Pincidh agus Caisteal nan Cairtean (Pinky and the Castle of Cards) Pincidh Dincidh Dù


Pincidh agus Caisteal nan Cairtean (Pinky and the Castle of Cards)

Similar Content

Browse content similar to Pincidh agus Caisteal nan Cairtean (Pinky and the Castle of Cards). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Phincidh, thoir suil air an seo.

0:01:050:01:08

De th' ann, a Dhonaidh?

0:01:080:01:10

Seall air an dun miorbhaileach a thog mi.

0:01:100:01:12

Wow, a Dhonaidh bhig - am faod mise cluich?

0:01:120:01:15

Chan fhaod, a Phincidh. Chan fhaod sinn cluich leis.

0:01:150:01:19

Carson?

0:01:190:01:20

'S docha gun tuit e.

0:01:200:01:22

Oh, feumaidh sinn a-reist a bhith ...

0:01:220:01:25

um... de am facal a tha a' ciallachadh

0:01:250:01:28

a bhith gu math faiceallach?

0:01:280:01:30

Oh, a bhith...

0:01:300:01:32

FANFARE ..curamach.

0:01:320:01:35

Tha sin ceart. Feumaidh sinn a bhith...

0:01:350:01:37

-FANFARE

-..curamach gus nach tuit e.

0:01:370:01:41

Uill, chan eil fhios agam, a Phincidh.

0:01:410:01:44

Hmm... chan eil thu airson cluich le rud gun fhios nach tuit e.

0:01:440:01:48

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:480:01:50

A Phincidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:500:01:52

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:520:01:55

BOTH: # Gun teagamh-arunaidh Gun teagamh-arunaidh

0:01:570:02:01

# Bocsa nan Sgeul...

0:02:010:02:04

# Bocsa nan Sguel! #

0:02:100:02:12

Gle mhath. Aon latha ann an duthaich fada air falbh bhon a' Bhaile Mhor.

0:02:120:02:18

Bha mi fhin agus Maighstir Gearra-mhuc a' leumadaich,

0:02:180:02:23

ach an uair sin ...

0:02:230:02:24

Siud a-nis rud nach fhaic thu gle thric.

0:02:270:02:30

Woah! Theab mi a dhol a cochall mo chridhe.

0:02:300:02:34

Tha mi duilich ma chuir sinn an t-eagal ort.

0:02:340:02:37

Is mise Pincidh Dioncaidh Doo.

0:02:370:02:39

Seo mo charaid, Maighstir Gearra-muc.

0:02:390:02:41

Hello.

0:02:410:02:42

Oh, uill, 's fhearr dhomhsa innse co mi.

0:02:420:02:45

Is mise um um um...

0:02:450:02:49

A bheil d' ainm a' toiseachadh le an Righ?

0:02:490:02:51

Tha, tha sin ceart... um-um. Is mise an Righ Dodail.

0:02:510:02:56

Agus seo mo chaisteal de chairtean. Mi fhin a thog e...uh.

0:02:560:03:00

Oh, abair caisteal math.

0:03:000:03:02

Cuiridh mi geall gu bheil e math a bhith a' cluich ann.

0:03:020:03:06

Oh, nach ist thu, a bhronag. Cha bhi mi idir a' cluich anns a' chaisteal.

0:03:060:03:11

Dh'fhaodainn a leagail.

0:03:110:03:13

Tha e torr nas sabhailte mur a teid sinn faisg air.

0:03:130:03:15

Sin an t-adhbhar a chuir mi togalach gloine timcheall air.

0:03:150:03:19

Fuirich, na bi a' coimhead ris. Feumaidh sinn a bhith, shhh...

0:03:190:03:23

-FANFARE

-..curamach.

0:03:230:03:26

Carson a bhiodh tu ag iarraidh caisteal de chairtean

0:03:260:03:29

mur am faigh thu air cluich ann.

0:03:290:03:31

Cluich, chan urrainn dhomh a bhith a' cluich.

0:03:310:03:33

Feumaidh mi deanamh cinnteach nach tachair cail dhan a' chaisteal.

0:03:330:03:37

Uill, gur math a theid leat. Tioraidh.

0:03:370:03:41

Tioraidh.

0:03:410:03:42

Fuirichibh. An cuidich sibh mi? Tha mo chaisteal ann an cunnart.

0:03:420:03:46

Cunnart?

0:03:460:03:48

Seadh.

0:03:480:03:49

Tha mi a' smaoineachadh gu d' fhuair smur - rabaid

0:03:510:03:54

a-steach dhan a' chaisteal.

0:03:540:03:56

Smur-rabaid?

0:03:590:04:01

Ist...

0:04:010:04:02

De tha cearr air smur-rabaid?

0:04:020:04:05

De tha cearr?

0:04:050:04:06

Ni smur-rabaid cron mor air caisteal a th' air a dheanamh a cairtean.

0:04:060:04:12

Chan eil cail air an aire ach Cha-Cha-Cha, Agus leum, leum, leum.

0:04:120:04:16

Agus, a chairdean, leagaidh danns agus leumadaich caisteal

0:04:160:04:20

de chairtean mus can thu Cha-Cha-Cha,

0:04:200:04:22

Agus leum, leum, leum. Obh obh. Feumaidh mi a bhith...

0:04:220:04:27

-FANFARE

-..curamach.

0:04:270:04:30

Chan eil fhios agam de a dheanainn nan tuiteadh mo chaisteal.

0:04:300:04:33

An cuidich sibh mi?

0:04:330:04:36

Na gabh dragh, a Righ Dhodail. Ma tha smur-rabaid an sin,

0:04:360:04:39

gheibh sinne cuidhteas dhi.

0:04:390:04:41

Oh, tapadh leibh, tapadh leibh.

0:04:410:04:44

Oh, fuirichibh... Ach feumaidh sibh a bith uabhasach...

0:04:440:04:47

carson a tha thu a' deanamh sin nuair a chanas mi am facal...

0:04:470:04:51

-FANFARE

-..curamach.

0:04:510:04:54

Chaidh mi fhin agus Maighstir Gearra-mhuc

0:04:540:04:57

a-steach a lorg an smur-rabaid.

0:04:570:04:59

Tha e iongantach a-staigh an seo.

0:04:590:05:01

Feumaidh mi a radh, nam bithinn-sa na mo smur-rabaid,

0:05:010:05:04

bhithinn ag iarraidh a bhith seo cuideachd.

0:05:040:05:07

Co nach bitheadh. Oh!

0:05:070:05:10

Woah! Thoiribh an aire.

0:05:100:05:13

Woo. A Phincidh, seall.

0:05:130:05:17

'S math a rinn thu. Tha sinn an deidh an smur-rabaid a lorg.

0:05:170:05:21

Fuirich mionaid, a Phincidh

0:05:220:05:24

Chan eil leithid a rud ann ri rabaid a th' air a dheanamh a smur.

0:05:240:05:28

Tha anns an sgeulachd agamsa.

0:05:280:05:31

Gle mhath. De an ath rud a thachair?

0:05:310:05:34

Chi sinn.

0:05:340:05:36

Hmm... ciamar a bheir sinn an smur-rabaid a-mach as an seo?

0:05:380:05:43

An cum sinn rodeo?

0:05:430:05:45

Faigh e leis an ropa, a Ghearra-mhuic.

0:05:450:05:48

Yipee-yi, yee-ha!

0:05:480:05:51

Och, cus yipee, yee-ha-aigeadh.

0:05:510:05:55

Dh'fhaodadh sinn feuchainn ri beirtinn oirre.

0:05:550:05:58

Och, 's ann a dh'fhaodadh sinn an caisteal a leagail.

0:06:000:06:04

No, an cuir sinn sios sreath de churranan?

0:06:040:06:08

-Sgoinneil!

-Sgoinneil!

0:06:100:06:12

Trobhad, a rabaid.

0:06:140:06:16

SMUR-RABAID: Mmm.

0:06:190:06:21

Tha e ag obrachadh.

0:06:220:06:24

Oh, math fhein. Tapadh leibh.

0:06:240:06:27

Ach thachair rud ris nach robh duil.

0:06:270:06:30

Haoidh, tha curranan an sin.

0:06:300:06:33

Tha, agus seall, tha an rabaid sin gan ithe.

0:06:330:06:36

Oh, mo chreach.

0:06:390:06:41

Nach iad a tha deidheil air curranan.

0:06:420:06:44

Nuair a bhios torr smur-rabaidean comhla,

0:06:440:06:49

chan eil cail air an aire ach Cha-Cha-Cha.

0:06:490:06:53

Tha an t-uabhas aca ann.

0:06:530:06:55

Oh, chan urrainn dhomh coimhead. Tuitidh mo chaisteal.

0:06:550:06:58

Ciamar a gheibh sinn na smur-rabaidean

0:06:580:07:00

air falbh bhon a' chaisteal.

0:07:000:07:02

# Siuthaidibh, Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. #

0:07:020:07:06

Hmm, tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:07:060:07:11

A-mach as an rathadh - tha i a' dol a dheanamh plana mor.

0:07:110:07:15

Tha sinn ann an trioblaid.

0:07:150:07:17

Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:170:07:19

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:190:07:22

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:07:220:07:24

-BOTH:

-Siuthad, a Phinc - dean plana!

0:07:240:07:26

Agus thachair e. Smaoinich mi air plana mor.

0:07:260:07:30

Wheee!

0:07:300:07:33

Bha fhios agam de dheanainn.

0:07:330:07:36

Tha e agam. Tha na smur-rabaidean a' deanamh an Cha-Cha-Cha.

0:07:360:07:40

Ma theid sinn gu an ceann,

0:07:400:07:42

leanaidh iad sinn a' falbh bhon a' chaisteal.

0:07:420:07:45

Obh obh - tha thu airson Cha-Cha-Cha a dheanamh anns a' chaisteal.

0:07:450:07:49

Sin an aon doigh airson cuidhteas fhaighinn dhiubh.

0:07:490:07:52

Agus cordaidh e rinn. Thugainn.

0:07:520:07:55

# Gu gach taobh

0:07:570:07:59

# Cli is deas

0:07:590:08:00

# Leum, leum, leum

0:08:000:08:02

# Cha-Cha-Cha. #

0:08:020:08:04

LAUGHTER

0:08:040:08:06

Rinn sinn Cha-Cha-Cha agus lean na smur-rabaidean

0:08:080:08:12

sinn air falbh bhon a' chaisteal.

0:08:120:08:14

RABBITS: # Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. #

0:08:140:08:16

Sin a-nis, a Righ Dhodail. Tha do chaisteal sabhailte.

0:08:160:08:20

A Righ...a Righ...cait an deach e.

0:08:200:08:24

Yipee! Cluich do thombaid, a dhuine bhig. Cluich e ard.

0:08:240:08:29

Tha seo cho math 's gu bheil mi coma mu bhith...

0:08:290:08:32

-FANFARE

-..curamach.

0:08:320:08:35

Woo-hoo. Woo-hoo. Woo-hoo.

0:08:350:08:41

Mo chreach.

0:08:410:08:43

A Righ Dhodail.

0:08:440:08:45

AN RIGH LAUGHS

0:08:450:08:48

A bheil thu idir troimh-cheile mu dheidhinn a' chaisteil.

0:08:480:08:52

Chan eil diofar leam mu dheidhinn.

0:08:520:08:54

Cha do rinn mi uiread de ghaireachdainn bho thainig bainne

0:08:540:08:57

a-mach as mo shroin nuair a bha mi beag.

0:08:570:08:59

Is tu an Righ. Feumaidh tu caisteal.

0:08:590:09:02

Tha mi a' creids gu feum mi a thogail a-rithist.

0:09:020:09:05

Ach an turas seo, leigidh mi dhan a h-uile duine cluich ann,

0:09:050:09:09

agus chan fheum duine a bhith...

0:09:090:09:11

-FANFARE

-..curamach.

0:09:110:09:13

Uill, 's docha rud beag - rud beag biodach.

0:09:130:09:16

LAUGHTER

0:09:160:09:18

Sgoinneil. Math fhein. Yippee.

0:09:180:09:22

Siud direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:09:220:09:28

Bha an te ud math, a Phincidh.

0:09:280:09:30

Chuir thu na mo chuimhne carson a bhios mi a' togail dhuin.

0:09:300:09:33

Gus am faigh mi air an leagail.

0:09:330:09:35

Agus an togail a-rithist.

0:09:350:09:39

-Sgoinneil.

-Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:09:390:09:41

An t-am a-nis airson geam.

0:09:440:09:46

Can cais mas e do thoil e.

0:09:460:09:48

Cais mas e do thoil e.

0:09:480:09:50

Cluichidh sinn "Co tha seo?"

0:09:520:09:54

# Co tha seo? #

0:09:540:09:57

Tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam air cul na caise.

0:09:570:10:01

Fosglaidh na tuill -

0:10:010:10:02

fear as deidh fear - is nochdaidh an caractar, mar seo.

0:10:020:10:07

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:10:080:10:12

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:10:120:10:15

Co th' ann - an Righ Dodail no Maighstir Gearra - mhuc?

0:10:170:10:22

An Righ Dodail.

0:10:260:10:28

Tha thu ceart.

0:10:280:10:30

-Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:10:300:10:32

Cluichidh sinn "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:10:350:10:39

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd? #

0:10:390:10:42

Seo agad tri ainmean.

0:10:420:10:44

"Pincidh agus a' Churach Sheoclaid".

0:10:440:10:48

"Pincidh agus Caisteal nan Cairtean".

0:10:480:10:51

"Pincidh agus am Poodle Geal is Purpaidh".

0:10:510:10:57

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:10:570:11:00

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil.

0:11:000:11:05

Ma tha, can "math fhein".

0:11:050:11:06

Ach mur a th' eil ceangal sam bith aig an ainm ri sgeulachd Pincidh,

0:11:060:11:11

eighidh sinn "gun fheum".

0:11:110:11:13

Tha sin ceart. Cluichidh sinn geam.

0:11:130:11:16

A bheil "Pincidh agus a' Churach Sheoclaid" math?

0:11:160:11:20

Gun fheum. Cha robh curach sheoclaid anns an sgeulachd.

0:11:220:11:27

Tha sin ceart. De mu dheidhinn

0:11:270:11:29

"Pincidh agus am Poodle Geal is Purpaidh"?

0:11:290:11:33

Gun fheum.

0:11:330:11:36

De mu dheidhinn "Pincidh agus Caisteal nan Cairtean"?

0:11:360:11:40

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:11:400:11:44

Tha thu ceart, a Dhonaidh.

0:11:440:11:46

-Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:11:460:11:49

Is toigh leam sgeulachdan -

0:11:530:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:010:12:05

E-mail [email protected]

0:12:050:12:08

Download Subtitles

SRT

ASS