Episode 7 Gleusta


Episode 7

Similar Content

Browse content similar to Episode 7. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Modhail is misneachail.

-Glic is geur.

-Ach saoil co aca is Gleusta?

0:00:020:00:06

Hallo agus failte gu Gleusta far am bheil da sgioba againn an duil a

0:00:210:00:25

dhearbhadh gur iadsan is eolaiche is earbsaiche agus is ealanta.

0:00:250:00:28

A - measg an th'air cheilidh oirnn an diugh tha sgioba a Bun -

0:00:280:00:32

Sgoil Stafainn san Eilean Sgitheanach Tha

0:00:320:00:34

sinn a' dol a choinneachadh riutha

0:00:340:00:35

an ceartuair ach an toiseach gheibh sinn beagan a-mach mun deidhinn.

0:00:350:00:38

Hi! Is mise Ryan, tha mi deich bliadhna a dh'aois agus tha mi a'

0:00:410:00:45

dol gu Bun - Sgoil Stafainn.

0:00:450:00:47

Hi! Is mise Calum.

0:00:470:00:48

Is ann as an Eilean Sgitheanach a tha mi agus tha mi a

0:00:480:00:51

dol gu Bun - Sgoil Stafainn.

0:00:510:00:52

Se an cuspairean air am bheil mise math Peataichean oir tha da

0:00:520:00:58

chuilean agam, tri coin, da chat agus ceud is naoiead caoraich.

0:00:580:01:04

Se na talantan sonraichte agam ball-coise agus iomain agus ma

0:01:040:01:08

nochdas ceist mu bhall-coise neo iomain gheibh mi ceart iad.

0:01:080:01:13

Tha mise toilichte a bhi anns an aon sgioba ri Calum oir is e co -

0:01:130:01:17

oghaichean a th' annainn agus

0:01:170:01:19

tha sinn uabhasach math air na h-aon rudan.

0:01:190:01:22

Tha mi uabhasach toilichte agus excited a bhi air Gleusta.

0:01:220:01:26

Hmmh? De a tha Gleusta a ciallachadh?

0:01:260:01:29

Ach chan eil a sin ach dithis agus

0:01:310:01:33

tha aite anns na sgiobaidhean againn air truir.

0:01:330:01:37

Saoil co a bhuis dhan cuideachadh an diugh.

0:01:370:01:39

Gheibh sinn a - mach an drasta fhein.

0:01:390:01:41

Is mise Sarah. Tha mi as an t-Eilean Sgitheanach agus an diugh tha mise a

0:01:410:01:44

gu bhi cluich do Bhun - Sgoil Stafainn.

0:01:440:01:47

Tha mi a smaoineachadh gur fhaodadh

0:01:470:01:48

e a bhi na chuideachadh dhomh gu bheil mi ag obair air an

0:01:480:01:51

aimsir agus eolas gle mhath agam air aiteachan tro Alba.

0:01:510:01:54

Ach a thaobh ceistean a dh' fhaodadh a bhi nas doirbhe

0:01:540:01:57

bhithinn air chall a thaobh

0:01:570:01:59

poilitigs, naidheachdan agus ga rireabh spors.

0:01:590:02:02

Gleusta? Tha mi a smaoineachadh gu bheil e a ciallachadh cuideigin a

0:02:020:02:06

tha fiosrachail, tha eolas air cuspairean a tha gu math farsain

0:02:060:02:11

agus tha mi a smaoineachadh gu bheil a sgioba agam fhein gu math Gleusta!

0:02:110:02:15

Sin agaibh bun - sgoil Stafainn agus air aoigheachd acasan tha te a tha

0:02:160:02:20

gu math comasach air innse dhuinn de mar a tha an aimsir,

0:02:200:02:23

Sarah Cruikshank. Failte oirbh gu Gleusta.

0:02:230:02:26

Ryan am bheil thusa toilichte gu bheil te de chlann -

0:02:260:02:29

nighean Staffain comhla ribh an diugh?

0:02:290:02:31

Tha.

0:02:310:02:32

Gle math. Agus a Chalum am bheil thusa a smaoineachadh gum bi i math

0:02:320:02:35

-air ceistean a thabh saidheans agus a lethid?

-Tha.

0:02:350:02:39

Agus Sarah 'eil uallach mor ort a bhi a' riochdachadh

0:02:390:02:42

an t-seann sgoil agad fhein?

0:02:420:02:44

Tha uallach mhor orm oir tha mo mhathair fhathast dhan teagasg!

0:02:440:02:48

Uill is cinnteach gum bi sibh math gu leor. Tapadh leibhse.

0:02:480:02:51

Agus an darna sgioba a th' againn

0:02:510:02:53

a diugh tha iad air siubhal a baile mor Ghlaschu.

0:02:530:02:56

Gheibh sinn a - mach an drasta fhein co iad.

0:02:560:02:58

Hmmh? De a tha Gleusta a ciallachadh?

0:03:010:03:05

Hi! Is mise Frances.

0:03:070:03:09

Tha mi aon deug bliadhna a dh' aois agus tha mi a

0:03:090:03:11

dol gu Bun - Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu.

0:03:110:03:13

Hi! Is mise Roisin, tha mi aon deug bliadhna a dh' aois agus tha mi a

0:03:130:03:18

dol gu Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu.

0:03:180:03:20

Tha mi a smaoineachadh gu bheil Gleusta a ciallachadh gu bheil thu

0:03:200:03:25

fiosrachail, glic agus clubhair agus

0:03:250:03:27

tha mi a smaoineachadh gu bheil mise

0:03:270:03:29

is Roisin gu math Gleusta.

0:03:290:03:32

'S e an talant sonraichte agam a marcachd eich agus seinn oir tha mi

0:03:320:03:37

uabhasach fiosrachail mu eich

0:03:370:03:39

agus is toigh leam iad gu mor agus

0:03:390:03:41

is toigh leam a bhi seinn cuideachd.

0:03:410:03:43

Uill ma nochdas ceist mu bhall - coise cha bhi mi idir math

0:03:430:03:47

air oir cha bhi mi a coimhead ball -

0:03:470:03:49

coise oir chan eil mi a coimhead air idir.

0:03:490:03:51

Ach saoil co an fhear a bhios comhla riutha - san an diugh?

0:03:510:03:54

Is mise Derek MacAoidh. Is ann a Leodhas a tha mi ach tha mi a

0:03:540:03:57

fuireach ann an Glaschu agus tha min diugh a gu bhi comhla ri Bun -

0:03:570:04:01

Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu.

0:04:010:04:02

Uill tha min dochas gum bi corra cheist ann air spors,

0:04:020:04:05

tha coir agam a bhi gle mhath air spors, ach ma is ann a thaobh

0:04:050:04:08

ceol pop neo rudan mar sin chan eil cothrom sam bith a gu bhi agam air

0:04:080:04:12

ceistean mar sin a fhreagairt, tha min dochas gu bheil a sgioba agam

0:04:120:04:14

nas fhearr air a sin.

0:04:140:04:15

Tha Gleusta dhomhsa a ciallachadh cuideigin a tha lan fiosrachaidh,

0:04:150:04:21

glic is docha gleansach cuideachd,

0:04:210:04:24

siubhlach, comasach air a h - uile cail a dheanamh.

0:04:240:04:28

Agus sin agaibh ma tha sgioba Bhun - Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu

0:04:280:04:32

agus an diugh tha iadsan cuideachd a cuir failte air neach - aithris.

0:04:320:04:36

Cha chuireadh droch aimsir dragh sam

0:04:360:04:38

bith air cho fad 's nach cuireadh e stad air a bhall - coise!

0:04:380:04:42

Co ann ach Derek MacAoidh.

0:04:420:04:44

Failte oirbh uile chun a phrogram.

0:04:440:04:47

A' toiseachadh leatsa Roisin.

0:04:470:04:49

Ciamar a tha thu a faireachdainn le Derek ri do thaobh?

0:04:490:04:52

Tha min dochas gum bi toir fios aige mu bhall - coise oir tha mise

0:04:520:04:58

direach truagh air!

0:04:580:04:59

Awhh bheil, tha mi cinnteach gum bi e feumail dhut ma tha.

0:04:590:05:02

Agus de mu do dheidhinn sa Frances, de an ceistean as fhearr leat fhein?

0:05:020:05:05

Is caomh leam matamataig ach chan

0:05:050:05:08

eil mi math air ball - coise idir, idir.

0:05:080:05:11

Agus Derek, ciamar a tha thu fhein a faireachdainn? Am bheil thu an duil

0:05:110:05:15

gum bi farpais mhor eadar thu fhein is Sarah?

0:05:150:05:18

Chan eil cail a dh' fhios agam. Tha mi dochas gu faigh mi ceistean sam

0:05:180:05:21

bith mu bhall - coise ceart a' nise.

0:05:210:05:23

Tha uallach mor ga chuir orm le na dithis a tha seo!

0:05:230:05:26

Gu dearbha fhein, uill taing mhor dhuibh uile.

0:05:260:05:29

Tha aon rud cinnteach. Cha bhi sibh na ar tamh an diugh le coig

0:05:290:05:32

cuairtean de cheistean de dhubhlain ach an gabh dragh bi gu leor spors

0:05:320:05:36

na mheasg cuideachd.

0:05:360:05:38

Agus bi an da sgioba againn an diugh a stri gu ladair an aghaidh a cheile

0:05:380:05:42

gus an duais alainn againn air Gleusta a thoirt leatha dhachaidh.

0:05:420:05:46

Ach saoil ge tha caite an teid sin an diugh -

0:05:460:05:49

gu Stafainn neo a Ghlaschu?

0:05:490:05:50

Chi sinn a dh' aithghearr co aca is Gleusta.

0:05:500:05:53

Uill gheibh sinn fharpais a' dol a' nise leis a chiad chuairt agus anns

0:05:560:06:00

a chiad chuairt tha sinn direach

0:06:000:06:02

a' dol a dh' fhaicinn d cho fiosrach is a tha sibh.

0:06:020:06:05

Chi sibh sreathde fhacail, air cul gach facal tha dealbh agus ceist.

0:06:050:06:08

Taghaidh sibhse facail, an uairsin nochdaidh an dealbh agus

0:06:080:06:12

faighnichidh sinne dhuibh na ceistean.

0:06:120:06:14

Tha deich puing ri fhaighinn airson gach freagairt a gheibh sibh ceart.

0:06:140:06:17

Ach ge tha na ceistean aig na h-aoighean fada,

0:06:170:06:21

fada nas duilghe direach airson ar cumail air doigh.

0:06:210:06:23

Tha sinn a' dol a thoiseachadh

0:06:260:06:27

leibhse agus tha mi a' dol a thighinn

0:06:270:06:29

thugadsa an toiseach Ryan.

0:06:290:06:30

De a chiad facal a tha thu a' dol a thaghadh?

0:06:300:06:32

Dath.

0:06:320:06:33

Ainmich tri de na troichean a bha comhla ri Snow White.

0:06:340:06:38

Sneezy, Sleepy agus Dopey.

0:06:380:06:41

Math fhein, tha thu ceart.

0:06:410:06:43

Sarah a' nise agus de a tha thu fhein a' dol a thaghadh?

0:06:430:06:47

Tha mise a smaoineachadh gun tagh mi brog.

0:06:470:06:50

De an dath a bh' air na brogan sonraichte aig Dorothy

0:06:510:06:55

anns a Film The Wizard of Oz?

0:06:550:06:57

-Bha iad dearg.

-Sin thu fhein.

0:06:570:06:59

-A Chaluim a' nise.

-Ceol.

0:06:590:07:01

Cia mheud toll a th'ann a feadan?

0:07:030:07:06

Sia.

0:07:080:07:09

Tha mi duilich, is e ochd a bh' ann.

0:07:090:07:11

Bha siud doirbh ge tha. Air ais thugad fhein Ryan.

0:07:110:07:13

De a tha thu a' dol a thaghadh an trup sa?

0:07:130:07:15

Camara.

0:07:150:07:17

Ainmich da phaipeir naidheachd Albannach?

0:07:190:07:22

West Highland Free Press agus an Daily Record.

0:07:220:07:27

Sin thu fhein. Gle mhath!

0:07:270:07:29

A' tighinn thugadsa a rithist Sarah, de a tha thusa ag iarraidh?

0:07:290:07:32

Is docha gun tagh mi feamainn.

0:07:320:07:34

De an t-ainm a th'air an fheamainn a th'air a cleachdadh ann an cuid

0:07:360:07:39

de na h-eileanan airson biadh milis a dheanamh?

0:07:390:07:42

Carraghean.

0:07:420:07:43

Tha thu ceart.

0:07:430:07:45

Agus thu fhein aig an deireadh, de a th'air fhagail dhut ach "de"?

0:07:450:07:48

Chi sinn de a th'ann?

0:07:480:07:50

De an t-ainm, a reir cuid, a th'air an uilebheist a tha a fuireach anns

0:07:500:07:54

a Loch air cul a chaisteal seo?

0:07:540:07:57

Chan eil fhios agam.

0:07:580:07:59

Smaoinich air aon seorsa...

0:07:590:08:01

Ummm, Shrek?

0:08:020:08:05

Gabh mo leisgeul. 'S e an Loch Ness Monster a th'ann.

0:08:050:08:09

Uill faodaidh sibhse ar n-anail a ghabhail an drasta gus am faic sinn

0:08:090:08:13

de mar a theid don darna sgioba leis na ceistean acasan.

0:08:130:08:16

Agus tha sibhse a' dol a dh'fhaighinn

0:08:160:08:18

sia facail as ur ann a seo.

0:08:180:08:20

Roisin de a chiad facal a tha thusa ag iarraidh ann a sheo?

0:08:200:08:24

Eilean, mas e do thoil e.

0:08:270:08:31

Ainmich tri de n h-eileanan an Iar?

0:08:330:08:37

No.

0:08:380:08:39

Oh na gabh dragh. Bha Leodhas ann, na Hearadh neo Uibhist.

0:08:400:08:44

-Derek a' nise. De am facal a tha a' cordadh leatsa?

-Trom.

0:08:440:08:49

Seach gur e mise an duine is truime!

0:08:490:08:51

De an cuideam a th'ann an Cupa na Cruinne?

0:08:510:08:55

Na gabh dragh, bi taghadh agaibh eadar...

0:08:550:08:58

7.5kg, 9kg air neo 12kg?

0:08:580:09:02

Am fear as a mheadhan , 9kg.

0:09:020:09:04

Tha mi duilich , 7.5kg - cho faisg ge tha.

0:09:040:09:07

De mu do dheidhinn fhein a' nise. De am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:09:070:09:11

Film.

0:09:110:09:12

Fiolm, gle mhath. De an t-ainm a th' air a bhean aig Shrek?

0:09:120:09:17

Fiona.

0:09:190:09:20

Gle mhath.

0:09:200:09:23

Agus thu fhein a rithist Roisin.

0:09:230:09:24

-De a tha thu a' dol a thaghadh an trup seo?

-Not. Ma 's e do thoil e.

0:09:240:09:28

De an t-ainm a th'air an airgead a chleachdadh tus anns a Fhraing

0:09:300:09:33

agus anns a Ghearmailt?

0:09:330:09:35

-Euros.

-Sin thu fhein. Gle mhath!

0:09:350:09:38

Derek, de am facal a tha thu ag iarraidh?

0:09:380:09:41

-Gabhaidh mi Tractar.

-Tractar.

0:09:410:09:44

De an t-ainm a th'air an t - siaban steidhichte air tuathanas a tha am

0:09:440:09:48

BBC air a bhi a' craoladh bho chionn coir is 50 bliadhna?

0:09:480:09:52

The Archers.

0:09:520:09:55

Agus Frances, de a th' air fhagail dhut ach 'abhainn'.

0:09:550:09:59

De an t-ainm a th'air an abhainn a tha a sruthadh tro bhaile Inbhirnis?

0:10:000:10:05

Oh, chan eil cail a dh'fhios agam.

0:10:050:10:07

'S e Abhainn Nis a bha sinn a' lorg a sin.

0:10:070:10:11

Ach na gabh dragh idir mu dheidhinn tha toir spors fhathast ri thighinn.

0:10:110:10:16

Ach as deidh a chiad chuairt ciamar a tha na puingean?

0:10:160:10:19

Uill a' nise faodaidh sibhse fois a ghabhail an drasta oir tha an t-am

0:10:280:10:33

ann airson na h-aoighean iad fhein a dhearbhadh.

0:10:330:10:35

An diugh fhein tha Michelle a gu bhi comhla rinn agus ise a' dol a chuir

0:10:350:10:39

dreach alainn air aghaidh Artair Donald.

0:10:390:10:42

Sarah agus Derek, nach tig sibh thugam airson greis.

0:10:420:10:45

Feumaidh sibh ar suilean a chumail gu math geur air a seo.

0:10:450:10:49

Tha sinn a' dol a dh' fhaighinn a-mach de cho ealanta is a tha sibh?

0:10:490:10:53

Chan eil ro ealanta!

0:10:540:10:56

Chi sinn gu dearbha ann a mionaid. De mu do dheidhinn sa Artair,

0:10:560:10:59

-am bheil thu fhein deiseil.

-Tha.

-Siuthadaibh.

0:10:590:11:01

Sin thu fhein.

0:12:080:12:10

-Gu sealladh orm 's e tigear a th'annad.

-Grrr!

-Aah!

0:12:100:12:13

Sgoinneil.

0:12:130:12:15

Sin sibh, am bi e furasta dhuibh fhein?

0:12:150:12:18

-Cha bhi.

-De mu dheidhinn sa, Sarah.

0:12:180:12:20

Cha ro e a coimhead furasta idir leis an fhirinn innse.

0:12:200:12:23

An d' rinn sibh ealan anns a sgoil?

0:12:230:12:25

Cha do rinn ach chun an darna bliadhna.

0:12:250:12:27

Agus de mu dheidhinn sa,

0:12:270:12:29

'eil thu cleachdte ri bhi a cuir peant air aodann duine?

0:12:290:12:32

Chan eil is b' e ealan an cuspair bu mhios a bh' agam anns a sgoil.

0:12:320:12:37

-Och uill, chi sinn de mar a theid leatha.

-Grrr!

0:12:370:12:41

Co na gaisgich a leigeas leatha na h - aodainn aca a pheantadh?

0:12:410:12:47

Ryan agus Frances.

0:12:470:12:50

-Eil sibh deiseil airson sin?

-Tha.

0:12:500:12:55

Is docha gu bheil, is docha nach eil. Chi sinn a dh' aithghearr.

0:12:550:12:58

Theid sibh do na sgiobaidhean agaibh.

0:12:580:13:00

Deiseil?

0:13:000:13:02

Cuimhnich nach bi ach aona mhionaid agaibh airson

0:13:020:13:06

an dearbh rud a dheanamh.

0:13:060:13:08

3, 2, 1 - Siuthadaibh!

0:13:080:13:11

THEY CHAT

0:13:170:13:20

THEY CHAT

0:13:320:13:35

30 diogan air fhagail.

0:13:420:13:44

5, 4, 3, 2, 1...

0:14:050:14:11

Stad!

0:14:110:14:12

BUZZER SOUNDS

0:14:120:14:14

Stad, stad!

0:14:150:14:16

Chan eil mi buileach cinnteach de a chanas mi!

0:14:190:14:22

Eil e goirt? Am bheil thu ceart gu leor? Tha.

0:14:220:14:27

-De mu do dheidhinn sa Frances - de mar a tha e a faireachdainn?

-Neonach!

0:14:290:14:32

Uill a' nise chi sinn de a th'aig Michelle ri radh?

0:14:320:14:38

De na bheireadh tu do Sarah

0:14:380:14:40

agus an dreach alainn a chuir i air aodann Ryan?

0:14:400:14:43

-30 puing.

-Gle mhath.

0:14:430:14:48

Agus de mu dheidhinn Derek agus an rinn esan do Frances?

0:14:480:14:51

-20 puing.

-20 puing, gle mhath.

0:14:510:14:56

Sin sibh fhein. As deidh sinn chi sinn de mar

0:14:560:14:58

a tha na puingean uile gu leir.

0:14:580:15:00

Chun treas cuairt a' nise agus cothrom aig na sgiobaidhean

0:15:100:15:13

sealltainn de cho math is a tha a chuimhne aca

0:15:130:15:15

agus de cho geur is a tha am fradharc aca.

0:15:150:15:17

Chi an da sgioba pios drama agus as deidh laimh bi aca ri tri ceistean

0:15:170:15:21

a fhreagairt mu dheidhinn na chunnaic iad.

0:15:210:15:23

Gheibh sibh deich puingean airson gach freagairt ceart agus

0:15:230:15:26

faodaidh sibh a bhi ag obair comhla mar sgioba

0:15:260:15:29

ach chan fhaod sibh paipeir no peansail a chleachdadh.

0:15:290:15:32

Sgioba Stafainn tha sinn a' dol a thoiseachadh leibhse agus

0:15:320:15:35

seo a chriomag agaibhse.

0:15:350:15:38

Am bheil thu ag iarraidh cofaidh a' Mhairi Anna?

0:15:380:15:41

Chan eil, tapa leat.

0:15:410:15:43

Tha mi a' dol a-mach an diugh.

0:15:430:15:45

Tha Iain a' tighinn agus tha sinn a' dol a-mach.

0:15:460:15:48

-< LAUGHTER

-Oh ist, Julie. Ist, Sharon.

0:15:480:15:54

'Eil thu eolach air Mgr MacLeoid, Julie?

0:15:560:15:59

Mgr MacLeoid. Iain?

0:15:590:16:01

Oh tha.

0:16:020:16:03

Tha mi eoalch air Iain, ceart gu leor.

0:16:030:16:06

Co ris a tha e coltach? Am bheil e grunnda?

0:16:060:16:09

Am bheil e boidheach?

0:16:090:16:10

Ist, Sharon!

0:16:100:16:12

Chan eile grunnda.

0:16:120:16:13

-Tha Iain boidheach.

-Chaneil!

0:16:130:16:18

Toilichte?

0:16:190:16:21

Seo na ceistean co-dhiu.

0:16:210:16:23

Ceist 1 - De an uair a bh' air a chleoc?

0:16:230:16:26

THEY CONFER

0:16:260:16:29

12.25 Feasgar.

0:16:410:16:43

Coimheadaidh sinn a rithist feuch an ro sibh ceart?

0:16:430:16:46

Agus mar a tha sibh a' faicinn bha sibh ceart! Gle mhath.

0:16:470:16:52

Ceist 2 - De an gualainn air an do chuir Mairi Anna am baga aice?

0:16:520:16:57

THEY CONFER

0:16:570:16:59

Dean tomhais...

0:16:590:17:00

-Cli!

-Cli.

0:17:000:17:02

Chi sinn am bheil sibh ceart.

0:17:020:17:04

Mar a tha sibh a faicinn is ann air a laimh dheis a bha e.

0:17:060:17:11

Mi fhortanach an siud.

0:17:110:17:12

Ceist 3 - De an dath a bh'air na fainneachan cluais aig Sharon?

0:17:120:17:18

THEY CONFER

0:17:180:17:20

-Geal.

-Chi sinn an ro sibh ceart.

0:17:220:17:24

Uill bha sibh an ire mhath ceart.

0:17:240:17:27

Bha iad geal ach bha spotan dubha oir cuideachd.

0:17:270:17:31

Na gabh dragh fhuair sibhse 10 puing anns a chuairt ud.

0:17:310:17:36

Thugaibh 'se a' nise agus tha min dochas gu bheil

0:17:360:17:39

fios agaibh ciamar a tha seo ag obair.

0:17:390:17:41

Cumaibh suil air na sgailean agaibh

0:17:410:17:43

agus thig na ceistean agaibh a dh'aithghearr.

0:17:430:17:45

A' Mhamaidh...

0:17:460:17:47

A' Mhamaidh, trobhadaibh!

0:17:490:17:50

Eilidh, tha mi trang.

0:17:500:17:53

Tha mi a' peantadh.

0:17:530:17:55

Halo... Oh halo, Granaidh.

0:17:580:18:03

De a tha dol?

0:18:030:18:05

Oh tha, tha mi gu math trang, a' peantadh shuas a staidhre.

0:18:060:18:11

Tha mi trang a' peantadh.

0:18:130:18:15

Is ciamar tha sibh fhein an diugh?

0:18:180:18:20

Chan eil a ghraidh.

0:18:220:18:24

Tha Iain a' caradh a char an drasta.

0:18:240:18:27

A' caradh a char.

0:18:270:18:30

Ceart ma tha.

0:18:300:18:34

Mar sin leibh an drasta.

0:18:340:18:37

Seo a' nise, pios gu math inntinneach ann a sin.

0:18:390:18:43

Am bheil sibh deiseil airson na ceistean?

0:18:430:18:45

Ceist 1 - De na tri dathan a bh'air an leine - t a bh'air Mamaidh?

0:18:450:18:51

THEY CONFER

0:18:510:18:55

Geal, gorm agus dearg.

0:18:550:18:58

Gabhaidh sinn suil eile...

0:18:580:19:02

agus mar a tha sibh a faicinn bha sibh ceart.

0:19:020:19:05

Ceist 2 - de a bha Eilidh a' deanamh le a gairdeanan

0:19:050:19:10

fhad 's a bha Mamaidh air a fon?

0:19:100:19:12

THEY CONFER

0:19:120:19:15

Bha na lamhan aice paisgte.

0:19:150:19:17

Chi sinn am bheil sibh ceart. Agus a rithist tha sibh ceart.

0:19:170:19:23

Ceist 3 - Co a bha air a fon?

0:19:230:19:27

-Granaidh.

-Granaidh.

0:19:270:19:29

Bha Granaidh air a fon, cluinnidh sinn a rithist.

0:19:290:19:34

Oh, halo, Granaidh.

0:19:340:19:36

Agus a rithist bha sibh ceart. Nach math a rinn sibh.

0:19:360:19:40

Bha sibh uabhasach fhein Gleusta ann a shen agus fhuair sibh 30 puing.

0:19:400:19:44

Chi sinn ciamar a tha na puingean. Liz?

0:19:440:19:48

Cuairt a' nise far am faic sinn co as fhearr air rolaistean innse.

0:20:000:20:06

Cluinnidh sinn da phos fiosrachaidh mun da aoigh.

0:20:060:20:09

Bi aona phios cho firinneach

0:20:090:20:12

agus a ghabhas ach an fhear eile?

0:20:120:20:14

Uill cha bhi ann ach beagan de rolaist.

0:20:140:20:16

Sarah, tha Ryan agus Calum a dol a leughadh da

0:20:160:20:21

phios fiosrachaidh mu do dheidhinn agus mar a tha fios agadsa

0:20:210:20:24

chan eil ach aon aca ga rireabh.

0:20:240:20:26

An uairsin cha bhi aig sgioba Ghlaschu ach tomhais a dheanamh

0:20:260:20:29

eatorra gus an fhirinn a lorg.

0:20:290:20:31

Agus ma gheibh iad ceart i gheibh iad 20 puing.

0:20:310:20:35

Ryan, tha sinn a' dol a thoiseachadh leatsa.

0:20:350:20:37

Am b'urrain dhutsa an rud a th'agad a leughadh a mach dhuinn?

0:20:370:20:39

An uair a bha Sarah air Clas anns a bhun-sgoil

0:20:390:20:42

bha i anns a sgioba a bhuannaich farpais na Soccer Seven's.

0:20:420:20:48

Calum.

0:20:480:20:52

An uair a bha Sarah air Clas 7 ghabh i colla deug far a sgoil

0:20:520:20:56

gus a dhol a dhannsa ann an Ameirceidh.

0:20:560:20:59

Seo a' nise. Sgeulachdan gu math eadar dhealaichte.

0:20:590:21:03

Nise faodaidh sibhse obrachadh mar sgioba

0:21:030:21:05

agus tha cothrom agaibh da cheist a chuir air Sarah

0:21:050:21:08

mu na chuala sibh ann a shen.

0:21:080:21:10

THEY CONFER

0:21:100:21:12

Sarah co a chaidh comhla riut a dh' Ameirceidh?

0:21:170:21:20

Chaidh cha mhor 30 daoine comhla rium,

0:21:200:21:24

a chlas dannsa is parantan

0:21:240:21:26

agus m' athair is mo phiuthar nam measg.

0:21:260:21:29

THEY CONFER

0:21:330:21:35

Caite an ro thu a' cluiche ball coise?

0:21:380:21:41

Ann an Inbhirnis.

0:21:410:21:44

Sin an da cheist agaibh.

0:21:440:21:45

'Eil beachd agaibh air co an sgeulachd a bha ga rireabh?

0:21:450:21:49

THEY CONFER

0:21:490:21:51

Am ball coise a tha fior.

0:21:550:21:57

Sarah am bheil iad ceart?

0:21:570:21:58

Tha iad cearr. Ghabh mise colla deug far na sgoil

0:21:580:22:03

nuair a bha mi air Clas 7 gu a dhol a dhannsa ann an Americeidh.

0:22:030:22:07

Tha mi duilich mu dheidhinn siud, ach na gabh dragh.

0:22:070:22:10

bair dubhlan a thug thu dhaibh.

0:22:100:22:14

Ach thugaibhse a' nise sgioba Ghlaschu.

0:22:140:22:17

Saoil de na sgeulachdan annasach a th' agaibh mu Derek.

0:22:170:22:20

Roisin, thu fhein an toiseach.

0:22:200:22:22

Nuair a bha Derek ann an Clas 7 chaidh

0:22:220:22:25

e dhan Bhogsa Rioghail aig Wembley

0:22:250:22:28

an deidh dhan chlas aige farpais a bhuannachadh.

0:22:280:22:33

Agus de a th' agadsa Frances?

0:22:330:22:37

Nuair a bha Derek air Clas 7 buannaich e duais 'Man of the Match'

0:22:370:22:42

ann an geama ball-coise air an aon la is a bhual e a cheann

0:22:420:22:46

ri balla ann a raon-cluiche na sgoile.

0:22:460:22:48

Oooh.

0:22:480:22:50

De ar beachd air a in. Abair sgeulachdan bhon da thaobh.

0:22:500:22:56

Bi cothrom agaibh da cheist fhaighneachd dhasan.

0:22:560:22:58

THEY CONFER

0:22:580:23:00

De am farpais a bhuannaich thu?

0:23:080:23:10

'S e farpais do bhun-sgoiltean a bh' ann.

0:23:100:23:13

Ach chan e a sgioba a b'fhearr ann an Alba

0:23:130:23:16

ach sgeama ann a ro thu a' dol a sas leis a sgoil

0:23:160:23:18

agus mar dhuais bha sinn air ar toirt gu Wembley

0:23:180:23:20

far an do chluich sinn geamachan.

0:23:200:23:22

THEY CONFER

0:23:220:23:26

Ciamar a bhual e a cheann?

0:23:300:23:32

-Ciamar?

-Ciamar eile ach a cluiche ball-coise!

0:23:320:23:37

THEY CONFER

0:23:370:23:41

Tha sinn a smaoineachadh gu bheil an darna fear ceart.

0:23:550:24:01

Tha sin fior!

0:24:060:24:07

Tha sin a' toirt fichead puing dhuibh.

0:24:100:24:13

Agus ciamar a tha na puingean.

0:24:130:24:17

Chun a chuairt mu dheireadh a' nise

0:24:280:24:30

agus feumaidh na sgiobaidhean againn iomadh sgil a chleachdadh

0:24:300:24:33

airson buaidh fhaighinn anns an fhear seo.

0:24:330:24:35

Tha gu leor puingean i chosnadh a seo cuideachd.

0:24:350:24:38

Mar a tha sibh a' faicinn air ar beulaibh tha amar a tha luma-lan,

0:24:380:24:42

ach chan ann le uisge ach le buil agus le litrichean.

0:24:420:24:45

Nam measg tha na seachd a tha a' deanamh an arda am facal Gleusta.

0:24:450:24:49

Chan eil agaibh ach na seachd

0:24:490:24:51

litrichean a th'air mo chulaibh a lorg

0:24:510:24:53

agus a chuir suas air a chlar.

0:24:530:24:57

Gheibh sibh 10 puingean airson gach litir ceart.

0:24:570:25:02

Bi aon as gach sgioba a cuir rudan suas air a chlar

0:25:020:25:06

agus a' neach eile a ruith eadar an amar agus an clar fhein.

0:25:060:25:10

Agus bi n h-aoighean againn air an gluinean ri taobh

0:25:100:25:14

an amar a' feuchainn ri na litrichean sin a lorg.

0:25:140:25:17

Agus direach airson cuisean

0:25:170:25:19

a dheanamh rud beag nas inntinniche bi seo air dithis agaibh.

0:25:190:25:24

Seo a' nise Sarah.

0:25:240:25:25

Agus Derek.

0:25:250:25:29

Uill faodaidh sibhse falbh gu na claran agaibh

0:25:290:25:31

agus na suilean agaibh a dhubhadh.

0:25:310:25:33

Siuthadaibh agus deanamh deiseil.

0:25:330:25:34

TEAMS CONFER

0:25:340:25:36

Sgioba Stafainn, am bheil sibhse deiseil?

0:25:430:25:45

ALL: Tha!

0:25:450:25:47

Sgioba Ghlaschu am bheil sibhse deiseil?

0:25:470:25:49

ALL: Tha!

0:25:490:25:50

BOTH: Ann a 3, 2, 1, Siuthadaibh!

0:25:500:25:53

FOGHORN WAILS BOTH: Stadaibh!

0:26:560:26:58

Abair gu ro sin sporsail, nach robh?

0:27:010:27:05

Chan eil 'u' eile ann...

0:27:050:27:07

Och is cinnteach gu bheil an aiteigin aig a bhonn...

0:27:070:27:11

Ciamar a chord e ribh ge tha?

0:27:110:27:14

Bhiodh e air a bhi na b' fhearr nam bithinn air faicinn de a bha romham.

0:27:140:27:16

Bha mi a' faighinn deagh stiuireadh ann a seo.

0:27:160:27:18

Tha direach aona fhear a dhith ge tha.

0:27:180:27:22

Agus de mu dheidhinn sibhse, ciamar a chord e ribh?

0:27:220:27:25

Bha e math, ach bha e caran

0:27:250:27:25

dorch a staigh a siud ach bha iad math air ruith.

0:27:250:27:27

Agus fhuair iad a h-uile gin dhiubh agus is e sin is cudromaiche.

0:27:270:27:30

Aig deireadh an la 's e co-fharpais

0:27:300:27:32

a th'ann is feumaidh sinn faighinn a-mach ciamar a chaidh dhuibh.

0:27:320:27:36

Sgioba Glaschu fhuair sibhse 6 litrichean

0:27:360:27:43

agus tha sin a' toirt dhuibh 70 puing.

0:27:430:27:46

Ach sibhse Sgoil Stafainn fhuair sibh am facal gu leir

0:27:460:27:53

agus tha sin a' toirt dhuibh

0:27:530:27:54

agus airson sin tha sibh a' faighinn 70 puing agus 30 puing a bharrachd.

0:27:540:27:58

Sin deireadh an co-fharpais.

0:27:580:28:02

Ach ciamar a tha na puingean? Steven, eil thu a'dol a dh' innse dhuinn?

0:28:020:28:07

A' buannachadh an diugh tha sgioba Stafainn.

0:28:140:28:18

ALL: Woo!

0:28:180:28:19

Tha sin a ciallachadh gu bheil sibhse a' faighinn

0:28:190:28:22

an duais alainn againn.

0:28:220:28:23

Nach math a rin an da sgioba againn an diugh agus ar taing dha Derek

0:28:230:28:27

agus Sarah airson a bhi cuide rinn.

0:28:270:28:29

Bi Gleusta ai ais a dh' aithghearr le sgiobaidhean ura

0:28:290:28:32

agus aoighean ura.

0:28:320:28:33

Chun ath turus. BOTH: Tioraidh!

0:28:330:28:36

Se an rud a bu doirbhe air Gleusta 's e an 'observation'

0:28:390:28:42

oir bha againn ri coimhead air bhideo

0:28:420:28:44

agus an uairsin bha iad a' faighneachd ceistean dhuinn

0:28:440:28:49

agus bha againn ri freagairt airson puingean.

0:28:490:28:52

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:28:520:28:53

E-mail [email protected]

0:28:530:28:55

Download Subtitles

SRT

ASS