Stocainn Shealbhach Dhonaidh (Tyler's Lucky Sock) Pincidh Dincidh Dù


Stocainn Shealbhach Dhonaidh (Tyler's Lucky Sock)

Similar Content

Browse content similar to Stocainn Shealbhach Dhonaidh (Tyler's Lucky Sock). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Chan eil na piosan mirean-measgte a' freagairt.

0:01:060:01:10

Ah, fuirich!

0:01:150:01:17

Ah!

0:01:210:01:23

Awww. Chan urrainn dhomh a dheanamh.

0:01:230:01:26

Tha e ro dhuilich.

0:01:260:01:28

Na leig seachad idir e - feuch a-rithist.

0:01:280:01:31

Tha e ro dhuilich.

0:01:310:01:34

Chan eil mi a' dol a bhodraigeadh.

0:01:340:01:36

Hmm...

0:01:360:01:38

tha e ag iarraidh rud a leigeil seachad seach gu bheil e duilch.

0:01:380:01:42

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:420:01:45

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:450:01:48

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:480:01:51

# Gun teagamh-arunaidh Gun teagamh-arunaidh

0:01:590:02:03

# Gun teagamh-arunaidh Bucas nan Sgeul

0:02:030:02:06

# Bucas nan Sgeul. #

0:02:120:02:14

Gle mhath.

0:02:140:02:16

Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:02:160:02:18

Bha Donaidh a' coimhead anns a h-uile

0:02:180:02:21

h-aite airson an stocainn shealbhach eile aige.

0:02:210:02:24

Cha robh i air an doras.

0:02:240:02:27

Cha robh i air an lar.

0:02:270:02:30

Cha robh i fius anns an drathair.

0:02:300:02:33

Chaidh Donaidh a dhaibhaidh dhan aodach air a son.

0:02:340:02:38

A-steach leam ma-tha.

0:02:380:02:40

Oh, chan e stocainn a tha seo.

0:02:450:02:47

B' e mapa-ulaidh spuinneadair a bh' ann.

0:02:470:02:52

Ma leanas tu seo, ruigidh tu ulaidh.

0:02:520:02:54

'S docha gur e ciste mhor a bhios ann a' cuir thairis le deideagan.

0:02:540:02:59

Uilebheistean beaga - agus an stocainn agam.

0:02:590:03:04

Wow! Cuiridh mi geall gun cuidich Pioncaidh mi.

0:03:040:03:08

A Phioncaidh - mapa spuinneadair.

0:03:080:03:11

Nise, tha sinn coltach ri spuinneadairean,

0:03:120:03:15

ach feumaidh sinn smaoineachadh mar spuinneadairean.

0:03:150:03:18

Hmm...tha am mapa seo duilich a leantainn.

0:03:180:03:22

Feumaidh sinn cuideachadh airson a...um...

0:03:220:03:25

De am facal air a bheil mi a' smaoineachadh.

0:03:250:03:29

Tha thu a' smaoineachadh air...

0:03:290:03:31

FANFARE

0:03:310:03:32

..tuigsinn.

0:03:320:03:33

Sin e.

0:03:330:03:36

Ach mus bithinn a'...

0:03:360:03:37

FANFARE

0:03:370:03:39

..tuisginn de bha e a' ciallachadh,

0:03:390:03:41

dh' fheumainn a thionndadh.

0:03:410:03:43

Tha e nas fhasa a leantainn a-nis.

0:03:470:03:49

Hmm...cait am faca mi na togalaichean seo?

0:03:490:03:54

Haoidh, a Phioncaidh, seall.

0:03:570:03:59

Tha an togalach sin coltach ris an fhear air a' mhapa.

0:03:590:04:02

Agus sin a' phairc mhor.

0:04:020:04:05

Sin an leabharlann mor.

0:04:050:04:08

Gheibh sinn an ulaidh anns an aite leis an roinnaig.

0:04:080:04:12

Sin an togalach ann an sin.

0:04:120:04:16

Taigh-tasgaidh nan Sar Dhealbh Miorbhaileach a th' ann.

0:04:160:04:19

Thugainn.

0:04:190:04:21

Tha fhios againn cait am faigh

0:04:210:04:23

sinn an ulaidh. Aar-aar! Aar-aar!

0:04:230:04:25

Cha robh sgeul air an ulaidh nuair a rainig sinn an taigh-tasgaidh.

0:04:270:04:31

Tha an taigh-tasgaidh seo cho mor. Cha fhaigh sinn an ulaidh gu brath.

0:04:310:04:36

Feumaidh tu cumail ort.

0:04:360:04:39

Smaoinich air an ulaidh a lorgas sinn.

0:04:390:04:42

Ciste lan...caise.

0:04:420:04:45

Tha thu ceart.

0:04:450:04:46

Tha mi ag iarraidh a lorg -

0:04:460:04:48

ach chan eil fhios 'am ciamar.

0:04:480:04:50

Chan eil sinn a'...

0:04:500:04:52

FANFARE

0:04:520:04:54

..tuigsinn a' mhapa seo fhathast.

0:04:540:04:56

Hmm...tha e caran dorch an seo.

0:04:560:05:00

Oh!

0:05:010:05:02

Whoa!

0:05:020:05:04

Feumaidh sinn a dhol chun an deilbh sin.

0:05:040:05:07

Spuinneadairean ag ithe.

0:05:080:05:11

An e comharra a tha sin?

0:05:110:05:12

Tha iad ag iarraidh oirnn a dhol an taobh sin.

0:05:120:05:17

Bidh an ath chomharra thall an sin.

0:05:170:05:19

Chan eil mise a' faicinn cail.

0:05:220:05:24

Chan fhaic mi an stocainn eile a' chaoidh tuilleadh.

0:05:240:05:28

Feumaidh tu cumail ort, a Dhonaidh.

0:05:280:05:30

Cumaidh is feuchainn mi rudeigin eile.

0:05:300:05:33

Hmm...an duil de tha seo a' deanamh?

0:05:350:05:38

'S math a rinn thu, a Dhonaidh.

0:05:430:05:45

Rum diomhair a th' ann.

0:05:450:05:47

Wow - thugainn!

0:05:470:05:49

Aidh, aidh, a sgiobair.

0:05:490:05:50

Lorg thu an ath chomharra, a Dhonaidh.

0:05:520:05:55

Sgoinneil, ach de tha e a' ciallachadh?

0:05:550:05:57

De an taobh a ghabhas sinn?

0:05:570:05:59

Chi mise de a th' air faire.

0:05:590:06:02

'S e comharra air choireigin a bhios ann.

0:06:020:06:04

Chan eil mi a' faicinn cail.

0:06:040:06:06

Cha dean sinn cail dheth mur a h-eil cail ann ri.

0:06:060:06:10

FANFARE

0:06:100:06:11

Thuigsinn.

0:06:110:06:13

Tha seo duilich. De ni sinn?

0:06:130:06:16

Squawk!

0:06:160:06:18

Bha mi a' feitheamh gus a faighnicheadh sibh.

0:06:180:06:21

Gabhaibh tri ceumannan thairis,

0:06:210:06:23

cuiribh rudan an ordugh agus fosglaibh an doras.

0:06:230:06:26

Squawk!

0:06:260:06:28

Tapadh leatsa.

0:06:280:06:30

Aon,

0:06:300:06:32

dha,

0:06:320:06:33

tri...

0:06:330:06:35

Ho...sin an doras.

0:06:350:06:37

Uill, tha esan bun os cionn.

0:06:370:06:41

Thuirt a' phioghaid "cuiribh rudan an ordugh".

0:06:420:06:46

Feuchaidh sinn sin.

0:06:460:06:48

Ceart.

0:06:520:06:53

Sin e.

0:06:530:06:55

Math fhein.

0:06:550:06:57

Sgoinneil!

0:06:570:06:59

Tha an doras a' fosgladh.

0:07:010:07:03

Huh!

0:07:070:07:08

Aar, is mise Aon Stocainn, a spuinneadair.

0:07:090:07:12

Tha sin coltach ris an stocainn agam.

0:07:140:07:17

Seo agaibh an ulaidh agam.

0:07:170:07:19

Agus chan fhaigh duine air a ghoid fhads a bhios Aon Stocainn an seo.

0:07:190:07:24

-Bha sinn direach a' leantainn a' mhapa.

-Is mi tha coma.

0:07:240:07:28

Chan fhaigh sibh cail bhuamsa - fear a sheol na seachd cuantan.

0:07:280:07:33

Oh uill, tha e seachad a-reist.

0:07:330:07:37

As deidh dhuinn na comharran ud a...

0:07:370:07:40

FANFARE

0:07:400:07:41

..thuigsinn ged a bha e cho duilich.

0:07:410:07:45

Fuirichibh, cumaidh sinn oirnn.

0:07:450:07:47

Tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:470:07:50

Oh, mo chreach.

0:07:500:07:53

-A-mach as an rathad. Tha i a' dol a dheanamh plana mor.

-Argh!

0:07:530:07:57

# Tha sinn ann an trioblaid Chan eil freagairt nam cheann

0:07:570:08:01

# Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich

0:08:010:08:04

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:08:040:08:06

Siuthad, a Phionc - dean plana!

0:08:060:08:08

Agus thachair e. Smaoinich mi air plana mor.

0:08:080:08:13

Wheee!

0:08:130:08:15

-De fo ghrian...

-Eee!

0:08:150:08:18

Aar, siud a-nis rud nach fhaic thu gle thric.

0:08:180:08:22

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:08:220:08:25

Tha stocainn Dhonaidh coltach ri te an spuinneadair.

0:08:250:08:28

Nise, bheir sinn dha an stocainn airson na h-ulaidh.

0:08:280:08:31

Ciamar a chordadh an t-ainm Da Stocainn riut?

0:08:310:08:34

Tha i coltach ris an stocainn shealbhach agam.

0:08:340:08:38

Le da stocainn, bidh mi buileach sealbhach.

0:08:380:08:41

Gle mhath ma-tha, gheibh thusa an ulaidh.

0:08:410:08:45

Le da stocainn shealbhach, lorgaidh mi torr ulaidhean.

0:08:450:08:50

Bha an ulaidh againn mu dheireadh thall.

0:08:510:08:55

Chan eil cail ann ach stocainnean agus chan eil aon phaidhir ann.

0:08:560:09:00

Carson a bhiodh. 'S e Aon Stocainn an t-ainm a th' ormsa.

0:09:000:09:04

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:09:040:09:07

Chan e ulaidh ro math a th' ann an stocainnean.

0:09:070:09:10

Tha thu ceart, a Dhonaidh. Fuirich gus am faic sinn.

0:09:100:09:14

-Ach sheall sinn fo na stocainnean.

-Oh...eh...bithibh faiceallach.

0:09:170:09:21

Agus lorg sinn or, daoimeanan agus rubaidhean.

0:09:210:09:26

Siud direach mar a thachair e.

0:09:290:09:32

Cha mhor. An deireadh.

0:09:320:09:34

Abair ulaidh, a Phioncaidh.

0:09:340:09:36

Cha bhiodh duine air a lorg - mur a biodh gun chum iad orra.

0:09:360:09:39

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:390:09:41

An t-am a-nis airson geam.

0:09:430:09:45

Can cais mas e do thoil e.

0:09:450:09:47

Cais mas e do thoil e.

0:09:470:09:49

Cluichidh sinn, "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:09:520:09:56

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd? #

0:09:560:09:59

Seo agad tri ainmean.

0:09:590:10:02

"Brogan Fliucha Dhonaidh".

0:10:020:10:05

"Stocainn Shealbhach Dhonaidh".

0:10:050:10:09

"Breac-sheunain Dhonaidh".

0:10:090:10:12

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:10:140:10:18

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil.

0:10:180:10:21

Ma tha, can "math fhein".

0:10:210:10:23

Ach mur a th' eil ceangal sam bith aige ri sgeulachd an latha an-diugh,

0:10:230:10:27

eighidh sinn "gun fheum".

0:10:270:10:30

Tha sin ceart. Cluichidh sinn geam.

0:10:300:10:33

A bheil "Brogan Fliucha Dhonaidh" math?

0:10:330:10:36

Gun fheum.

0:10:390:10:41

Cha b' ann mu dheidhinn brogan fliucha a bha an sgeulachd.

0:10:410:10:45

Tha sin ceart. De mu dheidhinn "Breac-sheunain Dhonaidh"?

0:10:450:10:50

Gun fheum.

0:10:510:10:53

De mu dheidhinn "Stocainn Shealbhach Dhonaidh"?

0:10:530:10:57

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:10:580:11:01

-Tha thu ceart, a Dhonaidh.

-Sgoinneil!

0:11:010:11:05

Cluichidh sinn "co tha seo?"

0:11:080:11:10

# Co tha seo? #

0:11:100:11:13

Tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam air cul na caise.

0:11:130:11:17

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:11:170:11:20

is nochdaidh an caractar, mar seo.

0:11:200:11:23

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:11:240:11:28

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:11:280:11:32

An e Donaidh a th' ann no an e Aon Stocainn a th' ann?

0:11:340:11:39

Aon Stocainn a th' ann.

0:11:430:11:45

Tha thu ceart.

0:11:450:11:46

Sgoinneil.

0:11:460:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:520:11:55

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:550:11:58

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:160:12:19

E-mail [email protected]

0:12:190:12:22

Download Subtitles

SRT

ASS