Episode 8 Gleusta


Episode 8

Similar Content

Browse content similar to Episode 8. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Eirmseach 's eibhinn.

-Coir agus calma.

-Ach saoil co aca is Gleusta?

0:00:020:00:06

Halo, agus failte gu Gleusta far am bheil da sgioba againn agus iad an

0:00:210:00:26

duil dearbhadh gur iadsan 's dain, 's deonaiche agus dicheallaiche.

0:00:260:00:29

A' measg na tha tadhal oirnn an diugh tha sgioba a bun-sgoil Inbhir - Pheofharain.

0:00:290:00:34

Coinnichidh sinn riutha an ceartuair ach an toiseach gheibh sinn a-mach mun deidhinn.

0:00:340:00:37

Hmmh? De a tha Gleusta a ciallachadh?

0:00:400:00:43

Hi! Is mise Ruth. Tha mi aon bliadhna deug a dh' aois agus

0:00:450:00:48

tha mi a dol gu Bun - Sgoil Inbhir Pheofharain.

0:00:480:00:50

Hi! Is mise Ciorstaidh. Tha mi aon bliadhn' deug a dh' aois agus

0:00:500:00:54

bi mi a dol gu Bun - Sgoil Inbhir Pheofharain.

0:00:540:00:57

Ma bhiodh roghainn agam air cuspair neo air geama air Gleusta

0:00:570:01:02

thaghadh mise eachdraidh oir tha mi a dol gu cluba

0:01:020:01:05

eachdraidh agus tha mi uabhasach math air.

0:01:050:01:08

'S e an talant sonraichte agam dannsa Gaidhealach.

0:01:080:01:11

Bi mi a dol ann a h-uile seachdain agus a' gabhail pairt ann am farpaisean.

0:01:110:01:16

Sin dithis ma tha, ach tha aite anns na sgiobaidhean againne

0:01:170:01:21

airson truir, saoil co a bhios a cumail taic riuthasan an diugh?

0:01:210:01:24

Gheibh sinn a-mach an drasta fhein.

0:01:240:01:26

Is mise Daibhidh Walker agus tha mise a Uidhist a Deas,

0:01:270:01:32

agus tha mise a' coimhead air adhart ri bhi cluich comhla ri sgioba Inbhir Pheofharain.

0:01:320:01:36

Uill 's e a chanain sa ris a sgioba eile a bhi gu math

0:01:380:01:41

faiceallach oir tha a sgioba againne uabhasach fhein geur agus Gleusta.

0:01:410:01:49

Uill...chanain...nach eil moran ann nach urrain dhomh a dheanamh.

0:01:500:01:58

Uil direach seinn...chan eil mi airson an ceann agam

0:01:580:02:02

fhein a dheanamh mor...ach tha mi a smaoineachadh gu bheil sinn

0:02:020:02:07

a' dol a dheanamh uabhasach fhein math.

0:02:070:02:09

Sin agaibh sgioba Inbhir Pheofharain agus air aoigheachd acasan tha fear

0:02:100:02:14

a tha gu math cleachdte ri bhi a' cluich polasman a tha gu math

0:02:140:02:17

ainmeil air an telebhisean, PC Alasdair Stiubhart.

0:02:170:02:20

Ach saoil an teid aige air ar cumail modhail an diugh - Daibhidh Walker?

0:02:200:02:24

Ciamar a tha sibh? Failte gu Gleusta. Ruth an toiseach,

0:02:240:02:27

am bheil thu a smaoineachadh gun cuir am fear poileas seo eagal air an sgioba eile?

0:02:270:02:31

-'S docha.

-Agus a ' Chiorstaidh, de mu do dheidhinn fhein.

0:02:310:02:36

-Am bi e math air na ceistean a fhreagairt?

-Bithidh!

0:02:360:02:40

Sgoinneal! Agus de mu do dheidhinn fhein a' Dabhaidh am bheil thu air 'duty' an diugh?

0:02:400:02:44

Chan eil, ach tha thu a' faicinn am fallas a' sruthadh feuch

0:02:440:02:47

am bheil mi a' dol a dh' fhaighinn na ceistean ceart!

0:02:470:02:50

Nith thu math gu leor tha mi cinnteach, moran taing.

0:02:500:02:52

Agus tha an darna sgioba againn an diugh a' tadhal oirnn a Bun - Sgoil Shleite.

0:02:520:02:57

Gheibh sinn beagan a - mach mu dithis aca an drasta fhein.

0:02:570:03:00

Hmmh? De a tha Gleusta a ciallachadh.

0:03:030:03:07

Hi! Is mise Danni, 's ann bhon t- Eilean Sgitheanach

0:03:110:03:14

a tha mi agus bi mi a dol gu Bun - Sgoil Shleite.

0:03:140:03:16

Hi, is mise Mairead, tha mi aon bliadhn' deug a dh' aois agus bi mi a dol gu Bun - Sgoil Shleite.

0:03:160:03:22

Tha mi a faireachdainn math a bhi air Gleusta oir fhuair a chlas bhot agus cho -

0:03:220:03:26

dhuin iad gum bu choir mi fhein is Mairead a bhi air.

0:03:260:03:29

Tha mi a' coimhead air adhart ri bhi buannachadh agus

0:03:290:03:31

a bhi a' faighinn cothrom a bhi air an telebhisean.

0:03:310:03:34

'S e na rudan a tha mise math air agus a tha mi ag iarraidh fhaighinn

0:03:340:03:37

air Gleusta ceol agus rudan mu dheidhinn na h-eileanan

0:03:370:03:41

oir tha mise math air na cuspairean sin.

0:03:410:03:43

Ach saoil co an treas fear a bhios comhla riuthasan?

0:03:440:03:47

Is mise Norrie MacIomhair. Is ann a Leodhas a tha mi agus tha mi

0:03:470:03:51

a gu bhi a' cluiche airson Sgioba Shleite.

0:03:510:03:54

Tha mise toilichte a bhi comhla ri sgioba Shleite air sgath is gu

0:03:550:03:59

bheil ceangal teaghlaiche agam leis an sgire agus tha mi cinnteach gum

0:03:590:04:04

bi a chlann - nighean gu math Gleusta!

0:04:040:04:06

Tha eagal orm ma dh' iarras duine orm dannsa a dheanamh,

0:04:070:04:10

cha toil leam a bhi dannsa idir.

0:04:100:04:12

Agus sin agaibh ma tha sgioba Bun - Sgoil Shleite.

0:04:130:04:15

Agus tha iadsan a' cuir failte an diugh air seinneadair og a fhuair foghlum gu math faisg

0:04:150:04:20

air Sleite aig Sgoil Chiuil na Gaidhealtachd.

0:04:200:04:25

Failte mhor dhuibh uile chun a phrogram.

0:04:250:04:29

-A' Mhairead ma tha, de do bheachd air an fhear a tha ri do thaobh?

-Ceart gu leor!

0:04:290:04:33

Gu ruige seo co - dhiu!

0:04:330:04:36

Agus Danni, a bharrachd air ceistean ciuil

0:04:360:04:38

am bi e math air rudana fhreagairt?

0:04:380:04:40

Is docha, chan eil mi cinnteach.

0:04:400:04:43

Agus Norrie, am bi farpais mor eadar thu fhein is Daibhidh?

0:04:430:04:47

Tha mi a smaoineachadh gum bi.

0:04:470:04:48

Sin sibh fhein. Tapadh leibh.

0:04:480:04:50

Uill aon rud cinnteach tha sinn a dol gar cumail a' dol an diugh oir

0:04:500:04:54

nuair a bhios sibh deiseil bi sibh air a dhol tro chuairtean

0:04:540:04:57

de cheistean, de dhubhlain, ach na gabh dragh

0:04:570:05:00

tha toir spors na mheasg cuideachd.

0:05:000:05:02

Bi an da sgioba againn a sparn laidir le cheile gus an duais alainn

0:05:020:05:07

againne aig Gleusta a thoirt leatha dhachaidh. Ach saoil ge tha caite

0:05:070:05:12

an teid i an diugh - a dh' Inbhir Pheofharain air neo a Shleite?

0:05:120:05:15

Gheibh sinn a-mach a dh'aithghearr co aca is Gleusta.

0:05:150:05:19

CHILDREN: Gleusta!

0:05:200:05:21

Is fhearr dhuinn toiseachadh ma tha agus anns a chiad chuairt tha

0:05:210:05:25

sinn direach a' dol a dh' fhaicinn de cho fiosrach agus cho eolach

0:05:250:05:29

is a tha sibh. Chi sibh sreath de fhacail.

0:05:290:05:31

Air cul gach facal tha dealbh agus ceist.

0:05:310:05:33

Bi ceistean ann airson a h-uile duine fa leth, taghaidh sibhse facal,

0:05:330:05:37

nochdaidh an dealbh agus faighnichidh sinne dhuibh a cheist.

0:05:370:05:41

Ma bheir sibh dhuinn am freagairt ceart gheibh sibh puingean ach tha na ceistean aig na

0:05:410:05:46

h-aoighean fada, fada nas duilighe. Direach mar bu choir.

0:05:460:05:50

Tha sinn a' dol a thoiseachadh le sgioba Inbhir Pheofharain agus tha

0:05:530:05:57

mi a' dol a' thighinn thugadsa Ruth. De am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:05:570:06:01

Am faod mi mor fhaighinn.

0:06:010:06:04

De am beathach is motha san t-saoghal?

0:06:040:06:08

Alabhan?

0:06:090:06:11

Tha mi duilich 's e muc - mhara ghorm a bh 'ann,

0:06:110:06:13

ach na gabh dragh.

0:06:130:06:15

A' Dhaibhidh de am facal a chordadh leat?

0:06:150:06:17

Gabhaidh mi filom.

0:06:190:06:20

Co an dithis a tha a' cluich Bella Swann agus Edward Cullen

0:06:250:06:29

ann an Twilight?

0:06:290:06:30

Hmmh?!

0:06:300:06:32

Frank Sinatra? Bette Davis?!

0:06:370:06:40

Tha mi duilich, 's e Kristin Stuart agus Robert Pattinson a th'ann.

0:06:420:06:46

A' Chiorstaidh, de am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:06:510:06:54

-Airgead.

-Cia mheud sgillin a th'ann an £5?

0:06:540:07:00

500.

0:07:020:07:04

Math fhein, tha thu ceart.

0:07:040:07:05

Air ais thugadsa Ruth. De am facal a tha thu a' dol a thaghadh a trup sa?

0:07:070:07:11

Erm... Rionnag.

0:07:110:07:12

De a chanas tu ris an rionnag is fhaisge air an t-saoghal?

0:07:150:07:18

An e a ' North star' a th'ann?

0:07:200:07:23

Deagh thomhais, ach 's e a ghrian a bha sinn a' lorg ann sin.

0:07:230:07:27

A Dhaibhidh a rithist?

0:07:290:07:30

Tha mi a faicinn deagh fhacal an a shen, brochan!

0:07:300:07:33

Co a tha a' cluich am pairt aig Fletcher anns an t-sreath

0:07:350:07:38

telebhisean, Porridge?

0:07:390:07:41

Ronnie Barker.

0:07:410:07:43

Math fhein.

0:07:430:07:45

Thu fhein a' Chiorstaidh agus chi sinn de a th'air

0:07:450:07:47

fhagail agadsa - stoirm. Ainmich da eun - mara?

0:07:480:07:53

Heron agus chan eil mi cinnteach...

0:07:570:08:03

Tha mi duilch ach dh'fhaodadh tu radh...chan eil mise fhein cho

0:08:080:08:13

cinnteach...faoileag, sgarbh, buithead neo sulaire.

0:08:130:08:16

Na gabh dragh idir mu dheidhinn.

0:08:160:08:21

Rinn sibhse gle mhath ann a siud ach faodaidh sibhse suidhe air ais is

0:08:210:08:24

sinn a' dol a dh' fhaicinn de mar a theid don darna sgioba leis na ceistean acasan.

0:08:240:08:29

Agus tha sibhse a' dol a dh' fhaighinn sia faclan as ur ann a sheo,

0:08:290:08:33

bi beachd agaibh air mar a tha seo ag obrachadh a' nise. Air cul gabh facal tha dealbh agus ceist.

0:08:330:08:37

Agus tha mi a' dol a thighinn thugadsa an toiseach a Mhairead, de am facal a tha thusa ag iarraidh?

0:08:370:08:42

Tbh.

0:08:420:08:44

Co an sgriobhaiche a chruthaichan caractair Tracy Beaker?

0:08:440:08:51

Jacqueline Wilson.

0:08:510:08:52

-Sgoinneal.

-De mu do dheidhinn Norrie,

0:08:520:08:56

de am facal a chordadh leatsa?

0:08:560:08:58

Feuchaidh mi air spors.

0:08:590:09:02

De an t-ainm a th'air an fharpais goilf anns am bi na h- Americeinich

0:09:030:09:07

agus a Roinn Eorpa a stri ri cheile?

0:09:070:09:10

Ryder Cup.

0:09:100:09:11

Sin thu fhein.

0:09:110:09:13

Danni a' nise.

0:09:130:09:14

Uisge.

0:09:140:09:16

De an loch a th'anns an oran ainmeil aig Runrig?

0:09:180:09:21

Loch Lomond?

0:09:230:09:24

Tha thu ceart, nach math a rinn thu.

0:09:240:09:27

Air ais thugadsa a' Mhairead, de a tha thu a' dol

0:09:270:09:30

-a thaghadh an trup-sa?

-Glas.

0:09:300:09:31

De an cuideam a th'ann an alabhann Afraganach...

0:09:330:09:39

2 thunna, 4.5 tunna air neo 6 tunnaichean?

0:09:400:09:44

An e 6 tunnaichean?

0:09:460:09:47

Duilich, 4.5 tunna.

0:09:470:09:49

-Norrie a rithist.

-Chan urrain dhomh deanamh a-mach na faclan

0:09:520:09:55

-chan eil na speculairean agam orm. 'S e 'aimsir' air neo 'daolag' a th'agad air fhagail.

-Aimsir.

0:09:550:10:00

De an t-ainm air a bh'air an t-Sassanach a rinn ainm dha fhein

0:10:020:10:05

a' rannsachadh an Antarctic bho chionn bliadhna air ais?

0:10:050:10:08

Och, chan eil clue agam!

0:10:100:10:12

Captein Scott air neo Robert Scott.

0:10:120:10:15

Thu fhein a rithist Danni agus de a th'air fhagail dhut ach daolag.

0:10:150:10:20

De cho mor is a tha an daolag is motha san t-saoghal...

0:10:210:10:25

30mm, 13mm, 20mm?

0:10:270:10:32

20mm.

0:10:360:10:37

Sin thu fhein, tha thu ceart!

0:10:370:10:40

Agus as deidh sin chi sinn ciamar a tha na puingean uile gu leir.

0:10:400:10:44

CHILDREN: Gleusta!

0:10:520:10:54

Uill faodaidh an fheadhainn oga an anail a ghabhail a' nise

0:10:540:10:58

oir tha an t-am aig na h-aoighean beagan obrach a dheanamh.

0:10:580:11:03

A' Dhaibhidh, Norrie, tha sibhse a gu bhi ag ionnsachadh dannsa

0:11:030:11:07

ur an diugh, ach de cho feumail 's a bhiodh e anns na h-eileanan

0:11:070:11:11

an iar ge tha..uill chi sinn a dh' aithghearr.

0:11:110:11:14

The te comhla rinn a seo a tha gu bhi a' deanamh dannsa beag snog

0:11:140:11:18

dhuinne, nach eil? Nise feumaidh sibhse suil gheur a chumail oirre

0:11:180:11:22

oir feumaidh sibhse an dearbh rud a dheanamh as a deidh.

0:11:220:11:27

-Am bheil thu deiseil ma tha?

-Tha.

-Sgoinneal, siuthad ma tha.

0:11:270:11:30

FLAMENCO MUSIC PLAYS

0:11:310:11:34

Sin thu fhein bha sin direach alainn agus seall cho alainn is a tha thu a coimhead.

0:12:180:12:24

A' Dhaibhidh, nach ro siud inntinneach?

0:12:260:12:28

Bha siud gu math inntinneach!

0:12:280:12:30

Agus de mu do dheidhinn fhein Norrie,

0:12:360:12:38

am bheil thu fhein a' gabhail eagal mun dubhlan a tha romhad?

0:12:380:12:41

Rud beag biodach...aidh!

0:12:410:12:43

Nise chanain sa gu ro e mi-mhodhail mur a ro iad air

0:12:440:12:48

an sgeadachadh gu ceart.

0:12:480:12:50

CHILDREN: Gleusta!

0:12:510:12:52

Uill seall na h-ignean alainn a tha ri mo thaobh-sa an diugh!

0:12:520:12:57

Nach iad a tha snog! Norrie, 'eil thu a' faireachdainn comhfhurteil?

0:12:570:13:05

Chan eil!

0:13:050:13:06

De mu do dheidhinn a Dhaibhidh, is cinnteach gu bheil thusa cleachdte

0:13:060:13:10

ri bhi a' cuir aodach neonach ort airson an ard-urlair agus eile?

0:13:100:13:14

Tha mi a' tighinn as a cheile mar a chi thu...

0:13:140:13:16

A' nise bi aona mhionad agaibh airson an dannsa alainn a dheanamh

0:13:220:13:27

agus cuimhnicheabh aig an deireadh gluasad alainn a dheanamh,

0:13:270:13:30

agus as deidh laimhe gheibh sibh na puingean air am bheil sibh airigh.

0:13:300:13:35

-Deiseil airson sin?

-Tha.

0:13:350:13:37

-Deonach sin a dheanamh?

-Chan eil!

0:13:370:13:40

FLAMENCO MUSIC PLAYS

0:13:460:13:49

PRESENTER LAUGHS

0:14:150:14:19

KLAXON

0:14:360:14:38

Sin sibh fhein - nach deach siud seachad ro luath?

0:14:420:14:46

Bha sibh math fhein, gu math subailte.

0:14:460:14:50

Sgoinneil fhein.

0:14:500:14:51

Agus am bheil thu a' faireachdainn math as deidh sin a dheanamh?

0:14:570:15:00

Tha mi a smaoineachadh gun d' rinn mi nas fhearr na esan cho-dhiu.

0:15:000:15:04

De mu do dheidhinn-sa an e si an dannsa as fhearr a rinn thu riamh na do bheatha?

0:15:040:15:09

Oh 's e...tha mi a smaoineachadh gu ro rudeigin agam!

0:15:090:15:14

Is tusa is eolaiche air dannsa flamenco.

0:15:170:15:21

De a bheireadh tu do Dhaibhidh?

0:15:210:15:26

-40 puing.

-40 puing. Sin thu fhein.

0:15:260:15:29

Agus de mu dheidhinn Norrie?

0:15:330:15:34

30 puing.

0:15:340:15:35

Taing mhor airson sin a dheanamh.

0:15:400:15:42

As deidh a chuairt seo ciamara ha na puingean a' nise?

0:15:420:15:46

CHILDREN: Gleusta!

0:15:540:15:56

Uill deuchainn gu math eadar-dhealaichte do na sgiobaidhean

0:15:560:16:00

againn anns a chuairt seo agus cothrom faicinn de cho math is a tha

0:16:000:16:02

a chuimhne aca agus de cho geur 's a tha am fradharc aca.

0:16:020:16:05

Chi an da sgioba pios drama agus as deidh laimh bi aca ri tri ceistean

0:16:050:16:09

a fhreagairt mu dheidhinn na chunnaic iad. Gheibh sibh deich puingean

0:16:090:16:13

airson gach freagairt ceart agus faodaidh sibh a bhi ag obair comhla

0:16:130:16:17

mar sgioba ach chan fhaod sibh paipeir no peansail a chleachdadh.

0:16:170:16:20

Sgioba Inbhir Pheofharain seo a chriomag agaibhse.

0:16:200:16:23

Ta ra!

0:16:250:16:26

Oh Eilidh a ghraidh! De a tha thu a' dol a dheanamh leis?

0:16:270:16:32

Tha mi a' dol a chuir a h-uile sgilleag dhan bhanaca an drasta.

0:16:330:16:37

Tha an sgoil a' dol air saor-laithean dhan Spainn as t-samhradh,

0:16:370:16:41

tha mi airson a dhol ann, am faod mi a dhol ann?

0:16:410:16:44

A' nall dhan Spain, bi e gu math daor.

0:16:440:16:47

Ach tha Natalie a' dol ann.

0:16:470:16:49

Oh uill ma tha Natalie a' dol ann...

0:16:490:16:53

Carson a tha sibh a' leughadh seo a' Mhamaidh?

0:16:560:16:59

-Tha Mamaidh a' dol sios a Lunnain.

-Oh, Lunnain?

0:16:590:17:01

Cuin a tha sibh a' dol ann?

0:17:010:17:04

Diluain a ghraidh.

0:17:040:17:05

Am bheil duine a' dol ann comhla ribh?

0:17:050:17:08

-Am faod mi fhein a dhol ann comhla ribh?

-Oh chan fhaod.

0:17:080:17:11

Tha mi a' dol, a dh'obair.

0:17:110:17:13

Cha bhi mi air saor - laithean. Bi coinneamhan agam.

0:17:130:17:16

Ach tha mi airson a dhol gu Harrods.

0:17:160:17:18

Harrods?

0:17:180:17:19

Toilichte? Seo na ceistean co-dhiu.

0:17:220:17:27

Ceist 1 - De an t-aodach a bh'air mathair Eilidh?

0:17:270:17:31

THEY CONFER

0:17:310:17:33

Dressing gown.

0:17:350:17:36

Chi sinn am bheil sibh ceart?

0:17:360:17:37

Agus mar a tha sibh a' faicinn bha sibh ceart!

0:17:400:17:43

Ceist 2 - Caite an ro mathair Eilidh a' dol?

0:17:430:17:47

THEY CONFER

0:17:470:17:50

-Lunnain.

-Eistidh sin ris a rithist...

0:17:500:17:52

-Tha Mamaidh a' dol sios a Lunnain.

-Oh, Lunnain?

0:17:540:17:59

Agus a rithist tha sibh ceart. Tha i a' dol sios a Lunnain.

0:17:590:18:02

Ceist 3 - Carson a bha mathair Eilidh a' dol gu Lunnain?

0:18:020:18:06

THEY CONFER

0:18:060:18:08

Airson obair.

0:18:080:18:10

Eistidh sinn a rithist...

0:18:100:18:11

Cha bhi mi air saor - laithean. Bi coinneamhan agam.

0:18:120:18:17

Agus tha sibh ceart a rithist, bha i a' falbh airson coinneamhan. Gle mhath!

0:18:170:18:21

Rinn sibhse fior mhath ann a shen agus fhuair sibh 30 puing.

0:18:210:18:24

Sgioba Shleite a' nise, cumaibh suil air na sgailean agaibh agus thig

0:18:250:18:29

na ceistean agaibh a dh' aithghearr.

0:18:290:18:31

Seo i, seo Mamaidh. Greasaibh oirbh. Falbh a-mach.

0:18:310:18:37

Oh fuirich mionaid, falbh!

0:18:390:18:43

Greasaibh oirbh.

0:18:430:18:45

Seo a ghraidh!

0:18:500:18:51

Oh...Iain! Tapadh leat.

0:18:510:18:54

Uil tha min dochas gu ro sibh a' cumail suil churamach air a sin

0:18:570:19:02

agus seo na ceistean agaibh.

0:19:020:19:03

Ceist 1 - De an dath a bh'air na cuirteirean?

0:19:030:19:05

THEY CONFER

0:19:050:19:08

Purpaidh.

0:19:160:19:18

Chi sinn an ro sibh ceart...

0:19:180:19:19

Tha mi duilich, bha iad dearg.

0:19:210:19:23

Ceist 2 - De a rinn Iain mas do sheas e?

0:19:250:19:27

THEY CONFER

0:19:270:19:29

Chuir e ceart an tie aige.

0:19:310:19:32

Gabhaidh sinn suil eile...

0:19:320:19:34

Agus mar a tha sibh a faicinn, bha e a' deanamh sin gun teagamh.

0:19:350:19:39

Ceist 3 - Co mheud dorus a bha ri fhaicinn anns an trannsa?

0:19:390:19:44

THEY CONFER

0:19:440:19:47

Dha.

0:19:470:19:48

Dha. Gabhaidh sinn suil eile...

0:19:480:19:50

Agus a rithist tha sibh ceart. Math fhein.

0:19:510:19:53

Uill ann a siud fhuair sibh 20 puing ach Liz,

0:19:530:19:57

de a rinn siud dha na puingean?

0:19:570:20:00

CHILDREN: Gleusta!

0:20:110:20:12

Cuairt 4 a' nise far am faic sinn co as fhearr air rolaistean innse.

0:20:130:20:20

Cluinnidh sinn da phios fiosrachaidh mun da aoigh.

0:20:200:20:23

Bi aona phios cho firinneach agus a ghabhas ach an fhear eile?

0:20:230:20:27

Uill cha bhi ann ach beagan de rolaist.

0:20:270:20:29

A' Dhaibhidh ma tha, tha Ruth agus Ciorstaidh a' dol a leughadh a-mach

0:20:290:20:33

da chriomag fiosrachaidh mu do dheidhinn agus mar a tha fios agadsa

0:20:330:20:37

chan eil ach aon aca ga rireabh. An uairsin bi e an urra ris

0:20:370:20:43

an sgioba eile tomhais a dheanamh eatorra gus an fhirinn a lorg.

0:20:430:20:48

Ma gheibh iad ceart i gheibh iad 20 puing.

0:20:480:20:51

Ruth ma tha, am b'urrain dhutsa an rud a th'agad a leughadh a - mach an toiseach?

0:20:510:20:55

An uair a bha Daibhidh air Clas bhuannaich e farpais aig Show

0:20:550:21:00

Uidhist airson an aireamh a bu mhotha de dh' uighean bruich ithe.

0:21:000:21:04

Gle mhath. Agus a Chiorstaidh, de a th' agadsa an sin?

0:21:060:21:08

An uair a bha Daibhidh air Clas bhuannaich

0:21:080:21:11

e reis 100 metre aig Geamaichean Uidhist.

0:21:110:21:14

Gle mhath. Uill, da sgeulachd gu math inntinneach ann a sin.

0:21:140:21:18

Fadaidh sibh obrachadh comhla ann a sheo agus tha cothrom agaibh

0:21:180:21:21

da cheist a chuir air Daibhidh mu na chuala sibh.

0:21:210:21:24

-Co mheud ugh a dh' ith thu?

-Dusan.

0:21:360:21:39

De cho luath is a ruith thu?

0:21:510:21:52

Um...100 metre ann an 10 diogan.

0:21:520:21:58

Uill siud an da cheist agaibh seachad.

0:22:000:22:02

Am bheil beachd agad air co an sgeulachd a bha an da rireabh?

0:22:020:22:05

Tha sinn a' smaoineachadh gur e an fhirinn a th'ann gun do bhuannaich

0:22:160:22:21

e duais airson a bhi ag ithe dusan ugh aig show an an Uidhist.

0:22:210:22:25

A' Dhaibhidh am bheil iad ceart?

0:22:250:22:27

Chan eil!

0:22:290:22:30

Tha mi duilich mu dheidhinn siud.

0:22:300:22:33

Thugaibh 'se a' nise agus de na sgeulachdan annasach

0:22:340:22:38

a th' agaibh mu dheidhinn Norrie?

0:22:380:22:40

A' Mhairead an toiseach.

0:22:400:22:41

Nuair a bha Norrie air Clas bhris e a ghairdean a' cluiche spors.

0:22:410:22:45

Duilich sin a chluinntinn. Agus de a th' agadsa ma tha?

0:22:460:22:49

Nuair bha Norrie ann an Clas7 thoisich e a' cluiche giotar.

0:22:490:22:53

De ar beachd air na chuala sibh?

0:22:570:22:59

De an spors a bha thu a' cluiche airson briseadh do ghairdean?

0:23:090:23:13

'S e unihoc a bha mi a' cluiche nuair a bhris mi mo ghairdean.

0:23:130:23:17

Am bheil sin ga ar cuideachadh idir?

0:23:220:23:24

Chan eil ceist sam bith eile againne.

0:23:240:23:26

Tha sinn a' dol a bheachdachadh air de a tha cearr is de a tha ceart.

0:23:260:23:30

Bhris e a lamh aige?

0:23:380:23:40

Norrie, am bheil iad ceart?

0:23:400:23:41

Tha!

0:23:430:23:44

Sin sibh fhein, gu h-araidh an deidh direach aona cheist fhoighneach.

0:23:440:23:49

Ach ge tha as deidh sin, ciamar a tha na puingean.

0:23:490:23:53

CHILDREN: Gleusta!

0:24:020:24:04

Tha e duilich a chreidsinn ach tha sinn air chuairt mu dheireadh a

0:24:040:24:08

righinn ach fuirichibh tha puingean agus spors gu leor anns a gheam seo.

0:24:080:24:13

Mar a tha sibh a' faicinn air ar beulaibh tha amar a tha luma-lan,

0:24:130:24:17

ach chan ann le uisge. A-measg na buil agus na litrichean

0:24:170:24:22

tha an seachd a tha a deanamh an arda am facal Gleusta.

0:24:220:24:26

Chan eil agaibh ach na seachd litrichean a th'air mo chulaibh

0:24:260:24:29

a lorg agus a chuir suas air a chlar.

0:24:290:24:31

Gheibh sibh 10 puingean airson gach litir ceart.

0:24:310:24:38

Bi aon as gach sgioba a cuir rudan suas air a chlar agus a' neach eile

0:24:380:24:43

a ruith eadar an amar agus an clar fhein.

0:24:430:24:46

Agus bi sibhse na h-aoighean againn air ar gluinean ri taobh an amar

0:24:460:24:51

a' sporghail gus na litrichean sin a lorg.

0:24:510:24:54

Agus direach airson cuisean a dheanamh rud beag nas inntinniche

0:24:540:24:58

bi seo air dithis agaibh.

0:24:580:25:01

Seo a' nise a' Dhaibhidh. Agus Norrie.

0:25:010:25:05

Uill faodaidh sibhse falbh gu na claran agaibh agus nuair ruigeas

0:25:050:25:09

sibh faodaidh Daibhidh agus Norrie na suilean aca a dhubhadh.

0:25:090:25:12

Siuthadaibh!

0:25:120:25:13

-Sgioba Inbhir Pheofharain, am bheil sibhse deiseil?

-Tha!

0:25:230:25:26

-Sgioba Shleite am bheil sibhse deiseil?

-Tha!

0:25:260:25:29

Ann a 3, 2, 1...Siuthadaibh!

0:25:290:25:32

Stadaibh!

0:26:490:26:50

CHILDREN: Gleusta!

0:26:510:26:52

Abair gu ro sin sporsail, nach robh?

0:26:520:26:57

Uabhasach fhein sporsail.

0:26:570:26:58

Cimar a chord e ribhse ma tha?

0:26:580:27:00

Bha e gu math sgith!

0:27:000:27:02

De mu do dheidhinn-sa Norrie.

0:27:050:27:07

An aon rud, chord e rium ach bha e gu math doirbh bho nach

0:27:070:27:11

b' urrain dhuinn cail fhaicinn.

0:27:110:27:13

Agus de mu ar deidhinn - an ro e furasta gu leor?

0:27:160:27:19

Um...bha.

0:27:190:27:21

-Agus de mar a bha sibhse, bha e ceart gu leor nach ro?

-Bha.

0:27:210:27:25

Aig deireadh an la 's e co-fharpais a th'ann is feumaidh sinn faighinn

0:27:250:27:30

a-mach ciamar a chaidh dhuibh a thaobh puingean.

0:27:300:27:32

Sgioba Inbhir Pheofharain fhuair sibhse 5 litrichean,

0:27:320:27:37

tha sin a' toirt dhuibh 50 puing.

0:27:370:27:40

Ach bun - sgoil Shleite fhuair sibhse am facal gu leir,

0:27:400:27:44

abair gur e dubhlan a th'ann, tha e cho doirbh a dheanamh.

0:27:440:27:47

Is math a rinn sibh gu dearbha. Tha sibhse a' faighinn 70puing

0:27:470:27:52

agus tuilleadh airson am facalgu leir fhaighinn.

0:27:520:27:55

Uill as deidh siud, saoil ciamar a tha na puingean.

0:27:550:28:00

Stiophan an urrain dhut innse dhuinn?

0:28:000:28:02

A' buannachadh an diugh tha sgioba Shleite.

0:28:140:28:16

Tha sin a ciallachadh gu bheil sibhse a' faighinn an duais alainn againn.

0:28:160:28:23

Nach math a rinn an da sgioba againn an diugh agus ar taing dha Norrie

0:28:230:28:26

agus Daibhidh airson a bhi cuide rinn.

0:28:260:28:28

Bi Gleusta air ais a dh' aithghearr le sgiobaidhean ura

0:28:280:28:31

agus aoighean ura. Chun uairsin...

0:28:310:28:34

BOTH: Tioraidh!

0:28:340:28:35

Bha feum aig Norrie blindfold a chuir air agus a dhol air

0:28:380:28:43

aghluinean agus rudan a thoirt a-mach a tuba,

0:28:430:28:45

agus bha e uabhasach eibhinn.

0:28:450:28:47

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:28:480:28:51

E-mail [email protected]

0:28:510:28:55

Download Subtitles

SRT

ASS