Pailteas de Phinc agus Pincidh (Pinky and the Pink Phenomenon) Pincidh Dincidh Dù


Pailteas de Phinc agus Pincidh (Pinky and the Pink Phenomenon)

Similar Content

Browse content similar to Pailteas de Phinc agus Pincidh (Pinky and the Pink Phenomenon). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Purpaidh, purpaidh, purpaidh.

0:01:070:01:10

Sin an riaghailt ur agam - feumaidh a h-uile cail a bhith purpaidh.

0:01:100:01:14

Ach, tha torr dhathan eile ann. Mar orains, buidhe agus uaine.

0:01:140:01:18

Bu choir dha na duilleagan seo a bhith uaine.

0:01:180:01:21

A Phincidh, nach ist thu. Chan eil mi ag iarraidh cail ach purpaidh.

0:01:210:01:26

Hmm... chan eil thu ag iarraidh ach aon dath. Tha beachd agam de ni mi.

0:01:260:01:32

A Phincidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:320:01:35

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:350:01:38

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:390:01:41

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:410:01:43

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:430:01:45

# Bucas nan Sgeul! #

0:01:450:01:46

Bucas nan Sgeul!

0:01:520:01:53

Gle mhath. Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:01:550:01:58

Bha sinn a' gabhail ar bracaist nuair a thainig Dadaidh Dioncidh Doo

0:02:000:02:03

a-steach leis a' phaipear-naidheachd.

0:02:030:02:06

Hmm... tha am paipear ag radh gum bi an t-uisge ann -

0:02:060:02:09

ach direach ma sheinneas muncaidh is e na sheasamh air a cheann.

0:02:090:02:13

Tha sin neonach -

0:02:130:02:14

ach tha e buileach neonach gu bheil peanta pinc air do phaipear.

0:02:140:02:19

Hmm... tha thu ceart. Bha torr rudan pinc timcheall an-diugh.

0:02:190:02:23

Bha sinn a' smaoineachadh -

0:02:230:02:25

de chanas tu nuair a thachras rudeigin neonach?

0:02:250:02:29

Fuirich mionaid, a Phincidh. Tha fhios 'am. 'S e a chanas tu ach...

0:02:320:02:35

FANFARE

0:02:350:02:37

Annas mor.

0:02:370:02:39

-Tha thu ceart, a Dhonaidh.

-De an ath rud a thachair?

-Chi sinn.

0:02:390:02:44

Dh'fhalbh sinn a-mach a shealltainn de bha a' tachairt.

0:02:460:02:50

Mhothaich mi dha rud a bha neonach.

0:02:510:02:54

Bha an cabhsair pinc agus bha an rathad pinc.

0:02:540:02:58

Carson a tha a h-uile cail pinc?

0:02:580:03:01

Chan e pinc an dath as fhearr leamsa co-dhiu.

0:03:010:03:04

Seall, a Phincidh.

0:03:040:03:05

Tha na flataichean a bha gu math dearg a-nis gu math pinc.

0:03:050:03:10

Huh! De thachair dhan an dearg.

0:03:100:03:13

'S e tha seo ach...

0:03:130:03:14

FANFARE

0:03:140:03:16

Annas mor.

0:03:160:03:17

Bha mi airson faighinn air falbh bhon a' phinc.

0:03:170:03:21

Mar sin, chaidh sinn a shealltainn air Catriona.

0:03:210:03:24

-Uh!

-Uh!

-Uh!

0:03:270:03:28

Bha na flataichean spaideil far an robh Catriona a' fuireach gu tur pinc.

0:03:280:03:32

Trom-laighe phinc a th' ann.

0:03:320:03:34

Tha fhios 'am. Tha fhios 'am. Cha chaomh leam pinc.

0:03:340:03:39

Chan eil mi ag iarraidh an corr... urgh... pinc fhaicinn.

0:03:390:03:46

Bha mi uabhasach troimh-cheile.

0:03:460:03:48

Cho troimh-cheile 's gun deach m' aodann pinc -

0:03:480:03:51

's gun tainig ceo phinc as mo chluasan.

0:03:510:03:54

Pinc!!!

0:03:540:03:56

Feumaidh sinn deanamh a-mach de dh'adhbharraich...

0:03:590:04:01

FANFARE

0:04:010:04:02

An t-annas mor.

0:04:020:04:04

Thug Maighstir Gearra-mhuc a ghloine-mheudachaidh a-mach.

0:04:040:04:08

Chunnaic e craobhan uaine agus donn an toiseach,

0:04:080:04:11

ach nuair a sheall e a-rithist...

0:04:110:04:13

Huh... thionndaidh a' chraobh ud pinc.

0:04:140:04:18

Nuair a rainig sinn a' phairc mhor -

0:04:180:04:21

bha a h-uile cail pinc.

0:04:210:04:23

Fius na tunnagan.

0:04:230:04:24

Ach de fo ghrian a dh'adhbharraich...

0:04:240:04:27

FANFARE

0:04:270:04:29

..an t'annas mor?

0:04:290:04:30

Seall, peant pionc.

0:04:300:04:33

Tha am peant seo fhathast fliuch.

0:04:350:04:38

Seall, tha canastair peant an sin.

0:04:380:04:41

Tha rudeigin anns na preasan.

0:04:430:04:46

-An duil de th' ann?

-Cuiridh mi geall gum bi e pinc.

0:04:460:04:49

An e ponaidhean proiseil pinc a bhios ann?

0:04:490:04:53

Fada... ro phroiseil.

0:04:530:04:56

De mu dheidhinn picilean purpaidh.

0:04:560:05:00

Fada... ro ghreannach.

0:05:020:05:04

Ach de mu dheidhinn...

0:05:040:05:06

Flamingo phinc.

0:05:080:05:10

Peantadh anns a' phairc.

0:05:100:05:12

Tha mi a' peantadh anns a' phairc.

0:05:120:05:14

Gabh mo leisgeul, a Flamingo Phinc.

0:05:140:05:18

Peantaidh mi a h-uile cail pinc. Tha mi cho doigheil an-diugh.

0:05:180:05:23

Um... seo Donaidh, agus seo Maighstir Gearra-mhuc.

0:05:230:05:28

Is mise Pincidh Dioncaidh Doo.

0:05:280:05:30

Hello, is mise Pincidh am flamingo.

0:05:300:05:34

Oh, 's e Pincidh a th' air an dithis againn.

0:05:340:05:37

An innis thu dhuinn carson a tha thu a' peantadh a h-uile cail pinc?

0:05:370:05:41

Chan eil fhios agam.

0:05:410:05:43

Uill, tha na h-itean agam pionc,

0:05:430:05:46

's e Pincidh a th' orm agus is deagh chaomh leam pinc.

0:05:460:05:51

-Huh!

-Huh!

-Huh!

0:05:510:05:52

Ma 's e Pincidh a th' ortsa cuideachd -

0:05:520:05:55

bidh thu gu math deidheil air an dath. Tha pinc direach alainn.

0:05:550:06:00

Uill, chan eil fhios 'am mu dheidhinn sin.

0:06:000:06:03

CRYING

0:06:030:06:05

Cha chaomh leat pinc.

0:06:070:06:09

CRYING

0:06:110:06:13

Nise, cha eil mi ro dheidheil air pinc,

0:06:130:06:16

ach 's caomh leam thusa - Pincidh am Flamingo.

0:06:160:06:20

-An caomh l'?

-'S caomh l'.

0:06:200:06:22

Na smaoinich thu a-riamh air dathan eile a chleachdadh?

0:06:220:06:25

Tha dathan eile ann?

0:06:250:06:28

Uill, tha - buidhe, uaine...

0:06:280:06:30

Tha sin ceart. Sgoinneil. Agus dearg, orains...

0:06:300:06:34

-Is liath-ghorm.

-Wow. Air ur socair a-nis.

0:06:340:06:38

Dh'fheumainn sealltainn dha Pincidh am Flamingo

0:06:380:06:41

cho boidheach sa tha dathan eile.

0:06:410:06:43

A bheil do phrosbaig agad?

0:06:430:06:45

Tha gu dearbh.

0:06:450:06:47

Mar a chanadh mo sheanair - pacaig do phrosbaig!

0:06:470:06:51

Thoisich mi a' prosbaigeadh air a' bhaile le prosbaig

0:06:510:06:54

laidir Mhaighstir Ghearra-mhuc...

0:06:540:06:56

agus chunnaic mi pioghaid ghorm le spotan oirre

0:06:560:06:59

nach deach a pheantadh pinc. Agus, bha i a' coimhead math.

0:06:590:07:04

Haoidh, a Phincidh. Seall ris an seo.

0:07:040:07:07

Wow. Tha an t-eun sin cho breagha.

0:07:080:07:13

Sheall mi an uair sin platypus le patran air dhi.

0:07:130:07:17

Agus sligeanach dathach.

0:07:170:07:21

Uill, tha na dathan a tha seo a' cordadh rium.

0:07:210:07:25

Seadh - chleachd am baile mor a bhith dathach, breagha.

0:07:250:07:29

Tha a h-uile cail pinc agus coltach ri cheile a-nis.

0:07:290:07:33

Tha na tha seo de phinc gam fhagail cho bronach.

0:07:330:07:37

B' fhearr leam gu faicinn buidhe. CRIES

0:07:370:07:40

Tha a h-uile duine cho bronach agus 's e mise as coireach.

0:07:420:07:46

Tha mi cho duilich.

0:07:460:07:49

Tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:07:490:07:55

Thoiribh an aire - tha plana mor a' tighinn.

0:07:550:07:58

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:580:08:02

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:08:020:08:05

s cha bhi an trioblaid ann.

0:08:050:08:07

ALL: Siuthad, a Phinc - dean plana!

0:08:070:08:08

Agus thachair e.

0:08:080:08:11

Smaoinich mi air plana mor.

0:08:110:08:13

-Whee!

-LAUGHTER

0:08:130:08:16

Bha lan fhios agam de dheanadh sinn.

0:08:160:08:20

Thuirt am paipear-naidheachd - gum bi an t-uisge ann an-diugh

0:08:200:08:23

ma sheinneas muncaidh na sheasamh air a cheann.

0:08:230:08:26

Cha bhiodh sgeul air peanta pinc nach tigeadh uisge trom.

0:08:260:08:29

Chan eil cail a dhith oirnn ach muncaidh a bhios a' seinn.

0:08:290:08:33

Seo fear.

0:08:330:08:34

# La Donna e mobile qual piuma al vento. #

0:08:360:08:41

ALL: Sgoinneil! Math fhein!

0:08:430:08:45

Nochd na sgothan agus bha dile bhathte ann a ghlan am baile.

0:08:450:08:49

Seall, a Phincidh,

0:08:490:08:51

tha na flataichean dearga againn dearg a-rithist.

0:08:510:08:54

Bha a h-uile duine cho toilichte na dathan fhaicinn a-rithist

0:08:540:08:57

nuair a nochd a' ghrian.

0:08:570:08:59

'S ann a bha am baile a' coimhead buileach breagha.

0:08:590:09:01

Uill, b' fhearr leam gu faighinn air fuireach ach feumaidh mi falbh.

0:09:010:09:05

Ach cait a bheil thu a' dol, a Phincidh?

0:09:050:09:07

Tha mi a' falbh a dh'fhaighinn dathan. Pailteas dhiubh.

0:09:070:09:11

'S caomh leam iad - ach a-mhain pinc.

0:09:110:09:14

Chan eil mi ro dheidheil air pinc. Tha mi a' tarraing do chois.

0:09:140:09:18

LAUGHTER

0:09:180:09:20

Siud direach mar a thachair e.

0:09:220:09:25

Cha mhor. An deireadh.

0:09:250:09:27

Nise, tha na flataichean purpaidh sin feumach air...

0:09:270:09:31

grian bhuidhe.

0:09:310:09:33

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu ceart. Oh!

0:09:330:09:36

'S e dath breagha a tha seo. Tha riaghailt ur agam -

0:09:360:09:39

tha a h-uile cail gu bhith buidhe.

0:09:390:09:41

Oh, a Dhonaidh.

0:09:410:09:43

An t-am a-nis airson geam.

0:09:440:09:47

Can cais mas e do thoil e.

0:09:470:09:49

BOTH: Can cais mas e do thoil e.

0:09:490:09:51

Cluichidh sinn "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:09:530:09:57

# De an t-ainm a th air an sgeulachd? #

0:09:570:10:00

Seo agad tri ainmean.

0:10:000:10:02

"Pailteas de Phinc agus Pincidh".

0:10:020:10:05

"Pincidh agus an Drathais fon Uisge".

0:10:070:10:09

" Pincidh agus na Stocainnean Fallasach".

0:10:110:10:15

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:10:150:10:18

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil.

0:10:180:10:22

Ma tha, can "math fhein".

0:10:220:10:24

Ach mur a th' eil ceangal sam bith aige ri sgeulachd an latha an-diugh,

0:10:240:10:28

eighidh sinn "gun fheum".

0:10:280:10:31

Tha sin ceart. Cluichidh sinn geam.

0:10:310:10:34

A bheil "Pincidh agus an Drathais fon Uisge" math?

0:10:350:10:38

Gun fheum. Cha robh gin a dhrathais anns an sgeulachd.

0:10:400:10:44

Tha sin ceart.

0:10:460:10:47

De mu dheidhinn "Pincidh agus na Stocainnean Fallasach"?

0:10:470:10:51

Gun fheum.

0:10:530:10:54

De mu dheidhinn "Pailteas de Phinc agus Pincidh"?

0:10:540:10:58

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:10:580:11:02

Tha thu ceart, a Dhonaidh.

0:11:020:11:04

BOTH: Sgoinneil!

0:11:040:11:06

Cluichidh sinn "co tha seo"?

0:11:090:11:11

# Co tha seo? #

0:11:110:11:13

Tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam air cul na caise.

0:11:130:11:18

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:11:180:11:20

is nochdaidh an caractar, mar seo.

0:11:200:11:23

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:11:250:11:29

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:11:290:11:33

An e Maighstir Gearra-mhuc no Pincidh am Flamingo a th' ann?

0:11:340:11:40

Pincidh am Flamingo.

0:11:440:11:45

Tha thu ceart.

0:11:450:11:47

BOTH: Sgoinneil!

0:11:470:11:49

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:530:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Download Subtitles

SRT

ASS