Mèirleach Mòr Molach na Càise/The Great Big Cheese Chase Pincidh Dincidh Dù


Mèirleach Mòr Molach na Càise/The Great Big Cheese Chase

Pincidh is on the trail when someone mysteriously steals all the cheese from the cheese festival.


Similar Content

Browse content similar to Mèirleach Mòr Molach na Càise/The Great Big Cheese Chase. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Phioncaidh!

0:01:040:01:07

De th' ann, a Dhonaidh?

0:01:080:01:09

Chan eil cais ann airson mo bhriosgaidean.

0:01:090:01:12

Bha cais ann ron an seo, ach chan eil sgeul air a-nis.

0:01:120:01:15

Mmm...dh'fhalbh a' chais.

0:01:150:01:18

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:180:01:21

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:210:01:24

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha- runaidh!

0:01:240:01:27

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:290:01:30

# Gun teagamh-arunaidh

0:01:300:01:32

# Gun teagamh-arunaidh Bucas nan Sgeul

0:01:320:01:35

# Bucas nan Sgeul

0:01:350:01:37

# Bucas nan Sgeul. #

0:01:370:01:42

Gle mhath Aon latha ann am pairc a' Bhaile Mhoir.

0:01:430:01:48

Bha Uilleam Briosgaid,

0:01:480:01:49

Mgr Gearra-mhuc agus mi fhin air ar slighe gu

0:01:490:01:52

Partaidh Mor na Caise.

0:01:520:01:54

Tha fadachd orm gus an ruig sinn - chan eil cail cho math ri cais.

0:01:540:01:58

Chan eil, agus gheibh sinn cais gu leor.

0:01:580:02:01

Agus tha beachd agam cait an teid sinn an toiseach.

0:02:010:02:04

Taigh Caise Heidi Thormoid.

0:02:040:02:07

Abair casan-corrach, 'ille.

0:02:090:02:11

Tha na ballaichean caise aice cho blasda.

0:02:120:02:15

Hello, Heidi.

0:02:160:02:17

Yodel-a-hee-hoo!

0:02:170:02:19

Tha sibh ann an tide.

0:02:190:02:20

Tha mi direach air ballaichean caise a dheanamh airson a' phartaidh.

0:02:200:02:23

Tapadh leat, Heidi.

0:02:230:02:25

Mmmm. Urgh!

0:02:270:02:29

Chan eil na ballaichean caise seo ro chailear.

0:02:290:02:32

Ugh.

0:02:320:02:34

Dh'aithnich Heidi gu robh

0:02:350:02:37

rudeigin cearr agus dh'fheuch i fhein fear dhe na ballaichean.

0:02:370:02:41

Oh, tha e falamh.

0:02:410:02:43

Chan eil pioc caise na bhroinn.

0:02:430:02:45

Oh mo chreach.

0:02:460:02:48

Chan eil feum sam bith ann am ballaichean caise as aonais na...

0:02:480:02:50

caise.

0:02:500:02:52

Seall!

0:02:520:02:53

Criomagan caise.

0:02:530:02:55

's iongantach mur an do ghoid cuideigin a' chais.

0:02:550:02:58

Ach co idir a dheanadh sin?

0:02:580:03:01

Bha fhios agam gu feumadh sinn greim fhaighinn air an eucoireach.

0:03:010:03:05

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:03:050:03:08

Tha facal math agam - facal airson an neach a ghoid a' chais.

0:03:090:03:13

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:03:140:03:18

Glacaidh sinn am.

0:03:180:03:19

MEIRLEACH a ghoid a' chais.

0:03:190:03:24

De an ath rud a thachair?

0:03:240:03:25

Chi sinn.

0:03:250:03:27

Heidi, innis dhomh direach de thachair.

0:03:280:03:31

Uill, nuair a thug mi na ballaichean caise a- mach as an amhainn,

0:03:310:03:34

bha iad lan caise. Is chuir mi sios iad ri taobh na h-amhainn.

0:03:340:03:39

Na thachair cail annasach?

0:03:390:03:41

Uill a-nis, chuala mi fuaim araid.

0:03:410:03:45

Bha e coltach ri...

0:03:450:03:47

Siud! An fheadalaich.

0:03:470:03:50

Sin am fuaim.

0:03:500:03:52

'S docha gur e siud am...MEIRLEACH!

0:03:520:03:55

Leanaidh sinn am fuaim.

0:03:550:03:57

Lean sinn am fuaim agus rainig sinn an t- aite aig

0:03:590:04:02

Papaidh Pepperoni.

0:04:020:04:03

Oh, cuidich mi.

0:04:030:04:05

De tha cearr, a Phapaidh Phepperoni?

0:04:050:04:08

Whoo!

0:04:080:04:08

Chan eil pioc caise air a' phiotsa seo.

0:04:080:04:11

Agus 's e piotsa na bochdainn a tha sin.

0:04:110:04:14

Oh mo chreach!

0:04:140:04:15

Thachair e a-rithist.

0:04:150:04:16

De thachair, a Phapaidh?

0:04:160:04:18

Uill, rinn mi piotsa le seachd caisean deug

0:04:180:04:22

thar fhichead airson Partaidh Mor na Caise.

0:04:220:04:24

Mmm-mmm, cais.

0:04:240:04:28

Pailteas caise.

0:04:280:04:30

Nuair a chuir mi am piotsa seo dhan amhainn... Bha seachd caisean deug

0:04:300:04:33

thar fhichead air.

0:04:330:04:35

Ach nuair a thug mi a-mach e - cha robh sgeul air a' chais.

0:04:350:04:40

Na thachair cail annasach fhads a bha am piotsa anns an amhainn?

0:04:410:04:44

Uill, thachair, an leadaidh bhig.

0:04:440:04:46

Chuala mi duine a' feadalaich.

0:04:460:04:48

Hmm...feadalaich a-rithist.

0:04:480:04:51

Aw, a Phioncaidh.

0:04:510:04:53

De ni mi?

0:04:530:04:55

Tha Partaidh Mor na Caise ann agus chan eil cais agam.

0:04:550:04:59

Lorg mi rudeigin.

0:04:590:05:01

Criomagan caise?

0:05:010:05:02

Chan e - bian agus tha e buidhe, is tha mi a'

0:05:020:05:05

faighinn faileadh na caise.

0:05:050:05:06

Nise, bidh am...meirleach a tha seo...

0:05:060:05:12

-molach...buidhe.

-'S bidh e a' feadalaich.

0:05:120:05:16

Direach.

0:05:160:05:17

Eistibh - siud e a-rithist.

0:05:200:05:22

Dh'fhag sinn Papaidh Pepperoni agus chaidh sinn

0:05:220:05:25

as deidh a' mheirlich - am fear-fead molach buidhe.

0:05:250:05:28

Ruith sinn gu luath tron phairc gus na choinnich sinn ri Biolaidh,

0:05:280:05:31

a bha a' coimhead bronach.

0:05:310:05:33

A Bhiolaidh, de tha cearr?

0:05:330:05:35

Dh'fhalbh na casan-corrach caise agam.

0:05:350:05:37

Tha an saoghal an deidh dhol bhuaithe!

0:05:370:05:40

Innis dhuinn direach de thachair.

0:05:400:05:42

Bha mi a' dol timcheall air na casan- corrach

0:05:420:05:44

caise agus stad mi airson deoch- caise theth fhaighinn.

0:05:440:05:47

Cha robh deoch- caise theth ann ge-ta, agus nuair a thionndaidh mi,

0:05:470:05:51

cha robh sgeul air na casan caise.

0:05:510:05:54

Cait an stad e?

0:05:540:05:55

Feumaidh sinn greim fhaighinn air a' mheirleach - gu luath.

0:05:550:06:00

An uair sin, chuala mi.

0:06:000:06:02

Tha e air culaibh te dhe na craobhan sin.

0:06:060:06:09

Mmm, ach an duil de an te?

0:06:090:06:12

A' chraobh sin?

0:06:120:06:14

Chan i - cha chordadh an t-eun ris.

0:06:160:06:19

An e an te sin a th' ann?

0:06:190:06:21

Chan i - fada ro chuthach.

0:06:240:06:28

De mu dheidhinn an te sin?

0:06:280:06:30

Sgoinneil!

0:06:330:06:34

Chan eil rian nach eil am fear- fead molach buidhe air a culaibh.

0:06:340:06:38

Thugainn.

0:06:380:06:39

Is tusa am meirleach!

0:06:450:06:48

Chan eil annad ach eucoireach, molach, granda

0:06:480:06:51

gun...naire.

0:06:510:06:53

Carson a rinn thu e, carson a ghoid thu a' chais?

0:06:530:06:56

Mhill thu Partaidh Mor na Caise.

0:06:560:06:58

Oh, mo chreach.

0:07:020:07:04

Tha mi duilich ma mhill mi am partaidh.

0:07:040:07:06

Agus cha robh mise a-riamh na mo eucoireach.

0:07:060:07:09

Is mise Milton Stilton - Uile-bheist na Caise.

0:07:090:07:14

Ach carson a dh'fhalbh thu

0:07:140:07:16

leis a' chais, a Mhilton?

0:07:160:07:17

Tha mi cho deidheil air cais 's gun

0:07:170:07:20

robh mi airson rudeigin

0:07:200:07:21

sonraichte a dheanamh airson Partaidh Mor na Caise.

0:07:210:07:25

Rudeigin sonraichte?

0:07:250:07:26

A bheil sibh ag iarraidh fhaicinn?

0:07:260:07:29

Tha.

0:07:290:07:30

Lean sinn an t-uile-bheist gu pairc agus gu.

0:07:320:07:34

Baile Mor Caise.

0:07:370:07:40

Sin agad rud nach fhaic thu gle thric.

0:07:400:07:43

Mhill mi Partaidh Mor na Caise.

0:07:430:07:47

Tha mi cho duilich.

0:07:470:07:49

Ch...ch...ch...cha robh cail a' choir agam falbh leis a' chais.

0:07:490:07:54

Hmm, tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:540:07:59

Obh obh.

0:07:590:08:00

Tha i a' dol ga dheanamh.

0:08:000:08:01

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:030:08:05

Ach smaoinich, smaoinich,

0:08:050:08:07

smaoinich, smaoinich, 's cha bhi an trioblaid ann.

0:08:070:08:11

Siuthad, a Phionc - dean plana.

0:08:110:08:13

Agus thachair e.

0:08:140:08:15

Thainig plana mor thugam.

0:08:150:08:17

Wheee!

0:08:170:08:19

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:08:190:08:22

Bidh Partaidh Mor na Caise againn an seo.

0:08:220:08:26

An uair sin, faodaidh a h-uile duine a bhith ann am Baile Mor na Caise.

0:08:260:08:29

Faodaidh tusa an cumail air an doigh.

0:08:290:08:31

Ciamar?

0:08:310:08:32

Le bhith a' feadalaich.

0:08:320:08:35

Feasgar math, a chairdean.

0:08:360:08:38

An cuir sibh failte mhor chridheil air Milton Stilton,

0:08:380:08:40

Uile-bheist na Caise.

0:08:400:08:42

Sgoinneil!

0:08:500:08:53

Bha e am partaidh mor againn agus bha e math.

0:08:530:08:56

Siud direach mar a thachair e.

0:08:560:08:58

Cha mhor.

0:08:580:08:59

An deireadh.

0:08:590:09:01

Bha an te ud math, a Phioncaidh.

0:09:010:09:04

B' fhearr leam gu faigheadh sinn am meirleach a ghoid a'

0:09:040:09:07

chais againne.

0:09:070:09:08

Ca 'l na briosgaidean?

0:09:080:09:10

A Dhadaidh Dioncaidh Doo - is tusa am meirleach.

0:09:100:09:15

Thusa a' ghoid a' chais!

0:09:150:09:17

Oh, tha mi duilich.

0:09:170:09:18

Cais?

0:09:180:09:20

Tapadh leat, a Dhadaidh Dioncaidh Doo.

0:09:200:09:23

An t-am a-nis airson geam.

0:09:230:09:27

Can cais mas e do thoil.

0:09:270:09:30

Cais mas e do thoil.

0:09:300:09:31

Cluichidh sinn "DE AM FUAIM A TH'ANN?"

0:09:330:09:37

# DE AM FUAIM A TH' ANN? #

0:09:370:09:39

Cluinnidh tu tri fuaimean eadar- dhealaichte, ach cha

0:09:390:09:43

robh ach aonan aca anns an sgeulachd.

0:09:430:09:45

'S e fuaim a rinn Milton Stilton a bhios ann.

0:09:450:09:49

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:490:09:50

Cluichidh sinn geam.

0:09:500:09:52

De do bheachd?

0:09:550:09:56

An e Milton Stilton a bha siud?

0:09:560:09:58

Cha b' e.

0:09:580:10:00

Tunnag a bh' ann.

0:10:000:10:03

De do bheachd?

0:10:060:10:07

An e Milton Stilton a bha siud?

0:10:070:10:09

Cha b' e.

0:10:110:10:12

Bo a bh' ann.

0:10:140:10:16

An e Milton Stilton a rinn am fuaim seo?

0:10:200:10:23

'S e!

0:10:230:10:24

Tha thu ceart.

0:10:240:10:25

B' e Milton Stilton a' feadalaich a bh' ann.

0:10:250:10:28

Sgoinneil!

0:10:320:10:34

Gle mhath.

0:10:370:10:38

Cluichidh sinn geam air a bheil "Tagh an t-Uile-bheist ceart."

0:10:380:10:41

# Tagh an t-Uile-bheist ceart. #

0:10:410:10:44

Seallaidh mi ceithir uile-bheistean eadar-

0:10:440:10:46

-dhealaichte dhut.

-Agus tha againne ris an fhear a

0:10:460:10:49

chunnaic sinn anns an sgeulachd a thaghadh.

0:10:490:10:51

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:510:10:53

Chi sinn iad/Bheir sinn suil.

0:10:530:10:54

Mgr Madadh Allaidh!

0:10:540:10:56

Maighstir Vampula!

0:10:590:11:01

Uile-bheist na Caise!

0:11:020:11:04

An Leadaidh Mumaidh!

0:11:060:11:08

Ooh!

0:11:080:11:10

De an t-uile-bheist a bh' anns an sgeulachd?

0:11:120:11:15

Can "cearr" airson an fheadhainn nach fhaca tu agus "ceart" airson an

0:11:150:11:17

uile-bheist a bh' anns an sgeulachd?

0:11:170:11:20

Deiseil?

0:11:200:11:22

An e Maighstir Vampula a bh' ann?

0:11:220:11:25

Cearr!

0:11:250:11:27

Cha robh sgeul air an-diugh.

0:11:270:11:30

An e Maighstir Madadh Allaidh a bh' ann?

0:11:310:11:33

Cearr.

0:11:350:11:37

'S fhada bho nach fhaca sinn esan.

0:11:370:11:39

No an e Uile-bheist na Caise a bh' ann?

0:11:400:11:43

Ceart.

0:11:430:11:45

Tha thu ceart, a Dhonaidh bhig.

0:11:460:11:48

-Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:11:480:11:50

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan - cuiridh

0:11:540:11:57

mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:570:12:00

Tha Pàrtaidh Mòr na Càise ann, ach tha cuideigin a' goid na càise. Gheibh Pincidh lorg air a' mhèirleach. Facal annasach - mèirleach.

Pincidh is on the trail when someone mysteriously steals all the cheese from the cheese festival.


Download Subtitles

SRT

ASS