Tàlant Mòr Pincidh (Pinky's Big Talent) Pincidh Dincidh Dù


Tàlant Mòr Pincidh (Pinky's Big Talent)

Similar Content

Browse content similar to Tàlant Mòr Pincidh (Pinky's Big Talent). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Pinky's got a story She wants to share with you

0:00:020:00:06

# Pinky Dinky Doo

0:00:060:00:08

# Never at a loss for words she pulls out of the blue

0:00:080:00:13

# Pinky Dinky Doo

0:00:130:00:15

# Her little brother Tyler And Mr Guinea Pig

0:00:150:00:18

# Pinky Dinky's always thinking BIG

0:00:180:00:23

# Yes-a-roony, positooney Zip! Zam! Zoom!

0:00:230:00:26

# Pinky Dinky Doo

0:00:280:00:30

# In the Great Big City With all the Dinky Doos

0:00:300:00:33

# Pinky makes up stories with fancy words, too

0:00:330:00:37

# She's always acting silly And you'll often hear her say... #

0:00:370:00:41

Now that's something you don't see every day!

0:00:410:00:44

# Little brother Tyler And Mr Guinea Pig

0:00:440:00:47

# Pinky Dinky's always thinking BIG

0:00:470:00:50

# Yes-a-rooney, positooney Zip! Zam! Zoom! #

0:00:500:00:54

Phew!

0:00:540:00:55

# Pinky Dinky Doo. #

0:00:560:00:59

A Phincidh, a Phincidh Dioncaidh Doo!

0:01:060:01:10

De th' ann, a Dhonaidh?

0:01:100:01:12

Oh, carson nach eil thu ag obair air do...do...

0:01:120:01:17

De am facal a tha a' ciallachadh rud air a bheil thu fior mhath?

0:01:170:01:21

Oh, tha fhios 'am. 'S e a th' ann ach...

0:01:210:01:23

TAT-TA-RAH-TAH! ..talant.

0:01:230:01:24

Mar a tha talant aig Maighstir Gearra-mhuc

0:01:240:01:27

airson a bhith a' cluich na trombaid.

0:01:270:01:30

Direach. Sin am facal. Carson nach eil thu ag obair air do...

0:01:300:01:34

TAT-TA-RAH-TAH!

0:01:340:01:35

-..thalant airson cuirm mhor nan...

-TAT-TA-RAH-TAH!

0:01:350:01:39

..talant.

0:01:390:01:41

Uill, air sgath 's...nach eil fhios 'am 'eil talant agam.

0:01:410:01:45

-Hmm...Chan eil fhios agad a bheil...

-TAT-TA-RAH-TAH!

0:01:450:01:49

..talant agad. Tha beachd agam de ni mi.

0:01:490:01:52

A Phincidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:520:01:55

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:550:01:59

# Gun teagamh-arunaidh Gu dearbha-runaidh

0:02:010:02:07

# Gun teagamh-arunaidh Bucas nan Sgeul

0:02:070:02:13

# Bucas nan Sgeul! #

0:02:130:02:15

Gle mhath. Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:02:160:02:20

Dh'innis Miss NicAiste dhan a' chlas gum biodh...

0:02:200:02:24

TAT-TA-RAH-TAH!

0:02:240:02:26

Cuirm thalant againn. A-nochd.

0:02:260:02:28

Gheibh a h-uile duine cothrom rudeigin air a bheil iad math a dheanamh.

0:02:280:02:32

-A h-uile duine!

-Ach, de tha mise a' dol a dheanamh?

0:02:320:02:36

Bha sinn uile a' fas iomagaineach.

0:02:360:02:38

Cha robh cail a dh'fhios againn de dheanadh sinn.

0:02:380:02:42

Bithibh samhach, a chlas. Cha leig sibh a leas a bhith cho draghail.

0:02:420:02:46

Tha am bocsa seo fear a' cuir thairis le...

0:02:460:02:49

-TAT-TA-RAH-TAH!

-..talant.

0:02:490:02:52

Seo mar a tha e ag obrachadh.

0:02:520:02:54

Bidh sibh ag radh na h-ainmean agaibh dhan a' mhicrofon.

0:02:540:02:58

Miss Anna NicAiste.

0:02:580:03:00

Bidh sibh a' tionndadh seo. Agus... Voila!

0:03:000:03:06

Nochdaidh rudeigin a ni thu a-nochd.

0:03:060:03:08

Tha mise math le na hula hoopan.

0:03:090:03:12

-Wow!

-Oooh!

-Whoa!

0:03:120:03:16

Fuirich mionaid, a Phincidh.

0:03:180:03:21

Chan eil leithid a bhocsa ann, a Phincidh.

0:03:230:03:26

Tha, anns an sgeulachd agamsa.

0:03:260:03:28

De an ath rud a thachair?

0:03:280:03:31

Chi sinn.

0:03:310:03:32

Co tha ag iarraidh fheuchainn?

0:03:360:03:38

Oh, mise. Mise.

0:03:390:03:41

Bha fadachd oirre faighinn a-mach mu a...

0:03:410:03:44

-TAT-TA-RAH-TAH!

-..talant.

0:03:440:03:46

Catriona Sithean.

0:03:460:03:48

Oh, wow - piatan ponaidh plumach pinc.

0:03:520:03:55

Tha fhios agam a-nis de ni mi a-nochd.

0:03:550:03:58

Fuirichibh gus am faic sibh mi.

0:03:580:04:00

An uair sin, nochd Bobaidh.

0:04:000:04:01

Bobaidh Brag.

0:04:010:04:03

Wow.

0:04:080:04:09

Tri-chearnag?

0:04:090:04:10

Tri-chearnag dhealain a th' ann.

0:04:100:04:12

Fuirich gus an cluinn thu mi a' cluich a-nochd.

0:04:120:04:15

Uilleam Briosgaid. Oh, an duil de bhios ann?

0:04:170:04:21

Mo mhuncaidh, an t-Ard-ollamh Funcaidh.

0:04:240:04:27

Tha lan fhios agam de ni sinn. Abair gum bi e funcaidh.

0:04:270:04:31

Chaidh mi fhin an uair sin chun a' bhocsa.

0:04:310:04:34

An duil de bheir am bocsa a tha seo dhomhsa?

0:04:340:04:37

Pincidh Dincaidh Doo.

0:04:370:04:39

De tha seo?

0:04:440:04:46

Cha robh fhios agam de a chanainn.

0:04:460:04:48

Bha duil agam gu faighinn rudeigin airson na cuirm -

0:04:480:04:52

ach cha d' fhuair mi ach cuisean araid le targaid air.

0:04:520:04:56

A Mhiss NicAiste,

0:04:560:04:58

tha mi a' smaoineachadh gun tug do bhocsa an rud cearr dhomh.

0:04:580:05:03

('S docha nach cuala thu mi. Is mise Pincidh - Dioncaidh - Doo.)

0:05:030:05:08

Na gabh dragh, a Phincidh - chan eil am bocsa cearr uair sam bith.

0:05:080:05:12

Ma smoinicheas tu mu dheidhinn,

0:05:120:05:15

obraichidh tu a-mach de ni thu leis a' chuisean.

0:05:150:05:18

Gle mhath. Ni mi sin.

0:05:180:05:20

Dh'fhalbh an corr dhan a' chlas

0:05:200:05:22

dhachaigh gus an deanadh iad ullachadh.

0:05:220:05:25

Chaidh mise dhachaigh airson smaoineachadh.

0:05:270:05:30

Feumaidh mi obrachadh a-mach de ni mi aig a' chuirm.

0:05:300:05:33

Hmm, de ni thu le cuisean le targaid air? De mu dheidhinn...

0:05:330:05:38

Ceicean a thilgeil air.

0:05:380:05:40

Och, b' fhearr leam an ith.

0:05:420:05:44

De mu dheidhinn... norrag a ghabhail air.

0:05:440:05:49

Och, chan eil an cadal orm -

0:05:500:05:52

is docha gun caidleadh an luchd-amhairc.

0:05:520:05:56

Tha fhios 'am de ni mi.

0:05:560:05:58

Cumaidh mi orm a' smaoineachadh gus an obraich mi a-mach de ni mi leis.

0:05:580:06:02

Sgoinneil.

0:06:020:06:04

Ach an uair sin, dh'eigh Mamaidh orm.

0:06:040:06:07

A Phincidh, feumaidh sinn falbh chun na cuirm.

0:06:070:06:10

Oh-oh. Feumaidh sinn falbh ged nach eil sinn deiseil.

0:06:100:06:15

Nuair a rainig sinn, chuir mi mo cheann tro na cuirtairean,

0:06:190:06:23

agus chunnaic mi na bh' ann de dhaoine.

0:06:230:06:26

Tha mi a' ruith a-mach a tide.

0:06:260:06:27

-Hello, a Phincidh.

-A Dhonaidh, de tha thu a' deanamh an seo?

0:06:270:06:31

Tha mi gu bhith a' cuideachadh. Dh'iarr Miss NicAiste orm innse

0:06:310:06:34

co bhios a' tighinn air an ard-urlar.

0:06:340:06:36

-Oh, sgoinneil.

-Feumaidh mi falbh. Tha a' chuirm a' toiseachadh.

0:06:360:06:40

A' toiseachadh. Ach chan eil fhios agam fhathast de ni mi.

0:06:400:06:45

Tha mi ann an trioblaid mhor.

0:06:450:06:47

Failte oirbh chun na cuirm. An toiseach,

0:06:470:06:50

chi sibh Catriona Sithean agus am piatan ponaidh plumach pinc.

0:06:500:06:54

Wow - bha fhios aig Catriona de an...

0:07:040:07:08

-TAT-TA-RAH-TAH!

-..talant a bh' aice.

0:07:080:07:11

Ach chan eil fhios agamsa de ni mi fhathast.

0:07:110:07:14

A-nis, cluichidh Bobaidh port a rinn Ludwig von Leurbost.

0:07:140:07:19

Bha fhios aig Bobaidh de dheanadh e leis an tri-chearnaig -

0:07:320:07:36

ach de fo ghrian a ni thu le cuisean air a bheil targaid?

0:07:360:07:39

Uilleam agus an t-Ard-ollamh Funcaidh a th' ann a-nis.

0:07:390:07:43

Mo chreach - tha Uilleam deiseil. Mise a bhios ann a-nis.

0:07:590:08:04

Cuiribh failte mhor air Pincidh Dioncaidh Doo

0:08:060:08:10

agus an...uu...cuisean.

0:08:100:08:12

Chan eil fhios agam fhathast de an liut a th' agam.

0:08:170:08:20

Tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:08:200:08:23

A-mach as an rathad. Tha i a' dol a dheanamh plana mor.

0:08:230:08:26

Tha sinn ann an trioblaid.

0:08:280:08:30

Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:300:08:31

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:08:310:08:35

'S cha bhi an trioblaid ann.

0:08:350:08:37

Siuthad, a Phinc - dean plana!

0:08:370:08:39

Agus thachair e. Smaoinich mi air plana mor.

0:08:390:08:44

Wheee!

0:08:440:08:46

Bha fhios agam de dheanainn.

0:08:480:08:51

Tha e agam. 'S ann a bha an cuisean

0:08:510:08:53

agam airson tuiteam air as deidh dhomh plana mor a dheanamh.

0:08:530:08:57

Tha mi fior mhath air an sin - na planaichean mora.

0:08:570:09:00

'S math a rinn thu, a Phincidh.

0:09:000:09:03

Fhuair mi a-mach bhon a' bhocsa de an...

0:09:050:09:07

-TAT-TA-RAH-TAH!

-..talant as motha a th' agam.

0:09:070:09:12

Siud direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:09:130:09:18

Bha an te ud math, a Phincidh.

0:09:180:09:20

Tapadh leat, a Dhonaidh.

0:09:200:09:22

Oh, tha fhios agam de ni mi aig cuirm nan talant.

0:09:220:09:25

Innsidh mi co a tha gu bhith air - mar a rinn mi anns an sgeulachd.

0:09:250:09:30

'S e deagh phlana a tha sin, a Dhonaidh.

0:09:300:09:33

An t-am a-nis airson geam.

0:09:350:09:37

Can cais mas e do thoil e.

0:09:370:09:39

Cais mas e do thoil e.

0:09:390:09:41

Nise, cluichidh sinn geam air a bheil "De thachair an toiseach?"

0:09:440:09:48

# Deeee thachair an toiseach? #

0:09:480:09:50

Seallaidh mi cuid dhe na rudan a thachair anns an sgeulachd dhut...

0:09:500:09:54

Agus canaidh sinne de thachair an toiseach. Sgoinneil.

0:09:540:09:57

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Deiseil airson cluich?

0:09:570:10:01

Gle mhath. De thachair an toiseach?

0:10:030:10:06

An e...gun do smaoinich mi air plana mor?

0:10:060:10:09

No, nach robh fhios agam de dheanainn leis a' chuisean?

0:10:090:10:14

De thachair an toiseach -

0:10:140:10:17

am plana mor no nach robh fhios agam de dheanainn?

0:10:170:10:22

Cha robh fhios agad de dheanadh tu leis a' chuisean.

0:10:220:10:25

Thachair sin mus robh am plana mor agad.

0:10:250:10:27

Tha thu ceart. Nise, de an ath rud a thachair anns an sgeulachd?

0:10:270:10:32

An e, gun do lorg mi mo thalant...

0:10:320:10:36

No...gun do smaoinich mi air plana mor?

0:10:360:10:40

De an ath rud a thachair - gun do lorg mi mo thalant, no am plana mor?

0:10:400:10:48

Am plana mor.

0:10:500:10:51

Tha thu ceart. An toiseach,

0:10:510:10:53

cha robh fhios agam de dheanainn leis a' chuisean,

0:10:530:10:56

smaoinich mi air plana mor agus an uair sin lorg mi mo thalant.

0:10:560:11:00

Siud direach mar a thachair e.

0:11:000:11:03

Gle mhath - cluichidh sinn "Cait a bheil Pincidh?"

0:11:060:11:10

# Cait a bheil Pincidh 'eil beachd agad? #

0:11:100:11:13

Air cul na caise, chi sibh mise, Pincidh,

0:11:130:11:16

ann an aite a bh' anns an sgeulachd.

0:11:160:11:19

Fear as deidh fear, fosglaidh na tuill, mar seo.

0:11:190:11:23

Nuair a dh'aithnicheas sinn an t-aite, innsidh sinn cait a bheil i.

0:11:250:11:28

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:11:280:11:32

Cait a bheil mi? Na mo sheomar-cadail no aig a' chuirm?

0:11:350:11:40

Aig a' chuirm.

0:11:430:11:45

Tha thu ceart.

0:11:450:11:47

Sgoinneil.

0:11:470:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:530:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:030:12:06

E-mail [email protected]

0:12:060:12:09

Download Subtitles

SRT

ASS