Episode 4 Gleusta


Episode 4

Similar Content

Browse content similar to Episode 4. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Bragail is doigheil.

-Easgaidh is clis.

0:00:020:00:04

Ach saoil co aca as gleusta.

0:00:040:00:07

Halo is failte oirbh gu Gleusta, le da sgioba a'

0:00:230:00:27

dearbhadh co as cinntiche, as comasaiche agus as calma.

0:00:270:00:31

A' feitheamh air an taobh seo dhen stiuideo tha sgioba o Bhun-Sgoil a' Ghearasdain.

0:00:310:00:36

An toiseach, beagan a dh'fhios man deidhinn.

0:00:360:00:39

Hmmmmm. De tha gleusta a' ciallachadh?

0:00:420:00:46

Haidh! Is mise Calum agus that mi 11 bliadhna dh'aois.

0:00:460:00:50

Bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Ghaidhlig a' Ghearasdain.

0:00:500:00:53

Haidh! Is mise Ruairidh. Tha mi 10 bliadhna dh'aois

0:00:530:00:56

agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Ghaidhlig a' Ghearasdain.

0:00:560:00:59

Tha mi toilichte a bhith air Gleusta, oir bithidh mi air TBh.

0:00:590:01:04

Tha beagan a dh'fheagal orm ro bhith a' gabhail pairt ann an Gleusta,

0:01:040:01:08

o chionn 's nach eil fios agamsa de thachras.

0:01:080:01:11

Tha mise toilichte gu bheil Ruairidh comhla rium anns a' bhuidheann,

0:01:110:01:15

o chionn 's gu bheil sinn anns a' bhuidheann as airde sa chlas.

0:01:150:01:19

Tha mi an dochas nach bi ceistean no geamaichean

0:01:190:01:23

cocaireachd ann an Gleusta,

0:01:230:01:25

oir tha mi a' smaointinn gu bheil iad sin do nigheanan.

0:01:250:01:29

Ach tha aite nar sgiobaidhean do thriuir.

0:01:290:01:33

Saoil co bhios a' toirt taic riutha an-diugh.

0:01:330:01:38

Halo! Is mise Karen.

0:01:380:01:39

Tha mi a Leodhas agus bidh mise a' cluich airson sgioba a' Ghearasdain.

0:01:390:01:44

Tha mise eolach air ceol - sin an obair agamsa.

0:01:440:01:50

'S docha gur e sin an rud as fhearr a bhios agamsa ann an geama.

0:01:500:01:53

'S docha nach cordadh e riumsa nam biodh rudan salach ann.

0:01:530:01:57

Cha chaomh leam rudan mar sin idir.

0:01:570:01:59

Sin agaibh Bun-Sgoil a' Ghearasdain,

0:01:590:02:03

agus air aoigheachd againn seo te againn a tha comasach air

0:02:030:02:06

bruidhinn air an reidio, Karen Mhoireasdan. Failte gu Gleusta!

0:02:060:02:10

A Chaluim, a bheil thu a' toirt fiuthar ris na dubhlan a bhios romhadsa.

0:02:100:02:14

-Tha.

-Gle mhath.

0:02:140:02:16

Agus a Ruairidh, a bheil thu a' smaoineachadh gum bi Karen

0:02:160:02:18

math air na ceistean a fhreagairt?

0:02:180:02:21

-Tha.

-Gle mhath. Agus Karen, de mu do dheidhinn fhein? A bheil an t-eagal ort?

0:02:210:02:26

Tha beagan orm, ach tha sinn a' faireachdainn gu math is gu deiseil.

0:02:260:02:29

Math fhein! Tapadh leibhse.

0:02:290:02:31

Agus a-nis, a' feitheamh air taobh eile an stiuideo,

0:02:310:02:35

's e sgioba Bun-Sgoil an Iochdair.

0:02:350:02:37

Chi sinn co iad an-drasta fhein.

0:02:370:02:40

Hmmm! De tha Gleusta a' ciallachadh?

0:02:420:02:45

Haidh. Is mise Ceitidh.

0:02:480:02:50

Tha mi a' fuireach ann am Beinn nam Faghla agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil an Iochdair.

0:02:500:02:53

Halo! Is mise Alison.

0:02:530:02:55

Tha mi 1 bliadhna dh'aois is tha mi bho Bhun-Sgoil an Iochdair.

0:02:550:03:00

Tha mi toilichte a bhith a' gabhail pairt ann an Gleusta,

0:03:000:03:03

ach tha mi rud beag iomaigneach o chionn 's gum bi mi air an telebhisean air beulthaobh mhorain.

0:03:030:03:08

Tha Ceitidh gu math gleusta, ach chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil mise.

0:03:080:03:12

Chan eil mi cho math air ceistean a fhreagairt,

0:03:120:03:15

ach tha fios agam gu Alison.

0:03:150:03:18

Ach saoil co bhios a' lionadh na beairn anns an sgioba seo.

0:03:180:03:23

Halo! Is mise Janice Ann agus tha mi a Leodhas.

0:03:230:03:27

Bidh mise a' cluich comhla ri sgioba an Iochdair.

0:03:270:03:29

Tha mi a' toirt fiuthar ris, le sgioba bho na h-eileanan.

0:03:290:03:33

Chordadh e riumsa rudeigin sporsail a dheanamh, mar ruith timcheall.

0:03:330:03:39

Mmm. De chanainn ris an sgioba eile?

0:03:400:03:44

Seall a-mach air an sgioba againne,

0:03:440:03:48

o chionn gum bi sinne uamhraidh math - gleusta, gleusta, gleusta.

0:03:480:03:54

Sin agaibh sgioba Bun-Sgoil an Iochdair.

0:03:550:03:57

Tha iad a' cur failte air te a tha comasach air cabadaich air

0:03:570:04:01

program 'Aileag' air Radio nan Gaidheal - Janice Ann NicAoidh.

0:04:010:04:05

Failte mhor dhuibh uile!

0:04:050:04:07

Alison, de na ceistean as fhearr leat?

0:04:070:04:11

TBh, film agus leabhraichean.

0:04:110:04:17

Gu math fiosrachail, ma-tha.

0:04:170:04:19

De mu dheidhinn Ceit: a bheil thu toilichte gu bheil Janice Ann ri do thaobh?

0:04:190:04:23

-Tha, tha mi gu math toilichte.

-Tha sin snog.

0:04:230:04:26

Janice Ann, co ni a' chuis an-diugh?

0:04:260:04:30

-Chan eil ceist ann: bidh sinne a' buannachadh.

-Sin sibh fhein!

0:04:300:04:34

Tapadh leibh.

0:04:340:04:35

Ge b' e de as fhearr leibh, tha rudeigin sa cho-fharpais seo do na h-uile.

0:04:350:04:39

Cuairtean de cheistean, de dhubhlain agus de spors.

0:04:390:04:42

Agus bidh na sgiobaidhean a' spairn ri cheild gus duais alainn,

0:04:420:04:47

ghleansach Ghleusta a thoirt leotha dhachaigh.

0:04:470:04:50

Saoil cait an teid i an-diugh. Don Ghearasdan no don Iochdar?

0:04:500:04:55

Chi sinn co aca as gleusta.

0:04:550:04:58

'S fhearr dhuinn toiseachadh.

0:05:000:05:03

Anns a' chiad chuairt chi sinn de cho geur 's a tha cuid.

0:05:030:05:07

Air cul gach facail tha dealbh agus ceist.

0:05:070:05:10

Taghaidh sibhse facal,

0:05:100:05:12

nochdaidh an uairsin dealbh agus cuiridh sinn oirbh na ceistean.

0:05:120:05:16

Tha luach de 10 puing air gach freagairt a bhios ceart.

0:05:160:05:19

Ach tha ceistean nan aoighean fada nas dorra, mar bu choir.

0:05:190:05:25

Toisichidh sinn le sgioba a' Ghearsdain, agus Calum.

0:05:280:05:31

-De am facal a thaghas tusa?

-Planaid.

0:05:310:05:35

Gle mhath.

0:05:350:05:37

Ainmich tri de na planaidean.

0:05:370:05:40

Venus, an Talamh agus Mars.

0:05:400:05:47

-(Glag) Math fhein!

-Sin thu fhein!

-Bha sin doirbh.

0:05:470:05:50

A-nis, a Karen, de am facal a thaghas tusa?

0:05:500:05:54

Gabhaidh mise Uine.

0:05:540:05:56

Sin sibh fhein.

0:05:560:05:59

Co mheud diog a th' ann an uair an uaireadair?

0:05:590:06:02

-(Dud)

-Bha sinn a' lorg.

0:06:050:06:08

-Chan eil mi math air matamataics idir.

-Chan eil no mise.

0:06:080:06:12

De mu do dheidhinn fhein, a Ruairidh? De am facal a tha thu ag iarraidh?

0:06:120:06:15

Cia mheud?

0:06:150:06:17

Gle mhath. Co mheud meatair a th' ann an cilemeatair?

0:06:170:06:21

-(Glag) Tha thu ceart. Math fhein.

-Sin thu fhein.

0:06:230:06:26

-Agus, a Calum, de thaghas tu an turas seo?

-Film.

0:06:260:06:30

Gle mhath. Chi sinn de th' agad.

0:06:300:06:33

Co an cleasaiche as ainmeile airson Captain Jack Sparrow a chluich?

0:06:330:06:39

-Chan eil fhios agam.

-(Dud)

-Tha mi duilich mu dheidhinn sin!

0:06:390:06:42

-'S e Johnny Depp a bh' ann.

-Karen a-rithist.

0:06:420:06:45

-De am facal a tha thusa ag iarraidh?

-Gabhaidh mise Eisd.

0:06:450:06:48

Gle mhath. Co a' chiad Mhanaidsear Coitcheann a bh' aig a' BhBC?

0:06:480:06:53

A' chiad Mhanaidsear Coitcheann?

0:06:530:06:55

Tha fios agam co th' againn an-drasta,

0:06:550:06:58

ach chan eil mi cinnteach co a' chiad fhear.

0:06:580:07:01

Mar sin, chan eil fhios agam.

0:07:010:07:03

(Dud) Duilich - 's e Iain Reith a bh' ann.

0:07:030:07:05

Agus thu fhein aig an deireadh. De tha air fhagail dhut ach Baile.

0:07:050:07:09

De am baile anns a bheil an togalach Empire State?

0:07:090:07:13

-New York.

-(Glag)

-Sin thu fhein! Bha thu ceart.

-Nach math a rinn sibh!

0:07:150:07:20

Faodaidh sibhse ur n-anail a ghabhail an-drasta gus am faic sinn ciamar a their dhan darna sgioba.

0:07:200:07:24

Gheibh sibhse 6 faclan ura cuideachd.

0:07:240:07:28

Bidh sibh gu math eolach air a' gheama a-nis.

0:07:280:07:31

An uairsin chi sibh dealbhan agus cuiridh sinn ceistean oirbh.

0:07:310:07:35

Alison, de a' chiad fhacal a thaghas tu?

0:07:350:07:39

TBh.

0:07:390:07:40

Gle mhath.

0:07:400:07:43

Ainmich dithis dhe na caraidean anns a' phrogram "Television Friends".

0:07:430:07:49

-O, chan eil cuimhne agam,

-(Dud)

-Duilich mu dheidhinn sin.

0:07:490:07:53

Bha measgachadh ann - Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross agus Joey ann.

0:07:530:07:57

-Nis, Janice Ann, de am facal a chordadh riut?

-O, Duthaich.

0:07:590:08:05

Gle mhath.

0:08:050:08:08

De an spors a bhios Toronto Bluejays a' cluich?

0:08:080:08:12

Toronto Bluejays? An e baseball a th' ann?

0:08:120:08:18

-(Glag)

-'S e! Sin thu fhein!

0:08:180:08:21

-Tuairmse mhath!

-De mu dheidhinn Ceitidh? De am facal a thaghas tusa?

0:08:210:08:27

Adhar.

0:08:270:08:28

Gle mhath.

0:08:280:08:30

Cait anns na h-Eileanan an Iar a bhios pleanaichean a' laighe air an traigh?

0:08:300:08:36

-Barraigh.

-(Glag) Math fhein! Sgoinneil!

-Gle mhath.

0:08:360:08:40

-Agus de tha air fhagail dhut, ma-tha? Eagal, Rathad no Nead.

-Eagal.

0:08:400:08:46

Gle mhath. De an t-ainm a th' air an latha mu dheireadh den Damhair?

0:08:460:08:51

-Oidhche Shamhna.

-(Glag)

-Sin thu fhein! Gle mhath!

0:08:510:08:55

Janice Ann, de am facal eile a thaghas tu?

0:08:550:08:58

-De mu dheidhinn Rathad?

-Gle mhath.

0:08:590:09:02

De an t-ainm a th' air an statue ur air an M8?

0:09:020:09:05

An e "Aingeal" no rud mar sin?

0:09:120:09:15

(Dud) Tha mi duilich; 's e "Arria" a th' air.

0:09:150:09:18

-Cha robh cail a dh'fhios agam.

-Bha siud gu math duilich.

0:09:180:09:22

A Cheitidh, a-nis. De tha air fhagail dhut ach Nead!

0:09:220:09:25

De an t-ainm a tha air an eun a bhios a'

0:09:270:09:29

goid aite ann an neadan nan eun eile?

0:09:290:09:32

-Chan eil cuimhne agam.

-(Dud)

-Tha mi duilich! 'S e a' chuthag a th' ann.

0:09:370:09:42

Co-dhiu, a' gluasad air adhart, rinn sibh gle mhath.

0:09:420:09:47

Chi sinn a-nis ciamar a tha na puingean uile gu leir.

0:09:470:09:51

As deidh na ciad chuairt tha na sgiobaidhean co-ionnan le 30 puing.

0:09:510:09:57

Faodaidh sibh anail a ghabhail greiseag,

0:10:000:10:04

oir tha an t-am ann beagan obrach a thoirt do ar n-aoighean.

0:10:040:10:07

Karen is Janice Ann.

0:10:070:10:10

Tha David comhla rinn a dheanamh obair chruthachail leis na bailiunaichean dathach seo.

0:10:100:10:17

Trobhad nas fhaisge gus faicinn nas mionaidiche na bhios e a' deanamh.

0:10:170:10:22

-A bheil thu deiseil, ma-tha.

-Gle mhath.

-Toisich!

0:10:220:10:25

Sin thu fhein! Abair obair chruthachail! Seall! An cuilean snog a tha sin!

0:11:210:11:28

-An urrainn dhut cu a dheanamh?

-Chan urrainn!

0:11:280:11:31

-De mu do dheidhinn?

-Cha bhi am fear agamsa coltach ri sin idir.

0:11:310:11:35

Tha sin laghach, nach eil!

0:11:350:11:38

Caraid ur agamsa!

0:11:380:11:42

Tha an t-am ann a-nis dhuibhse sin a dheanamh dhuibh fhein. Deiseil?

0:11:440:11:50

-Deonach? Direach eagallach, 's docha?

-Sin e direach!

0:11:500:11:57

Tha mionaid agaibh gus sin a dheanamh dhuibh fhein. Feuchaidh sin e!

0:12:180:12:21

-O, chan eil e ag obair! Tha seo cho duilich!

-De bh' ann a-rithist?

0:12:240:12:30

Direach leth-mhionaid air fhagail a-nis.

0:12:340:12:37

- 4 - 3 - 2 - 1 - stad, stad, stad!

0:12:560:13:02

Stadaibh far a bheil sibh! Sguiribh! Sios e!

0:13:020:13:05

-(Gaire)

-Chan eil seo a' coimhead math idir.

0:13:050:13:08

-Cu alainn a tha seo!

-(Comhartaich is gaire)

0:13:080:13:15

Mo chreach 's a thainig!

0:13:150:13:16

Chan eil sin fada nas fhearr.

0:13:160:13:18

David, de ur beachd air a' bhurach a rinn iad an seo?

0:13:180:13:22

Karen an toiseach - am beathach araid seo.

0:13:220:13:28

-Gle mhath! 40.

-40 puing?

0:13:280:13:32

De tha cearr oirbh?

0:13:320:13:34

Agus am fear aig Janice Ann - de ur beachd?

0:13:430:13:46

30 puing.

0:13:460:13:50

Tha sin math. Sgoinneil!

0:13:500:13:54

As deidh an spors a bh' againn le siud,

0:13:540:13:57

gheibh Karen agus na balaich 40 puing

0:13:570:14:01

agus Janice Ann agus a' chlann-nighean 30 puing.

0:14:010:14:05

Nach math a rinn iad!

0:14:050:14:06

Ach ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:14:060:14:09

As deidh na darna cuairt, tha 70 aig a' Ghearasdan agus 60 aig an Iochdar.

0:14:090:14:16

Deuchainn ur dha na sgiobaidhean,

0:14:190:14:21

agus chi sinn de cho geur 's a tha an suilean agus cho an cuimhne.

0:14:210:14:26

Chi gach sgioba criomag de dhrama,

0:14:260:14:28

agus as deidh laimh bidh 3 ceistean agam man deidhinn.

0:14:280:14:32

Gheibh sibh 10 puingean do gach freagairt a bhios ceart.

0:14:320:14:35

Chan fhaod sibh peann no peansail a chleachdadh,

0:14:350:14:38

ach faodaidh sibh obair mar sgioba.

0:14:380:14:40

Toisichidh sinn le sgioba a' Ghearasdan: seo a' chriomag agaibhse.

0:14:400:14:44

Bidh sibh a' dol a dh'aite-obrach a-maireach.

0:14:480:14:51

Och, istibh! Cha bhi!

0:14:510:14:54

Slan leibh, Nurs Richards, agus moran taing.

0:14:590:15:02

'S e ur beatha, Mrs MacLeod. Tioraidh, Iain!

0:15:020:15:05

Mar sin leibh, a ghraidh. Moran taing.

0:15:050:15:09

Gle mhath. Tha mi 'n dochas gun robh sibh a' coimhead air sin.

0:15:110:15:15

Seo a' chiad cheist.

0:15:150:15:17

Co an lamh anns an robh am pocan uaine aig Iain?

0:15:170:15:21

Am faca sibh sin - am pocan uaine? Co an lamh anns an robh e?

0:15:210:15:26

-An lamh cheart no an lamh chli?

-An lamh chli.

-An lamh chli?

0:15:260:15:31

Bheir sinn suil a-rithist feuch an robh sibh ceart.

0:15:310:15:34

(Dud) Tha mi duilich - 's e an lamh dheis a bha ann.

0:15:370:15:44

Co-dhiu, seo an darna ceist agaibh.

0:15:440:15:46

De an dath a bh' air mullach a' bhine?

0:15:460:15:49

-Ceist duilich! Mullach a' bhine - am faca tu e?

-Dubh!

-Am faca duine e?

0:15:490:15:57

Dubh - a bheil sibh cinnteach, no an robh dath ann? Canaidh sinn dubh.

0:16:020:16:06

Dubh? Bheir sinn suil eile.

0:16:060:16:08

(Dud) Tha mi duilich: 's ann buidhe a bha e.

0:16:100:16:15

Co-dhiu, seo an cothrom mu dheireadh agaibh gus 10 puingean a ghleidheadh.

0:16:150:16:18

De bha toirmisgte air doas an ospadail?

0:16:180:16:21

-(Cogar)

-Smocadh.

-A bheil sibh a' smaoineachad sin?

0:16:210:16:24

Aig doras an ospadail? Smocadh.

0:16:240:16:29

Gle mhath. Bheir sinn suil a-rithist.

0:16:290:16:32

(Glag) Agus tha sibh ceart! Gle mhath.

0:16:320:16:36

(Bualadh bhasan) Chan eil sin cho furasta's a thuilleadh tu,

0:16:360:16:38

ach fhuair sibh 10 puingean an-diugh.

0:16:380:16:41

Seo cothrom agaibhse, a chlann-nighean.

0:16:410:16:45

Thoiribh suil air seo, agus gheibh sibh ur ceistean as deidh laimh.

0:16:450:16:49

Agus ciamar a tha Granaidh a-nochd?

0:16:490:16:52

-Och, chan eil adhbhar a bhith a' gearan.

-Eoin!

0:16:520:16:55

Caite bheil thu? Greas ort!

0:16:550:16:57

Siuthad, Eoin! Faodaidh tu suidhe.

0:17:010:17:04

-(Sgailc)

-A Mhamaidh! Tha mi ag iarraidh buntata.

-Buntata, a Ghranaidh?

0:17:040:17:09

Seo, a-nis! Gle mhath. A bheil sibh deiseil do na ceistean agaibh? Seo ceist 1.

0:17:110:17:16

Co mheud seathar a bh' aig a' bhord?

0:17:160:17:19

-Co mheud a bh' ann?

-An e 6 a bh' ann?

0:17:220:17:25

-6.

-A bheil sibh ag radh "6"?

-Tha.

-Bheir sinn suil air a-rithist.

0:17:250:17:29

2, 3, 4, 5. (Dud)

0:17:310:17:35

Tha mi duilich. 'S e 5 a bh' ann.

0:17:350:17:38

Ach seo an darna cothrom agaibh air puingean a ghleidheadh. Seo ceist 2.

0:17:380:17:42

De bha ri fhaicinn air cul Granaidh?

0:17:420:17:45

-Plannt.

-'S e plannt air choreigin a bh' ann, nach e? Ann am poit, nach ann?

-'S e.

0:17:450:17:52

'S e plannt a bh' ann, ann am poit.

0:17:520:17:54

Bheir sinn suil a-rithist.

0:17:540:17:57

(Glag) Mar a chi sibh, bha sibh ceart. Math dha-riribh!

0:17:570:18:00

Dhan treas ceist agaibh. Co as a thainig Eoin?

0:18:000:18:05

-Bha e shuas an staidhir.

-An robh e a' deanamh rudeiginn shuas an staidhir.

0:18:050:18:10

Bha e direach shuas an staidhir. OK. Bha e direach shuas an staidhir.

0:18:100:18:15

Gle mhath. Bheir sinn suil a-rithist.

0:18:150:18:18

(Glag) Siud Eoin, agus bha sibh ceart. Math dha-riribh.

0:18:190:18:25

As deidh siud, fhuair sibhse 20 puing. Nach math a rinn sibh!

0:18:250:18:29

Chi sinn a-nis de rinn sin air na puingean againn.

0:18:290:18:32

Tha na sgiobaidhean co-ionnan a-rithist!

0:18:320:18:36

Tha 80 puing air Bun-Sgoil a' Ghearasdain agus

0:18:360:18:39

80 puing cuideachd aig Bun-Sgoil an Iochdair.

0:18:390:18:42

A-nis, cuairt 4, agus chi sinn co as fhearr air rolaistean innse.

0:18:450:18:52

Karen, bithidh Calum agus Ruairidh a' leughadh da chriomag a dh'fhios mu do dheidhinn.

0:18:520:18:58

Mar a bhios deagh fhios agaibh, cha bhi ach aon dhiubh dha-riribh.

0:18:580:19:02

An uairsin bithidh agaibhse, a chlann-nighean,

0:19:020:19:05

ri tighinn gu breith eatorra sin co am fear a bhios dha-riribh?

0:19:050:19:09

Ma bhios iad ceart, gheibh iad 20 puing.

0:19:090:19:13

Toisichidh sinn le Calum am b' urrainn dhutsa leughadh?

0:19:130:19:19

Nuair a bha Karen ann an Clas 7,

0:19:190:19:22

bhuannaich i cupan airson cleasachd.

0:19:220:19:26

Gle mhath. An leugh thusa am pios agadsa, a Ruairidh?

0:19:260:19:31

Nuair a bha Karen ann an Clas 7 sa bhun-sgoil,

0:19:310:19:34

thainig i gu cul an ard-urlair de chuirm aig Take That, agus choinnich i ri Gary Barlow.

0:19:340:19:41

-Tha mi cho farmadach!

-Gu math inntinneach.

0:19:420:19:45

De ur beachd air sin, a chlann-nighean?

0:19:450:19:48

Faodaidh sibh obrachadh mar sgioba,

0:19:480:19:50

agus tha cothrom agaibh da cheist a chur air Karen.

0:19:500:19:53

Ceart, ma-tha! De tha sibh a' smaoineachdainn?

0:19:540:19:57

A bheil sibh ag iarraidh ceist a chur oirre?

0:19:570:20:01

-An robh duine comhla rithe aig an am.

-Faighnich i, ma-tha.

0:20:010:20:05

An robh duine comhla riut aig an am?

0:20:050:20:08

Nuair a choinnich mi ri Take That? Bha mo phiuthar.

0:20:080:20:13

Bhuannaich sinn farpais agus 's i mo phiuthar a thainig comhla rium.

0:20:130:20:16

Bha cothrom do dhithis tighinn ann - mi fhin is mo phiuthar.

0:20:160:20:20

A bheil ceist eile agaibh?

0:20:210:20:24

De bha i a' deanamh nuair a bha i ri cleasachd?

0:20:240:20:26

A bheil thusa ag iarraidh faighneachdainn dhi? Am faighnich mise?

0:20:260:20:30

Karen, de bha thu a' deanamh gus duais na cleasachd a bhuannachadh?

0:20:300:20:35

Bha mi air an ard-urlar, nam bhan-chleasaiche.

0:20:370:20:44

Fhuair mi duais airson na ban-chleasaiche a b' fhearr.

0:20:440:20:48

Sgoinneil.

0:20:480:20:49

A bheil beachd agaibh idir, co an sgeulachd a bha dha-riribh an sin.

0:20:490:20:55

Co tha sibh a' smaoineachdainn a tha ceart?

0:20:550:20:57

Chan eil fios agam ach bha am freagairt air ceis mu chleasachd gu math crion, mar gum biodh.

0:20:570:21:03

Bha a freagairt gu math lapach.

0:21:030:21:06

A bheil sibh a' smaoineachdainn nach eil sin fior?

0:21:060:21:11

'S docha?

0:21:110:21:13

De tha thu fhein a' smaoineachdainn, a Cheitidh?

0:21:130:21:17

Bha i car mi-chinnteach leis an fhreagairt sin mun chleasachd.

0:21:170:21:22

Tha mise ag aontachadh ribh cuideachd.

0:21:220:21:25

Tha sinn dhen bheachd nach eil sin fior.

0:21:250:21:29

Tha sinn a' smaoineachdainn gun deach i gu cuirm Take That agus gun do choinnich i riutha.

0:21:290:21:36

Seadh, a Karen. A bheil iad ceart?

0:21:360:21:39

Chan eil.

0:21:390:21:41

-Bhuannaich mi copan airson cleasachd.

-Sin thu fhein!

0:21:410:21:45

Chan urrainn dhut a creidsinn idir. Cho talantach 's a tha i!

0:21:450:21:51

Cha toir sin dhuibh puing sam bith.

0:21:510:21:56

A chlann-nighean, de th' agaibhse ri radh air Janice Ann?

0:21:560:22:01

Nuair a bha Janice ann an Clas 7, choinnich i ri Mickey Mouse.

0:22:010:22:07

O! Inntinneach! Agus de th' agadsa, a Cheitidh?

0:22:070:22:10

Nuair a bha Janice ann an Clas 7,

0:22:100:22:12

thainig clann-nighean as an Olaind a dh'fhuireach comhle rithe.

0:22:120:22:16

Nis, de ur beachd?

0:22:160:22:19

De dh'fhaighnicheas sinn?

0:22:190:22:22

De mu dheidhinn Mickey Mouse? De tha sibh a' smaoineachadh?

0:22:220:22:26

De mu dheidhinn, ca' robh i? Sin agadsa. 'S e deagh cheist a tha sin.

0:22:300:22:36

Faodaidh tusa faighneachd.

0:22:390:22:40

Cait an robh thu nuair a bha thu a' faicinn Mickey Mouse?

0:22:400:22:44

Bha mi anns an Fhraing - ann an Disneyland ann am Paris.

0:22:450:22:51

Sin far an do choinnich mi ri Mickey Mouse.

0:22:510:22:54

Ceart gu leor. De mu dheidhinn an fhir eile -

0:22:550:23:00

thainig daoine as an Olaind dhan sgoil a dh'fhuirich comhla riutha.

0:23:000:23:03

De 'n t-ainm a bh' air na daoine as an Olaind a choinnich riut?

0:23:050:23:09

'S e Doeten a bh' air aon aca,

0:23:090:23:12

agus 's e Meiken a bh' air an te eile.

0:23:120:23:16

Sin an t-am seachad. A bheil sibh a' tighinn gu co-dhunadh?

0:23:170:23:21

De tha sibh a' smaoineachadh? Tha a' chiad fhear fior?

0:23:210:23:26

Choinnich i ri Mickey Mouse.

0:23:310:23:33

Tha sinn a' smaoineachadh gu bheil a' chiad fhear fior -

0:23:330:23:35

choinnich i ri Mickey Mouse.

0:23:350:23:37

-Janice Ann?

-Tha sin ceart.

-Sinc sibh fhein!

0:23:370:23:42

Tha sin a' toirt dhuibh 20 puing. Gle mhath!

0:23:420:23:46

As deidh sin, ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:23:460:23:49

Aig deireadh na cuairte sin, tha 80 puing air Bun-Sgoil an Iochdair,

0:23:490:23:54

agus 100 puing aig Bun-Sgoil a' Ghearasdain.

0:23:540:23:57

Chun na cuairt mu dheireadh,

0:24:000:24:02

agus cha b' urrainn geama na b' fhearr a bhith againn.

0:24:020:24:05

Feumaidh na sgiobaidhean iomadh sgil gus buaidh fhaighinn.

0:24:050:24:09

Air ur beulthaobh tha amar lan - chan ann de dh'uisge,

0:24:090:24:15

ach de bhuill is litrichean a ni am facal GLEUSTA.

0:24:150:24:21

Chan fheum sibh ach an 7 litir a lorg agus an cur air a' chlar.

0:24:210:24:26

Gheibh sibh 10 puingean do gach litir,

0:24:260:24:30

agus agus 30 a bharrachd ma ni thu am facal ron sgioba eile.

0:24:300:24:34

Bithidh aon o gach sgioba a' cur litrichean air a' chlar,

0:24:340:24:38

agus an neach eile a' ruith eadar an t-amar agus an clar fhein.

0:24:380:24:42

Bithidh na h-aoighean a' lorg nan litrichean,

0:24:420:24:46

agus sich air ur gluinean ri taobh an amair.

0:24:460:24:49

Ach cha bhi e cho furasta sin,

0:24:490:24:51

air sgath 's gum bi seo air an dithis agaibh.

0:24:510:24:55

Seo dhut, Karen.

0:24:550:24:58

Seo dhut, Janice Ann.

0:24:580:25:01

Nach teid sibh chon nan clar agaibh, agus faodaidh sibh sin a chur oirbh.

0:25:010:25:05

-Sgioba a' Ghearasdain, a bheil sibh deiseil?

-THA!

-Gle mhath.

0:25:110:25:15

-Sgioba Bun-Sgoil an Iochdair, a bheil sibhse deiseil?

-THA!

0:25:150:25:18

Ann an 3 - 2 - 1 - siuthadaibh!

0:25:180:25:23

Ca' bheil e? Ann a sheo!

0:25:260:25:29

Tha siud ceart.

0:25:290:25:30

Ca' bheil e?

0:25:340:25:36

A bheil thu ag iarraidh siud? Chan eil sin gu bhith gu feum. Cuir air falbh e!

0:25:380:25:45

-De th' ann?

-Te eile! Cuir air falbh i!

0:25:450:25:49

Te eile. An te seo!

0:25:520:25:54

-A bheil thu ag iarraidh na te seo?

-Tha.

-An te seo?

0:26:010:26:05

Chan e! A bheil an te seo ceart?

0:26:140:26:19

-Chan eil. De dh'fheumas sinn a-nis? An te seo?

-Chan fheum.

0:26:190:26:24

-Sin te eile.

-An te seo.

0:26:240:26:29

A Cheitidh! Tha i agam mar-tha.

0:26:310:26:33

-Chan eil! De mu dheireadh?

-Tha sin againn.

0:26:330:26:40

A! Faigh A!

0:26:400:26:44

-Shin agad.

-A bheil i idir aca?

0:26:440:26:48

A bheil an te seo againn?

0:26:480:26:52

-Sin te eile.

-Stadaibh!

-Sin sibh deiseil!

0:26:520:26:57

-(Dud)

-A bheil sin uile deiseil?

-Rinn sibh math!

0:26:570:27:03

Bha sin sporsail, nach robh? Ciamar a chord e ribh, Karen?

0:27:050:27:10

Bha sin sgoinneil, is rinn an sgioba cho math! Bha e duilich.

0:27:100:27:15

Direach aon litir a bha a dhith oirbh. Cho faisf!

0:27:150:27:18

Du mu do dheidhinn, Janice Ann?

0:27:180:27:20

Tha mi cho proiseil as an sgioba agam! 'S iad a rinn uamhasach math.

0:27:200:27:25

Gu dearbha fhein!

0:27:250:27:27

Aig deireadh a' gheama, ciamar a roinneadh na puingean?

0:27:270:27:31

Fhuair sibhse 6 litrichean.

0:27:310:27:35

Tha sin a' toirt dhuibh 60 puing.

0:27:350:27:40

Fhuair sibhse am facal uile gu leir!

0:27:400:27:44

Tha sibhse a' faighinn 70 puing agus 30 a bharrachd.

0:27:440:27:48

Mealaibh ur naidheachd, gu dearbh!

0:27:480:27:51

Aig deireadh nan geama uile gu leir,

0:27:510:27:53

ciamar a tha na puingean?

0:27:530:27:55

A Steaphain, 's ann agad fhein a tha am fios as fhearr.

0:27:550:27:57

'S ann, gu dearbh. Rinn an da sgioba sgoinneil an-diugh.

0:27:570:28:01

Ach tha na puingean nam laimh an seo,

0:28:010:28:03

agus faodaidh mi innse dhuibh gun d'fhuair sgioba a' Ghearasdain 160 puing ach,

0:28:030:28:09

a' buannachadh an-diugh le 180 puing, 's e sgioba an Iochdair.

0:28:090:28:13

-Nach math a rinn sibh!

-Nach sinn a rinn math!

-Sin sibh!

0:28:130:28:19

Seall e!

0:28:190:28:20

An t-seachdain-sa, tha an duais alainn seo a' deanamh air

0:28:200:28:25

Uibhist a Deas gu dachaigh ur ann am Bun-Sgoil an Iochdair.

0:28:250:28:30

Bithidh Gleusta air ais a dh'aithghearr le sgiobaidhean

0:28:300:28:33

ura agus aoighean ura.

0:28:330:28:34

Agus chi sinn co aca as gleusta. Tioraidh!

0:28:340:28:37

Cha robh sinn a' smaoineachadh gum buannaicheamaid,

0:28:400:28:43

o chionn 's gum bi gillean daonnan ag radh ri nigheanan:

0:28:430:28:47

"Tha gillean nas fhearr na nigheanan a' deanamh a h-uile rud."

0:28:470:28:51

Download Subtitles

SRT

ASS