Fada Cus Phincidhean/Pinky Dinky Duplicate Pincidh Dincidh Dù


Fada Cus Phincidhean/Pinky Dinky Duplicate

Similar Content

Browse content similar to Fada Cus Phincidhean/Pinky Dinky Duplicate. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Phioncaidh, an cuidich thu mi?

0:01:050:01:07

-De tha cearr, a Dhonaidh?

-Tha mi direach air geam ur fhaighinn.

0:01:090:01:13

Nach bu choir dhut a bhith toilichte?

0:01:130:01:15

-Bhithinn toilichte, na faighinn air a chluich. Ach, chan fhaigh.

-Carson?

0:01:150:01:20

Feumaidh mi mo leabaidh a charadh,

0:01:200:01:22

na deideagan a sgioblachadh agus am peant a chur air falbh.

0:01:220:01:26

B' fhearr leam gun deanadh cuideigin eile na rudan sin.

0:01:260:01:29

Hmmm...b' fhearr leat gun deanadh cuideigin eile obair dhut.

0:01:290:01:34

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:340:01:36

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:360:01:39

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:390:01:42

# Gun teagamh-arunaidh Gun teagamh-arunaidh

0:01:420:01:45

# Gun teagamh-arunaidh Bucas nan Sgeul

0:01:450:01:48

# Bucas nan Sgeul

0:01:480:01:52

# Bucas nan Sgeul. #

0:01:540:01:56

Gle mhath. Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:01:570:02:01

Chuir mi romham coimic a dheanamh.

0:02:030:02:05

Ach mus deanainn sin, dh'fheumainn a bhith comhfhurtail.

0:02:050:02:10

Hmmm...co air an suidh mi?

0:02:100:02:12

An suidh mi air... Biast de chactus?

0:02:120:02:16

Aobag - ro bhiorach!

0:02:170:02:20

De mu dheidhinn tost le cais?

0:02:210:02:24

Gun fheum - ro staigeach.

0:02:250:02:29

Ach, de mu dheidhinn an t-seidhir agam fhin?

0:02:290:02:33

Sgoinneil.

0:02:330:02:34

Tha mi comhfhurtail agus faodaidh mi toiseachadh.

0:02:340:02:38

A Phioncaidh, cuimhnich air an obair-dachaigh.

0:02:400:02:43

Cuimhnichidh.

0:02:430:02:45

A Phioncaidh, an caraich thu do leabaidh?

0:02:470:02:50

Mmm...gle mhath.

0:02:500:02:52

A Phioncaidh, an cuidich thu mi le mo bhiadh?

0:02:540:02:57

Tha mi ag iarraidh ceapairean banana ach chan eil sgeul air na bananathan,

0:02:570:03:01

no air an aran a bharrachd.

0:03:010:03:03

Cuidichidh, cuidichidh...

0:03:030:03:05

Bha an t-uabhas rudan agam ri dheanamh.

0:03:080:03:11

Hmmm...ciamar a gheibh mi air a h-uile cail a dheanamh?

0:03:110:03:15

Tha fhios agam. Fuirich gus am faigh mi e.

0:03:150:03:19

Seo agad Dublaichear Pioncaidh Dioncaidh Doo.

0:03:220:03:25

-Ni mi.

-TAT-TA-RA-TAH

0:03:250:03:27

LETH-BHREAC diom fhin.

0:03:270:03:29

Fuirich mionaid, a Phioncaidh. Thuig mi siud.

0:03:320:03:35

TAT-TA-RA-TAH

0:03:350:03:36

LETH-BHREAC - sin nuair a ni thu samhail de rudeigin.

0:03:360:03:40

An aite aonan, bidh dha agad, no tri, no ceithir, no...

0:03:400:03:45

-Tha thu ceart-arunaidh!

-Cha dean thu.

0:03:450:03:47

TAT-TA-RA-TAH LETH-BHREAC de dhaoine.

0:03:470:03:51

Ni anns an sgeulachd agamsa.

0:03:510:03:53

Wow, de an ath rud a thachair?

0:03:530:03:56

Chi sinn.

0:03:560:03:58

Cleachdaidh mi an dublaichear airson Pioncaidhean eile a dheanamh

0:04:000:04:05

agus ni iadsan obair mhor dhomh. Sgoinneil!

0:04:050:04:08

Bhruth Maighstir Gearra-mhuc am putan airson a chur a dhol.

0:04:080:04:12

'Aon Phioncaidh, da Phioncaidh, tri Pioncaidhean'...

0:04:120:04:16

Agus thainig na Pioncaidhean a-mach as an dublaichear.

0:04:160:04:21

Tri Pioncaidhean. Math fhein.

0:04:230:04:26

-Ni thusa an obair-dachaigh.

-Gle mhath.

0:04:260:04:28

-Caraich thusa an leabaidh.

-Gle mhath.

0:04:280:04:31

-Agus gheibh thusa bananathan dha Donaidh.

-Gle mhath.

0:04:310:04:35

Agus theid mise sios an staidhre

0:04:350:04:37

airson obair a dheanamh air mo choimic.

0:04:370:04:39

Sgoinneil.

0:04:400:04:42

Ach fear nuair a thoisich mi...

0:04:420:04:44

A Phioncaidh, an cuir thu burn air na sitheanan comhla rium?

0:04:440:04:48

Cuiridh. Tha sin ceart gu leor.

0:04:480:04:51

A Phioncaidh, an cuidich thu mi a' crochadh seo?

0:04:510:04:55

Cuidichidh - da dhiog.

0:04:550:04:57

-Hmm...feumaidh mi...

-TAT-TA-RA-TAH

0:04:570:05:00

..leth-bhreacan eile a dheanamh.

0:05:000:05:03

A Mhaighstir Ghearra-mhuc,

0:05:030:05:04

an dean thu da Phioncaidh eile dhomh shuas an staidhre.

0:05:040:05:07

-Ni gu dearbha.

-Tapadh leat.

0:05:070:05:11

Bhruth Maighstir Gearra-mhuc am

0:05:130:05:15

putan airson an dublaichear a thoiseachadh.

0:05:150:05:18

-'Aon Phioncaidh.'

-Oh... Ach cha do thachair cail.

0:05:180:05:21

-Is bhruth e a-rithist e.

-'Da Phioncaidh.'

-Oh...oh...

0:05:210:05:25

Agus a-rithist.

0:05:250:05:26

-'Tri Pioncaidhean.'

-Agus a-rithist.

0:05:260:05:29

'Ceithir Pioncaidhean, coig Pioncaidhean...

0:05:290:05:30

torr mor Phioncaidhean.'

0:05:300:05:32

Ach cha robh cail a' tachairt.

0:05:320:05:34

Hmmph. Tha an t-inneal a tha seo briste.

0:05:340:05:37

Agus dh'fhalbh Maighstir Gearra-mhuc.

0:05:370:05:40

Ach nuair a dh'fhalbh e,

0:05:410:05:43

's ann a thoisich Pioncaidhean a' nochdadh...

0:05:430:05:47

..pailteas Phioncaidhean.

0:05:480:05:51

Thoisich gach te aca ag obrachadh.

0:05:560:05:59

Rinn iad an obair-dachaigh agus charaich iad an leabaidh.

0:05:590:06:03

Ach, 's ann a bha cus aca ann -

0:06:030:06:07

agus chuir iad an fhardach bun os cionn.

0:06:070:06:10

-Tapadh leat, a Phioncaidh.

-'S e do bheatha.

0:06:110:06:14

-Tapadh leat, a Phioncaidh.

-'S e do bheatha.

0:06:150:06:18

-Tapadh leat, a Phioncaidh.

-'S e do bheatha.

0:06:180:06:21

-Obh obh!

-'S e do bheatha. 'S e do bheatha.

0:06:210:06:23

-'S e do bheatha.

-Abair thusa Pioncaidhean.

0:06:230:06:26

Uh-oh!

0:06:260:06:28

Thugainn! Rinn an dublaichear cus Phioncaidhean

0:06:310:06:34

-agus tha trioblaid mhor againn.

-De?

0:06:340:06:37

Mo chreach.

0:06:390:06:40

A Phioncaidh!

0:06:450:06:47

Tha an t-aite na threalaich.

0:06:510:06:53

-Uill, cha dean mise...

-TAT-TA-RA-TAH

0:06:530:06:56

-LETH-BHREAC dhiom fhin a chaoidh tuilleadh.

-A Phioncaidh, trobhad!

0:06:560:07:01

Obh obh!

0:07:010:07:03

Wow, tha mi gus mo tholladh leis an acras - ach tha cus an seo.

0:07:030:07:08

A Phioncaidh, cha b' urrainn dhomh stad a chur orra.

0:07:080:07:12

Oh, seall air an sin.

0:07:120:07:14

Am diathaid? Tha an t-acras oirnn.

0:07:160:07:19

-Sin agad rud nach fhaic thu gle thric.

-Ach de ni sinn?

0:07:200:07:25

Tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:250:07:29

Thoiribh an aire - tha na Pioncaidhean a' deanamh plana!

0:07:290:07:32

# Tha sinn ann an trioblaid Chan eil freagairt nam cheann

0:07:320:07:36

# Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:360:07:39

# 's cha bhi an trioblaid ann.

0:07:390:07:41

Siuthad, a Phionc - dean plana!

0:07:410:07:43

Agus thachair e. Thainig plana mor thugam!

0:07:430:07:47

Wheee! Wheee!

0:07:470:07:50

Bha fhios agam de dheanadh sinn.

0:07:510:07:54

Eistibh rium, a Phioncaidhean. Leanaibh mise.

0:07:540:07:57

Seo an coimic a tha mi a' deanamh...

0:08:000:08:02

Ach, cha do rinn mi ach dealbh de Mhaighstir Gearra-mhuc.

0:08:020:08:05

An cuidich sibh mi?

0:08:050:08:07

Co tha ag iarraidh a bhith anns a' choimic agam?

0:08:070:08:09

Mise! Mise! Mise! Mise!

0:08:090:08:12

Sgoinneil. Siubhaidibh ma-tha - leumaibh a-steach.

0:08:120:08:16

Leum na Pioncaidhean a-steach dhan choimic

0:08:160:08:19

agus chuir iad crioch air an sgeulachd.

0:08:190:08:21

Sgoinneil. Tha an coimic agam a' coimhead gle mhath.

0:08:210:08:24

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:08:240:08:28

A Phioncaidh!

0:08:280:08:29

Uh-oh, bidh obair agam ri dheanamh fhathast.

0:08:290:08:32

Dh'fhalbh mi le fruis...

0:08:330:08:35

Agus cha b' fhada gus an robh an obair agam deante.

0:08:400:08:44

-Oh...cha dean mise

-TAT-TA-RA-TAH

0:08:440:08:47

LETH-BHREAC dhiom fhin a chaoidh tuilleadh.

0:08:470:08:51

Siud direach mar a thachair e.

0:08:530:08:56

-Cha mhor. An deireadh.

-Bha an te ud math, a Phioncaidh.

0:08:560:09:00

Ma thoisicheas mi air m' obair anns an spot,

0:09:000:09:03

cha bhi mi fada ga fhaighinn seachad.

0:09:030:09:05

Agus 's docha gum bi tide agad

0:09:050:09:07

cluich leis a' gheam ur a fhuair thu.

0:09:070:09:09

An t-am a-nis airson geam.

0:09:110:09:13

Can cais mas e do thoil. Cais mas e do thoil.

0:09:130:09:18

Cluichidh sinn geam air a bheil "Co thuirt e?"

0:09:190:09:23

# "Co thuirt e?" #

0:09:230:09:25

Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam -

0:09:250:09:28

Dadaidh Dioncaidh Doo,

0:09:280:09:30

Maighstir Gearra-mhuc

0:09:300:09:34

agus mi fhin, Pioncaidh.

0:09:340:09:38

Canaidh gach caractar an aon rud...

0:09:380:09:41

Agus tha againne ri innse

0:09:410:09:42

co dha-riribh a thuirt e anns an sgeulachd.

0:09:420:09:45

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:09:450:09:49

Tha an t-aite na threalaich. Uill, cha dean mise...

0:09:490:09:52

LETH-BHREAC dhiom fhin a chaoidh tuilleadh.

0:09:520:09:55

Tha an t-aite na threalaich.

0:09:550:09:57

Uill, cha dean mise LETH-BHREAC dhiom fhin a chaoidh tuilleadh.

0:09:570:10:01

Tha an t-aite na threalaich.

0:10:010:10:03

Uill, cha dean mise LETH-BHREAC dhiom fhin a chaoidh tuilleadh.

0:10:030:10:06

Co thuirt siud anns an sgeulachd agam?

0:10:060:10:09

An e Maighstir Gearra-mhuc a bh' ann?

0:10:110:10:14

Cha b' e. Cha tuirt e cail dha leithid.

0:10:140:10:19

An tuirt Dadaidh Dioncaidh Doo e?

0:10:190:10:22

Cha tuirt.

0:10:230:10:25

An e mise, Pioncaidh, a thuirt e.

0:10:260:10:29

'S tu. Pioncaidh a bh' ann.

0:10:290:10:32

Tha sin ceart. Sgoinneil!

0:10:320:10:36

Gle mhath. Cluichidh sinn "Geam Mor nam Facal Annasach!"

0:10:380:10:42

# "Geam Mor nam Facal Annasach!" #

0:10:420:10:46

An geam as fhearr leam.

0:10:460:10:48

Bha facal annasach againn anns an sgeulachd an-diugh...

0:10:480:10:52

TAT-TA-RA-TAH

0:10:520:10:53

LETH-BHREAC - tha e a' ciallachadh samhail a dheanamh de rudeigin.

0:10:530:10:58

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:580:11:00

Nise, seo mar a tha thu ga chluich.

0:11:000:11:03

Nuair a chi thu dealbh de na leth-bhreacan dhiom,

0:11:030:11:05

eigh am facal LETH-BHREAC.

0:11:050:11:07

Feuchaidh sinn sin. Deiseil?

0:11:070:11:10

LETH-BHREAC!

0:11:100:11:13

Ach, nuair a chi thu dealbh dhiomsa -

0:11:130:11:15

Pioncaidh cheart - dean seo.

0:11:150:11:18

Cluichidh sinn geam.

0:11:180:11:20

LETH-BHREAC!

0:11:250:11:27

LETH-BHREAC!

0:11:290:11:31

LETH-BHREAC!

0:11:400:11:42

'S math a rinn thu!

0:11:430:11:44

Tha thu gu math eolach air facail mhora.

0:11:440:11:47

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:520:11:55

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:550:11:58

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:160:12:19

E-mail [email protected]

0:12:190:12:23

Tha an t-uabhas rudan aig Pincidh ri dhèanamh. Cuidichidh na Pincidhean eile i, nach cuidich? Facal annasach - leth-bhreac.

When Pincidh duplicates herself in order to get her chores done, things get a bit out of control.


Download Subtitles

SRT

ASS