Dhan Leabaidh leat, a Dhonaidh (Go To Bed Tyler) Pincidh Dincidh Dù


Dhan Leabaidh leat, a Dhonaidh (Go To Bed Tyler)

Similar Content

Browse content similar to Dhan Leabaidh leat, a Dhonaidh (Go To Bed Tyler). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

"Dhan leabaidh leat, a Dhonaidh"

0:01:000:01:03

Tha thide agad a dhol dhan an leabaidh, a Dhonaidh.

0:01:030:01:06

Ach chan eil mi uabhasach cadalach. Tha seo direach sgriosail.

0:01:060:01:10

Mmm... B' fhearr leat fuireach an airde. Tha beachd agam de ni mi.

0:01:100:01:16

Am faod mi eisteachd ris an sgeulachd, a Mham?

0:01:160:01:21

Ma theid thu innte nuair a bhios i deiseil.

0:01:210:01:23

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:230:01:27

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:290:01:31

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:310:01:33

# Bocsa nan Sgeul. #

0:01:420:01:44

Gle mhath. Aon oidhche anns a' Bhaile Mhor...

0:01:440:01:49

Bha sinn a' cluiche leis an taigh-doile Taj Mahal ur agam.

0:01:500:01:55

-Dhan an leabaidh leat, a Dhonaidh.

-Ach tha mi airson fuireach an airde.

0:01:550:01:59

Trobhad, a Phincidh.

0:01:590:02:00

Oidhche mhath, a Dhonaidh.

0:02:000:02:02

Cuir dheth an solas a-nis.

0:02:080:02:10

Bu mhiann leam fuireach an airde.

0:02:100:02:13

Nuair a chuir e dheth an solas, thachair rud araid.

0:02:130:02:17

Uh, Dithnidh ceart a th' ann!

0:02:190:02:22

Uill, tha mi fhathast a' toirt a-mach mo cheaird.

0:02:220:02:25

HE YAWNS

0:02:250:02:27

An tuirt thu gum bu mhiann leat rudeigin?

0:02:270:02:29

Thuirt. Ach cha robh fhios agam gum biodh

0:02:290:02:32

dithnidh a' fuireach ann an lamp mar seo.

0:02:320:02:34

Cha bhi iad. Cuimhnich gu bheil mise a' toirt a-mach mo cheaird.

0:02:340:02:37

Tha an lampa sin fada ro bheag.

0:02:370:02:39

Chan eil rum agam - agus chan fhaighmi air cadal.

0:02:390:02:43

Cuin a bhios tu a' gluasad gu lampa cheart?

0:02:430:02:46

HE SIGHS

0:02:460:02:47

Cha bhi gus am fas mi nas fhearr air m' obair.

0:02:470:02:49

Agus tha mi cho cadalach 's gu bheil mi a' deanamh torr mhearachdan.

0:02:490:02:53

Bidh mi...a' deanamh...de am facal a th' ann?

0:02:530:02:55

Fuirich mionaid, a Dhithnidh.

0:02:550:02:57

Tha fhios agam. Bidh thu a' deanamh...

0:02:570:02:59

TAT-TA-RA-TAH

0:02:590:03:00

..butarrais dheth.

0:03:000:03:02

Bidh thu a' deanamh rudan cearr.

0:03:020:03:03

Sin a bhios mise a' deanamh leis na miannan. Bidh mi a' deanamh...

0:03:030:03:07

TAT-TA-RA-TAH

0:03:070:03:08

..butarrais dhiubh.

0:03:080:03:09

Ach thuirt an dithnidh

0:03:090:03:11

gu feuchadh e ri tri miannan athoirt gu buil dha Donaidh.

0:03:110:03:14

Agus mur a dean mi cail cearr,

0:03:140:03:16

bidh fhios aig a h-uile duine gu bheil mi deiseil airson a bhith na

0:03:160:03:18

mo lan dhithnidh.

0:03:180:03:19

Sgoinneil.

0:03:190:03:21

Tha fhios agam de a' chiad rud a tha mi ag iarraidh.

0:03:210:03:23

Bu mhiann leam nach biodh agam ri dhol dhan leabaidh.

0:03:230:03:25

HE SNORES

0:03:250:03:27

Hmm, a Dhithnidh.

0:03:280:03:30

Oh...oh, uh...'S e do mhiann-sa, m' ordugh-sa.

0:03:300:03:34

Abracadabra, Alacadabaidh A-mach a seo, Leis an leabaidh.

0:03:340:03:40

Agus dh'fhalbh an leabaidh a-mach a sealladh.

0:03:410:03:45

Whoa!

0:03:450:03:46

Cha tug mi fada leis an siud.

0:03:460:03:48

Chan urrainn dhut a dhol dhan an leabaidh mur a h-eil leabaidh agad.

0:03:480:03:51

Um...tha mi ag iarraidh mo leabaidh.

0:03:510:03:53

'S e th' ann ach nach eil mi ag iarraidh a dhol innte an-drasta.

0:03:530:03:56

Obh obh, rinn mi...

0:03:560:03:58

TAT-TA-RA-TAH

0:03:580:04:00

..butarrais dheth. Am faod mi feuchainn a-rithist?

0:04:000:04:03

Gheibh mi an leabaidh air ais. Hmm, ach co ris a bha i coltach?

0:04:030:04:07

An robh i coltach ri seo?

0:04:070:04:09

Achoo. Och, 's e tha seo ach sitheanan.

0:04:120:04:15

Uh, 's e. Fuirich. Tha e...agam a-nis!

0:04:150:04:20

Och, 's e burn a tha seo.

0:04:230:04:25

Fuirich, feuchaidh mi aon thrup eile.

0:04:250:04:28

Sgoinneil.

0:04:310:04:32

Bha an dithnidh deiseil airson feuchainn ris

0:04:320:04:34

a' chiad mhiann thoirt gu buil a-rithist.

0:04:340:04:37

Agus dh'fheuchadh e gun...

0:04:370:04:38

TAT-TA-RA-TAH

0:04:380:04:39

..butarrais a dheanamh dheth.

0:04:390:04:41

Gle mhath, nise,

0:04:410:04:43

bu mhiann leam fhathast nach biodhagam ri dhol dhan leabaidh.

0:04:430:04:46

Abracadabra, Alakabam, Siuthad, a Dhonaidh. Nach eisd thu ri Mam.

0:04:460:04:52

A Dhonaidh,

0:04:520:04:53

cha leig thu a leas a dhol dhanan leabaidh a' chaoidh tuilleadh.

0:04:530:04:57

Wow!

0:04:570:04:59

Math fhein. Rinn mi e!

0:04:590:05:01

'S cha do rinn mi cail cearr. De anath rud a tha thu ag iarraidh?

0:05:010:05:03

Bu mhiann leam faicinn de a tha a h-uile duine anns a' bhaile mhor a'

0:05:030:05:06

deanamh fhads a tha mise nam chadal.

0:05:060:05:08

Oh, seadh. Fuirich a-nis da dhiog. Abracadabra, Alacapeidh,

0:05:080:05:15

Tha Donaidh 's an Dithnidh, A' dol a sgeith.

0:05:150:05:18

Uh, nach e brat-urlair bu choir a bhith againn.

0:05:180:05:22

Chan urrainn dhomhsa ach cluasagan sgeith a dheanamh.

0:05:220:05:24

Tha mi fhathast ag ionnsachadh, cuimhnich.

0:05:240:05:28

Gabh greim, tha iad duilich an stiuireadh.

0:05:280:05:31

Sheall an dithnidh dha Donaidh na rudan a bhiodh a' dol air adhart

0:05:330:05:37

air an oidhche nuair a bhiodh esan na chadal.

0:05:370:05:39

Seall, tha ceol aca aig an sutha.

0:05:390:05:41

Tha. Tha partaidhean aca an comhnaidh.

0:05:410:05:45

Wow! Tha seo direach miorbhaileach. A Dhithnidh, cha do rinn thu...

0:05:500:05:55

TAT-TA-RA-TAH

0:05:550:05:57

..butarrais dheth an turas seo.

0:05:570:05:59

Oh, tapadh leat.

0:05:590:06:00

'S docha gu bheil mi deiseil airson a dhol na mo dhithnidh ceart.

0:06:000:06:03

Tha, agus tha a h-uile cail a tha seo a' toirt orm smaoineachadh

0:06:030:06:07

air mo threas mhiann. Bu mhiann leam gu robh Pincidh an seo.

0:06:070:06:10

'S e do mhiann-sa, m' ordugh-sa. Gheibh mi i.

0:06:100:06:14

Abracadabra, Alacmincidh, Siuthad, a chluasag, Nach fhaigh thu Pincidh!

0:06:140:06:20

A Phincidh, nach duisg thu.

0:06:210:06:23

Wow - b' fhearr leam gun caidlinn-sa mar sin.

0:06:230:06:26

'S iongantach mur a h-eil an leabaidh aice garbh cofhurtail.

0:06:260:06:29

HE YAWNS

0:06:290:06:30

Tha mise ag iarraidh cadal cuideachd.

0:06:300:06:33

HE SNORES

0:06:330:06:34

Chan eil e math a bhith an airde anmoch

0:06:340:06:36

mur a h-uile duine eile an airde.

0:06:360:06:39

Tha thu ceart. Ach tha fhios agam cait a bheil daoine na duisg.

0:06:400:06:44

Abracadabra, Alacaruisg,

0:06:440:06:47

Lorgaidh sinn daoine, A tha fhathast nan duisg.

0:06:470:06:51

'S e an oidhche a th' ann anns a' Bhaile Mhor,

0:06:510:06:53

ach tha an latha aca air taobh eile an t-saoghail.

0:06:530:06:56

Sgeith iad gu taobh eile an t-saoghail.

0:06:560:06:59

Agus bha e gu math coltach ris a' Bhaile Mhor an sin.

0:06:590:07:03

Wow, sgoinneil. Nach stad sinn an seo, a Dhithnidh. A Dhithnidh!

0:07:030:07:08

HE SNORES

0:07:080:07:09

Ach bha an dithnidh na shuain.

0:07:090:07:11

Agus cha robh fhios aig Donaidhciamar a chuireadh e stad air a' chuasaig.

0:07:110:07:15

A Dhithnidh, nach duisg thu.

0:07:150:07:17

Bha a' chluasag a' dol na bu luaithe agus na bu luaithe.

0:07:170:07:21

Oh oh...

0:07:210:07:22

Woah, a cluasag, nach stad thu!

0:07:230:07:26

Gu fortannach, lorg Donaidh a' bhreic agus stad e ann an tide.

0:07:290:07:33

Agus dhuisg sin an dithnidh.

0:07:330:07:35

Huh? Cait a bheil mi? De thachair?

0:07:350:07:38

Thuit thu na do chadal fhads a bha sinn a' sgeith.

0:07:380:07:42

Tha mi duilich.

0:07:420:07:43

Chan fhaigh mi air cadal seach gu bheil mo lampa cho beag.

0:07:430:07:46

Agus seach gu bheil mi cho sgith, bidh mi a' deanamh...

0:07:460:07:49

TAT-TA-RA-TAH

0:07:490:07:51

..butarrais de rudan.

0:07:510:07:52

Cha bhi mise na mo dhithnidh gu brath. Ach, de ni mi.

0:07:520:07:57

Hmm, tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:07:570:08:02

# Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:020:08:05

# Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:08:050:08:09

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:08:090:08:11

Siuthad, a Dhonaidh - dean plana.

0:08:110:08:13

Agus thachair e. Smaoinich Donaidh air plana mor.

0:08:130:08:16

Whee!

0:08:160:08:19

Bha lan fhios aig Donaidh de a dheanadh e.

0:08:190:08:22

Tha fhios agam cait a faodadh an dithnidh fuireach.

0:08:220:08:25

Ann an taigh-doile Taj Mahal Pincidh.

0:08:250:08:28

Bidh gu leor ruim agad an seo, a Dhithnidh.

0:08:280:08:31

Agus tha leabaidh mhor chofhurtail ann cuideachd. Tapadh leat.

0:08:310:08:35

Bha Donaidh sgith as deidh na rinn e.

0:08:350:08:38

Thuit e fhein agus an Dithnidh nan cadal anns a' bhad.

0:08:380:08:42

Fhuair an dithnidh uiread de chadal 's nach do rinn e...

0:08:420:08:44

TAT-TA-RA-TAH

0:08:440:08:46

..butarrais dhan an obair aige tuilleadh.

0:08:460:08:49

Siud direach mar a thachair e.

0:08:500:08:53

Cha mhor. An deireadh.

0:08:530:08:55

Sin an t-adhbhar a tha sinn a' dol dhan an leabaidh, a Dhonaidh.

0:08:550:08:59

Gus nach bi thu sgith fad na h-uine mar an dithnidh.

0:08:590:09:01

Sin agad e, a Dhonaidh bhig.

0:09:010:09:04

An t-am a-nis airson geam.

0:09:070:09:09

Can cais mas e do thoil e.

0:09:090:09:11

Cais mas e do thoil e.

0:09:110:09:13

Cluichidh sinn geam air a bheil "Co thuirt e?"

0:09:150:09:18

# Cu thuirt e? #

0:09:180:09:20

Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam -

0:09:200:09:24

Mamaidh Dioncaidh Doo...

0:09:240:09:26

..an Dithnidh...

0:09:280:09:29

..agus Donaidh.

0:09:300:09:32

Canaidh gach caractar an aon rud...

0:09:330:09:36

Agus tha againne ri innse co dha-riribh

0:09:360:09:38

a thuirt e anns an sgeulachd.

0:09:380:09:41

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:410:09:43

Cluichidh sinn geam.

0:09:430:09:45

Abracadabra, Alacadabaidh A-mach a seo, Leis an leabaidh.

0:09:450:09:51

Abracadabra, Alacadabaidh A-mach a seo, Leis an leabaidh.

0:09:520:09:58

Abracadabra, Alacadabaidh A-mach a seo, Leis an leabaidh.

0:09:590:10:04

Co a-nis a thuirt siud anns an sgeulachd agam?

0:10:060:10:09

An e Mamaidh Dioncaidh Doo thuirt e?

0:10:090:10:13

Cha b' i. Cha tuirt e cail dha leithid.

0:10:130:10:16

An e Donaidh a thuirt e?

0:10:180:10:21

Cha b' e. Cha tuirt mise sin.

0:10:210:10:24

An e an Dithnidh bh' ann.

0:10:260:10:28

'S e - An Dithnidh a thuirt e.

0:10:280:10:31

Tha sin ceart.

0:10:310:10:33

Sgoinneil!

0:10:330:10:34

Cluichidh sinn "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:10:380:10:42

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd?

0:10:420:10:45

Seo agad tri ainmean.

0:10:450:10:47

"Dhan leabaidh leat, a Dhonaidh".

0:10:490:10:52

"Seid do shroin, a Dhonaidh".

0:10:520:10:55

"Nigh do lamhan, a Dhonaidh".

0:10:560:10:58

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:11:000:11:03

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil.

0:11:030:11:06

Ma tha, can "math fhein".

0:11:060:11:09

Ach mur a th' eil ceangal sam bith aig an ainm ri

0:11:090:11:12

sgeulachd Pincidh, eighidh sinn "gun fheum".

0:11:120:11:15

Tha sin ceart. Cluichidh sinn geam.

0:11:150:11:19

A bheil "Seid do shroin, a Dhonaidh" math?

0:11:200:11:23

Gun fheum.

0:11:240:11:26

Cha b' ann mu dheidhinn a bhith a'

0:11:260:11:28

seideadh mo shroin a bha an sgeulachd.

0:11:280:11:31

Tha sin ceart. De mu dheidhinn "Nigh do lamhan, a Dhonaidh"?

0:11:310:11:35

Gun fheum.

0:11:360:11:37

De mu dheidhinn "Dhan leabaidh leat, a Dhonaidh".

0:11:390:11:42

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:11:420:11:46

Tha thu ceart, a Dhonaidh.

0:11:460:11:48

Sgoinneil.

0:11:480:11:50

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:540:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:030:12:06

E-mail [email protected]

0:12:060:12:09

Download Subtitles

SRT

ASS