Mèirleach Mòr Molach na Càise/The Great Big Cheese Chase Pincidh Dincidh Dù


Mèirleach Mòr Molach na Càise/The Great Big Cheese Chase

Similar Content

Browse content similar to Mèirleach Mòr Molach na Càise/The Great Big Cheese Chase. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Phioncaidh!

0:01:040:01:07

De th' ann, a Dhonaidh?

0:01:080:01:09

Chan eil cais ann airson mo bhriosgaidean.

0:01:090:01:12

Bha cais ann ron an seo, ach chan eil sgeul air a-nis.

0:01:120:01:15

Mmm...dh'fhalbh a' chais.

0:01:150:01:18

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:180:01:21

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:210:01:24

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha- runaidh!

0:01:240:01:27

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:290:01:30

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:300:01:32

# Gun teagamh-arunaidh Bucas nan Sgeul

0:01:320:01:35

# Bucas nan Sgeul

0:01:350:01:37

# Bucas nan Sgeul. #

0:01:370:01:42

Gle mhath Aon latha ann am pairc a' Bhaile Mhoir.

0:01:430:01:48

Bha Uilleam Briosgaid,

0:01:480:01:49

Mgr Gearra-mhuc agus mi fhin air ar slighe gu

0:01:490:01:52

Partaidh Mor na Caise.

0:01:520:01:54

Tha fadachd orm gus an ruig sinn - chan eil cail cho math ri cais.

0:01:540:01:58

Chan eil, agus gheibh sinn cais gu leor.

0:01:580:02:01

Agus tha beachd agam cait an teid sinn an toiseach.

0:02:010:02:04

Taigh Caise Heidi Thormoid.

0:02:040:02:07

Abair casan-corrach, 'ille.

0:02:090:02:11

Tha na ballaichean caise aice cho blasda.

0:02:120:02:15

Hello, Heidi.

0:02:160:02:17

Yodel-a-hee-hoo!

0:02:170:02:19

Tha sibh ann an tide.

0:02:190:02:20

Tha mi direach air ballaichean caise a dheanamh airson a' phartaidh.

0:02:200:02:23

Tapadh leat, Heidi.

0:02:230:02:25

Mmmm. Urgh!

0:02:270:02:29

Chan eil na ballaichean caise seo ro chailear.

0:02:290:02:32

Ugh.

0:02:320:02:34

Dh'aithnich Heidi gu robh

0:02:350:02:37

rudeigin cearr agus dh'fheuch i fhein fear dhe na ballaichean.

0:02:370:02:41

Oh, tha e falamh.

0:02:410:02:43

Chan eil pioc caise na bhroinn.

0:02:430:02:45

Oh mo chreach.

0:02:460:02:48

Chan eil feum sam bith ann am ballaichean caise as aonais na...

0:02:480:02:50

caise.

0:02:500:02:52

Seall!

0:02:520:02:53

Criomagan caise.

0:02:530:02:55

's iongantach mur an do ghoid cuideigin a' chais.

0:02:550:02:58

Ach co idir a dheanadh sin?

0:02:580:03:01

Bha fhios agam gu feumadh sinn greim fhaighinn air an eucoireach.

0:03:010:03:05

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:03:050:03:08

Tha facal math agam - facal airson an neach a ghoid a' chais.

0:03:090:03:13

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:03:140:03:18

Glacaidh sinn am.

0:03:180:03:19

MEIRLEACH a ghoid a' chais.

0:03:190:03:24

De an ath rud a thachair?

0:03:240:03:25

Chi sinn.

0:03:250:03:27

Heidi, innis dhomh direach de thachair.

0:03:280:03:31

Uill, nuair a thug mi na ballaichean caise a- mach as an amhainn,

0:03:310:03:34

bha iad lan caise. Is chuir mi sios iad ri taobh na h-amhainn.

0:03:340:03:39

Na thachair cail annasach?

0:03:390:03:41

Uill a-nis, chuala mi fuaim araid.

0:03:410:03:45

Bha e coltach ri...

0:03:450:03:47

Siud! An fheadalaich.

0:03:470:03:50

Sin am fuaim.

0:03:500:03:52

'S docha gur e siud am...MEIRLEACH!

0:03:520:03:55

Leanaidh sinn am fuaim.

0:03:550:03:57

Lean sinn am fuaim agus rainig sinn an t- aite aig

0:03:590:04:02

Papaidh Pepperoni.

0:04:020:04:03

Oh, cuidich mi.

0:04:030:04:05

De tha cearr, a Phapaidh Phepperoni?

0:04:050:04:08

Whoo!

0:04:080:04:08

Chan eil pioc caise air a' phiotsa seo.

0:04:080:04:11

Agus 's e piotsa na bochdainn a tha sin.

0:04:110:04:14

Oh mo chreach!

0:04:140:04:15

Thachair e a-rithist.

0:04:150:04:16

De thachair, a Phapaidh?

0:04:160:04:18

Uill, rinn mi piotsa le seachd caisean deug

0:04:180:04:22

thar fhichead airson Partaidh Mor na Caise.

0:04:220:04:24

Mmm-mmm, cais.

0:04:240:04:28

Pailteas caise.

0:04:280:04:30

Nuair a chuir mi am piotsa seo dhan amhainn... Bha seachd caisean deug

0:04:300:04:33

thar fhichead air.

0:04:330:04:35

Ach nuair a thug mi a-mach e - cha robh sgeul air a' chais.

0:04:350:04:40

Na thachair cail annasach fhads a bha am piotsa anns an amhainn?

0:04:410:04:44

Uill, thachair, an leadaidh bhig.

0:04:440:04:46

Chuala mi duine a' feadalaich.

0:04:460:04:48

Hmm...feadalaich a-rithist.

0:04:480:04:51

Aw, a Phioncaidh.

0:04:510:04:53

De ni mi?

0:04:530:04:55

Tha Partaidh Mor na Caise ann agus chan eil cais agam.

0:04:550:04:59

Lorg mi rudeigin.

0:04:590:05:01

Criomagan caise?

0:05:010:05:02

Chan e - bian agus tha e buidhe, is tha mi a'

0:05:020:05:05

faighinn faileadh na caise.

0:05:050:05:06

Nise, bidh am...meirleach a tha seo...

0:05:060:05:12

-molach...buidhe.

-'S bidh e a' feadalaich.

0:05:120:05:16

Direach.

0:05:160:05:17

Eistibh - siud e a-rithist.

0:05:200:05:22

Dh'fhag sinn Papaidh Pepperoni agus chaidh sinn

0:05:220:05:25

as deidh a' mheirlich - am fear-fead molach buidhe.

0:05:250:05:28

Ruith sinn gu luath tron phairc gus na choinnich sinn ri Biolaidh,

0:05:280:05:31

a bha a' coimhead bronach.

0:05:310:05:33

A Bhiolaidh, de tha cearr?

0:05:330:05:35

Dh'fhalbh na casan-corrach caise agam.

0:05:350:05:37

Tha an saoghal an deidh dhol bhuaithe!

0:05:370:05:40

Innis dhuinn direach de thachair.

0:05:400:05:42

Bha mi a' dol timcheall air na casan- corrach

0:05:420:05:44

caise agus stad mi airson deoch- caise theth fhaighinn.

0:05:440:05:47

Cha robh deoch- caise theth ann ge-ta, agus nuair a thionndaidh mi,

0:05:470:05:51

cha robh sgeul air na casan caise.

0:05:510:05:54

Cait an stad e?

0:05:540:05:55

Feumaidh sinn greim fhaighinn air a' mheirleach - gu luath.

0:05:550:06:00

An uair sin, chuala mi.

0:06:000:06:02

Tha e air culaibh te dhe na craobhan sin.

0:06:060:06:09

Mmm, ach an duil de an te?

0:06:090:06:12

A' chraobh sin?

0:06:120:06:14

Chan i - cha chordadh an t-eun ris.

0:06:160:06:19

An e an te sin a th' ann?

0:06:190:06:21

Chan i - fada ro chuthach.

0:06:240:06:28

De mu dheidhinn an te sin?

0:06:280:06:30

Sgoinneil!

0:06:330:06:34

Chan eil rian nach eil am fear- fead molach buidhe air a culaibh.

0:06:340:06:38

Thugainn.

0:06:380:06:39

Is tusa am meirleach!

0:06:450:06:48

Chan eil annad ach eucoireach, molach, granda

0:06:480:06:51

gun...naire.

0:06:510:06:53

Carson a rinn thu e, carson a ghoid thu a' chais?

0:06:530:06:56

Mhill thu Partaidh Mor na Caise.

0:06:560:06:58

Oh, mo chreach.

0:07:020:07:04

Tha mi duilich ma mhill mi am partaidh.

0:07:040:07:06

Agus cha robh mise a-riamh na mo eucoireach.

0:07:060:07:09

Is mise Milton Stilton - Uile-bheist na Caise.

0:07:090:07:14

Ach carson a dh'fhalbh thu

0:07:140:07:16

leis a' chais, a Mhilton?

0:07:160:07:17

Tha mi cho deidheil air cais 's gun

0:07:170:07:20

robh mi airson rudeigin

0:07:200:07:21

sonraichte a dheanamh airson Partaidh Mor na Caise.

0:07:210:07:25

Rudeigin sonraichte?

0:07:250:07:26

A bheil sibh ag iarraidh fhaicinn?

0:07:260:07:29

Tha.

0:07:290:07:30

Lean sinn an t-uile-bheist gu pairc agus gu.

0:07:320:07:34

Baile Mor Caise.

0:07:370:07:40

Sin agad rud nach fhaic thu gle thric.

0:07:400:07:43

Mhill mi Partaidh Mor na Caise.

0:07:430:07:47

Tha mi cho duilich.

0:07:470:07:49

Ch...ch...ch...cha robh cail a' choir agam falbh leis a' chais.

0:07:490:07:54

Hmm, tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:540:07:59

Obh obh.

0:07:590:08:00

Tha i a' dol ga dheanamh.

0:08:000:08:01

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:030:08:05

Ach smaoinich, smaoinich,

0:08:050:08:07

smaoinich, smaoinich, 's cha bhi an trioblaid ann.

0:08:070:08:11

Siuthad, a Phionc - dean plana.

0:08:110:08:13

Agus thachair e.

0:08:140:08:15

Thainig plana mor thugam.

0:08:150:08:17

Wheee!

0:08:170:08:19

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:08:190:08:22

Bidh Partaidh Mor na Caise againn an seo.

0:08:220:08:26

An uair sin, faodaidh a h-uile duine a bhith ann am Baile Mor na Caise.

0:08:260:08:29

Faodaidh tusa an cumail air an doigh.

0:08:290:08:31

Ciamar?

0:08:310:08:32

Le bhith a' feadalaich.

0:08:320:08:35

Feasgar math, a chairdean.

0:08:360:08:38

An cuir sibh failte mhor chridheil air Milton Stilton,

0:08:380:08:40

Uile-bheist na Caise.

0:08:400:08:42

Sgoinneil!

0:08:500:08:53

Bha e am partaidh mor againn agus bha e math.

0:08:530:08:56

Siud direach mar a thachair e.

0:08:560:08:58

Cha mhor.

0:08:580:08:59

An deireadh.

0:08:590:09:01

Bha an te ud math, a Phioncaidh.

0:09:010:09:04

B' fhearr leam gu faigheadh sinn am meirleach a ghoid a'

0:09:040:09:07

chais againne.

0:09:070:09:08

Ca 'l na briosgaidean?

0:09:080:09:10

A Dhadaidh Dioncaidh Doo - is tusa am meirleach.

0:09:100:09:15

Thusa a' ghoid a' chais!

0:09:150:09:17

Oh, tha mi duilich.

0:09:170:09:18

Cais?

0:09:180:09:20

Tapadh leat, a Dhadaidh Dioncaidh Doo.

0:09:200:09:23

An t-am a-nis airson geam.

0:09:230:09:27

Can cais mas e do thoil.

0:09:270:09:30

Cais mas e do thoil.

0:09:300:09:31

Cluichidh sinn "DE AM FUAIM A TH'ANN?"

0:09:330:09:37

# DE AM FUAIM A TH' ANN? #

0:09:370:09:39

Cluinnidh tu tri fuaimean eadar- dhealaichte, ach cha

0:09:390:09:43

robh ach aonan aca anns an sgeulachd.

0:09:430:09:45

'S e fuaim a rinn Milton Stilton a bhios ann.

0:09:450:09:49

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:490:09:50

Cluichidh sinn geam.

0:09:500:09:52

De do bheachd?

0:09:550:09:56

An e Milton Stilton a bha siud?

0:09:560:09:58

Cha b' e.

0:09:580:10:00

Tunnag a bh' ann.

0:10:000:10:03

De do bheachd?

0:10:060:10:07

An e Milton Stilton a bha siud?

0:10:070:10:09

Cha b' e.

0:10:110:10:12

Bo a bh' ann.

0:10:140:10:16

An e Milton Stilton a rinn am fuaim seo?

0:10:200:10:23

'S e!

0:10:230:10:24

Tha thu ceart.

0:10:240:10:25

B' e Milton Stilton a' feadalaich a bh' ann.

0:10:250:10:28

Sgoinneil!

0:10:320:10:34

Gle mhath.

0:10:370:10:38

Cluichidh sinn geam air a bheil "Tagh an t-Uile-bheist ceart."

0:10:380:10:41

# Tagh an t-Uile-bheist ceart. #

0:10:410:10:44

Seallaidh mi ceithir uile-bheistean eadar-

0:10:440:10:46

-dhealaichte dhut.

-Agus tha againne ris an fhear a

0:10:460:10:49

chunnaic sinn anns an sgeulachd a thaghadh.

0:10:490:10:51

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:510:10:53

Chi sinn iad/Bheir sinn suil.

0:10:530:10:54

Mgr Madadh Allaidh!

0:10:540:10:56

Maighstir Vampula!

0:10:590:11:01

Uile-bheist na Caise!

0:11:020:11:04

An Leadaidh Mumaidh!

0:11:060:11:08

Ooh!

0:11:080:11:10

De an t-uile-bheist a bh' anns an sgeulachd?

0:11:120:11:15

Can "cearr" airson an fheadhainn nach fhaca tu agus "ceart" airson an

0:11:150:11:17

uile-bheist a bh' anns an sgeulachd?

0:11:170:11:20

Deiseil?

0:11:200:11:22

An e Maighstir Vampula a bh' ann?

0:11:220:11:25

Cearr!

0:11:250:11:27

Cha robh sgeul air an-diugh.

0:11:270:11:30

An e Maighstir Madadh Allaidh a bh' ann?

0:11:310:11:33

Cearr.

0:11:350:11:37

'S fhada bho nach fhaca sinn esan.

0:11:370:11:39

No an e Uile-bheist na Caise a bh' ann?

0:11:400:11:43

Ceart.

0:11:430:11:45

Tha thu ceart, a Dhonaidh bhig.

0:11:460:11:48

-Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:11:480:11:50

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan - cuiridh

0:11:540:11:57

mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:570:12:00

Download Subtitles

SRT

ASS