A' Trèanadh Òr-iasg/Goldfish Training Day Pincidh Dincidh Dù


A' Trèanadh Òr-iasg/Goldfish Training Day

Similar Content

Browse content similar to A' Trèanadh Òr-iasg/Goldfish Training Day. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Tha thide againn a dhol a shnamh.

0:01:050:01:07

Plub, plais! Woo-hoo. A-steach leinn.

0:01:070:01:11

Hmm?

0:01:110:01:13

A Dhonaidh, ca'il do bhriogais snaimh?

0:01:130:01:16

Tha sinn a' dol a shnamh aig taigh Catriona, cuimhnich.

0:01:160:01:18

Tha cuimhne agam. Ach chan eil mi a' faireachdainn coltach ris.

0:01:180:01:22

Carson? Tha e math a bhith anns an amar-snaimh.

0:01:220:01:25

Tha e math, ach...

0:01:250:01:27

De th' ann, a Dhonaidh?

0:01:270:01:29

Tha amar-snaimh Catriona

0:01:290:01:31

torr nas motha na am fear a th' ann am Pairc a' Bhaile Mhoir.

0:01:310:01:33

Tha e uabhasach mor.

0:01:330:01:35

Direach, tha e -

0:01:350:01:36

HE PLAYS FANFARE

0:01:360:01:38

TOMADACH !

0:01:380:01:40

Hmmm. Amar-snaimh a tha...

0:01:400:01:42

-FANFARE

-TOMADACH?

0:01:420:01:45

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:450:01:47

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innsesgeulachd?

0:01:470:01:50

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:500:01:54

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:540:01:57

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:570:02:00

# Gun teagamh-arunaidh

0:02:000:02:02

# Bucas nan Sgeul...

0:02:020:02:04

# Bucas nan Sgeul! #

0:02:040:02:07

Gle mhath. Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:02:090:02:14

Chaidh mi gu buth nam peataichean gus am faighinn or-iasg.

0:02:140:02:18

Bha mi a-riamh ag iarraidh fear.

0:02:180:02:20

Bha fhios agam de seorsa a bha mi ag iarraidh.

0:02:200:02:23

Bha fius dealbh agam.

0:02:230:02:25

Hello.

0:02:270:02:28

Hello.

0:02:280:02:29

Suilean a th'orm - air sgath nan speuclairean.

0:02:290:02:32

'S e Pioncaidh a th' ormsa - air sgath... Um...

0:02:320:02:35

chan eil fhios agam.

0:02:350:02:36

Pioncaidh - 's e ainm alainn a tha sin.

0:02:360:02:40

A bheil thu gam iarraidh-sa?

0:02:400:02:42

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil. Seall.

0:02:420:02:45

Ooo - iongantach.

0:02:450:02:48

MUSIC PLAYS

0:02:510:02:53

A Phioncaidh Dioncaidh Doo!

0:02:530:02:54

'S tu am milleanamh duine a cheannaich rud anns a' bhuth.

0:02:540:02:57

Agus air sgath sin,

0:02:570:02:59

gheibh thu tanca-eisg a tha...

0:02:590:03:00

-HE PLAYS FANFARE

-TOMADACH agus fior adhartach.

0:03:000:03:05

Dachaigh airson iasg.

0:03:050:03:07

Sgoinneil.

0:03:070:03:09

THEY GIGGLE

0:03:090:03:11

Dh'fhalbh mi fhin agus Suilean dhachaigh le fruis.

0:03:110:03:14

Agus chunnaic sinn heileacoptair a' tighinn leis an tanca.

0:03:140:03:17

Theid sinn a shealltainn ris.

0:03:170:03:20

Tha an tanca garbh mor.

0:03:200:03:23

'S ann a the e...

0:03:230:03:24

-HE PLAYS FANFARE

-TOMADACH.

0:03:240:03:27

Wow. Tha fadachd orm gus an teid mi a shnamh ann.

0:03:270:03:30

Am faod mi?

0:03:300:03:31

Faodaidh.

0:03:310:03:33

-A-steach leam!

-Woo, a Shuilein!

0:03:330:03:36

Ooh...

0:03:400:03:42

De tha cearr, a Shuilein?

0:03:420:03:43

Uill, um...

0:03:430:03:45

Cha chreids mi nach fhuirich mi na mo bhobhla airson greiseag eile.

0:03:450:03:48

Tha am burn an t-uisge anns an tanca cho...

0:03:480:03:50

fliuch.

0:03:500:03:52

Tha thu ceart - tha e gu math fliuch.

0:03:530:03:56

Ach, nach e iasg a th' annad - 's toigh leat rudan fliuch.

0:03:560:04:00

Oh, seadh.

0:04:000:04:01

Bha fhios agam gu robh rudeigin cearr

0:04:010:04:03

agus dh'fheuch mi ri smaoineachadh

0:04:030:04:05

air doigh airson Suilean a chuideachadh. Tha e agam.

0:04:050:04:08

Bhiodh tu na bu dhoigh eile nam biodh do dhachaigh

0:04:080:04:10

na bu choltaiche ri dachaigh.

0:04:100:04:12

Ach de chuireas mi dhan an tanca?

0:04:120:04:15

De mu dheidhinn mata failteachaidh airson an dorais?

0:04:150:04:19

Och, cha chaomh leam e.

0:04:240:04:27

De mu dheidhinn fream-sreap

0:04:270:04:29

HE PLAYS FANFARE

0:04:290:04:31

TOMADACH airson do thanca?

0:04:310:04:33

Och, cha chaomh leam e.

0:04:380:04:41

De mu dheidhinn truinnsear de bhriosgaidean seoclaid?

0:04:410:04:44

Briosgaidean.

0:04:440:04:47

Math fhein.

0:04:500:04:51

Sgoinneil!

0:04:530:04:54

Chan eil cail sgoinneil mu dheidhinn.

0:04:560:04:58

DONAIDH: Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:04:580:05:00

Tha thu ag radh rium gu tug thu a h-uile cail a bha siud dha Suilean -

0:05:000:05:06

-ach nach deigheadh e dhan an tanca dhut?

-Cha deigheadh.

0:05:060:05:08

Iongantach. De an ath rud a thachair?

0:05:080:05:11

Chi sinn.

0:05:110:05:14

Tha mi duilich nach eil an tanca a' cordadh riut.

0:05:160:05:19

Tha e ceart gu leor. Rinn thusa do dhicheall.

0:05:190:05:22

Tha mi nas doigheile na mo bhobhla bheag fhin -

0:05:220:05:25

tha cus buirn anns an tanca.

0:05:250:05:28

'Cha b' urrainn dhomh a chreids - iasg ag radh nach caomh leis burn.'

0:05:280:05:33

Siud agad rud nach fhaic thu a h-uile latha.

0:05:330:05:36

A Shuilein, tha thu a' dol a dh'ionnsachadh rud -

0:05:360:05:39

mar a bhios tu a' snamh ann an tanca a tha...

0:05:390:05:41

HE PLAYS FANFARE

0:05:410:05:43

TOMADACH fhein...ceum air cheum.

0:05:430:05:46

-Ceum air cheum? Chan eil casan agam.

-LAUGHS

0:05:460:05:49

Chan eil, ach ni thu an gnothach agus

0:05:490:05:51

fasaidh tu eolach air a bhith a' snamh ann

0:05:510:05:54

an tancaichean nas motha.

0:05:540:05:56

Toisichidh sinn le tanca beag - anns a' chidsin.

0:05:560:05:59

A Shuilein, tha barrachd buirn an seo na

0:05:590:06:03

th' anns a' bhobhla agad - ach chan eil e

0:06:030:06:06

cho mor ri do dhachaidh uir. Tha mi a'

0:06:060:06:08

dol ga do dhortadh ann. Gabh air do shocair an toiseach, a Shuilein.

0:06:080:06:11

Gle mhath. Tha mi deiseil.

0:06:110:06:14

A Phioncaidh! A Phioncaidh!

0:06:140:06:17

Ch ... ch ... chan eil e dona, a Phioncaidh.

0:06:170:06:21

Tha mi a' snamh anns an tanca mhor.

0:06:210:06:24

'S math a rinn thu. Chan fhada gus am bi

0:06:240:06:26

thu ann an tanca nas motha.

0:06:260:06:27

Math dha-riribh.

0:06:270:06:30

Nise, a Shuilein, tha barrachd buirn anns

0:06:300:06:33

an amar. A bheil thu deiseil airson a dhol ann?

0:06:330:06:36

Wow, a Phioncaidh! Abair gu bheil rum

0:06:410:06:44

agam airson cluich agus snamh.

0:06:440:06:46

Chan eil e eagalach idir. 'S ann a chordadh

0:06:460:06:50

barrachd buirn/uisge rium.

0:06:500:06:52

Gle mhath. Tha sinn a' dol a-mach a-nis - chun na pairce.

0:06:520:06:56

A bheil thu cinnteach gu bheil thu ag iarraidh a-steach.

0:06:560:07:00

Tha torr uisge ann.

0:07:000:07:01

Th mi cinnteach.

0:07:010:07:04

Whoa - chan eil seo dona idir. Woo-hoo.

0:07:040:07:08

Tha thu a' deanamh math, a Shuilein.

0:07:090:07:12

Tha mi deiseil. Thoir chun an tanca mhoir mi, a Phioncaidh.

0:07:120:07:16

Co air a bha mi a' smaoineachadh -

0:07:200:07:22

chan urrainn dhomh snamh an seo. Tha e direach

0:07:220:07:25

FANFARE

0:07:250:07:27

TOMADACH.

0:07:270:07:29

Tha sin ceart gu leor.

0:07:290:07:31

Chan eil idir. 'S e iasg gun fheum a th' annam.

0:07:310:07:35

Oh, a Shuilein, chan eil thu idir gun fheum.

0:07:350:07:39

Hmm...tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:420:07:46

A-mach as an rathad. Tha plana mor a' tighinn.

0:07:460:07:50

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:500:07:53

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich ...

0:07:530:07:57

's cha bhi an trioblaid ann.

0:07:570:07:58

Siuthad, a Phionc - dean plana!

0:07:580:08:01

Agus thachair e. Smaoinich mi air plana mor.

0:08:010:08:05

Wheee!

0:08:050:08:07

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:08:100:08:13

A Shuilein, cha leig thu a leas a bhith a' snamh nad aonar.

0:08:130:08:16

-Theid mise a-steach comhla riut.

-Oh, bhiodh sin garbh/uabhasach math.

0:08:160:08:21

Tapadh leat airson sin, a Phioncaidh.

0:08:210:08:24

Ma bhios tusa ri mo thaobh cha bhi an tanca buileach cho

0:08:240:08:26

FANFARE

0:08:260:08:28

TOMADACH sa bha e.

0:08:280:08:30

BOTH: Sgoinneil!

0:08:300:08:31

Leum an dithis againn a-steach.

0:08:310:08:35

Bha sinn a' chluich agus a' snamh agus bha

0:08:350:08:37

Suilean cho doigheal na dhachaigh ur.

0:08:370:08:39

Siud direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:08:390:08:45

Bha an te ud math, a Phioncaidh. Tapadh leat.

0:08:450:08:49

'S e do bheatha, a Dhonaidh.

0:08:490:08:51

A Phioncaidh, an teid thu comhla rium dhan an amar mhor?

0:08:510:08:55

Theid gu dearbh - mi fhin 's tu fhein, a

0:08:550:08:57

Shuilein - um ... a Dhonaidh.

0:08:570:09:00

An t-am airson geam.

0:09:020:09:04

Can cais mas e do thoil.

0:09:040:09:07

ALL: Cais mas e do thoil.

0:09:070:09:09

Gle mhath. Cluichidh sinn

0:09:110:09:14

Geam Mor nam Facal Annasach!

0:09:140:09:16

# Geam Mor nam Facal Annasach! #

0:09:160:09:19

An geam as fhearr leam.

0:09:190:09:22

Bha facal annasach againn anns an sgeulachd an-diugh ...

0:09:220:09:25

FANFARE

0:09:250:09:27

TOMADACH.

0:09:270:09:29

Tha sin a' ciallachadh garbh mor.

0:09:290:09:31

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:310:09:32

Nise, seo mar a tha thu ga chluich.

0:09:320:09:35

Nuair a chi thu dealbh de Shuileag ann an

0:09:350:09:38

dachaigh a tha fior mhor ... eigh am facal

0:09:380:09:41

"TOMADACH". Feuchaidh sinn sin. Deiseil?

0:09:410:09:44

TOMADACH!

0:09:440:09:47

Ach ... ma chi thu dealbh de Shuilean ann an dachaigh

0:09:470:09:51

nach eil fior mhor, dean seo.

0:09:510:09:54

Cluichidh sinn an geam.

0:09:570:09:59

TOMADACH!

0:09:590:10:02

TOMADACH!

0:10:080:10:09

TOMADACH!

0:10:120:10:13

TOMADACH!

0:10:190:10:21

'S math a rinn thu! Tha thu gu math eolach air facail mhora.

0:10:210:10:25

Nise, cluichidh sinn geam air a bheil

0:10:290:10:32

"De thachair an toiseach?"

0:10:320:10:34

# Deeee thachair an toiseach? # Seallaidh mi cuid dhe

0:10:340:10:37

na rudan a thachair anns an sgeulachd dhut ...

0:10:370:10:39

..agus canaidh sinne de thachair an toiseach.

0:10:390:10:42

-Sgoinneil.

-Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:420:10:45

Deiseil airson cluich?

0:10:450:10:47

Nise - de thachair an toiseach? An e ...

0:10:470:10:51

Gun smaoinich mi air plana mor?

0:10:510:10:54

No, gu robh an t-eagal air Suilean.

0:10:540:10:59

De thachair an toiseach?

0:10:590:11:03

Am plana mor no an t-eagal a bhith air Suilean.

0:11:030:11:07

Bha an t-eagal air Suilean.

0:11:070:11:09

Thachair sin mus do smaoinich thu air plana mor.

0:11:090:11:12

Tha thu ceart. Gle mhath, de an ath rud a

0:11:120:11:16

thachair anns an sgeulachd?

0:11:160:11:18

An e ... gu robh Suilean doigheil na dhachaigh ur. No, gun smaoinich mi

0:11:180:11:24

air plana mor? Nise, de an ath rud a thachair anns

0:11:240:11:29

an sgeulachd? Suilean a bhith doigheil na

0:11:290:11:32

dhachaigh ur, no am plana mor.

0:11:320:11:35

-Am plana mor.

-Tha sin ceart! Bha an t-eagal air

0:11:350:11:40

Suilean an toiseach. An uair sin, smaoinich mi

0:11:400:11:42

air plana mor agus mu dheireadh,

0:11:420:11:44

bha Suilean doigheil na dhachaigh ur.

0:11:440:11:47

Siud direach mar a thachair e.

0:11:470:11:49

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan - cuiridh mi geall gun

0:11:540:11:57

innseadh tu fhein te mhath.

0:11:570:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:150:12:18

E-mail [email protected]

0:12:180:12:21

Download Subtitles

SRT

ASS