Brag Mòr-Bhrag/Boom! Sonic Boom! Pincidh Dincidh Dù


Brag Mòr-Bhrag/Boom! Sonic Boom!

Similar Content

Browse content similar to Brag Mòr-Bhrag/Boom! Sonic Boom!. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

De a tha thu a' deanamh an-diugh, a Phioncaidh.

0:01:060:01:09

Tha Bobaidh Brag a' tighinn a shealltainn orm.

0:01:090:01:11

Faodaidh tusa cluich comhla rinn.

0:01:110:01:14

Gle mhath.

0:01:140:01:15

De a chluicheas sinn comhla ri Bobaidh Brag?

0:01:190:01:23

Geam sam bith.

0:01:230:01:26

Seadh? An cluich e sar ghaisgich?

0:01:260:01:28

Cluichidh. Hmm...Bobaidh Brag... sar ghaisgich.

0:01:280:01:34

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:340:01:36

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:360:01:39

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:390:01:42

# Gun teagamh-arunaidh Gun teagamh-arunaidh

0:01:440:01:48

# Bucas nan Sgeul

0:01:480:01:54

# Bucas nan Sgeul. #

0:01:540:02:00

Gle mhath. Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:02:000:02:03

..Bha Bobaidh Brag a' dol sios an trannsa anns an sgoil.

0:02:070:02:11

Mar bu trice, bha e coltach ri balach sam bith eile.

0:02:110:02:15

Bha an oraid ud a thug thu seachad garbh math.

0:02:150:02:18

'S math a rinn thu.

0:02:180:02:19

Tapadh leat.

0:02:190:02:21

Hello, a Bhobaidh.

0:02:220:02:24

-An duil co a bhuannaicheas an copan Disathairne?

-Tha fhios co.

0:02:240:02:27

Sgioba a' Bhaile Mhoir. Co eile?

0:02:270:02:30

A bheil thu a' tighinn chun a' phartaidh agam, a Bhobaidh?

0:02:300:02:33

Tha gu dearbh.

0:02:330:02:35

Ach nuair nach biodh Bobaidh anns an sgoil,

0:02:380:02:41

no a' bruidhinn mu dheidhinn spors, no a' dol gu partaidhean...

0:02:410:02:45

Bhiodh Bobaidh a' dol na Bhrag Mor-bhrag -

0:02:480:02:52

sar ghaisgeach cho treun bh' ann.

0:02:520:02:56

Bha na cumhachdan agus an neart aige...uh...

0:02:560:03:00

de am facal air a bheil mi a' smaoineachadh.

0:03:000:03:04

Fuirich mionaid, a Phioncaidh. Tha facal agamsa. Neart...

0:03:080:03:11

FANFARE ..IONGANTACH.

0:03:110:03:14

'S e facal math a tha sin.

0:03:140:03:17

Bha Brag Mor-bhrag...

0:03:170:03:18

-FANFARE

-..IONGANTACH!

0:03:180:03:22

Agus de thachair?

0:03:220:03:24

Chi sinn.

0:03:240:03:25

Feasgar, bha Bobaidh aig partaidh co-la-breith Abby Nic an Aba.

0:03:290:03:33

Bha a h-uile duine cho doigheil gus na dh'fhas an t-side ro theth.

0:03:330:03:37

Dh'fhas e cho blath 's gun leagh a h-uile pioc

0:03:370:03:41

reoiteig a bha a-staigh airson a' phartaidh.

0:03:410:03:45

Bha duil aig Abby gu robh am partaidh air a mhilleadh.

0:03:450:03:47

Chaidh mo phartaidh a mhilleadh gu tur.

0:03:470:03:50

Tha nighean a' gul - chanainn gu bheil sar gaisgeach a dhith.

0:03:500:03:55

An uair sin, rinn e rud a bha...

0:03:550:03:58

-FANFARE

-..IONGANTACH.

0:03:580:04:01

Dh'fhalbh Brag Mor-bhrag mar am peilear.

0:04:070:04:10

Bha e na bu luaithe na treana, fada na bu luaithe.

0:04:100:04:15

Cha chuireadh cail maill air.

0:04:190:04:21

-Oh...

-Brag Mor-bhrag.

0:04:230:04:27

Lorg Brag Mor-bhrag bhan reoiteig.

0:04:270:04:30

Tapadh leat.

0:04:300:04:31

A-mach a seo leam.

0:04:310:04:34

Agus rinn e as gu Partaidh Abby Nic an Aba.

0:04:340:04:36

Tapadh leat.

0:04:360:04:38

Tha an obair agam an seo deante.

0:04:380:04:41

Tapadh leat - ge-bi co thu.

0:04:410:04:44

BRAG MOR-BHRAG.

0:04:440:04:47

Wow!

0:04:480:04:49

Na chaill mi cail?

0:04:510:04:52

Bha Brag Mor-bhrag an seo - abair gaisgeach.

0:04:520:04:54

Sgaoil an naidheachd mu Bhag Mor-bhrag gu luath -

0:04:540:04:59

gu math gu math luath.

0:04:590:05:01

Hello, is mise Pioncaidh Dioncaidh Doo -

0:05:010:05:03

an neach-naidheachd as fhearr a th' aig Paipear a' Bhaile Mhoir.

0:05:030:05:07

Seo an dealbhadair agam, Donaidh. De thachair an seo?

0:05:070:05:10

Shabhail sar ghaisgeach air chuidhleachan mo phartaidh.

0:05:100:05:14

Ach cha robh mi ga creids.

0:05:140:05:16

Uill, a-nis - bhiodh sin direach...

0:05:160:05:19

-FANFARE

-..IONGANTACH.

0:05:190:05:22

Gheibheadh mi fhin agus Donaidh

0:05:220:05:24

a-mach an robh leithid a ghaisgeach ann.

0:05:240:05:27

Bidh Brag Mor-bhrag ri gaisgeachd am badeigin eile.

0:05:290:05:32

Thugainn a lorg sgeulachd!

0:05:320:05:34

Dh'fhalbh sinn le cabhaig mus fhaigheadh duine eile an sgeulachd.

0:05:340:05:37

Feumaidh mi falbh - Brag Mor-bhag - a' dol an sas.

0:05:370:05:42

Mar sin leat, a Bhrag Mor-bhrag. Tapadh leat.

0:05:420:05:47

Ach chaill sinn a-rithist e.

0:05:470:05:50

Wow - bha siud miorbhaileach.

0:05:500:05:52

Bha gu dearbh.

0:05:520:05:53

Tha Brag Mor-bhrag cho luath 's nach urrainn dhuinn greim fhaighinn air.

0:05:530:05:58

An cuir sinn brogan-ruith oirnn?

0:05:580:06:01

A-mach a seo. Thugainn.

0:06:030:06:05

Aig a' cheart am, bha Catriona Sithean ag

0:06:070:06:10

obair le inneal ur a fhuair i.

0:06:100:06:12

Tha mi sgith de shitheanan Tha mi ag iarraidh siotaichean srianach.

0:06:120:06:17

Tha sin nas fhearr.

0:06:170:06:18

Cuidich mi.

0:06:200:06:21

Pronnaidh an leabaidh mi.

0:06:210:06:22

Co a nochd ach Brag Mor-bhrag airson cobhair a dheanamh air Catriona.

0:06:240:06:29

Ahh...Mo ghaisgeach!

0:06:290:06:32

Chaill sinn e!

0:06:350:06:37

Agus bha brogan-ruith oirnn.

0:06:370:06:40

'S docha gum biodh maidean-pogo na b' fhearr.

0:06:400:06:43

A-mach a seo. Thugainn.

0:06:430:06:45

An uair sin, shuidh Uisdean Sugh-ubhail sios

0:06:470:06:49

ann an seomar-bidhe na sgoile -

0:06:490:06:51

ach bha e air a bhiadh fhagail air a' bhus.

0:06:510:06:54

Mo chreach!

0:06:540:06:56

A Bhrag Mor-bhrag - cuidich mi.

0:06:560:06:59

Bha thu gam iarraidh.

0:07:010:07:02

Chuir Brag Mor-bhrag an tostair aige a dhol agus cha tug e fad

0:07:020:07:07

sam bith biadh ullachadh dha Uisdean.

0:07:070:07:09

Bha e cho luath 's gun chaill sinn a-rithist e.

0:07:090:07:12

Chaill sinn Brag Mor-bhrag a-rithist.

0:07:120:07:15

Ged a bha maidean-pogo againn.

0:07:150:07:17

Gheibh sinn ar mi-shealbh bhon an fhear-deasachaidh

0:07:170:07:20

mur am faigh sinn an sgeulachd.

0:07:200:07:22

De tha cearr oirbh?

0:07:220:07:24

Brag Mor-bhrag - sar ghaisgeach air chuidhleachan?

0:07:240:07:28

Faighibh sgeulachd a theid dhan a' phaipear.

0:07:280:07:31

Cionnas nach urrainn dhuibh dealbh fhaighinn dhan an duine?

0:07:310:07:34

Ach de ni sinn, a Phioncaidh?

0:07:340:07:36

Hmm...tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:360:07:41

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:410:07:45

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:450:07:48

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:07:480:07:49

Siuthad, a Phionc - dean plana!

0:07:490:07:51

Agus thachair e. Smaoinich mi air plana mor.

0:07:510:07:56

Wheee!

0:07:560:07:59

Bha fhios agam de dheanadh sinn.

0:08:000:08:02

Ma tha sinn airson greim fhaighinn air Brag Mor-bhrag -

0:08:020:08:06

feumaidh sinne a bhith a' cheart cho luath ris.

0:08:060:08:08

Chuir an dithis againn brogan-roth "turbo" oirnn - agus dh'fhalbh sinn

0:08:110:08:16

le fruis gus am faigheadh sinn dealbh de Bhrag Mor-bhrag.

0:08:160:08:20

Tha am balla as fhearr a th' agam anns an loch...

0:08:240:08:27

Seall - Brag Mor-bhrag a th' ann.

0:08:300:08:33

Gheibh esan do bhalla dhut.

0:08:330:08:34

Chuir Brag Mor-bhrag a chumhachdan...

0:08:360:08:39

-FANFARE

-..IONGANTACH gu feum a-rithist.

0:08:390:08:43

Tha sinn a' creids ann a-nis.

0:08:440:08:46

Nise, am faod sinn deilbh a thogail

0:08:460:08:48

dhiot airson Paipear a' Bhaile Mhoir?

0:08:480:08:50

Faodaidh.

0:08:500:08:52

Seadh - de an t-ainm a bhios tu a' cleachdadh -

0:08:520:08:55

Brag no Maighstir Mor-bhrag?

0:08:550:08:57

De eile a ghraidh ach...Bobaidh.

0:08:570:09:01

B' e Bobaidh Brag Brag Mor-Bhrag.

0:09:010:09:04

Thog mi fhin agus Donaidh moran deilbh.

0:09:040:09:07

Siud direach mar a thachair e.

0:09:120:09:14

Cha mhor.

0:09:140:09:15

An deireadh.

0:09:150:09:17

Tha fadachd orm gus an tig Bobaidh Brag -

0:09:170:09:20

cluichidh sinn sar ghaisgich comhla!

0:09:200:09:22

Bhiodh sin uabhasach math, a Dhonaidh.

0:09:220:09:25

An t-am a-nis airson geam.

0:09:270:09:29

Can cais mas e do thoil.

0:09:290:09:32

Cais mas e do thoil.

0:09:320:09:33

Cluichidh sinn geam air a bheil "Co thuirt e?"

0:09:350:09:38

# Co thuirt e?

0:09:380:09:40

Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam - Catriona...

0:09:400:09:45

..Brag Mor-bhrag...

0:09:480:09:49

..agus mi fhin, Pioncaidh.

0:09:500:09:52

Canaidh gach caractar an aon rud...

0:09:520:09:56

Agus tha againne ri innse co

0:09:570:09:59

dha-riribh a thuirt e anns an sgeulachd.

0:09:590:10:01

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:010:10:03

Cluichidh sinn geam.

0:10:030:10:05

Cuidich mi. Pronnaidh an leabaidh mi.

0:10:050:10:08

Cuidich mi. Pronnaidh an leabaidh mi.

0:10:080:10:12

Cuidich mi. Pronnaidh an leabaidh mi.

0:10:130:10:17

Co a-nis a thuirt siud anns an sgeulachd agam?

0:10:190:10:21

An e Brag Mor-bhrag a thuirt e?

0:10:210:10:25

Cha b' e. Cha tuirt e cail dha leithid.

0:10:250:10:29

An e mi fhin, Pioncaidh, a thuirt e?

0:10:290:10:33

Cha b' e tu thuirt e.

0:10:330:10:36

An e Catriona bh' ann.

0:10:370:10:39

'S i - Catriona a thuirt e.

0:10:390:10:42

Tha sin ceart.

0:10:420:10:45

Sgoinneil!

0:10:450:10:46

Cluichidh sinn "DE AM FUAIM A TH'ANN?"

0:10:490:10:52

# DE AM FUAIM A TH' ANN? #

0:10:520:10:54

Cluinnidh tu tri fuaimean eadar-dhealaichte,

0:10:540:10:57

ach cha robh ach aonan aca anns an sgeulachd.

0:10:570:10:59

'S e fuaim a rinn Brag Mor-bhrag a bhios ann.

0:10:590:11:03

Tha sin ceart, a Dhonaidh bhig.

0:11:030:11:05

Cluichidh sinn geam.

0:11:050:11:06

An e Brag Mor-bhrag a rinn am fuaim ud?

0:11:120:11:14

Cha b' e.

0:11:140:11:16

Conacag car a bh' ann.

0:11:160:11:18

De do bheachd?

0:11:220:11:23

An e Brag Mor-bhrag a bh' ann?

0:11:230:11:25

Cha b' e.

0:11:250:11:28

Muc a bh' ann.

0:11:280:11:29

An e Brag Mor-bhrag a bha siud?

0:11:350:11:38

'S e.

0:11:380:11:39

Tha thu ceart.

0:11:390:11:40

Brag Mor-bhrag a bha siud.

0:11:400:11:42

Sgoinneil!

0:11:470:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:530:11:55

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:550:11:58

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:060:12:11

E-mail [email protected]

0:12:110:12:16

Download Subtitles

SRT

ASS