Episode 6 Gleusta


Episode 6

Similar Content

Browse content similar to Episode 6. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Dana is durachdach.

0:00:020:00:03

-Earbsach is eolach.

-Ach saoil co aca as gleusta.

0:00:030:00:08

Halo agus failte oirbh gu Gleusta.

0:00:220:00:25

Ma bhios uidh agaibhse ann an dubhlan is stri le torr spors,

0:00:250:00:28

seo an dearbh fharpais dhuibh.

0:00:280:00:32

'S ann a Barabhas ann an Leodhas a tha a' chiad sgioba an-diugh.

0:00:320:00:36

Chi sinn iad an ceartuair, ach an toiseach beagan man deidhinn.

0:00:360:00:39

Hmm. De tha gleusta a' ciallachadh?

0:00:420:00:45

Haidh! Is mise Ceitidh.

0:00:480:00:49

Tha mi a Leodhas agus bidh mi a' dol bu Bun-Sgoil Bharabhais.

0:00:490:00:53

Halo! Is mise Lauren.

0:00:530:00:54

Tha mi 11 bliadhna dh'aois is bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Bharabhais.

0:00:540:00:58

Tha mi air bhoil o chionn 's gum bi mi a' gabhail pairt ann an Gleusta.

0:00:580:01:02

Tha mi a' faireachdainn eagal o bhios mi a' gabhail pairt ann

0:01:020:01:06

an Gleusta, o chionn 's gum bi mi air beulthaobh a' chamara.

0:01:060:01:10

Is caomh leam matamataigs is beathaichean,

0:01:100:01:14

agus tha mi an dochas gun nochd ceistean man deidhinn.

0:01:140:01:19

Sin agaibh sgioba Bharabhais.

0:01:200:01:23

Chi iad a dh'aithghearr co a' bhana-ghaisgeach a bhios

0:01:230:01:26

comhla riutha an-diugh.

0:01:260:01:27

An toiseach, chi sinn ciamar a bhios i a'

0:01:270:01:30

faireachdainn mun t-sri a bhios roimhpe.

0:01:300:01:33

Halo!

0:01:330:01:34

Is mise Eilidh NicFhraing is 's ann a Cille Mo Luaig a tha mi.

0:01:340:01:38

Tha mi an duil gum bi a' cluich comhla ri sgioba Bharabhais.

0:01:380:01:42

Tha mi garbh sleobach - chan eil mi luath idir stuth a thogail.

0:01:420:01:49

Duilich, nigheanan!

0:01:490:01:51

Tha spors annam gu ire...ire gu math mor, chanainn.

0:01:510:01:57

A bheil mi fhin gleusta? Bithidh!

0:01:570:01:59

Bithidh, 's docha latha-eigin, ach cha chreid mi gu bheil fhathast!

0:01:590:02:05

Sin agaibh sgioba Bharabhais,

0:02:050:02:07

agus air aoigheachd acasan Eilidh NicFhraing -

0:02:070:02:10

Bana-Sgitheanach og a tha loma-lan de chomhradh.

0:02:100:02:13

Lauren, ciamar a tha thusa a' faireachdainn an-diugh?

0:02:130:02:16

-Tha mi ceart gu leor.

-Math fhein!

0:02:160:02:19

A Cheitidh, a bheil thu a' smaoineachadh gum bi Eilidh

0:02:190:02:22

math air ceistean a fhreagairt?

0:02:220:02:23

-Tha mi an dochas.

-Gle mhath.

0:02:230:02:27

Eilidh, de do bheachd air na dubhlain romhadsa?

0:02:270:02:31

Tha mi fhin an dochas gum bi sinn gu math cuideachd.

0:02:310:02:36

-Tha an dithis seo gu math glic.

-Sgoinneil! Moran taing.

0:02:360:02:40

A-nis, a' feitheamh gus spairn a dheanamh anns an stiuideo,

0:02:400:02:44

tha sgioba Dhun Omhainn.

0:02:440:02:46

Mus coinnich sinn riutha, seo beagan man deidhinn.

0:02:460:02:50

Halo. Is mise Padraig, agus bidh mise a' dol gu Bun-Sgoil Taigh

0:02:530:02:57

a' Chladaich an Dun Omhainn.

0:02:570:02:59

Halo. Is mise Ros.

0:02:590:03:01

Tha mi 11 bliadhna dh'aois agus bidh mi a' dol gu Bun-Sgoil Taigh

0:03:010:03:05

a' Chladaich an Dun Omhain.

0:03:050:03:06

Tha mise air bhioran seach gum bi mi a' gabhail pairt

0:03:060:03:09

ann an Gleusta agus tha mi 'n dochas gum buannaich sinn.

0:03:090:03:13

Tha mise a' smaoineachadh gu bheil David Cameron gu math gleusta

0:03:130:03:19

aig cluich, o chionn gu bheil e na phriomh mhinistear.

0:03:190:03:22

Tha mi an dochas gum bi sinn an aghaidh nigheanan o chionn

0:03:220:03:26

's nach bi iad gleusta idir, idir, idir.

0:03:260:03:29

Saoil co an te bhragail a lionas a' bhearn anns an sgioba sin.

0:03:300:03:35

Halo! Is mise Linda NicLeoid.

0:03:350:03:37

'S ann as Uibhist a Tuath a tha mi.

0:03:370:03:39

Tha mi 'n dochas gu bheil an dithis aca uamhasach fhein gleusta

0:03:390:03:42

agus gun obraich sinn math comhla ri cheile.

0:03:420:03:44

A thaobh nam feartan agam a chuidicheas an sgioba,

0:03:440:03:48

tha suilean gu math geur agam.

0:03:480:03:51

Mar sin, cumaidh mi cuimhne air na chi mi.

0:03:510:03:54

Agus bithidh mi ag obair gle mhath ann am buidheann.

0:03:540:03:57

Ach chan mo chuimhne fhein math idir -

0:03:570:04:00

tha mi 'n dochas nach leig i an sgioba sios.

0:04:000:04:04

Dhomhsa, tha gleusta a' ciallachadh cuideigin a tha geur,

0:04:040:04:07

fiosraichte agus foghlamaichte.

0:04:070:04:10

Direach mar a tha mi fhein!

0:04:100:04:12

Sin agaibh sgioba Dhun Omhainn.

0:04:140:04:16

Tha iadsan air an doigh ann an cuideachd ban-Uibhistich.

0:04:160:04:20

Mura bi freagairtean gu leor aca,

0:04:200:04:22

's docha gun gabh i oran dhuinn nan aite.

0:04:220:04:24

Sin Linda NicLeoid. Failte mhor dhuibh uile!

0:04:240:04:28

A Phadraig, ciamar a tha thu a' faireachdainn mun cho-fharpais seo?

0:04:280:04:32

Tha mi air bhioran,

0:04:320:04:33

agus tha mi an dochas gum bi na ceistean furasta.

0:04:330:04:41

Chan eil mi cho cinnteach air sin.

0:04:410:04:43

A Rois, a bheil thusa toilichte gu bheil Linda ri do thaobh?

0:04:430:04:47

Tha, agus tha mi gu math iomagainneach.

0:04:470:04:51

Chan fheum thu bhith mar sin idir.

0:04:510:04:52

Tha mi a' smaoineachadh gum bi mi taghta.

0:04:520:04:55

Bithidh, gu dearbh!

0:04:550:04:56

Agus Linda, a bheil thu an duil farpais mhor eadar thu fhein is Eilidh?

0:04:560:05:02

Tha mi a' smaoineachadh gum bi, ach tha mi gu math fortanach gu bheil

0:05:020:05:05

an dithis bhalach seo rim thaobh, agus mar sin ni sinn gle mhath.

0:05:050:05:08

Sgoinneil! Tapadh leibh airson sin.

0:05:080:05:10

'S cinnteach nach fhaigh na sgiobaidhean againn moran fois

0:05:100:05:14

an-diugh, le five cuairtean de cheistean is de dhubhlain,

0:05:140:05:17

agus torr spors.

0:05:170:05:18

Mus tid deireadh an latha, bithidh aon sgioba

0:05:180:05:22

a' falbh dhachaigh leis an duais riochdail againn aig Gleusta.

0:05:220:05:27

Saoil cait an teid i an-diugh - gu Earra-Ghaidheal no Leodhas.

0:05:270:05:31

Chan fhada gus am faic sinn co aca as gleusta.

0:05:310:05:35

Toisichidh sinn, ma-tha.

0:05:380:05:40

Anns a' chiad chuairt, dearbhaidh sinn ur n-eolas.

0:05:400:05:43

Seo agaibh sreath de dh'fhaclan.

0:05:430:05:46

Air cul gach facail tha dealbh, agus tha ceist ceangailte ris gach aon.

0:05:460:05:49

Taghaidh sibh facal,

0:05:490:05:51

nochdaidh dealbh agus gheibh sibh ceistean dan reir.

0:05:510:05:54

Gheibh sibh ten puingean do gach freagairt a bhios ceart.

0:05:540:05:59

Bidh na ceistean aig na h-aoighean gu math nas dorra.

0:05:590:06:06

Toisichidh sinn le sgioba Bharabhais, agus Lauren.

0:06:080:06:12

-De a' chiad fhacal a thaghas tu?

-Cu.

0:06:120:06:15

Co mheud dalmation a bh' anns an fhilm ainmeil?

0:06:160:06:19

-Math fhein!

-Sgoinneil!

0:06:190:06:23

Eilidh, de am facal a chordadh riutsa? Co aige tha brath?

0:06:230:06:27

-Gabhaidh mi TBh.

-Sin sibh fhein!

0:06:270:06:34

Co mheud Inbetweeners a tha sa phrogram?

0:06:340:06:38

A bheil ceathrar?

0:06:390:06:40

-Sin thu fhein!

-Ceart!

0:06:400:06:42

A Cheitidh, de am facal a thaghas tusa?

0:06:420:06:45

De?

0:06:450:06:47

De th' ann an Dumbledore - lus, ceannard-sgoile no cota?

0:06:480:06:53

Ceannard-sgoile.

0:06:540:06:55

-GLAG

-Math fhein!

-'S math a rinn thu!

-Sgoinneil!

0:06:550:06:59

-Thugad a-nis, Lauren. De ghabhas tu an turas seo?

-Spors.

0:06:590:07:02

De an spors anns am bi Chris Hoy a' gabhail pairt?

0:07:030:07:08

-DUD

-Rotharachd.

-Eilidh a-nis: de mud dheidhinn fhein?

0:07:110:07:16

Abair roghainn! Sealladh.

0:07:160:07:19

Co as a bhios an t-aiseag a' seoladh gu Tobar Moire?

0:07:210:07:24

As an Oban? DUD

0:07:260:07:28

Tha mi duilich - 's e Cille Chomhghain a th' ann.

0:07:280:07:32

Gabh mo leisgeul. A Cheitidh, de tha air fhagail dhut ach Fliuch.

0:07:320:07:36

Chi sinn de tha agadsa.

0:07:360:07:39

Ainmich three seorsaichean a dh'aimsir

0:07:390:07:42

a bharrachd air uisge.

0:07:420:07:43

Clach-mhealain, sneachd agus latha grianach.

0:07:450:07:50

-GLAG

-Sin thu fhein! Furasta dhut!

-Nach math a rinn sibh!

0:07:500:07:54

Faodaidh sibhse suidhe air ais greis ach am faic sinn mar a theid

0:07:540:07:58

dhan sgioba eile.

0:07:580:08:00

Gheibh sibhse six faclan ura.

0:08:000:08:01

Bidh beachd math agaibh air mar a' gheama a-nis.

0:08:010:08:05

Tha faclan ann, an uairsin chi sibh dealbhan, an uairsin,

0:08:050:08:08

cuiridh sinn ceistean oirbh.

0:08:080:08:09

Toisichidh sinn leatsa, a Phadraig. De a' chiad fhacal agadsa?

0:08:090:08:14

-Mmm....film.

-Gle mhath.

0:08:140:08:17

Co mheud film Ice Age a bha ann riamh?

0:08:170:08:21

-GLAG

-Math fhein!

-'S math a rinn thu! Deagh thoiseach, ma-tha!

0:08:210:08:27

-Linda, de am facal a chordadh riutsa?

-Taghaidh mi Geal.

0:08:270:08:32

Ainmich program no film anns an robh pearsa air an robh "Daisy".

0:08:340:08:40

Chan eil cuimhne agam air sian, ach ni mi tomhas.

0:08:440:08:47

A bheil Daisy air aon ann an The Sound Of Music?

0:08:470:08:50

-DUD

-Tha mi duilich, a ghraidh - cha robh.

0:08:500:08:52

Ach bha Daisy ann an Toy Story 3 agus Driving With Daisy.

0:08:520:08:57

-A Rois, de mud dheidhinn fhein?

-Caite?

-Gle mhath.

0:08:570:09:02

Ainmich priomh bhaile na Frainge.

0:09:020:09:06

Paris. GLAG

0:09:090:09:10

'S math a rinn thu.

0:09:100:09:12

-Dhutsa a-rithist, a Phadraig - de ghabhas tu?

-Casan.

0:09:120:09:17

Co mheud cas a th' air damhan-allaidh?

0:09:170:09:22

-GLAG

-Sin thu fhein!

0:09:220:09:23

-'S math a rinn thu. Agus Linda a-rithist.

-Taghaidh mise Leodhas.

0:09:250:09:30

Co a sgriobh The Stornoway Way?

0:09:330:09:35

E...ni mi tomhas. E...

0:09:370:09:39

Tormad Caimbeul? DUD

0:09:430:09:45

-Tha mi duilich. 'S e Kevin MacNeill a bh' ann.

-Duilich, a sgioba!

0:09:450:09:49

A Rois, tha thu fhein aig an deireadh.

0:09:490:09:53

De tha air fhagail dhut ach Beinn. Chi sinn de th' agadsa.

0:09:530:09:56

De a' bheinn as airde ann an Alba?

0:09:560:09:59

Beinn Nimheis.

0:10:010:10:03

-GLAG

-Sin thu fhein! Gle mhath! Sgoinneil!

0:10:030:10:08

Ach tha torr spors ri thighinn fhathast.

0:10:080:10:11

As deidh na cuairt seo, ciamar a tha na puingean?

0:10:110:10:13

Tha an da sgioba co-ionnan, le 40 ma seach.

0:10:130:10:19

A-nis, chan fheum sibh moran a dheanamh idir,

0:10:220:10:26

oir bheir sinn dubhlan do na h-aoighean agaibh.

0:10:260:10:30

Bithidh Mairi Ann a' deanamh obair comhla rinn leis na fluraichean.

0:10:300:10:35

-A bheil thu deiseil, ma-tha?

-Tha, Liz.

-Siuthad!

-Moran taing.

0:10:350:10:39

O, a Mhairi! Seoll cho alainn 's a tha e!

0:11:510:11:53

Tha e a' coimhead doirbh ri dheanamh, ge-ta! Eilidh! Linda!

0:11:530:12:01

A bheil sibh deiseil airson sin? Thigibh thugamsa.

0:12:010:12:04

Abair faileadh cuideachd! Tha e snog, nach eil?

0:12:040:12:08

Bha sin a' coimhead furasta, nach robh?

0:12:080:12:13

Feumaidh sibh na h-aparain a chur oirbh cuideachd.

0:12:170:12:20

Gle mhath - gus ur cumail glan.

0:12:200:12:22

Cha bhi agaibh ach mionaid gus rudeigin riochdail

0:12:220:12:24

mar seo a dheanamh.

0:12:240:12:26

-Mionaid?

-'S e.

-An e mionaid a bh' agaibhse?

-'S e.

0:12:260:12:31

Cha robh e coltach ri mionaid idir. Abair luath!

0:12:310:12:35

-A bheil thu deis airson sin?

-Tha.

-Eilidh, de do bheachd?

0:12:350:12:39

-Am bi e furasta dhut?

-Feumaidh e bhith!

0:12:390:12:43

Cha bhi ach mionaid agaibh gus seo

0:12:430:12:45

-a dheanamh cuideachd. Deiseil?

-Tha.

-Siuthadaibh!

0:12:450:12:48

Four, three, two, one, stadaibh!

0:13:440:13:48

Stadaibh far a bheil sibh! Sguir! Sin sibh fhein. O, uill!

0:13:480:13:54

Chan eil iad direach cho riochdail 's a bha am fear aig Mairi.

0:13:540:13:58

Ach deagh oidhirp, chanainnsa.

0:13:580:14:00

-A Mhairi, de ur beachd air sin?

-Tha iad uamhasach math.

0:14:000:14:04

Rinn iad sgiobalta iad. Tha mi a' coimhead air an fhear aig Eilidh.

0:14:040:14:08

Tha e a' coimhead gle mhath. Deagh chumadh air.

0:14:080:14:12

Tha na rosan nan seasamh an-aird cuideachd. Tha e gle mhath.

0:14:120:14:15

Sgoinneil! Agus Linda a-nis? Linda.

0:14:150:14:17

-Tha e a' coimhead caran lom.

-Chan eil - gann de dhithean.

0:14:170:14:21

A dha no tri dithean eile. Tha an cumadh ceart agad, ge-ta.

0:14:210:14:24

Tha e a reir ciamar as toil leat na dithean agad.

0:14:240:14:27

Rinn sibh oidhirp uamhasach fhein math. Math fhein.

0:14:270:14:30

Uamhasach sgoinneil! Ach puingean a-nis! De bheireadh tu dhaibh de 50?

0:14:300:14:35

Rinn an dithis sin math le cheile, agus mar sin bheir mi dhaibh 40 do gach sgioba.

0:14:350:14:41

-Sin sibh fhein!

-Tha sibh fialaidh.

0:14:410:14:43

-GAIRE

-Cha tuirt mi sin, ach bha e nam inntinn.

0:14:430:14:47

Tha sin a' toirt 40 puing do dh'Eilidh

0:14:470:14:49

agus a' chlann-nighean agus cuideachd do Linda agus na balaich.

0:14:500:14:55

A-nis, ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:14:550:14:58

As deidh na darna cuairt tha na sgiobaidhean fhathast co-ionnan

0:14:580:15:01

le 80 puing aig gach sgioba.

0:15:010:15:04

Anns an treas cuairt bidh cothrom aig na sgiobaidhean a bhith a' sealltainn

0:15:070:15:12

cho geur 's a tha an suilean agus cho math an cuimhne.

0:15:120:15:14

Chi gach sgioba pios beag a dhrama, agus an uairsin freagraidh iad 3 ceistean.

0:15:140:15:20

Gheibh sibh 10 puingean do gach freagairt a tha ceart 30 uile gu leir.

0:15:200:15:24

Faodaidh sibh cuideachadh fhaighinn o cheile, ach chan fhaod sibh peansail no paipear.

0:15:240:15:31

Seo an drama do sgioba Bharabhais.

0:15:310:15:35

Iain!

0:15:470:15:49

O! Gabh mo leisgeul.

0:15:490:15:53

MacLeoid, 5 Rathad Strathpollok.

0:16:120:16:15

Seo a-nis. Chon nan ceistean. De an t-ainm a bh' air an taigh aca?

0:16:150:16:19

An Taigh Agam.

0:16:260:16:27

Bheir sinn suil air a-rithist.

0:16:270:16:30

-GLAG

-Agus tha sibh ceart.

0:16:300:16:32

Gle mhath! An darna ceist agaibh a-nis.

0:16:320:16:34

De an t-ainm-teaghlaich a bha Iain a' toirt far an dorais?

0:16:340:16:38

-Smith.

-Bheir sinn suil air.

0:16:400:16:42

-GLAG

-Nach math a rinn sibh! Ceart a-rithist.

0:16:440:16:47

Chon na ceist mu dheireadh agaibh. De an t-ainm-cinnidh a bh' aig Iain agus a mhnaoi?

0:16:470:16:53

-MacLeoid.

-Bheir sinn suil air a-rithist.

0:16:570:17:00

MacLeoid, 5 Rathad Strathpollok.

0:17:030:17:06

-GLAG

-Bha sibh ceart a-rithist.

0:17:060:17:08

Nach math arinn sibh? Ann an sin, fhuair sibhse 30 puing.

0:17:080:17:13

Mealaibh ur naidheachd!

0:17:130:17:14

Sgioba Dhun Omhainn, cumaibh ur suilean air na sgailein,

0:17:140:17:17

agus thig na ceistean a dh'aithghearr.

0:17:170:17:20

Iu-hu! Gabh mo leisgeul!

0:17:240:17:29

-'S mise Mairi Anna NicLeoid.

-Haidh! Is mise Carol Coates.

0:17:290:17:32

Feasgar math! Ciamar a tha sibh?

0:17:330:17:35

Tha gu math, tapadh leibh. Ciamar a tha sibh fhein?

0:17:350:17:39

Och, tha gle mhath.

0:17:390:17:40

SPORGHAIL IS BRAGAN

0:17:430:17:44

De 'n obair a th' agaibh, a Charol?

0:17:490:17:51

'S e cleireach a th' annam.

0:17:510:17:53

A! Cleireach. Caite bheil sibh ag obair?

0:17:530:17:57

-Tha mi 'g obair ann an Cumbernauld e, Comar nan Allt.

-A!

0:17:570:18:01

Tha mi an dochas gun robh sibh a' cumail suil gheur air sin.

0:18:020:18:06

Seo na ceistean agaibh a-nis. A' chiad cheist: de bh' air an laimh dheis aig Mairi Anna?

0:18:070:18:12

COGAR

0:18:120:18:14

Miotag bhuidhe.

0:18:210:18:23

Gle mhath. Bheir sinn suil air a-rithist.

0:18:230:18:27

-GLAG

-Mar a chi sibh, bha sibh ceart. 'S math a rinn sibh!

0:18:270:18:31

Seo an darna ceist agaibh.

0:18:330:18:35

Co mheud fainne-chluais a bh' anns a' chluas chli aig Carol?

0:18:350:18:39

-Aon.

-Coimeadaidh sinn a-rithist.

0:18:490:18:53

-GLAG

-Mar a tha sibh a' faicinn, bha sibh ceart a-rithist.

0:18:530:18:57

Sgoinneil fhein!

0:18:570:18:58

An treas ceist a' cheist mu dheireadh agaibh.

0:18:580:19:01

A bharrachd air an da dhealbh a bh' air a' bhord,

0:19:010:19:03

ainmich aon rud eile a bh' air a'.

0:19:030:19:05

Nach robh dithean ann an soitheach air a' bhord? Bhord. Da dhealbh agus ditheannan.

0:19:060:19:11

Ditheannan ann an soitheach.

0:19:140:19:16

Gle mhath. Bheir sinn suil eile.

0:19:160:19:19

-GLAG

-Agus a-rithist, bha sibh ceart. Nach math a rinn sibh!

0:19:190:19:24

Ann an sin, fhuair sibhse 30 puing cuideachd.

0:19:240:19:26

Math dha-riribh!

0:19:260:19:28

Chi sinn a-nis ciamar a bhios na puingean.

0:19:280:19:31

Tha na sgiobaidhean fhathast le 110 aig gach fear dhiubh co-ionnan,

0:19:310:19:34

le 110 aig gach fear dhiubh.

0:19:340:19:36

'S e rolaiste no firinn cuspair na cuairte seo.

0:19:390:19:43

Co aig a bheil an fhirinn is co aig a bheil rolaiste?

0:19:430:19:46

Cluinnidh sinn da phios de dh'fhiosrachadh air gach aoigh.

0:19:460:19:49

Bidh aon fhear fior, ach aon nach bi fior idir.

0:19:490:19:56

Eilidh, leughaidh Lauren is Ceitidh da chriomag a dh'fhios mud dheidhinn.

0:19:560:20:01

Mar a deagh fhios agadsa, cha bhi ach aon dhiubh dha-riribh.

0:20:010:20:08

Thig air sgioba Dhun Omhainn gu aonta do dhiubh as fhior. Ma bhios iad ceart, gheibh iad 20 puing.

0:20:080:20:15

Lauren an toiseach.

0:20:150:20:17

Am b' urrainn dhutsa am pios agadsa a leughadh a-mach?

0:20:170:20:21

Nuair a bha Eilidh ann an Clas 7, nairich i i fhein, is i a' ruith

0:20:210:20:25

Donaidh Dotaman air Cidhe Uig a dh'iarraidh ainm sgriobhte air.

0:20:250:20:30

Mo naire ort, Eilidh! Agus Ceitidh a-nis.

0:20:300:20:33

Nuair a bha Eilidh ann an Clas y, thuit i far rothair agus bhris i gualainn;

0:20:330:20:39

cha deach i riamh air rothar on uair sin.

0:20:390:20:42

Da sgeul gu math eadar-dhealaichte an sin.

0:20:420:20:46

Faodaidh sibh obair mar sgioba, agus faodaidh sibh da cheist a chur air Eilidh air na chuala sibh.

0:20:460:20:52

COGAR

0:20:520:20:53

De thuirt Donaidh Dotaman?

0:21:040:21:07

De thuirt Donaidh, Eilidh?

0:21:070:21:08

Ged a bha mi uamasach star-struck, bha e cho laghach,

0:21:080:21:13

agus deonach pios beag a sgriobhadh m' ainm is a h-uile rud.

0:21:130:21:17

Tha e cairdeach do charaid agam.

0:21:170:21:21

Cha robh e smaoineachadh gun robh mi craicte.

0:21:210:21:24

Tha mi toilichte sin a chluinntinn. De mu dheidhinn na darna ceist agaibh?

0:21:240:21:28

COGAR

0:21:280:21:29

-A bheil sibh deiseil le ceist?

-Tha.

0:21:310:21:34

De a' ghualainn a bha i?

0:21:340:21:36

-An te seo.

-Gle mhath. Siud an da cheist agaibh.

0:21:370:21:41

A bheil beachd agaibh idir co an sgeul a bha dha-riribh?

0:21:410:21:45

-An sgeul mun rothar.

-Eilidh, a bheil iad ceart?

0:21:510:21:54

Tha eagal orm nach eil. Chan urrainn dhomh dol air rothar,

0:21:540:21:59

ach chan ann air sailleabh sin.

0:21:590:22:01

-Tha mi duilich, a chairdean.

-Donaidh Dotaman, ge-ta! Abair thusa!

0:22:010:22:05

GAIRE

0:22:050:22:06

Ach thugaibhse a-nis, ma-tha. De th' agaibh ri radh air Linda?

0:22:060:22:10

A Phadraig, thusa an toiseach.

0:22:100:22:13

Nuair a bha Linda ann an Clas 7,

0:22:130:22:15

bha ram aice air an robh Sam, a bhiodh ga leantainn a-steach dhan taigh.

0:22:150:22:20

Inntinneach! De th' agad, a Rois?

0:22:200:22:22

Nuair a bha Linda ann an Clas 7, chaidh peata aice a reic gun fhiosta dhith.

0:22:230:22:30

An da chuid gu math inntinneach. A chlann-nighean, de ur beachd air sin?

0:22:300:22:36

De bhiodh a' tachairt air an reithe nuair a bhiodh e a' tighinn a-steach?

0:22:430:22:48

Cha robh mo mhathair idir, idir toilichte.

0:22:480:22:52

Bhitheamaid a' feuchainn ri phutadh as an taigh,

0:22:520:22:54

agus bhitheadh e a' feuchainn ri dhol air ais sios an staidhir.

0:22:540:22:58

Abair sgeulachd! Nis, an darna ceist.

0:22:580:23:03

Saoil an tug Linda maitheanas do a parant a reic am peata.

0:23:150:23:22

Uill, thug e uine.

0:23:220:23:23

Bha mi uamhasach fhein duilich nuair a thainig mi dhachaigh an latha bha seo,

0:23:230:23:28

agus cha robh e idir aig a' gheata mar a b' abhaist.

0:23:280:23:31

Ach fhuair sinn reithe ur, agus bha esan a cheart cho saimhe.

0:23:310:23:36

Thug mi maitheanas dhaibh aig a' cheann thall.

0:23:360:23:39

Math fhein! A bheil sibh a' tighinn gu co-dhunadh idir?

0:23:390:23:43

De an sgeul a bha dha-riribh?

0:23:510:23:53

Tha sinn a' smaoineachadh gun robh a' chiad sgeul fior.

0:23:530:23:57

-Am fear le Padraig?

-Bha, bha am fear sin fior.

0:23:590:24:04

-Bha e a-staigh agaibh!

-Bhiodh e an-comhnaidh gam leantainn a-steach.

0:24:040:24:09

Bha e cho saimhe sin. Sin sibh fhein! Gle mhath!

0:24:090:24:12

Tha sibhse a' faighinn 20 puing.

0:24:120:24:14

As deidh sin, ciamar a tha na puingean uile gu leir?

0:24:140:24:19

Tha direach aon chuairt ri dhol.

0:24:190:24:21

Tha direach 110 puing aig sgioba Dhun Omhainn

0:24:210:24:24

agus tha 130 puing aig sgioba Bharabhais.

0:24:240:24:28

An creideadh tu e! Ruighinn sinn a' chuairt mu dheireadh. Cha tug sin fada sam bith!

0:24:310:24:36

Tha aon dubhlan romhainn fhathast.

0:24:360:24:40

Mar a chi sibh, tha amar rudeigin eadar-dhealaichte air ar beulthaobh.

0:24:400:24:46

An aite uisge, tha e loma-lan de bhuill agus litrichean.

0:24:460:24:50

Tha an 7 litir a ni GLEUSTA nam measg.

0:24:500:24:54

Chan fheum sibh ach an 7 litir a lorg agus an crochadh air a' chlar.

0:24:540:24:59

Gheibh sibh 10 puing do gach litir a chrochas sibh,

0:24:590:25:02

agus 30 a bharrachd ma chriochnaicheas sibh sin ron sgioba eile.

0:25:020:25:06

Bithidh aonan o gach sgioba a' crochadh nan litrichean,

0:25:060:25:09

agus aonan eile a' ruith eadar an t-amar agus an clar.

0:25:090:25:13

Bithidh na h-aoighean a' sporghail air ur gluinean gus na litrichean a lorg.

0:25:130:25:19

A' sporghail gun teagamh, oir bithidh seo air an dithis agaibh. Seo dhut, Eilidh.

0:25:200:25:25

-Agus Linda.

-Tapadh leibhse.

0:25:270:25:29

Nach teid sibh dha na claran agaibh agus nach deasaich sibh?

0:25:290:25:33

Sgioba Bharabhais, a bheil sibhse deiseil?

0:25:390:25:41

AIDH!

0:25:410:25:43

Sgioba Dhun Omhainn, a bheil sibhse deiseil?

0:25:430:25:45

THA!

0:25:450:25:48

Ann an 3 2 1 siuthadaibh!

0:25:480:25:51

-An te ud?

-Tha!

0:26:250:26:26

-GAIRE

-Abair doigheil!

0:26:300:26:34

-A bheil seo gu feum sam bith?

-Chan eil!

0:26:380:26:42

-Seo?

-Chan eil.

-A bheil seo?

-Tha!

0:26:420:26:47

1 mhionaid air fhagail dhuibh!

0:26:500:26:52

Co mheud a tha a dhith oirnn fhathast?

0:26:560:26:59

-Sin! Sin!

-Deiseil!

0:27:010:27:06

-Stadaibh!

-DUD

0:27:060:27:10

Bha sin sporsail, nach robh? 'S math a rinn an da sgioba!

0:27:120:27:16

Gle, gle mhath! An robh e sporsail a bhith ga dheanamh?

0:27:160:27:20

-Bha.

-Is sibh a rinn gu math!

0:27:200:27:23

-De mur deidhinn? An do chord e ribh cuideachd?

-Chord.

0:27:230:27:25

Bha sibh cho faisg aig an deireadh, nach robh?

0:27:250:27:28

O, nach bi duilich, a ghraidh! Rinn sibh fior, fior mhath.

0:27:280:27:32

Aig a' cheann thall, 's e co-fharpais a th' ann.

0:27:320:27:35

Seo na puingean agaibh.

0:27:360:27:38

Fhuair sibhse 5 litrichean.

0:27:380:27:42

Tha sin a' toirt dhuibh 50 puing fior mhath!

0:27:420:27:45

Agus fhuair sibhse am facal gu leir!

0:27:450:27:47

Mo chreach! Gheibh sibhse 70 puing agus 30 a bharrachd.

0:27:470:27:54

Tha na puingean agam nam laimh an seo.

0:27:550:27:58

Rinn an da sgioba fior, fior mhath an-diugh.

0:27:580:28:00

Fhuair sgioba Bharabhais 180 puing.

0:28:000:28:04

Ach bhuannaich an-diugh, le 210 puing, sgioba Dhun Omhainn.

0:28:040:28:09

-Nach math a rinn sibh!

-Mealaibh ur naidheachd!

0:28:090:28:13

-Sin agaibh an duais, cuideachd.

-Tapadh leibh! 'S math a rinn sibh, a bhalacha.

0:28:130:28:17

-BUALADH NAM BASAN

-Math fhein!

0:28:170:28:19

Rinn an da sgioba direach sgoinneil!

0:28:190:28:22

Ar taing cuideachd do dh'Eilidh agus do Linda airson a bhith cho sporsail.

0:28:220:28:27

Gu dearbh! Bithidh GLEUSTA air ais a dh'aithghearr le sgiobaidhean ura agus aoighean ura.

0:28:270:28:32

An uairsin, chi sinn co aca as gleusta. Tioraidh!

0:28:320:28:35

Chord GLEUSTA rium gu math:

0:28:400:28:42

bha e gu math sporsail, agus bhuannaich sinn.

0:28:420:28:46

Download Subtitles

SRT

ASS