Mire a' Mhuncaidh Mhì-mhodhail Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Mire a' Mhuncaidh Mhì-mhodhail

Similar Content

Browse content similar to Mire a' Mhuncaidh Mhì-mhodhail. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo! Tha mi 'n dochas gu bheil sibh deonach tighinn a dh'iasgach!

0:00:300:00:34

Oh-ho! De nis a bha siud?

0:00:380:00:43

Muncaidh? An ainm a t-siabainn, co as a thainig a leithid?!

0:00:480:00:52

Ah, bhiodh an gunna 'ud a losgadh...

0:00:520:00:53

Leadaidh NicIosaig!

0:00:530:00:55

..eh, ropannan-teasairginn sna laithean a dh'fhalbh.

0:00:550:00:59

Seallaibh air an triuir 'ud.

0:00:590:01:01

Co nis am muncaidh nam measg, saoilibh?!

0:01:010:01:04

Gu de idir a tha fainear dhaibh?

0:01:090:01:11

Cuirm ciuil! Deagh bheachd dha-riribh!

0:01:110:01:14

Tha Alasdair airson cluich leis an t-seann deidhdeag ur aige...

0:01:200:01:24

an ropa-teasairginn!

0:01:240:01:26

Oh! Abair frag 'ille!

0:01:290:01:31

Eugh! Abair frag, a Mhic a Ghuga!

0:01:320:01:36

Whoa, a Sheorais! Bu tu am balach!

0:01:370:01:39

Ha-ha! Banana!

0:01:410:01:43

Oh, nach eil sin truagh?

0:01:490:01:52

An e latha mor nam banana a th'ann an-diugh?

0:01:540:01:56

Chanainn-sa gu bheil am muncaidh 'ud ri mi-mhodh air choireiginn...

0:02:010:02:06

Aww! Nach tuirt mi ribh?

0:02:060:02:08

Gu sealladh orm! Thoiribh an aire!

0:02:080:02:11

'S math a rinn iad.

0:02:210:02:24

Mo chreach!

0:02:260:02:28

Aidh, that sin ceart. Ghoid am muncaidh am bata agaibh!

0:02:280:02:32

Beagan tuigse, mu dheireadh thall!

0:02:340:02:37

Obh, obh, obh, obh!!

0:02:370:02:40

'S e sin direach a tha sibh a' faicinn, 'illean!

0:02:480:02:51

Cuideigin air culaidh-mhagaidh a dheanamh

0:02:510:02:53

de Shandaidh agus de Sheoras!

0:02:530:02:55

Siuthad, a Lucais!

0:02:550:02:57

Ah, beagan fois. Tha sin a dhith!

0:03:050:03:08

Tha beachd air a bhith aig Lucas. De th'ann ge-ta?

0:03:100:03:14

Ha-ha-ha! "Lucas am banana-teasairginn!" Ha-ha-ha!

0:03:190:03:24

Am bidh am muncaidh air a mhealladh? Bidh!

0:03:250:03:28

Lucas, a' bhalaich, tha thu miorbhaileach!

0:03:280:03:31

A bhochan! Oh bha fiosam gun cuireadh sibh feum air an ropa sin,

0:03:350:03:39

ge brith de th'ann!

0:03:390:03:41

Sin e! Abair sibhse leadaidh!

0:03:420:03:44

Cum greim, a Lucais!

0:03:440:03:45

Cum greim!

0:03:450:03:47

Oh! Na caileagan! Ooooooooooobh!

0:03:470:03:52

Tha iad sabhailte!

0:03:520:03:53

Sin thu fhein, a Lucais!

0:03:550:03:56

Aww, seallaibh air a chreutair bhochd 'ud.

0:03:570:04:01

Uill, 's fhearr deagh dheireadh na droch thoiseachadh!

0:04:010:04:04

Ach chan eil duine airson turas a ghabhail leis a mhuncaidh bhochd.

0:04:080:04:14

Oh, ach Leadaidh NicIosaig!

0:04:140:04:17

'S beag an t-iongnadh gu bheil gaol mo chridhe agam orra!

0:04:170:04:19

Am leapa dhuibh uile!

0:04:190:04:21

'S ann dhan mhuncaidh ud a rug an cat an cuilean!

0:04:250:04:27

Oidhche mhath!

0:04:280:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:340:04:36

Download Subtitles

SRT

ASS