Episode 5 Gleusta


Episode 5

Similar Content

Browse content similar to Episode 5. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Fiosrachail is foighidneach.

-Tapaidh is toilichte.

-Ach saoil co aca as gleusta?

0:00:020:00:07

Halo agus failte gu Gleusta, anns am bi da sgioba a' feuchainn ri

0:00:220:00:26

dearbhadh gur iadsan as cinntiche, as comasaiche agus as cairdeile.

0:00:260:00:30

Tha a' chiad sgioba a' tadhal oirnn a Bun-Sgoil Steornabhaigh ann an Leodhas.

0:00:300:00:35

Coinnichidh sin riutha fhathast, ach an toiseach beagan man deidhinn.

0:00:350:00:39

De tha gleusta a' ciallachadh.

0:00:420:00:46

Haidh! Is mise Sian. Tha mi 11 bliadhna dh'aois

0:00:460:00:49

agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Steornabhaigh.

0:00:490:00:51

Haidh! Is mise Freya. 'S ann a Leodhas a tha mi

0:00:510:00:54

agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Steornabhaigh.

0:00:540:00:57

Bhithinn toilichte nam biodh na ceistean aig Gleusta mu Glee,

0:00:570:01:02

X Factor agus SpongeBob SquarePants,

0:01:020:01:05

oir tha mi gle eolach air na programan sin.

0:01:050:01:08

Tha mi an duil torr cheistean duilich.

0:01:080:01:11

Is caomh leam dubhlain, is tha mi an dochas gum bi mi math.

0:01:110:01:15

Tha mi toilichte a bhith air Gleusta -

0:01:150:01:19

's e cothrom math a th' ann.

0:01:190:01:21

Tha mi proiseil gun deach mise agus Freya a thaghadh as a' chlas againn.

0:01:210:01:28

Chan eil ann an sin ach dithis, ged a bhios triuir nar sgiobaidhean.

0:01:280:01:33

Saoil co bhios gan cuideachadh an-diugh.

0:01:330:01:36

Gheibh sibh mach an-drasta fhein.

0:01:360:01:38

Is mise Siobhan. 'S ann as Eilean Leodhais a tha mi,

0:01:380:01:41

agus bidh mise comhla ri sgioba Steornabhaigh.

0:01:410:01:44

Tha mi uamhasach toilichte gu bheil sgioba Steornabhaigh agam oir 's ann a Leodhas a tha mi. Yes!

0:01:440:01:50

Chanainnsa gu bheil mi math air obair ann an sgioba

0:01:500:01:55

ach math air smaoineachadh agus obair air mo cheann fhin cuideachd.

0:01:550:02:00

Sin Bun-Sgoil Steornabhaigh,

0:02:000:02:02

agus air aoigheachd aca te air a bheil sinn uile eolach -

0:02:020:02:06

te a bhios air De A-Nis?, Siobhan NicAonghais. Failte oirbh gu Gleusta!

0:02:060:02:11

Sian, a bheil thu dhen bheachd gu bheil Siobhan clever?

0:02:110:02:15

-Tha.

-Gle mhath.

0:02:150:02:17

Agus, Freya, de na cuspairean air am bi i math?

0:02:170:02:21

Tha mi 'n dochas a h-uile fear dhiubh.

0:02:210:02:24

Sgoinneil! Siobhan, a bheil uallach mor ort an-diugh?

0:02:240:02:28

O, tha! Tha mi direach nam chrith an seo. Tha mi an dochas gum

0:02:280:02:33

freagair mi co-dhiu aon cheist gu ceart.

0:02:330:02:36

Bithidh sibh math gu leor, tha mi cinnteach. Moran taing.

0:02:360:02:38

Tha an sgioba eile againn an-diugh air siubhal a baile mor Dun Eideann.

0:02:380:02:43

An-drasta, an dithis anns an sgioba sin.

0:02:430:02:47

Hm! De tha gleusta a' ciallachadh?

0:02:500:02:54

Haidh! Is mise Cara. Tha mi 11 bliadhna dh'aois

0:02:550:02:58

is bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Croise na Cise an Dun Eideann.

0:02:580:03:02

Haidh! Is mise Amy agus tha mi 11 bliadhna dh'aois

0:03:020:03:06

agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Crois na Cise an Dun Eideann.

0:03:060:03:11

Bidh sinn ag obair comhla anns an sgoil,

0:03:110:03:14

agus a' deanamh torr rudan comhla.

0:03:140:03:17

'S toil leinn na h-aona rudan, mar chlarsaireachd agus netball.

0:03:170:03:23

Ni mise agus Cara sgioba math o chionn 's gum bi sinn ag

0:03:230:03:29

obair gu math comhla, agus tha sinn uamhasach gleusta.

0:03:290:03:35

Saoil co an treas neach a bhios comhla riuthasan.

0:03:350:03:39

Is mise Derek Mac an Toisich,

0:03:390:03:41

agus 's ann bho Uibhist a Tuath a bha mi o thus.

0:03:410:03:43

Tha mise gu bhith a' cluich airson sgioba Crois na Cise.

0:03:430:03:46

Chanainn ris an sgioba eile gum bi sinne luath, easgaidh agus biorach.

0:03:460:03:51

Mar sin, thoiribh an aire!

0:03:510:03:53

Cha bhithinn ro mhath air ceistean air poileataigs.

0:03:530:03:59

Chan e sin an cuspair as fhearr leam.

0:03:590:04:03

Ach bhithinn uamhasach math air ceistean air ceol pop.

0:04:030:04:09

Sin sgioba Bun-Sgoil Crois na Cise.

0:04:090:04:13

Tha iadsan air doigh gu bheil Derek Mac an Toisich comhla riutha an-diugh.

0:04:130:04:20

Failte mhor dhuibh uile dhan phrogram.

0:04:200:04:24

Thusa an toiseach, Amy. A bheil e neonach gaisgeach a bhith rid thaobh?

0:04:240:04:27

Tha o chionn 's nach fhaca mi roimhe

0:04:270:04:35

e ach air an TBh.

0:04:350:04:38

Tha e gu math sonraichte, nach eil?

0:04:380:04:41

A Chara, de na ceistean as fhearr leatsa?

0:04:410:04:44

'S toil leam ceistean furasta!

0:04:440:04:47

Sin thu fhein!

0:04:470:04:48

Agus Derek, tha thus cleachdte ri bhith ag obair ri taobh Siobhain.

0:04:480:04:53

Saoil ciamr a theid dhut fhad 's a bhios tu ag obair na h-aghaidh.

0:04:530:04:57

Erm...

0:04:570:04:58

Saoilidh mi gun teid leinn gle mhath. Tha sgioba laidir againn.

0:04:580:05:02

Ni sinn gle mhath, saoilidh mi.

0:05:020:05:06

Guma math theid leibh uile.

0:05:060:05:08

Chan fhaigh sibh tamh an-diugh, le 5 cuairtean de cheistean

0:05:080:05:12

is de dhubhlain, ach bidh torr spors nam measg cuideachd.

0:05:120:05:16

Bithidh an da sgioba a' stri gu laidir gus duais alainn Ghleusta

0:05:160:05:22

a thoirt dhachaigh leotha.

0:05:220:05:25

Saoil an teid i a Dhun Eideann no a Leodhas an-diugh?

0:05:250:05:29

Chi sinn a dh'aithghearr co aca as gleusta.

0:05:290:05:32

Toisichidh sin air an fharpais, agus anns a' chiad chuairt chi sinn

0:05:350:05:39

de cho fiosrachail 's a tha sibh.

0:05:390:05:41

Chi sibh sreath de dh'fhaclan agus air cul gach facail bidh

0:05:410:05:44

dealbh agus ceist.

0:05:440:05:45

Taighaibh sibh facal, nochdaidh an dealbh,

0:05:450:05:48

agus faighnichidh sinn ceist.

0:05:480:05:51

Bidh 10 puing air gach freagairt a bhios ceart, ach bidh ceistean do

0:05:510:05:57

na h-aoighean fada nas dorra. Nach toisicheamaid!

0:05:570:06:01

Toisichidh sinn le sgioba Steornabhaigh,

0:06:030:06:07

agus thugadsa, a Shiobhan.

0:06:070:06:09

De am facal a bhios tusa ag iarraidh?

0:06:090:06:11

Er...

0:06:110:06:13

-Ealain.

-Gle mhath.

0:06:130:06:16

Co a pheant an dealbh ainmeil Mona Lisa?

0:06:160:06:20

An e Leonardo da Vinci, Picasso no Vincent Van Gogh?

0:06:200:06:25

Leonardo da Vinci.

0:06:260:06:28

Tha thu ceart! Is math a rinn thu.

0:06:280:06:31

Nise, a Shiobhan, de am facal a bhios tu fhein a' taghadh?

0:06:310:06:35

Aiseag.

0:06:350:06:36

Co mheud aite, a reir CalMac,

0:06:360:06:39

a bhios iad a' seoladh air taobh siar na h-Alba?

0:06:390:06:42

Mo chreach!

0:06:420:06:46

Erm...

0:06:460:06:48

-30?

-Duilich - 24.

0:06:490:06:52

Cho faisg!

0:06:520:06:53

Freya, a nis. De am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:06:530:06:56

-Fuar.

-Gle mhath.

0:06:560:06:59

Ainmich aon de mhiosan a' gheamhraidh.

0:06:590:07:02

Am Faoilleach.

0:07:020:07:04

-Math fhein! Sgoinneil!

-Air ais thugadsa, a Shiobhain.

0:07:040:07:07

De a bhios tusa a' faighinn an turas seo?

0:07:070:07:09

-Coille.

-Sin thu fhein!

0:07:090:07:13

De a' choille anns an robh Robin Hood a' fuireach?

0:07:130:07:17

Och, chan eil fhios agam!

0:07:200:07:22

BUZZER

0:07:230:07:25

Tha mi duilich! 'S e Sherwood Forest a bh' ann.

0:07:250:07:28

Siobhan a-rithist.

0:07:280:07:30

-Gainmheach.

-Gle mhath.

0:07:300:07:33

Ainmich traigh a chaidh a chleachdadh airson an fhilm Local Hero.

0:07:330:07:38

Traigh ann am Morar a bh' ann, an e?

0:07:380:07:42

-Tha thu ceart! 'S math a rinn thu!

-Sgoinneil!

0:07:420:07:47

Agus aig an deireadh, 's e Feis a th' air fhagail agad.

0:07:470:07:51

De an t-ainm air an fheis Ghaidhlig as motha ann an Alba?

0:07:510:07:56

Am Mod Naiseanta.

0:07:590:08:00

Sin thu fhein! Gle mhath!

0:08:000:08:02

Bha sibhse sgoinneil ann a shin.

0:08:020:08:05

Chan fheum sibh corr a dheanamh am poile seo,

0:08:050:08:08

gus am faic sibh mar a theid dhan sgioba eile.

0:08:080:08:11

Gheibh sibhse 6 faclan ura. Amy, de a' chiad fhacal a thaghas tusa?

0:08:110:08:18

-Spors.

-Gle mhath.

0:08:180:08:21

Ainmich am fear no te a bhios a' cuideachadh neach-cluich goilf,

0:08:210:08:25

a' giulan baga is eile.

0:08:250:08:30

A bheil fhios agad co bhios a' toirt taic ri cluidheadairean-goilf.

0:08:300:08:35

Caddy.

0:08:350:08:36

Bha thu ceart - gu math glic!

0:08:360:08:38

Derek A-Nis - de am facal a chordadh riut?

0:08:380:08:42

Nise, taghaidh mi...

0:08:420:08:46

Cia mheud?

0:08:460:08:49

De as fhaide - slat no meatair?

0:08:490:08:52

Slat.

0:08:520:08:54

Duilich! 'S e meatair a th' ann.

0:08:540:08:57

A chara, de am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:08:570:09:00

Film.

0:09:000:09:02

Film. Gle mhath.

0:09:020:09:05

De an t-ainm air treanaichean

0:09:050:09:07

a bhios a' nochdadh ann an leabhraichean Harry Potter?

0:09:070:09:10

Hogwarts Express?

0:09:100:09:12

Sgoinneil! Tha thu ceart!

0:09:120:09:14

Amy a-rithist. De thaghas tu an turas seo?

0:09:140:09:17

Caite.

0:09:170:09:18

Caite. Sin thu fhein! Caite bheil Uluru, Taigh Opera Sydney

0:09:180:09:23

agus an Great Barrier Reef?

0:09:230:09:27

-Astrailia.

-Sin thu fhein. Gle mhath!

0:09:270:09:30

Derek a-rithist. Saoilidh mise gun tagh mi Sgriobh.

0:09:300:09:33

Gle mhath. De an t-ainm a th' air an ughdar

0:09:330:09:37

Shuaineach a sgriobh "The Girl with the Dragon Tattoo"?

0:09:370:09:40

An do leugh thu riamh e?

0:09:440:09:45

Cha do leugh. Chan eil mi buileach cinnteach, agus...

0:09:450:09:50

..cha chreid mi gu bheil fiu tuairmse nam cheann.

0:09:520:09:55

Tha mi duilich. 'S e Stieg Larsson a bh' ann.

0:09:550:09:59

Freya, de tha air fhagail dhut ach Iasg.

0:09:590:10:03

Ainmich da sheorsa de dh'iasg.

0:10:050:10:08

-Bradan agus adag.

-Sin thu fhein! Gle mhath!

0:10:080:10:13

Agus tha sibhse a' faighinn nan 10 puing mu dheireadh dhen chuairt seo.

0:10:130:10:17

Ach tha torr spors fhathast ri thighinn.

0:10:170:10:20

Ciamair a chaidh dhe na puingean?

0:10:200:10:22

As deidh na ciad chuairt tha an da sgioba co-ionnan le 40 puing an urra.

0:10:220:10:29

Faodaidh sibh fois a ghabhail greiseag a-nis,

0:10:310:10:34

oir tha an t-am ann do na h-aoighean an dearbhadh fhein.

0:10:340:10:39

Bithidh Lorraine a' deanamh dannsa beag snog dhuinn.

0:10:390:10:43

Feumaidh Siobhan agus Derek an suilean a chumail oirre gu geur.

0:10:430:10:49

Feumaidh sibhse an dearbh rud a dheanamh as a deidh. Ceol.

0:10:490:10:53

Bha sin direach alainn! Chord e rium direach glan!

0:11:370:11:43

A Shiobhain is Derek,

0:11:430:11:44

de ur beachd air sin? Nach tig sibh a-nall thugam.

0:11:440:11:48

Tha eagal mo bheatha orm! Tha mi cinnteach gu bheil.

0:11:480:11:52

Bu choir chomh teicheadh.

0:11:520:11:54

-Nach do rinn thu ballet riamh?

-Cha do rinn.

0:11:540:11:57

Tha sin a' cur iongnadh orm. Is de mu do dheidhinn?

0:11:570:12:00

Am bi e furasta dhut?

0:12:000:12:01

Tha mi ceart gu leor air dannsa Gaidhealach,

0:12:010:12:03

schottische is rudan, ach seo. Mo chreach!

0:12:030:12:06

Cha bhi ach mionaid agaibh gus an t-aon rud a dheanamh.

0:12:060:12:09

Gle mhath! 3, 2, 1, siuthadaibh!

0:12:090:12:14

An toir sibh dhomh stiuireadh?

0:12:340:12:36

Stadaibh far a bheil sibh!

0:13:150:13:18

De bheireadh tu dha Siobhan dha cuid dannsa?

0:13:180:13:23

-40.

-40 puing! Sin thu fhein! Fada a bharrachd na bha mi an duil.

0:13:230:13:29

Agus de mu dheidhinn Derek?

0:13:290:13:33

-30.

-30 puing! Tha sin math, nach eil?

0:13:330:13:37

-Sin sibh fhein!

-Bha sin sgoinneil!

0:13:370:13:39

Cha b' e dannsa Gaidhealach a bh' ann idir.

0:13:390:13:42

As deidh sin tha sgioba Steornabhaigh a' faighinn 40 puing

0:13:420:13:46

agus sgioba Dhun Eideann a' faighinn 30 puing.

0:13:460:13:49

As deidh na darna cuairt, ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:13:490:13:54

As deidh da chuairt, tha 70 puing aig sgioba Dhun Eideann,

0:13:540:13:58

ach tha 80 puing aig sgioba Steornabhaigh.

0:13:580:14:01

Deuchainn eadar-dhealaichte sa chuairt seo,

0:14:040:14:06

agus cothrom faicinn de cho math 's a tha a' chuimhne

0:14:060:14:09

agus de cho geur 's a tha a' chuimhne agaibh.

0:14:090:14:11

Chi gach sgioba criomag de dhrama, agus as deidh laimhe bidh

0:14:110:14:14

aca ri 3 ceistean a fhreagairt air na chunnaic iad.

0:14:140:14:17

Gheibh sibh 10 puingean air gach freagairt a bhios ceart.

0:14:170:14:20

Faodaidh sibh obair mar sgioba,

0:14:200:14:23

ach chan fhaod sibh peansail no paipear a chleachdadh.

0:14:230:14:26

Sgioba Steornabhaigh an toiseach: seo a' chriomag agaibhse.

0:14:260:14:30

A Mhamaidh, caite bheil sibh?

0:14:300:14:33

Halo! 423. Haidh, a Dhadaidh! Tha gle mhath, tapadh leibh.

0:14:410:14:48

Bha an sgoil gle mhath.

0:14:480:14:50

Mamaidh? Chan eil - chan eil i aig an taigh an-drasta.

0:14:500:14:55

Chan eil fhios agam caite bheil i.

0:14:560:14:59

Eoghainn? A-a! Chan eil Eoghainn aig an taigh fhathast.

0:14:590:15:03

Seo a-nis. Furasta? Chi sin as deidh nan ceistean.

0:15:050:15:09

Ceist 1: De an dath a bh' air stocainnean na h-ighne?

0:15:090:15:13

-An do mhothaich thusa an dath?

-Stocainnean na h-ighne?

0:15:130:15:16

A' chaileag a bh' anns a' bhideo - de an dath a bh' air a stocainnean?

0:15:160:15:20

Cha do mhothaich mise - geal?

0:15:200:15:24

Geal!

0:15:240:15:25

Chi sinn a bheil sibh ceart.

0:15:250:15:29

Tha sibh ceart! Math fhein! Seo an darna ceist agaibh.

0:15:290:15:33

De na tri rudan a bh' air a' bhord?

0:15:330:15:35

Bha da chliabh-dhealbhan agus fon, nach robh?

0:15:350:15:39

-Da chliabh-dhealbhan agus fon.

-Da chliabh-dhealbhan agus fon.

0:15:390:15:43

Gle mhath. Bheir sinn suil eile.

0:15:430:15:46

Da dhealbh agus fon. Sgoinneil fhein.

0:15:460:15:49

Seo a' cheist mu dheireadh agaibh: de an aireamh-fhoin a bh' aca?

0:15:490:15:53

2336. A bheil cuimhne agaibhse?

0:15:530:15:56

-Chan eil.

-Feuch sin, co-dhiu. 2336.

0:15:560:15:58

2336.

0:15:580:16:00

Eistidh sinn a-rithist.

0:16:000:16:01

'Halo! 423.'

0:16:040:16:06

Duilich! 'S e 423 a bh' ann. Ach na gabh dragh: bha sibhse gle mhath

0:16:060:16:09

ann an sin. Seo a-nis sgioba Dhun Eideann.

0:16:090:16:12

Chunnaic sibhse mar a dh'obraich sin. Cumaibh suil air na sgailein agaibh

0:16:120:16:16

agus bidh na ceistean agaibh ann a dh'aithghearr.

0:16:160:16:19

Haidh, Iain! Seall - chan urrainn dhomh seo obrachadh idir.

0:16:230:16:27

Caite bheil e a' dol?

0:16:270:16:29

Och, och! Carol bhochd!

0:16:290:16:32

-Uill, chan eil mi math air rudan mar

-seo.

0:16:320:16:34

Nach bi Bill a' cuideachadh leis a' char?

0:16:340:16:37

O, bithidh, ach tha e air falbh an-drasta.

0:16:370:16:39

A bheil? Tha Mairi Anna air falbh an-drasta cuideachd.

0:16:390:16:44

Nise, seall!

0:16:440:16:45

Feumaidh mi ionnsachadh mar a bhios an car ag obrachadh.

0:16:480:16:52

'S urrainn dhomh car a dhraibheadh,

0:16:520:16:54

ach chan urrainn dhomh cail eile a dheanamh.

0:16:540:16:57

Ist, a Charol! Tha mise math air car.

0:16:570:17:01

Tha thusa math air...cocaireachd.

0:17:010:17:03

Bha gu leor a' dol sa phios ud.

0:17:030:17:06

Seo na ceistean agaibh.

0:17:060:17:07

Ceist 1: de bha Iain a' deanamh le lamhan nuair a

0:17:070:17:11

bha e a' coiseachd sios an t-sraid?

0:17:110:17:13

Nach fhaca sibh na bha e a' deanamh? Chan eil fhios agam.

0:17:150:17:18

Chan fhaca mise. Chan fhaca no mise.

0:17:180:17:21

'S docha gun robh e gan suathadh. An can sinn sin? Gan suathadh?

0:17:210:17:27

Gan suathadh?

0:17:270:17:29

Bheir sinn suil eile.

0:17:290:17:31

Tha mi duilich. Bha iad na phocaid.

0:17:310:17:35

Co-dhiu, seo an darna ceist agaibh.

0:17:350:17:37

De an dath a bh' air a' char aig Carol?

0:17:370:17:40

-Dearg, nach e?

-Dearg.

0:17:400:17:43

-Dearg.

-Chi sinn a bheil sibh ceart.

0:17:430:17:45

Tha sibh ceart. 'S math a rinn sibh.

0:17:460:17:48

Seo an treas ceist agaibh.

0:17:480:17:50

De an dath a bh' air an stoc mu amhaich Carol?

0:17:500:17:53

-Purpaidh.

-Purpaidh.

-Purpaidh is dubh - chi sinn a bheil sibh ceart.

0:17:530:17:58

Agus, a-rithist, tha sibh ceart. 'S math a rinn sibh.

0:17:590:18:02

Fhuair sibhse 20 puing an sin.

0:18:020:18:04

Liz, ciamar a tha na puingean a' coimhead as deidh siud.

0:18:040:18:08

As deidh sin tha 90 pouing aig sgioba Crois na Cise,

0:18:080:18:12

ach 10 puing aig sgioba Steornabhaigh.

0:18:120:18:15

Cuairt 4 a-nis, ma-tha,

0:18:180:18:20

anns am faic sinn co as fhearr air rolaistean innse.

0:18:200:18:24

Cluinnidh sinn da phios air an do chuimhnich gach aoigh.

0:18:240:18:27

Bithidh aon sgeul cho fior 's a ghabhas,

0:18:270:18:30

ach cha bhi am fear eile buileach cho fior sin.

0:18:300:18:33

A Shiobhain, bidh Sian agus Freya

0:18:330:18:35

a' leughadh da chriomaig fhiosrachaidh mu do dheidhinn.

0:18:350:18:39

Bidh aon dhiubh fior agus am fear eile breugach.

0:18:390:18:45

An uairsin, bithidh aig sgioba Dhun Eideann ri tighinn

0:18:450:18:49

gu breith co dhiubh a tha fior.

0:18:490:18:51

Ma lorgas iad an fhirinn, gheibh iad 20 puing.

0:18:510:18:54

Sian, am b' urrainn dhutsa am pios agadsa a leughadh a-mach?

0:18:540:18:58

Nuair a bha Siobhan ann an Clas 7,

0:18:580:19:00

bhiodh i a' cluich rugbaidh leis na balaich.

0:19:000:19:02

Gle mhath. Is de mu do dheidhinn fhein, Freya?

0:19:020:19:06

Nuair a bha Siobhan ann an Clas 7,

0:19:060:19:08

bhiodh i a' dol gu clasaichean ballet.

0:19:080:19:10

Clasaichean ballet agus rugbaidh.

0:19:100:19:12

Da sgeul gu math eadar-dhealaichte an sin.

0:19:120:19:15

Faodaidh sibh obair a dheanamh mar sgioba,

0:19:150:19:18

agus da cheist a chur air Siobhan.

0:19:180:19:20

Am b' urrainn dhuibh smaoineachadh air da cheist?

0:19:200:19:24

Chan eil fhios agam am biodh ballet ann an Leodhas.

0:19:240:19:29

De ur beachd fhein?

0:19:290:19:31

Chan eil fhios agam.

0:19:310:19:34

Carson nach iarr sinn air Siobhan

0:19:340:19:37

da ghluasad ainmeil ann am ballet ainmeachadh.

0:19:370:19:42

A Shiobhain, an teid agad air da ghluasad ann am ballet ainmeachadh?

0:19:440:19:52

Plie agus pirouet.

0:19:520:19:56

No pirouette.

0:19:570:19:58

De mu dheidhinn an darna ceist agaibh?

0:19:580:20:01

Rud sam bith?

0:20:010:20:02

Rudeigin mu dheidhinn rugbaidh - 's docha sgioba na h-Alba?

0:20:070:20:14

Co mheud duine a bhios ann an sgioba rugbaidh?

0:20:140:20:17

11 duine.

0:20:190:20:21

Rinn Siobhan pios air rugbaidh airson De a-nis?,

0:20:210:20:27

agus thuirt i gun do chord e rithe.

0:20:270:20:30

De ur beachd? Am biodh ballet ann an Leodhas?

0:20:300:20:36

Chan eil fhios agam.

0:20:360:20:38

Tha mi a' smaointinn gum bitheadh, 's docha.

0:20:380:20:41

-Gum bitheadh ballet ann an Leodhas?

-'S docha.

0:20:410:20:44

A bheil thusa airson sin a thaghadh? Ballet.

0:20:440:20:49

Ballet.

0:20:490:20:51

A bheil iad ceart leis an sgeul a thaobh ballet?

0:20:510:20:54

Chan eil. Cha do dh'fheuch mise ballet riamh.

0:20:540:20:58

-Mar a chunnais sibh an sin!

-Duilich mu dheidhinn siud.

0:20:580:21:02

Inntinneach! Bha thu a' cluidh rugbaidh leis na balaich.

0:21:020:21:06

Thugaibh, a-nis, sgioba Dhun Eideann.

0:21:060:21:10

De seorsa sgeoil a th' agaibh mu dheidhinn Derek?

0:21:100:21:15

Thu fhein an toiseachd, Amy.

0:21:150:21:19

Nochd Derek air De a-nis? nuair a bha e ann an Clas 7,

0:21:190:21:22

agus rinn e An Rud as Fhearr leam.

0:21:220:21:25

An do nochd? Tha sin inntinneach! Agus de th' agadsa, a Chara?

0:21:250:21:29

Nuair a bha Derek ann an Clas 7, b' e tracksuit de phurpaidh,

0:21:290:21:33

dubh agus buidhe an t-aodach a b' fhearr leis.

0:21:330:21:35

Tha mi duilich sin a chluinntinn.

0:21:350:21:38

A chlann-nighean, de ur beachd air na chuala sibh?

0:21:400:21:43

-An robh De a-nis? ann?

-Tha De a-nis? ann o chionn 18 bliadhna air ais.

0:21:430:21:49

Dh'fhaodadh gun do rinn e An Rud as Fhearr leam.

0:21:490:21:52

Bu choir dhuinn faighneachadh de na rudan

0:21:520:21:57

aige air An Rud as Fhearr leam.

0:21:570:21:59

Deagh cheist! De na rudan a rinn thu anns An Rud as Fhearr leam?

0:21:590:22:06

Bha mi math air sprint:

0:22:060:22:08

mar sin, chuir mi seachad oidhche

0:22:080:22:10

aig comann do luth-chleasachd an Uibhist a Tuath.

0:22:100:22:13

Bha caoraich aig m' athair: mar sin, bha mi a' biadhadh nan caorach.

0:22:130:22:17

Agus, cuideachd, bha mi air an traigh comhla ri mo charaidean.

0:22:170:22:23

Am faighnich sinn dheth cait an d'fhuair e an tracksuit?

0:22:230:22:26

'S cinnteach nach robh torr

0:22:260:22:28

bhuithtean ann an Uibhist aig an am sin.

0:22:280:22:30

Cait an d'fhuair thu an tracksuit, Derek?

0:22:300:22:31

Mar bu trice, ann an Uibhist bhithinn

0:22:310:22:33

a' coimhead anns na catalogues gus aodach a cheannach.

0:22:330:22:36

Saoilidh mi gun d'fhuair mi an dearbh thracksuit ann an catalogue Next.

0:22:360:22:43

A bheil sin gur cuideachadh idir? A bheil thu ga chreidsinn?

0:22:430:22:49

De tha sibhse a' smaoineachadh?

0:22:490:22:52

An do rinn e An Rud as Fhearr leam air De a-nis?

0:22:520:22:56

no an do cheannaich e tracksuit grannda o Next?

0:22:560:23:02

Chaidh e air De a-nis? Sin sibh fhein, ma-tha.

0:23:050:23:10

Derek, a bheil iad ceart? An robh thu air De a-nis?

0:23:100:23:14

-Cha robh.

-O! Inntinneach!

0:23:140:23:17

Bha tracksuit gu math snasail agam!

0:23:170:23:20

Tha mi duilich, ach chan fhaigh sibh puing sam bith.

0:23:200:23:23

As deidh na cuairt sin,

0:23:230:23:25

a bheil na puingean fhathast mar a bha iad, a Steaphain?

0:23:250:23:30

As deidh na cuairt sin, tha na puingean fhathast mar a bha iad.

0:23:300:23:34

Tha 90 puing aig sgioba Dhun Eideann

0:23:340:23:37

agus tha 100 puing aig sgioba Steornabhaigh.

0:23:370:23:40

Anns a' chuairt mu dheireadh,

0:23:420:23:44

feumaidh na sgiobaidhean iomadh sgil a chleachdadh.

0:23:440:23:48

Tha gu leor a phuingean ri chosnadh an seo cuideachd.

0:23:480:23:52

Air ur beulthaobh tha amar a tha lan, ach chan an de dh'uisge.

0:23:520:23:57

Am measg nam ball agus nan litrichean,

0:23:570:24:00

tha 7 a ni am facal GLEUSTA.

0:24:000:24:03

Chan fheum sibh ach an 7 litir a lorg agus an cur air a' chlar.

0:24:030:24:09

Gheibh sibh 10 puingean do gach litir,

0:24:090:24:12

agus 30 puing eile

0:24:120:24:14

ma chriochnaicheas sibh am facal an toiseach.

0:24:140:24:17

Cuiridh aon bhall de gach sgioba litrichean air a' chlar.

0:24:170:24:20

Bithidh an neach eile a' ruith eadar an t-amar agus an clar.

0:24:200:24:24

Bithidh sibhse, na h-aoighean, a' sporghail air ur gluinean,

0:24:240:24:30

feuchainn an lorg sibh na litrichean.

0:24:300:24:32

Bithidh seo air an dithis agaibh gus cuisean a dheanamh nas inntinniche.

0:24:320:24:39

-Seo dhut, a Shiobhain, agus seo dhut, Derek.

-Tapadh leat.

0:24:390:24:44

Faodaidh sibh an cur oirbh nuair a ruigeas sibh na claran.

0:24:440:24:47

Siuthadaibh!

0:24:470:24:49

Faodaidh sibh na rudan dubha sin a chur oirbh a-nis.

0:24:540:24:57

-Sgioba Steornabhaigh, a bheil sibhse deiseil?

-THA!

0:25:010:25:05

-Sgioba Dhun Eideann, a bheil sibhse deiseil?

-THA!

0:25:050:25:08

Ann an 3 - 2 - 1 - siuthadaibh!

0:25:080:25:12

De th' agaibhse? Shiud thu!

0:25:150:25:19

Te eile! Rudeigin eile.

0:25:220:25:24

Chan e.

0:25:310:25:33

Ca' bheil na litrichean?

0:25:510:25:53

Sin! Sin!

0:26:030:26:04

-1 mhionaid air fhagail!

-Sin!

0:26:080:26:12

Litrichean eile.

0:26:120:26:14

Stadaibh!

0:26:490:26:51

Abair gun robh sin sporsail, nach robh?

0:26:550:26:59

-Bha e anabarrach fhein math!

-Ciamar a chord e ribh?

0:26:590:27:02

-Bha e math, nach robh?

-Abair burach a rinn thusa, a Shiobhain!

0:27:020:27:06

-Bha na buil air feadh an aite!

-Cha robh mi a' lorg litir sam bith.

0:27:060:27:10

Bha mi a' cantainn rium fhin: cuir na buill air falbh!

0:27:100:27:14

Mo chreach!

0:27:140:27:15

De mur deidhinn? Ciamar a chord e ribh?

0:27:150:27:18

-Bha e uamhasach sporsail.

-Ach doirbh aig an aon am, nach robh?

0:27:180:27:22

Bha litrichean gu math doirbh ri fhaighinn.

0:27:220:27:25

Aig a' cheann thall 's e co-fharpais a th' ann.

0:27:250:27:28

Chi sinn a-nis ciamar a chaidh dhaibh.

0:27:280:27:29

Mar a chi sibh, chuir an da sgioba am facal gu leir ri cheile.

0:27:290:27:34

Smaoinich! Cha do thachair sin riamh!

0:27:340:27:38

Ach direach diog air thoiseach,

0:27:380:27:42

chuir muinntir Dhun Eideann e ann an ordugh ceart.

0:27:420:27:45

Mar sin, bith 70 puing aig an da sgioba,

0:27:450:27:51

ach bidh 20 puing a bharrachd do sgioba Dhun Eideann.

0:27:510:27:55

Seo deireadh nan geama uile gu leir.

0:27:570:28:01

A Steaphain, tha fios agad mar a tha na puingean.

0:28:010:28:05

Bha e gu math faisg an-diugh.

0:28:050:28:07

Fhuair sgioba Steornabhaigh 170 puing,

0:28:070:28:13

ach a' buannachadh an-diugh le 190 puing,

0:28:130:28:17

's e sgioba Crois na Cise.

0:28:170:28:18

Gheibh sibhse an duais alainn againn aig GLEUSTA.

0:28:180:28:23

Nach math a rinn an da sgioba againn.

0:28:230:28:26

Ar taing gu Siobhan agus Derek airson a bhith cuide rinn an-diugh.

0:28:260:28:30

Bithidh GLEUSTA air ais a dh'aithghearr le aoighean ura

0:28:300:28:33

agus sgiobaidhean ura. Chon na h-uairsin, tioraidh!

0:28:330:28:36

Mu dheireadh thall bha dubhlan, oir bha torr cheistean ann,

0:28:390:28:43

cuid nas fhasa na cuid eile.

0:28:430:28:46

Bha am program gu leir na dhubhlan dhuinn.

0:28:460:28:51

Download Subtitles

SRT

ASS