Pinc, Mar bu Dual Dhi (Think Pink) Pincidh Dincidh Dù


Pinc, Mar bu Dual Dhi (Think Pink)

Similar Content

Browse content similar to Pinc, Mar bu Dual Dhi (Think Pink). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Eee...ah...ih...ooo...ow.

0:01:060:01:11

De tha cearr, a Dhonaidh? Nach tu tha an-fhoiseil.

0:01:110:01:15

An t-aodach-oidhche ur agam a th' ann - cha toigh leam e.

0:01:150:01:19

Carson a tha sin, a Dhonaidh? Tha thu a' coimhead spaideil -

0:01:190:01:22

leis an rabaid sin air do bhroilleach.

0:01:220:01:25

Tha e tachasach, mi-chailear... agus eadar-dhealaichte.

0:01:250:01:29

Hmm...cha toigh leat rudan a tha eadar-dhealaichte.

0:01:290:01:32

Tha fhios agam de ni mi.

0:01:320:01:35

A Phincidh... hm... a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:350:01:38

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:380:01:41

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:430:01:45

# Gu dearbha-runaidh!

0:01:450:01:46

# Gun teagamh-arunaidh Bocsa nan Sgeul

0:01:460:01:49

# Bocsa nan Sgeul. #

0:01:550:01:58

Gle mhath. Aon latha, bho chionn fhada, mus robh am Baile Mor ann.

0:01:580:02:05

Chuir nighean bheag uamha a falt an airde le cnaimh bho dhineosor.

0:02:070:02:12

B' i ar sinn-sinn-sinn-sinn -

0:02:120:02:16

chan eil tide agam airson a h-uile "sinn" - seanmhair.

0:02:160:02:19

B' i ar sinn-seanmhair Dioncaidh Doo.

0:02:190:02:22

Chaidh i gu sgoil mhor na h-uamha.

0:02:240:02:26

B' e ealain an cuspair a b' fhearr leatha.

0:02:260:02:29

Tha a' bheinn-theine sin garbh math.

0:02:290:02:32

Tapadh leat. Tha i coltach ris an te a th' anns a' gharadh agam.

0:02:320:02:35

Bu choir dhan an labha a bhith pinc ge-ta.

0:02:350:02:37

Uill, chan eil mi uabhasach deidheil air pinc.

0:02:370:02:41

Ach tha thu ceart - labha phinc.

0:02:410:02:45

Dheigheadh i dhachaigh air a baidhsagal-cloiche as deidh na

0:02:480:02:50

sgoile agus chluicheadh i le a caraid, Maighstir Dodo.

0:02:500:02:53

Hello, a Mhaightsir Dhodo.

0:02:530:02:55

Hello.

0:02:550:02:57

Chluich iad leum thairis.

0:02:570:02:59

Thusa a-nis, a Mhaighstir Dhodo.

0:02:590:03:03

Chluicheadh iad ceol cuideachd, gu h-araid ceol roc.

0:03:030:03:08

Aon, dha, tri, ceithir.

0:03:080:03:10

B' e an rud a b' fhearr leotha ge-ta - a bhith a' coimhead labha a'

0:03:150:03:18

spreadhadh as a' bheinn-theine.

0:03:180:03:22

Chanadh Maighstir Dodo tioraidh an uair

0:03:220:03:24

sin agus dh'fhalbhadh e dhachaigh.

0:03:240:03:27

Tioraidh, a Mhaightsir Dhodo.

0:03:270:03:29

Tioraidh.

0:03:290:03:31

Ah. Uh.

0:03:360:03:38

Obh obh. Dhiochuimhnich e nach urrainn dha sgeith.

0:03:380:03:43

Thoir an aire, a Mhaighstir Dhodo - mus teid thu a bith.

0:03:430:03:48

Latha sonraiche a bh' ann. Bha caraid ar sinn-seanmhar,

0:03:490:03:53

Uilleam Bruchd-Bruchd, a' dol a cheilidh oirre.

0:03:530:03:56

Uill ma-tha, cruthaichidh mi biadh ur dha Uilleam -

0:03:560:04:00

ceicean Linn na Cloiche.

0:04:000:04:03

Feumaidh mi ugh terradactyl.

0:04:060:04:10

Beagan fiodha.

0:04:100:04:13

Clach mhor.

0:04:130:04:16

Agus pudar-fuine gus am bi iad aotrom.

0:04:160:04:19

Ach nuair a thug ar sinn-seanmhair na ceicean a-mach as an amhainn,

0:04:200:04:24

nochd gearra-mhuc mhor fhiadhaich. Agus bha an t-acras air.

0:04:240:04:29

HE SNIFFS

0:04:290:04:30

Uill, nach e na fiaclan agad a tha mor. Siuthad, gabh ceic.

0:04:330:04:38

Ach an uair sin, bha dol a-mach na gearra-muice fear... uill... mucail.

0:04:390:04:45

Haoidh - dha Uilleam Bruchd-Bruchd a bha na ceicean.

0:04:470:04:51

Haoidh - siud an treidhe a b' fhearr a bh' agam.

0:04:510:04:54

Uh... fuaradair.

0:04:540:04:57

Fuirich air falbh.

0:04:570:05:00

Wow - cha robh cail a dh'fhios 'am

0:05:030:05:05

gu faodadh gearra-mhuc mhor fhiadhaich a bhith cho

0:05:050:05:07

TAT-TA-RA-TAH

0:05:070:05:09

ciocrach.

0:05:090:05:11

Fuirich mionaid, a Phincidh. Tha duine a tha...

0:05:110:05:14

TAT-TA-RA-TAH

0:05:140:05:15

ciocrach air a tholladh leis an acras.

0:05:150:05:18

Tha thu ceart, a Dhonaidh bhig.

0:05:180:05:20

De an ath rud a thachair?

0:05:200:05:22

Chi sinn.

0:05:220:05:24

Bha a' ghearra-mhuc mhor fhiadhaich cho...

0:05:270:05:29

TAT-TA-RA-TAH

0:05:290:05:31

ciocrach. Chunnaic e obair-dachaidh ar sinn-seanmhar - agus - sios leis.

0:05:310:05:37

Seall, dh'ith e an obair-dachaigh agam.

0:05:370:05:40

Mo chreach, dh'ith e an obair-dachaigh agamsa.

0:05:420:05:44

Obh obh, obh obh, obh obh. Nach e a tha...

0:05:440:05:48

TAT-TA-RA-TAH

0:05:480:05:49

ciocrach agus fiadhaich. Cha ghabh stad a chuir air a' bheathach sin.

0:05:490:05:53

Dh'ith e am fuaradair.

0:05:570:05:59

Thoir an aire - tha e a' deanamh air na baidhsagalan againn.

0:06:000:06:04

Rinn iad fuaim le poitean is iad a' feuchainn ris an eagal a chur air.

0:06:060:06:10

Ach dh'ith e na poitean.

0:06:100:06:13

Chan fhaca mi beathach a-riamh cho...

0:06:130:06:15

TAT-TA-RA-TAH

0:06:150:06:16

ciocrach ris.

0:06:160:06:18

Chaidh a' ghearra-mhuc mhor fhiadhaich chun na baidhsagalan.

0:06:180:06:22

Mhill e mo chuidhle.

0:06:300:06:31

Mhill - tha cuidhle chruinn gun fheum.

0:06:310:06:33

Oh, mo chreach sa thainig. De ni sinn.

0:06:330:06:37

Chan eil fhios agam. Dh'fhaodadh sinn leigeil dha stiubh

0:06:370:06:41

a dheanamh dhuinn ann am poit mhor.

0:06:410:06:43

Uh... b' fhearr leam gun.

0:06:430:06:46

Dh'fhaodadh e gluasad a-steach agus torr telebhisein a choimhead.

0:06:460:06:49

ROAR

0:06:500:06:52

Fada... cus fuaim.

0:06:520:06:54

Bu choir dhomh smaoineachadh air plana mor.

0:06:540:06:59

Plana mor? De tha sin?

0:06:590:07:01

Chi thu.

0:07:010:07:03

Tha sinn ann an trioblaid.

0:07:030:07:05

Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:050:07:07

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:070:07:10

's cha bhi an trioblaid ann.

0:07:100:07:12

A nighean na h-uamha - dean plana!

0:07:120:07:15

B' e a' chiad turas a-riamh a rinn Dioncaidh Doo plana mor - agus

0:07:150:07:20

dh'fhas eanchainn ar sinn-seanmhar na bu mhotha agus

0:07:200:07:24

na bu mhotha gus...

0:07:240:07:25

am faca i labha phinc a' tighinn as a' bheinn-theine.

0:07:250:07:28

Chunnaic a' ghearra-mhuc mhor fhiadhaich an dearbh rud.

0:07:280:07:31

Uill, ma chunnaic - bha eagal a bheatha air.

0:07:310:07:34

Bha labha agus an dath pinc a' cur an eagail air.

0:07:340:07:37

Argh! Pinc!

0:07:370:07:39

Whee! Whee!

0:07:390:07:43

Smaoinich ar sinn-seanmhair air plana mor airson a' chiad turas.

0:07:430:07:47

Bha fhios aice de dheanadh I.

0:07:470:07:48

Ma bhios m' fhalt pinc mar an labha,

0:07:480:07:51

falbhaidh a' ghearra-mhuc mhor fhiadhaich.

0:07:510:07:55

Bha i a' cur na caran gus na thionndaidh a falt pinc.

0:07:550:07:59

-Ah.

-Nuair a mhothaich a' ghearra-mhuc mhor fhiadhaich gu robh falt ar

0:08:000:08:05

sinn-seanmhar pinc mar an labha, leig e sgreuch.

0:08:050:08:08

Argh! Pinc!

0:08:080:08:11

Ghabh e uiread de dh'eagal 's gun dh'fhas e beag biodach.

0:08:110:08:15

Siud a-nis rud nach fhaic thu gle thric. Hmm... falt pinc.

0:08:150:08:20

Tha e eadar-dhealaichte. Fasaidh mi cleachdte ris.

0:08:200:08:26

Hm, b' fhearr leam gun cruthaicheadh cuideigin an sgathan.

0:08:260:08:30

Thoisich i a' fas measail air a' ghearra-mhuic

0:08:300:08:33

is e beag agus snog. Dheanadh e peata air leth.

0:08:330:08:37

Chleachd iad seann chuidhle Uilleim airson cuidhle eacarsaiche a

0:08:370:08:41

dheanamh dhan a' ghearra-mhuic.

0:08:410:08:43

as deidh sin, rinn ar sinn-seanmhair,

0:08:430:08:46

Uilleam Bruchd-Bruchd agus a' ghearra-mhuc bheag

0:08:460:08:49

ceicean Linn na Cloiche.

0:08:490:08:51

Wow! Ged a tha e beag a-nis, tha a' ghearra-mhuc seo fhathast cho...

0:08:550:09:00

TAT-TA-RA-TAH

0:09:000:09:02

ciocrach.

0:09:020:09:04

Siud direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:09:050:09:09

A Phincidh, an robh a' mhor chuid dhan an siud fior,

0:09:090:09:13

no na rinn thu an airde e.

0:09:130:09:14

Uill, de do bheachd fhein?

0:09:140:09:17

Bho dh'atharraich ar sinn-seanmhair a falt, tha falt pinc an deidh bhith

0:09:170:09:22

a' nochdadh anns an teaghlach tro na ginealaich. Seall orm fhin.

0:09:220:09:25

Tha sin miorbhaileach.

0:09:250:09:28

A Phincidh, chan eil a h-uile cail ur dona.

0:09:280:09:31

Chan eil m' aodach cho tachasach ri sin. Fhios agad air an seo...

0:09:310:09:36

-De?

-The e a' cordadh rium.

0:09:360:09:38

Sgoinneil.

0:09:380:09:40

An t-am a-nis airson geam.

0:09:420:09:44

Can cais mas e do thoil e.

0:09:440:09:46

Cais mas e do thoil e.

0:09:460:09:48

Gle mhath. Cluichidh sinn "Geam Mor nam Facal Annasach!"

0:09:500:09:55

# Geam Mor nam Facal Annasach! #

0:09:550:09:58

An geam as fhearr leam.

0:09:580:10:01

Bha facal annasach againn anns an sgeulachd an-diugh...

0:10:010:10:04

TAT-TA-RA-TAH

0:10:040:10:06

Ciocrach. Tha e a' ciallachadh garbh acrach.

0:10:060:10:10

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Nise, seo mar a tha thu ga chluich.

0:10:100:10:14

Nuair a chi thu dealbh dhan a' Ghearra-mhuic mhoir fhiadhaich a'

0:10:140:10:17

coimhead garbh acrach... eigh am facal "ciocrach".

0:10:170:10:22

Feuchaidh sinn sin. Deiseil?

0:10:220:10:25

Ciocrach!

0:10:250:10:27

Ach... nuair chi thu dealbh dhan a' Ghearra-mhuic mhoir fhiadhaich

0:10:270:10:31

anns nach eil e a' coimhead acrach, dean seo.

0:10:310:10:35

Cluichidh sinn geam.

0:10:370:10:39

Ciocrach!

0:10:400:10:42

Ciocrach!

0:10:520:10:54

Ciocrach!

0:11:000:11:02

'S math a rinn thu! Tha thu gu math eolach air facail mhora.

0:11:020:11:05

Cluichidh sinn "Co tha seo?"

0:11:090:11:11

# Co tha seo? #

0:11:110:11:14

Tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam air cul na caise.

0:11:140:11:18

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:11:180:11:20

is nochdaidh an caractar, mar seo.

0:11:200:11:23

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:11:250:11:29

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:11:290:11:33

Co th' ann - ar sinn-seanmhair

0:11:350:11:37

Dioncaidh Doo no Maighstir Gearra-mhuc?

0:11:370:11:40

Ar sinn-seanmhair Dioncaidh Doo.

0:11:420:11:45

Tha thu ceart.

0:11:450:11:47

Sgoinneil.

0:11:470:11:49

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan - cuiridh mi geall gun

0:11:530:11:57

innseadh tu fhein te mhath.

0:11:570:11:58

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:060:12:09

E-mail [email protected]

0:12:090:12:12

Download Subtitles

SRT

ASS