Maighstir Gearra-mhuc agus an Cnàimh Mòr (Mr Guinea Pig and the Big Bone) Pincidh Dincidh Dù


Maighstir Gearra-mhuc agus an Cnàimh Mòr (Mr Guinea Pig and the Big Bone)

Similar Content

Browse content similar to Maighstir Gearra-mhuc agus an Cnàimh Mòr (Mr Guinea Pig and the Big Bone). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Ahhh!

0:01:050:01:06

De tha cearr, a Dhonaidh?

0:01:060:01:08

Chan fhaigh mi air mo shlighe-reisidh ur a chur an sas.

0:01:080:01:12

Chan fhaigh thu air a...

0:01:120:01:14

-FANFARE

-..a chur ri cheile.

0:01:140:01:16

Chan fhaigh, a Phincidh.

0:01:160:01:18

Chan fhaigh mi air na piosan a chur comhla.

0:01:180:01:21

-Tha e a' coimhead duilich.

-Tha e direach uabhasach.

0:01:210:01:25

Hmm...chan fhaigh thu air...

0:01:250:01:27

-FANFARE

-..rud a chur ri cheile.

0:01:270:01:30

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:300:01:32

A Phincidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:320:01:34

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:340:01:38

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:390:01:41

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:410:01:43

# Bocsa nan Sgeul

0:01:430:01:46

# Bocsa nan Sgeul. #

0:01:510:01:54

Gle mhath.

0:01:540:01:55

Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:01:550:01:57

Bha an teaghlach Dioncaidh Doo fear a' dol a dh'fhagail

0:01:570:02:00

Pairc a' Bhaile Mhoir as deidh dhaibh picnic a ghabhail.

0:02:000:02:04

Ach mhothaich sinn nach robh sgeul air Maighstir Gearra-mhuc.

0:02:040:02:08

Haoidh, a Mhaightsir Ghearra-mhuic, ca' bheil thu?

0:02:080:02:11

Na gabh dragh, a Phincidh. Gheibh sinn lorg air.

0:02:110:02:13

Umph! Umph!

0:02:150:02:17

Lorg sinn e.

0:02:170:02:18

Bha Maighstir Gearra-muc a' deanamh toll mor anns a' ghainmhich.

0:02:180:02:24

A Mhaighstir Ghearra-mhuic, de tha thu a' deanamh?

0:02:240:02:27

-A' cladhach.

-'Eil thu ag iarraidh cuideachadh?

-Tha.

0:02:270:02:30

-Chuidich an teaghlach gu leir Maighstir Gearra-mhuc.

-Lorg mi e.

0:02:300:02:35

Wow - chan fhaca mi a-riamh cnaimh cho mor.

0:02:370:02:40

Mise a lorg e. Faod mi a...chumail?

0:02:400:02:43

Am faod, mas e do thoil e?

0:02:430:02:46

Tha e garbh duilich cail a dhiultadh dha Gearra-mhuc -

0:02:460:02:49

gu h-araid Gearra-mhuc a tha cho modhail.

0:02:490:02:52

Gle mhath, a Mhaighstir Ghearra-mhuic. Faodaidh tu a chumail.

0:02:520:02:56

Oh, tapadh leat.

0:02:560:02:58

Bha an cnaimh cho mor

0:02:590:03:01

's gun tug sinn fad an latha ga shlaodadh dhachaigh.

0:03:010:03:05

Caite an cuir sinn e.

0:03:050:03:06

Smaoinich mi air rudeigin.

0:03:060:03:10

Tha fhios 'am. Cuiridh sinn dhan an amar e.

0:03:100:03:13

Aite math dha cnaimh mor.

0:03:130:03:15

Shlaod sinn an cnaimh dhan an taigh-bheag.

0:03:150:03:19

Is shuidh sinn uile sios an uair sin.

0:03:230:03:25

Uill, a h-uile duine ach Maighstir Gearra-mhuc.

0:03:250:03:28

Uill, siud e seachad.

0:03:280:03:30

-Chan eil buileach.

-Huh!

0:03:300:03:32

Trobhaidibh.

0:03:320:03:34

-Barrachd chnaimhean. Huh!

-Huh!

0:03:360:03:39

Fuirich mionaid, a Phincidh.

0:03:390:03:41

Ciamar a b' urrainn dha na bha siud de chnaimhean a thoirt dhachaigh?

0:03:420:03:46

'S e a th' ann ach sgeulachd, a Dhonaidh.

0:03:460:03:48

Tha thu ceart. De an ath rud a thachair?

0:03:480:03:51

Chi sinn.

0:03:510:03:52

Caite an d' fhuair thu na cnaimhean?

0:03:550:03:57

Anns a' ghainmhich - sa phairc.

0:03:570:03:59

Nach dean sinn rudeigin eile. Thu fhein 's do chnaimhean.

0:03:590:04:03

Ach, a Phincidh, feumaidh mi tuilleadh fhaighinn.

0:04:030:04:06

Feumaidh mi rudeigin mor airson an gluasad.

0:04:060:04:08

Mmm, de dh'fhaodadh e a chleachdadh airson na cnaimhean a ghluasad.

0:04:080:04:13

De mu dheidhinn beul cearbain.

0:04:130:04:16

Och - na fiaclan.

0:04:170:04:20

De mu dheidhinn creachan mor?

0:04:200:04:22

Och - ro chunnartach.

0:04:230:04:26

Nach fhaodadh sinn an carbad dearg aig

0:04:260:04:29

Maighstir Gearra-mhuc fhein a chleachdadh?

0:04:290:04:32

Sgoinneil.

0:04:330:04:34

Oh, a Mhaighstir Ghearra-mhuic, tha cus chnaimhean an seo.

0:04:420:04:47

'Eil fhios agaibh air an seo -

0:04:470:04:48

chan eil mi ag iarraidh aon chnaimh eile fhaicinn. An-diugh.

0:04:480:04:52

Dh'fhalbh e le fruis chun na ceidse aige

0:04:520:04:54

agus thuit e na chadal nuair a bhuail a cheann a' chluasag.

0:04:540:04:58

An ath mhadainn,

0:04:590:05:01

bha Mamaidh Dioncidh Doo a' coimhead ris na cnaimhean.

0:05:010:05:05

Tioradh, a Mhamaidh.

0:05:050:05:06

Tha mi a' falbh air turas sgoile gu Taigh-tasgaidh

0:05:060:05:09

nan Rudan Fior Aosta.

0:05:090:05:10

Ghle mhath ma-tha. Tha mi a' dol a dh'fheuchainn ris na cnaimhean...

0:05:100:05:14

FANFARE ..a chur ri cheile

0:05:140:05:16

agus a chur gu feum.

0:05:160:05:19

Chaidh sinn gu rum mu dhineosoran anns an taigh-tasgaidh.

0:05:190:05:24

Bidh seo inntinneach.

0:05:240:05:26

Tha an cnaimhneach aig feardhe na dineosoran as sine

0:05:280:05:32

-agus as teirce a th' ann air culaibh nan cuirtearan.

-Wow!

0:05:320:05:36

The e cho sean agus cho tearc 's nach eil fius ainm air. Seo e, a chlann.

0:05:360:05:41

Cha deach a shealltainn a-riamh.

0:05:410:05:44

'S e dineosor eagalach, fiadhaich a th' annam. Raar...

0:05:460:05:50

Chan e dineosor a th' ann. Chan eil ann ach aon chnaimh.

0:05:500:05:54

Oh, mo chreach - mhothaich thu. Argh...

0:05:540:05:57

Bha mi an dochas nach mothaicheadh.

0:05:570:05:59

Huh, chan fhaigheadh sinn ach aon chnaimh bheag bhon an earball -

0:05:590:06:04

cha robh an corr ann.

0:06:040:06:05

De an t-ainm a bheir sinn air - cnaimh-beag-asauras?

0:06:050:06:09

Cha leig thu a leas a bhith cho troimh-cheile.

0:06:090:06:11

Tha an taisbeanadh seo fear uabhasach - maslach, na chuis naire.

0:06:110:06:17

Chan eil e cho dona ri sin.

0:06:170:06:18

Ciamar a ghabhas dineosor a bhith air...

0:06:180:06:21

FANFARE ..a chur ri cheile

0:06:210:06:23

mur a h-eil agad ach aon chnaimh?

0:06:230:06:26

Seall air an dealbh seo.

0:06:260:06:28

Tha coir aig an dineosor a bhith coltach ri sin - seall.

0:06:280:06:32

Tha cnaimh na coise cho mor ri amar.

0:06:320:06:34

-Oh, cho mor ri amar?

-'S e cuis mhagaidh a tha seo.

0:06:340:06:38

Theid an t-aite a dhunadh. Caillidh mi m' obair. Caillidh mi m' fhalt.

0:06:380:06:43

Ach, de ni mi?

0:06:430:06:44

Hmm, tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:06:440:06:49

# Tha sinn ann an trioblaid Chan eil freagairt nam cheann

0:06:490:06:52

# Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:06:520:06:55

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:06:550:06:57

Siuthad, a Phinc - dean plana!

0:06:570:06:59

Agus thachair e. Smaoinich mi air plana mor.

0:06:590:07:04

Wheee!

0:07:040:07:05

Bha fhios agam de dheanainn.

0:07:070:07:09

Caite na lorg thu an cnaimh beag a bha siud?

0:07:090:07:13

Anns a' ghainmhich - sa phairc.

0:07:130:07:15

Tha e agam! Tha na cnaimhean eile aig an taigh againn.

0:07:150:07:19

-Am faigh mi am fon agad?

-Gheibh gu dearbh.

0:07:190:07:23

-Hello, a Mhamaidh.

-Hello, a Phincidh.

0:07:250:07:27

'Eil fhios agad - dh'obraich mi a-mach de ni sinn leis na cnaimhean.

0:07:270:07:31

-De?

-Ni mi prais mhor de brot air a dheanamh

0:07:310:07:34

le noodle-an agus na cnaimhean mora.

0:07:340:07:36

Na dean sin air do bheatha bhuan, a Mhamaidh.

0:07:360:07:39

'S e cnaimhean cudthromach a th' annta.

0:07:390:07:41

Am faigh mi facal air Maighstir Gearra-mhuc?

0:07:410:07:44

Oh, hello, a Phincidh. Uh-hu, uh-hu...

0:07:440:07:47

Dh'innis mi dha Maighstir Gearra-mhuc mun an dineosor

0:07:470:07:49

agus na cnaimhean agus dh'iarr mi air an toirt

0:07:490:07:52

chun an taigh-thasgaidh anns a' charbad aige.

0:07:520:07:54

Dh'fhalbh Maighstir Gearra-mhuc le fruis chun an taigh-thasgaidh.

0:07:540:07:58

Abair thusa - sin na cnaimhean a tha a dhith oirnn.

0:07:580:08:02

-Caite an d' fhuair thu iad?

-Anns a' ghainmhich - sa phairc.

0:08:020:08:06

Oh, cha robh an toll a rinn sinn domhainn gu leor.

0:08:060:08:09

Oh-oh, cuiridh sinn na cnaimhean comhla a-nis. Seo an dealbh.

0:08:090:08:12

Chleachd sinn an dealbh airson...

0:08:120:08:14

-FANFARE

-..a chur ri cheile mar bu choir.

0:08:140:08:18

Nuair a bha e deiseil - cha robh a shamhail ann.

0:08:180:08:22

Tha ainm agam dhan an dineosor -

0:08:240:08:26

Gearra-mhucasauras -

0:08:260:08:28

airson urram a shealltainn dhan a' ghaisgeach a lorg na cnaimhean.

0:08:280:08:31

Tapadh leat!

0:08:310:08:33

Wow, 's math a rinn thu, a Mhaighstir Ghearra-mhuic.

0:08:340:08:38

Siud direach mar a thachair e.

0:08:390:08:42

Cha mhor. An deireadh.

0:08:420:08:45

Oh, seall, a Phincidh. Seall air an rud a lorg mi.

0:08:450:08:48

Gheibh mi a-nis air

0:08:480:08:50

-FANFARE

-a chur ri cheile.

0:08:500:08:54

Math dha-riribh, a Dhonaidh.

0:08:540:08:55

An t-am a-nis airson geam.

0:08:570:09:00

Can cais mas e do thoil e.

0:09:000:09:02

Cais mas e do thoil e.

0:09:020:09:04

Cluichidh sinn geam air a bheil "De thachair an toiseach?"

0:09:060:09:10

# "Deeee thachair an toiseach?"

0:09:100:09:12

Seallaidh mi cuid dhe na rudan a thachair anns an sgeulachd dhut...

0:09:120:09:16

..agus canaidh sinne de thachair an toiseach. Sgoinneil.

0:09:160:09:20

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Deiseil airson cluich?

0:09:200:09:25

Gle mhath. De thachair an toiseach?

0:09:250:09:27

An e...gun smaoinich mi air plana mor?

0:09:270:09:31

No, gur e aon chnaimh bheag a bh' aig an taigh-tasgaidh?

0:09:320:09:37

Nise, de thachair an toiseach - am plana mor no an cnaimh beag?

0:09:370:09:44

Tha, an cnaimh beag.

0:09:460:09:47

Chunnaic sinn an cnaimh mus do smaoinich thu air plana mor.

0:09:470:09:51

Tha thu ceart.

0:09:510:09:53

Nise, de an ath rud a thachair anns an sgeulachd?

0:09:530:09:56

An e...gun tug Maighstir Gearra-mhuc

0:09:560:10:00

na cnaimhean chun an taigh-thasgaidh,

0:10:000:10:02

no gun robh am plana mor agam.

0:10:020:10:05

De an ath rud a thachair anns an sgeulachd -

0:10:070:10:10

Maighstir Gearra-mhuc a' tighinn leis na cnaimhean, no am plana mor?

0:10:100:10:14

-Am plana mor.

-Tha thu ceart.

0:10:160:10:18

An toiseach, cha robh ach aon chnaimh bheag aig an taigh-tasgaidh,

0:10:180:10:22

thainig am plana mor thugam agus an uair sin nochd Maighstir Gearra-mhuc

0:10:220:10:26

aig an taigh-tasgaidh leis na cnaimhean.

0:10:260:10:29

Siud direach mar a thachair e.

0:10:290:10:31

Cluichidh sinn geam air a bheil "Co thuirt e?"

0:10:350:10:37

# "Co thuirt e?"

0:10:370:10:39

-Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam

--

0:10:390:10:43

Mamaidh Dioncaidh Doo,

0:10:430:10:45

Maighstir Gearra-mhuc

0:10:450:10:48

agus Dadaidh Dioncaidh Doo.

0:10:480:10:51

Canaidh gach caractar an aon rud...

0:10:530:10:55

Agus tha againne ri innse co dha-riribh

0:10:550:10:58

a thuirt e anns an sgeulachd.

0:10:580:11:00

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:11:000:11:04

Faod mi a...chumail?

0:11:050:11:07

Am faod, mas e do thoil e?

0:11:070:11:09

Faod mi a...chumail?

0:11:100:11:12

Am faod, mas e do thoil e?

0:11:120:11:15

Faod mi a...chumail?

0:11:150:11:17

Am faod, mas e do thoil e?

0:11:170:11:19

Co thuirt e anns an sgeulachd?

0:11:200:11:23

An e Mamaidh Dioncaidh Doo a thuirt e?

0:11:250:11:28

Cha b' i. Cha tuirt i cail dha leithid.

0:11:280:11:31

An e Dadaidh Dioncaidh Doo a thuirt e?

0:11:310:11:34

Cha b' e. Cha b' e Dadaidh a bh' ann.

0:11:360:11:39

An e Maighstir Gearra-mhuc a thuirt e?

0:11:390:11:42

'S e - esan a thuirt e.

0:11:430:11:46

-Tha sin ceart.

-Sgoinneil!

0:11:460:11:49

Is toigh leam sgeulachdan -

0:11:540:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:190:12:23

E-mail [email protected]

0:12:230:12:26

Download Subtitles

SRT

ASS