Sàr Theaghlach Dhonaidh (Tyler's Super Family) Pincidh Dincidh Dù


Sàr Theaghlach Dhonaidh (Tyler's Super Family)

Similar Content

Browse content similar to Sàr Theaghlach Dhonaidh (Tyler's Super Family). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Phincidh, chan eil fhios agam de ni mi.

0:01:060:01:09

Co mu dheidhinn, a Dhonaidh?

0:01:090:01:11

Feumaidh mi postair a dheanamh leis an ainm

0:01:110:01:13

"Na tha sonraichte mu dheidhinn mo theaghlach."

0:01:130:01:15

Bidh sin furasta gu leor.

0:01:150:01:16

Cha bhithidh. Chan eil cail sonraichte mu ar deidhinn.

0:01:160:01:20

Feumaidh mi sar theaghlach.

0:01:200:01:22

Hmm... Feumaidh tu sar theaghlach.

0:01:220:01:25

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:250:01:27

A Phincidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:270:01:29

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:290:01:32

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:340:01:36

# Gu dearbha-runaidh!

0:01:360:01:38

# Gun teagamh-arunaidh Bocsa nan Sgeul

0:01:380:01:41

# Bocsa nan Sgeul. #

0:01:470:01:49

Gle mhath.

0:01:490:01:50

Aon latha...

0:01:500:01:52

Bha Ceannard Mor a' Bhaile Mhoir feumach air cuideachadh.

0:01:520:01:55

Agus bha fhios aige co a dh'fhonadh e.

0:01:550:01:57

PHONE RINGS

0:01:570:01:58

Hello, a Cheannard Mhoir. De mar a tha thu?

0:01:580:02:01

'Ahhhhh!'

0:02:010:02:03

Tha amharas orm gu bheil an Ceannard Mor troimh-cheile.

0:02:030:02:07

Ach de tha cearr?

0:02:070:02:09

Chan eil tide agam innse.

0:02:090:02:10

Coinnich rium sa bhad ann an Talla nan...

0:02:100:02:12

-FANFARE

-..Saidhleafon.

0:02:120:02:15

Fuirich mionaid, a Phincidh.

0:02:150:02:17

Tha fhios agam de th' ann an...

0:02:180:02:20

FANFARE ..saidhleafon

0:02:200:02:22

ionnstramaid a tha coltach ri seo -

0:02:220:02:25

agus a ni fuaim mar seo.

0:02:250:02:28

Wow. Sgoinneil, a Mhaighstir Ghearra-mhuic.

0:02:300:02:32

De an ath rud a thachair?

0:02:320:02:34

Chi sinn.

0:02:340:02:36

Dh'fheumainn cuideachadh bho mo Shar Theaghlach Dioncaidh Doo.

0:02:380:02:42

Fear nan Dealbh - le a shar pheansail -

0:02:450:02:48

a ni dealbh sam bith uair sam bith.

0:02:480:02:51

Sar Chluasan Mamaidh.

0:02:520:02:54

Cluinnidh i a h-uile cail a chanas daoine dona.

0:02:540:02:57

Balach a' Chadail.

0:03:010:03:03

Abair gu bheil srann aige.

0:03:030:03:05

Agus Maighstir B. Mucail.

0:03:090:03:12

(RAPS) Yo, is B, Mucail mi

0:03:150:03:17

Bidh mi a' stri Bidh mi a' sabaid

0:03:170:03:19

Ri luchd na coire Is thoiribh an aire.

0:03:190:03:23

KI-YA!

0:03:230:03:24

CHEERING AND APPLAUSE

0:03:240:03:26

Agus mu dheireadh - Pioncaidh Dioncaidh na Sar Eanchainne,

0:03:270:03:31

a chuireadh a h-uile cail ceart le a planaichean mora.

0:03:310:03:35

Feumaidh sinn uile deanamh as.

0:03:380:03:40

Feumaidh an Ceannard Mor cuideachadh.

0:03:400:03:42

Hmm, ach ciamar a gheibh sinn thuige.

0:03:420:03:45

Ann an amar mor.

0:03:450:03:46

Och, ro fliuch.

0:03:480:03:50

No de mu dheidhinn cuibhle mhor hamstair?

0:03:500:03:53

Och, cha deigheadh sinn ro fhada.

0:03:550:03:57

No, de mu dheidhinn sar bhana bheag nan gaisgeach a chleachdadh?

0:03:570:04:01

Sgoinneil.

0:04:010:04:03

Thugainn ma-tha!

0:04:030:04:04

Dh'fhalbh an t-Sar Theaghlach Dionciadh Doo airson coinneachadh

0:04:040:04:08

ris a' Cheannard Mhor.

0:04:080:04:09

-Ach nuair a rainig iad...

-Tha toll anns an talamh.

0:04:090:04:13

Tha Talla nan... FANFARE

0:04:130:04:15

..Saidhleafon air falbh.

0:04:150:04:17

'S ann air sgath sin a chuir mi fios oirbh.

0:04:170:04:19

Tha fhios aig a h-uile duine gur e an-diugh mo cho-la-breith.

0:04:190:04:22

ALL: Co-la-breith sona dhut.

0:04:220:04:24

Chan eil cail sona mu dheidhinn. Bha cuirm mhor...

0:04:240:04:27

FANFARE

0:04:270:04:28

..saidhleafon gu bhith agam an-diugh.

0:04:280:04:31

Chan eil sgeul orra agus tha mo cho-la-breith air a mhilleadh.

0:04:310:04:35

Fuirich mionaid, a Cheannard Mhoir - chan eil cail air a mhilleadh fhads

0:04:350:04:39

a tha an t-Sar Theaghlach Dioncaidh Doo timcheall.

0:04:390:04:41

Tha sin ceart. Thugainn a dh'obair.

0:04:410:04:44

Tha fhios agam de a dh'fheumas sinn, Sar Sguabadair an t-Salchair.

0:04:440:04:50

Fuirich, tha rudeigin na bhroinn.

0:04:520:04:55

A ghearra-mhucan, na feuchaibh seo aig an taigh.

0:04:550:04:58

Cairt a th' ann bho Chompanaidh Gluasaid...

0:05:000:05:03

FANFARE

0:05:030:05:04

..Saidhleafonan nan Eilithean.

0:05:040:05:06

Tha seoladh ann - Planaid a' Chiuil.

0:05:060:05:09

De tha dha ur cumail. Thugainn!

0:05:090:05:12

Fuirich mionaid. Feumaidh sinn a dhol tro tholl

0:05:120:05:15

dhubh mus fhaigh sinn gu Planaid a' Chiuil.

0:05:150:05:18

'S math dhuibh g' eil Fear nan Dealbh an seo.

0:05:180:05:20

Ni mise an toll dubh.

0:05:200:05:23

Ach feumaidh mi mo shar pheansail a chur a dhol an toiseach ge-ta.

0:05:230:05:28

ALL: Tioraidh, a Cheannard Mhoir.

0:05:310:05:33

Tioraidh.

0:05:330:05:34

Dh'fhalbh sar bhana bheag nan gaisgeach tro na speuran

0:05:340:05:39

le fruis agus cha b' fhada gus na rainig sinn Planaid a' Chiuil.

0:05:390:05:43

Thainig sinn le gean math.

0:05:430:05:45

Tha mi toilichte sin a chluinntinn.

0:05:450:05:47

Thainig sinn a choimhead airson...

0:05:470:05:49

-FANFARE

-..Saidhleafonan.

0:05:490:05:51

Err, ach cait am faigheadh sibh sin? Chan eil cail a dh'fhios againne.

0:05:530:05:57

Cait a bheil Companaidh Gluasaid...

0:05:570:06:00

FANFARE ..Saidhleafonan nan Eilithean.

0:06:000:06:03

Cha chuala mi a-riamh mu deidhinn.

0:06:030:06:05

'S e breugan a th' aig na h-eilitheanan.

0:06:050:06:08

Ciamar a tha fios agad?

0:06:080:06:10

Chan eil iad a' coimhead rium gu direach le gin dhe na suilean aca.

0:06:100:06:14

THEY WHISTLE

0:06:140:06:17

Tha e a' coimhead coltach ris gu feum mi srann a dheanamh

0:06:170:06:21

gus an innis iad an fhirinn. Deanaibh deiseil.

0:06:210:06:24

HE SNORES

0:06:240:06:26

Obh obh. Tha sinn fo gheasaibh.

0:06:270:06:30

Feumaidh sinn a bhith ag innse na firinn.

0:06:300:06:35

Ca' il Companaidh Gluasaid... FANFARE

0:06:350:06:38

..Saidhleafonan nan Eilithean?

0:06:380:06:40

Ann an Gleann Mor nan

0:06:400:06:42

-FANFARE

-..Saidhleafon.

0:06:420:06:45

Abair trombaid.

0:06:450:06:46

Thugainn a-nis.

0:06:460:06:47

-PHONE RINGS

-Fuirichibh. Siud mo shar fhon.

0:06:470:06:51

Hello.

0:06:510:06:52

Na lorg sibh na h-ionnstramaidean?

0:06:520:06:54

-Cha do lorg fhathast, a Cheannard Mhoir.

-'Ahhh!'

0:06:540:06:57

Thugainn. Feumaidh sinn falbh.

0:06:570:06:59

Obh obh, tha an togalach glaiste.

0:07:010:07:04

-Fuirich mionaid. Far am bi...

-FANFARE

0:07:040:07:08

..saidhleafonan, tha fhios gum bi ceol.

0:07:080:07:12

Feumaidh mi mo shar chlaisneachd a chleachdadh.

0:07:120:07:15

Huh - chuala mi ceol. Leanaibh mi.

0:07:170:07:20

Tha an ceol a' tighinn bhon a' bheinn seo.

0:07:220:07:25

Fuirich mionaid, chan e beinn a tha seo idir.

0:07:250:07:28

-'S e th' ann ach Talla nan...

-FANFARE

0:07:280:07:31

..Saidhleafon le tubhailt phaipeir air a mhuin.

0:07:310:07:34

Fosglaidh mi i.

0:07:340:07:36

Chan urrainn dhuinn. Tha glas mhor shios ann an sin.

0:07:360:07:39

KI-YA!

0:07:390:07:40

A-steach leinn.

0:07:420:07:44

Fuirichibh. Sguiribh a chluich.

0:07:460:07:48

'S docha gu bheil am partaidh a' cordadh ribh, ach...

0:07:480:07:51

'S ann leinne a tha na h-ionnstramaidean sin.

0:07:510:07:54

Tha sinn duilich. Cha robh cail a' choir againn falbh leotha.

0:07:540:07:57

Thug sinn leinn iad seach gur e co-la-breith ar ceannard a th' ann.

0:07:570:08:01

-'S caomh leatha..

-FANFARE

0:08:010:08:03

..Saidhleafonan.

0:08:030:08:04

'S e co-la-breith ar ceannard-sa a th' ann cuideachd

0:08:040:08:07

-agus 's caomh leis-san...

-FANFARE

0:08:070:08:10

Saidhleafonan.

0:08:100:08:11

Fuirich mionaid.

0:08:110:08:13

DIALING TONES

0:08:130:08:15

Hello, a cheannard mhoir.

0:08:150:08:16

An do lorg sibh iad?

0:08:160:08:18

-Lorg sinn a h-uile gin aca.

-'S math sin.

0:08:180:08:21

Ach tha trioblaid againn.

0:08:210:08:23

Tha iad air planaid eile.

0:08:230:08:25

Planaid eile. Abair co-la-breith.

0:08:250:08:28

Ach de ni mi?

0:08:280:08:30

Hmm... Tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:08:300:08:36

# Tha sinn ann an trioblaid Chan eil freagairt nam cheann

0:08:360:08:39

# Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich

0:08:390:08:42

# 'S cha bhi an trioblaid ann. #

0:08:420:08:44

ALL: Siuthad, a Phinc - dean plana!

0:08:440:08:46

Agus thachair e.

0:08:460:08:48

Smaoinich mi air plana mor.

0:08:480:08:51

Wheee! Wheee! Wheee!

0:08:510:08:53

Bha fhios agam de dheanainn.

0:08:530:08:55

Sgeithidh sinn Ceannard Mor a' Bhaile Mhoir an seo agus bidh

0:08:550:08:59

an da phartaidh againn comhla.

0:08:590:09:00

ALL: Sgoinneil.

0:09:000:09:02

Tapadh leibh, a Shar Theaghlaich Dioncaidh Doo.

0:09:020:09:06

Shabhail sibh an latha uair eile.

0:09:060:09:08

Seo an co-la-breith a b' fhearr a bh' agam a-riamh.

0:09:080:09:11

APPLAUSE

0:09:110:09:12

Siud direach mar a thachair e.

0:09:120:09:15

Cha mhor.

0:09:150:09:16

An deireadh.

0:09:160:09:18

Tha fadachd orm gus am faigh mi air postair a dheanamh.

0:09:180:09:21

Postair mu do shar theaghlach.

0:09:210:09:24

An t-am a-nis airson geam.

0:09:260:09:28

Can cais mas e do thoil e.

0:09:280:09:30

ALL: Cais mas e do thoil e.

0:09:300:09:32

Cluichidh sinn "De am fuaim a th'ann?"

0:09:350:09:37

# De am fuaim a th' ann? #

0:09:370:09:39

Cluinnidh tu tri fuaimean eadar-dhealaichte,

0:09:390:09:42

ach cha robh ach aonan aca anns an sgeulachd.

0:09:420:09:45

'S e fuaim saidhleafoin a bhios ann.

0:09:450:09:48

Tha sin ceart, a Dhonaidh bhig.

0:09:480:09:50

Cluichidh sinn geam.

0:09:500:09:51

PHONE RINGS

0:09:530:09:54

De do bheachd?

0:09:540:09:56

An e fuaim saidheafoin a bha siud?

0:09:560:09:59

Cha b' e.

0:10:000:10:02

Fon a bha siud.

0:10:020:10:04

BIRD TWEETS

0:10:040:10:06

An e fuaim saidheafoin a bha siud?

0:10:060:10:10

Cha b' e.

0:10:100:10:11

Eun a bh' ann.

0:10:120:10:14

XYLOPHONE PLAYS

0:10:150:10:19

An e seo fuaim saidheafoin.

0:10:200:10:22

'S e.

0:10:220:10:24

Tha thu ceart. 'S e fuaim saidheafoin a th' ann.

0:10:240:10:28

BOTH: Sgoinneil!

0:10:310:10:33

Cluichidh sinn "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:10:370:10:40

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd? #

0:10:400:10:44

Seo agad tri ainmean.

0:10:440:10:46

Sar Theaghlach Dhonaidh.

0:10:460:10:50

Drathais Mhor Dhonaidh.

0:10:510:10:52

Stocainn Lan Phonairean.

0:10:520:10:56

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:10:580:11:01

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil.

0:11:010:11:05

Ma tha, can "math fhein".

0:11:050:11:08

Ach mur a h-eil ceangal sam bith aige ri sgeulachd an latha an-diugh,

0:11:080:11:11

eighidh sinn "gun fheum".

0:11:110:11:14

Tha sin ceart.

0:11:140:11:15

Cluichidh sinn geam.

0:11:150:11:17

A bheil Drathais Mhor Dhonaidh math?

0:11:180:11:21

Gun fheum. Cha robh gin a dhrathais anns an sgeulachd.

0:11:240:11:28

Tha sin ceart.

0:11:280:11:30

De mu dheidhinn Stocainn Lan Phonairean?

0:11:300:11:34

Gun fheum.

0:11:350:11:36

Gle mhath. De mu dheidhinn Sar Theaghlach Dhonaidh?

0:11:380:11:42

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:11:420:11:46

Tha thu ceart, a Dhonaidh.

0:11:460:11:47

BOTH: Sgoinneil!

0:11:470:11:50

Is toigh leam sgeulachdan.

0:11:530:11:56

Cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:180:12:22

E-mail [email protected]

0:12:220:12:26

Download Subtitles

SRT

ASS