgioba Phortrigh.

0:14:400:14:44

Ach le 30 puing a bharrachd, le 10, tha sgioba Mhallaig.

0:14:440:14:49

Chon na treas cuairt, agus cothrom do na sgiobaidhean

0:14:520:14:56

sealltainn cho geur a tha an suilean agus cho math an cuimhne.

0:14:560:15:00

Chi an da sgioba drama ghoirid, agus

0:15:000:15:02

an uairsin bithidh aca ri ceistean a fhreagairt mu na chunnaic iad.

0:15:020:15:06

Gheibh iad 10 puingean do gach

0:15:060:15:08

freagairt cheart - 30 puing an seo. Gheibh sibh cuideachadh o cheile,

0:15:080:15:14

ach chan fhaod sibh sgriobhadh idir.

0:15:140:15:17

Seo an drama agaibhse.Sgioba Phortrigh, toisichidh sibhse.

0:15:170:15:21

Mar sin leat, Iain. Mar sin leat, a Mhairi Anna.

0:15:340:15:38

-Mar sin leibh.

-Mar sin leat, a Mhairi Anna.

0:15:380:15:40

-Mar sin leat, Iain.

-Mar sin leat, a Charoil. Oidhche mhath, Bill.

0:15:400:15:44

Oidhche mhath.

0:15:440:15:45

-Oidhche mhath.

-Tioraidh! Slan leibh.

0:15:450:15:49

Uill, pios gu math inntinneach. A bheil sibh deiseil do na ceistean?

0:16:110:16:16

Gle mhath. Ceist 1. De an dath a bh' air brogan Bill?

0:16:160:16:21

-Donn.

-Tha sibh a' smaoineachadh gun robh iad donn.

0:16:260:16:30

Chi sinn an robh sibh ceart.

0:16:300:16:31

Mar a chi sibh, tha iad geal an sin.

0:16:330:16:36

Tha mi duilich. Seo an darna ceist agaibh.

0:16:360:16:40

De bha Iain a' toiseachdainn air

0:16:400:16:41

toirt dheth fhad 's a bha e a' dol suas an staidhre?

0:16:410:16:44

An taidh, tha mi a' smaoineachadh.

0:16:440:16:47

-A bheil cuimhne agaibh idir?

-Feuch e.

0:16:500:16:53

-An taidh aige.

-Chi sinn a bheil sibh ceart.

0:16:530:16:57

Mar a tha sibh a' faicinn, bha sibh ceart. Gle mhath.

0:16:570:17:00

An treas ceist agaibh.

0:17:000:17:02

De an t-ainm air an dithis a bha a' falbh dhachaigh?

0:17:020:17:05

-Feuch e.

-Carol agus Bill.

0:17:080:17:12

Chi sinn a bhei sibh ceart.

0:17:120:17:16

Mar sin leat, a Charoil. Oidhche mhath, Bill.

0:17:180:17:20

Oidhche mhath.

0:17:200:17:22

Gle mhath. Sgoinneil.

0:17:220:17:24

Fhuair sibhse 20 puing an sin. Nach math a rinn sibh!

0:17:240:17:26

Sgioba Mhallaig, thoiribh suil air

0:17:260:17:28

na sgailein agaibh agus thig na ceistean a dh'aithghearr.

0:17:280:17:31

O! Cait an deach thu?

0:17:390:17:42

-A!

-Uill?

0:17:420:17:44

Uill!

0:17:440:17:46

-Cait an deach thu?

-Chaidh mi dhan bhaile!

0:17:500:17:54

Seo a-nist! A bheil sibh deiseil do na ceistean agaibh?

0:18:130:18:16

-Tha mi a' smaoineachadh gu bheil.

-Gle mhath. Ceist 1.

0:18:160:18:18

Co a' ghualainn air an robh am baga aig Mairi Anna?

0:18:180:18:22

O! An e cli no deas? An te seo no an te seo?

0:18:220:18:26

A bheil cuimhne agaibh? 'S e baga dubh a bh' ann.

0:18:260:18:29

Bha e air an taobh sin. An taobh seo?

0:18:290:18:31

A bheil thu a' smaoineachadh sin? A bheil sin ceart?

0:18:310:18:35

-Air an taobh cheart.

-Air an taobh cheart.

0:18:350:18:39

Gle mhath. Bheir sinn suil eile.

0:18:390:18:42

Agus tha sibh ceart. 'S math a rinn thu! Gle mhath.

0:18:430:18:45

Cha bhithinn fhinn air sin fhaighinn ceart idir.

0:18:450:18:47

Seo and darna ceist agaibh. De an dath a bh' air a' bhriogais

0:18:470:18:51

air Mairi Anna?

0:18:510:18:53

An dubh le buill gheala, no geal le buill dubha?

0:18:530:18:57

Dubh le buill gheala.

0:18:570:19:01

Bheir sinn suil a-rithist.

0:19:010:19:04

Math dha-riribh! Tha sibh ceart a-rithist.

0:19:040:19:07

Seo a' cheist mu dheireadh agaibh.

0:19:070:19:10

Co mu dheidhinn a bha Mairi Anna a' leughadh?

0:19:100:19:12

-"The Highway Code".

-'S e.

0:19:120:19:15

-"The Highway Code".

-Chi sinn a bheil sibh ceart.

0:19:190:19:23

Agus a-rithist, tha sibh ceart. Nach math a rinn sibh.

0:19:240:19:28

Fhuair sibhse 30 puing an sin. Sgoinneil fhein!

0:19:280:19:31

Chi sinn a-nis ciamar a tha na puingean.

0:19:310:19:34

As deidh sin tha 90 puing air sgioba Phortrigh,

0:19:340:19:39

ach air thoiseach orra, le 130

0:19:390:19:42

puing, tha sgioba Mhallaig.

0:19:420:19:44

'S e rolaiste no firinn cuspair na cuairt seo.

0:19:470:19:50

Co aig a bheil an rolaiste is co aig a bheil an fhirinn?

0:19:500:19:53

Cluinnidh sinn da phios de dh'shios o gach aoigh - aon a bhios fior agus

0:19:530:19:58

aon nach eil. Toisichidh leatsa, Aonghais.

0:19:580:20:05

Leughaidh Peigi agus Rona da phios de dh'fhios mu do dheidhinn.

0:20:050:20:10

An uairsin bidh aig sgioba Mhallaig ri tomhas a dheanamh

0:20:100:20:16

do dhiubh a tha dha-riribh.

0:20:160:20:19

Ma lorgas iad an fhirinn, gheibh iad 20 puing.

0:20:190:20:23

A Pheigi, an leugh thusa na th' agadsa mu dheidhinn Aonghais?

0:20:230:20:27

Nuair a bha Aonghas ann an Clas 7, cha leigeadh leis deuchainn a

0:20:270:20:31

chomais air rothar a dheanamh,

0:20:310:20:33

leis cho truagh 's a bha e air rothar.

0:20:330:20:36

Truagh air an rothar! A Rona, de th' agadsa?

0:20:360:20:40

Nuair a bha Aonghas ann an Clas 7

0:20:400:20:43

bha e fior mhath air snamh, agus bha an deise-shnaimh aige

0:20:430:20:48

comhdaichte le braistean.

0:20:480:20:50

Gle mhath. Da sgeulachd gu math inntinneach an sin.

0:20:500:20:53

Faodaidh sibh obrach mar sgioba, agus da cheist

0:20:530:20:56

a chur air Aonghas mu na chuala sibh.

0:20:560:20:58

De an t-astar a bu mhotha a rinn thu nuair a bha

0:20:580:21:01

thu a' snamh ann an Clas 7?

0:21:010:21:03

De a' bhraiste a b' fhearr a bh' agad?

0:21:060:21:08

Uill, 2000 meatair.

0:21:080:21:11

2000 meatair. Gle mhath. Agus a' cheist eile?

0:21:110:21:14

Carson a bha thu cho dona air an rothar?

0:21:160:21:21

Cha d'fhuair mi baidhg gus an robh mi ann an Clas 6.

0:21:210:21:27

Mar sin, bha mi direach air toiseachadh

0:21:270:21:30

agus bha stabilisers air a' BhMX agam.

0:21:300:21:33

Bhathar a' magadh orm san sgoil,

0:21:330:21:38

agus bha naire orm gabhail ris an deuchainn.

0:21:380:21:41

Ach fhuair mi mu dheireadh thall e.

0:21:410:21:47

A bheil thusa a' creidsinn sin, Jennifer? A bheil beachd agaibh?

0:21:470:21:49

-Rud beag.

-Amy, an e an fhirinn a tha sin, no rolaiste?

0:21:490:21:56

De tha thusa a' smaoineachadh, Jennifer?

0:21:560:21:58

An darna rud - an rud a leugh Rona.

0:21:580:22:04

De tha thusa a' smaoineachadh, Amy?

0:22:040:22:06

An rud a leugh Rona.

0:22:060:22:09

Tha sinn a' smaoineachadh gur e an sgeul air snamh an fhirinn.

0:22:090:22:16

A bheil iad ceart?

0:22:160:22:18

'S e rolaiste a bha agam, ach 's e an fhirinn a th' ann.

0:22:190:22:24

'S e rolaiste a bha agam na bu traithe. 'S e an fhirinn a bh' ann.

0:22:260:22:29

'S math a rinn sibh! Nach math a rinn sibh!

0:22:290:22:34

Sibhse, a-nis. Saoil de na sgeulachdan

0:22:340:22:38

annasach a th' agaibh air Gilleasbaig.

0:22:380:22:42

Jennifer an toiseach.

0:22:420:22:45

Nuair a bha Gilleasbaig 11 bliadhna

0:22:450:22:48

dh'aois, chaill e tarantula mhor anns an taigh bheag.

0:22:480:22:53

O, tha mi 'n dochas nach to chaill.

0:22:530:22:56

-Agus de th' agadsa, Amy?

-Nuair a bha Gilleasbaig 10 bliadhna

0:22:560:23:02

dh'aois, chaill e dearc-luachrach ann an sofa.

0:23:020:23:04

De seorsa pheataichean a bh' agadsa?

0:23:040:23:07

-A h-uile seorsa!

-Gu dearbha fhein bha!

0:23:070:23:09

De ur beachd air sin?

0:23:090:23:11

Tarantula - damhan-allaidh mor no dearc-luachrach?

0:23:110:23:17

De cho mor 's a bha an dearc-luachrach?

0:23:170:23:19

Bha mun mheudachd sin - 4 no 5 oirleach.

0:23:190:23:27

Caite an deach sibh, nan robh an tarantula san taigh bheag?

0:23:290:23:37

Gu fortanach, bha sinn ann an taigh gu math mor aig an am,

0:23:370:23:42

agus bha da thaigh beag anns an taigh.

0:23:420:23:47

Fear gu h-ard agus fear gu h-iseal.

0:23:470:23:49

Fhad 's a bha an tarantula air chall,

0:23:490:23:52

bhitheadh a h-uile neach a' dol suas an staidhre.

0:23:520:23:55

Tha sinn a' creidsinn gur e an fhirinn a th' anns an sgeul eile,

0:24:000:24:05

mun dearc-luachrach.

0:24:050:24:06

A Ghilleasbaig, a bheil iad ceart?

0:24:060:24:08

-Tha.

-Bha an dearc-luachrach air chall.

0:24:080:24:12

Bha e air chall anns an t-sofa fad 3 latha.

0:24:120:24:17

Ach an deidh 3 latha thainig i a-mach, agus cailleach na suidhe air

0:24:170:24:21

an t-sofa - air a gualainn.

0:24:210:24:27

Gle mhath! 'S math a rinn sibh! 20 puing a bharrachd dhuibh.

0:24:270:24:30

As dedh sin, ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:24:300:24:34

As deidh siud tha 110 puing aig sgioba Phortrigh,

0:24:340:24:39

ach 150 aig sgioba Mhallaig.

0:24:390:24:42

Tha e duilich ri chreidsinn, ach

0:24:450:24:47

rainig sinn a' chuair mu dheireadh,

0:24:470:24:49

le direach aon dubhlan ri dheanamh fhathast.

0:24:490:24:51

Mar a chi sibh, tha amar eadar-dhealaichte mur coinneamh.

0:24:510:24:55

An aite uisge, tha e loma-lan de bhuill agus litrichean,

0:24:550:25:01

nam measg an seachd a bhios ann an Gluesta.

0:25:010:25:05

Chan fheum sibh ach an seachd litir a lorg agus a chur suas air a' chlar.

0:25:050:25:10

Gheibh sibh 10 puingean do gach litir a chrochas sibh,

0:25:100:25:13

agus 30 a bharrachd ma chuireas sibh ann uile iad an toiseach.

0:25:130:25:17

Bidh aon bhall de gach sgioba a' crochadh nan litrichean,

0:25:170:25:21

agus an neach eile a' ruith eadar an t-amar agus an clar.

0:25:210:25:25

Agus bithidh sibhse, na h-aoighean,

0:25:250:25:27

air gluinean a' sporghail ach an lorg sibh iad.

0:25:270:25:31

Sporghail gun teagamh, oir bidh seo air an dithis agaibh.

0:25:310:25:37

Seo, Aonghais.

0:25:370:25:39

Agus seo dhut, a Ghilleasbaig.

0:25:390:25:41

Faodaidh sibh dol gu na claran agus na rudan sin a chur oirbh.

0:25:410:25:46

Sgioba Phortrigh, a bheil sibh deiseil?

0:25:490:25:51

THA!

0:25:510:25:54

Sgioba Mhallaig, a bheil sibhse deiseil?

0:25:540:25:56

THA!

0:25:560:25:57

3, 2, 1, siuthadaibh!

0:25:570:26:00

Stadaibh far a bheil sibh!

0:26:520:26:54

Abair gun robh sin sporsail!

0:26:580:27:01

Am burach a bha sibh a' deanamh air fheadh!

0:27:010:27:06

Ciamar a chord sin riut, a Ghilleasbaig?

0:27:060:27:09

Chord uamhasach math. Bha an sgioba ag obair fior mhath.

0:27:090:27:12

An robh e math?

0:27:120:27:13

Bha e sgoinneil.

0:27:130:27:14

-De mu do dheidhinn?

-Bha e uamhasach math.

0:27:140:27:18

Math fhein! Sgoinneil!

0:27:180:27:19

Agus ciamar a chord sin ribhse?

0:27:190:27:21

Bha e sgoinneil.

0:27:210:27:23

Cho faisg air a chriochnachadh - direach da litir a dhith!

0:27:230:27:27

Abair gun robh sibh faisg air a cheile.

0:27:270:27:29

Ach 's e co-fharpais a th' ann.

0:27:290:27:31

Ciamar a rinn sibh?

0:27:310:27:33

Sgioba Phortrigh, fhuair sibh 5 litrichean.

0:27:330:27:38

Tha sin a' toirt dhuibh 50 puing.

0:27:380:27:41

Sgioba Mhallaig, fhuair sibh am facal air fad!

0:27:410:27:47

Mealaibh ur naidheachd! Bheir sinn dhuibh 70 puing

0:27:470:27:51

agus 30 a bharrachd.

0:27:510:27:53

Sin deireadh nan geama gu leir,

0:27:530:27:55

ciamar a tha na puingean? Steaphain, tha fios nas fhearr agadsa.

0:27:550:28:02

Tha gu dearbh. Faodaidh mi innse dhuibh an-diugh

0:28:020:28:05

gun d'fhuair sgioba Phortrigh 160 puing.

0:28:050:28:08

Ach a' buannachadh, le 250 puing, 's e sgioba Mhallaig.

0:28:080:28:12

Nach math a rinn sibh!

0:28:120:28:14

-Mealaibh ur naidheachd. Seo dhuibh!

-Cumaibh sibh seo.

0:28:140:28:19

Ar taing cuideachd do na h-aoighean -

0:28:190:28:24

do dh'Aonghas agus Gilleasbaig on a bha iad cho deonach agus sporsail.

0:28:240:28:29

Bithidh Gleusta air ais a dh'aithghearr le sgiobaidhean ura

0:28:290:28:33

agus aoighean ura, agus chi sinn co aca as gleusta.

0:28:330:28:36

Tioraidh!

0:28:360:28:38

Bha Gleusta math is sgoinneil.

0:28:400:28:45

Is toil leamsa a' phairt de Gleusta nuair a bha sinn a' buannachadh.

0:28:450:28:50

Download Subtitles

SRT

ASS