Pincidh agus an Sneachd Àraid (Pinky's Wintery Dintery Doo) Pincidh Dincidh Dù


Pincidh agus an Sneachd Àraid (Pinky's Wintery Dintery Doo)

Similar Content

Browse content similar to Pincidh agus an Sneachd Àraid (Pinky's Wintery Dintery Doo). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Aaaaachooo!

0:01:050:01:07

-Aaaaachooo!

-Uh...

0:01:070:01:11

B'fhearr leam gu faighinn a-mach leis an t-slaod.

0:01:110:01:16

Ach thuirt Mamaidh gu feum mi fuireach a-staigh gus am faigh mi

0:01:160:01:20

seachad air a' chnatan.

0:01:200:01:22

De an diofair, a Dhonaidh.

0:01:220:01:24

Tha torr ri dheanamh am broinn an taighe.

0:01:240:01:26

Dh'fhaodadh sinn ulaidhean a shireadh.

0:01:260:01:28

No dh'fhaodadh sinn aodach fior annasach a chur oirnn.

0:01:300:01:36

He hee hee.

0:01:390:01:43

B' fhearr leum gun, a Phioncaidh.

0:01:430:01:47

Chan eil mi ag iarraidh cail a dheanamh,

0:01:470:01:48

ach a dhol a-mach leis an t-slaod.

0:01:480:01:49

Hmm... b' fhearr leat a bhith a-muigh leis an t-slaod.

0:01:490:01:53

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:530:01:54

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse...

0:01:540:01:58

aaa... aaa...

0:01:580:01:59

aaachoo... sgeulachd?

0:01:590:02:01

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:010:02:03

# Gun teagamh-arunaidh...

0:02:070:02:09

# Gun teagamh-arunaidh...

0:02:090:02:11

# Gun teagamh-arunaidh Bucas nan Sgeul

0:02:110:02:14

# Bucas nan Sgeul

0:02:140:02:18

# Bucas nan Sgeul. #

0:02:180:02:21

Gle mhath.

0:02:230:02:24

Aon latha anns a' Bhaile Mhor.

0:02:240:02:26

Bha mi a' deanamh deiseil airson Partaidh Catriona -

0:02:270:02:30

Partaidh Mor Samhraidh an Amair-snaimh.

0:02:300:02:33

Uill a-nis feumaidh mi ghloineachan snaimh,

0:02:330:02:37

feumaidh dubhailt a bhith agam...

0:02:370:02:40

agus bannan snaimh.

0:02:400:02:42

'Chunnaic mi an uair sin rud nach fhaca mi a-riamh as t-samhradh...'

0:02:460:02:51

-Sneachd?!

-Oh...

0:02:580:03:00

Chuir e iongnadh orm.

0:03:000:03:02

Tha sneachd ann am meadhan an t-samhraidh... de a chanadh tu?

0:03:020:03:06

'De a chanadh tu mu dheidhinn rud a tha neonach.'

0:03:060:03:09

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:03:100:03:13

Tha fhios 'am de chanadh tu.

0:03:130:03:15

G' eil e... fior araid. Chanadh tu sin mu rud neonach.

0:03:150:03:21

Tha sin ceart, a Dhonaidh bhig.

0:03:210:03:23

Tha sneachd fuar air latha blath samhraidh... fior araid.

0:03:230:03:28

De an ath rud a thachair?

0:03:280:03:31

Chi sinn.

0:03:310:03:32

Hmm...

0:03:380:03:40

Chan eil aodach snaimh gu feum anns an t-sneachd.

0:03:400:03:43

Ach de a chuireas mi orm?

0:03:430:03:46

Briogais Dhadaidh Dioncaidh Doo leis na galaisean srianach.

0:03:460:03:51

Fada ro mhor.

0:03:510:03:53

An cuir mi orm a' bhonaid aig Donaidh a bhios a' cur nan caran?

0:03:540:03:58

Cha chuir cus fuaim.

0:04:000:04:02

De a-reist mu dhe idhinn mo sheacaid mhor phurpaidh?

0:04:020:04:06

Sgoinneil. Cumaidh an t-seacaid blath mi anns an t-sneachd.

0:04:060:04:10

Chunnaic mi rud a bha buileach araid nuair a

0:04:140:04:17

chaidh mi a-mach cha b' ann as an adhar a bha an sneachd a' tighinn.

0:04:170:04:21

Tha e a' tighinn bho cheann na sraide.

0:04:210:04:24

Wow, tha seo... fior araid.

0:04:240:04:29

Hello, a Phioncaidh.

0:04:300:04:32

'Eil thu ag iarraidh bodach-sneachda a dhean amh?

0:04:320:04:35

Chan eil an-drasta, Uilleim.

0:04:350:04:37

Tha mi airson faighinn a-mach de a dh'adhbharraich an sneachd.

0:04:370:04:40

Tha e a' tighinn as an sin.

0:04:400:04:42

Mama mia de ni mi?

0:04:440:04:46

'S ann as an seo a tha an sneachd a' tighinn.

0:04:460:04:49

Seall chaidh inneal na reoiteig dodail.

0:04:490:04:52

Dh'fheuch mi a h-uile cail ach cha tig e dheth.

0:04:520:04:55

Tha e... fior araid. Thainig cathadh as.

0:04:550:04:58

Tha e a' cordadh riumsa.

0:04:580:05:00

An samhradh a th' ann ge-ta agus tha sneachd air

0:05:000:05:02

feadh an aite agus tha e cho fuar.

0:05:020:05:04

Bidh daoine cho mi-thoilichte leam.

0:05:040:05:07

Na gabh dragh. Chan ann tric a chi thu sneachd as t-samhradh.

0:05:070:05:10

'S ann a bhios daoine taingeil.

0:05:100:05:12

-A bheil thu a' tarraing mo chois? Cordaidh e ri daoine?

-Uh-hu.

0:05:120:05:15

Cuiridh mi a-reist an t-inneal chun na h-ire as airde.

0:05:150:05:20

Fuirich mionaid, a Mhaighstir Ghearra-mhuc.

0:05:230:05:25

Dh'fhaodadh seo partaidh Catriona a mhilleadh.

0:05:250:05:27

Haoidh, 'ille an e thusa a dh'adhbharraich an sneachd?

0:05:280:05:32

Ah, 's mi a dh'oifigeir tha mi...

0:05:320:05:35

Abair latha math airson a bhith a-muigh le slaod,

0:05:350:05:37

agus reoiteag ithe.

0:05:370:05:39

Deich conaichean, mas e do thoil.

0:05:390:05:40

Bha mi ceart.

0:05:410:05:43

Chord sneachd an t-samhraidh ri daoine.

0:05:430:05:45

Cha b' fhada gus an robh a h-uile duine a' cluich a-muigh

0:05:450:05:48

fius na poilis.

0:05:480:05:49

Woah, tha seo miorbhaileach.

0:05:490:05:51

Reoiteag, conaichean reoiteig tha iad math

0:05:510:05:55

agus math dhut.

0:05:550:05:57

Oh, a Thormoid, abair aite math airson saor-lathaichean.

0:05:590:06:03

Cha robh e a' coimhead cho math ri seo anns na deilbh.

0:06:030:06:06

Stad co th' againn?

0:06:060:06:09

Cha robh ach aon neach mi-dhoigheil.

0:06:110:06:13

Hello, a Chatriona.

0:06:130:06:14

'Eil sibh ag iarraidh ar cuideachadh le caisteal an t-sneachda?

0:06:140:06:17

Chan eil!

0:06:170:06:18

Tha am partaidh gu bhith agam cuimhnich!

0:06:180:06:20

Cluichidh sinn anns an t-sneachda an-diugh agus

0:06:200:06:22

bidh partaidh an amair-snaimh againn a-maireach.

0:06:220:06:24

'S urrainn dhut a bhith a' snamh a h-uile samhradh

0:06:240:06:27

ach tha bhith a' togail caisteal sneachd as t-samhradh... fior araid.

0:06:270:06:32

Chuir mi am partaidh air doigh fada mus robh

0:06:320:06:36

sneachd ann.

0:06:360:06:37

Agus chan eil mi ag iarraidh cail a dheanamh ach a dhol a shnamh.

0:06:370:06:39

Thugainn, a Thearlaich.

0:06:390:06:41

Tha mi duilich, a Chatriona.

0:06:420:06:44

Uh, a Phioncaidh, carson a tha burn ann an caisteal an t-sneachda?

0:06:440:06:48

Ohh...

0:06:500:06:51

Oh mo chreach, tha an sneachd a' leaghadh.

0:06:510:06:54

Tha e a' leaghadh.

0:06:540:06:57

Nuair a dh'fhasas i blath, theid sneachd agus deigh nam burn.

0:06:570:07:01

Iarraidh sinn air fear na reoiteig an t-inneal aig e a

0:07:040:07:07

chur gu ire nas airde airson an aite a chumail fuar.

0:07:070:07:10

Tha mi duilich, a Phioncaidh.

0:07:110:07:12

Cha teid e cail nas airde.

0:07:120:07:14

Obh obh.

0:07:140:07:15

Chan fhada gus am falbh an sneachd buileach.

0:07:150:07:18

Agus tha a h-uile duine cho doigheil.

0:07:180:07:21

Tha thide agamsa smaoineachadh air plana mor.

0:07:230:07:27

Fuirich gus an gluais mi mo chairt.

0:07:270:07:29

Thoiribh an aire. Tha i a' dol a dheanamh plana mor.

0:07:290:07:32

Whaa...

0:07:320:07:34

Tha sinn ann an trioblaid.

0:07:340:07:36

Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:360:07:37

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:370:07:41

's cha bhi an trioblaid ann.

0:07:410:07:42

Siuthad a Phionc, dean plana.

0:07:420:07:45

Siuthad a Phionc, dean plana.

0:07:450:07:48

Thainig am plana bu mhotha dhan latha thugam! Wheee!

0:07:480:07:51

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:07:510:07:54

Faodaidh spors a bhith againn #ged a leaghadh an sneachd.

0:07:540:07:58

Ciamar?

0:07:580:07:59

Cleachdaidh sinn caisteal an t-sneachda mar amar-snaimh.

0:07:590:08:01

Mar sin, bidh partaidh amair-snaimh aig Catriona.

0:08:010:08:03

Thugainn, a chairdean.

0:08:070:08:09

Chan fhada gus an leagh caisteal an t-sneachda.

0:08:090:08:13

-A Chatriona!

-Chatriona!

0:08:150:08:18

Tha sinn deiseil airson do phartaidh.

0:08:180:08:20

Tha sibh fhathast airson a dhol a shnamh? Ged a tha sneachd ann.

0:08:200:08:24

Tha anns an amar-snaimh againne.

0:08:240:08:26

Sin an t-amar-snaimh?

0:08:310:08:33

-A-steach leinn!

-Ah!

0:08:330:08:36

A Phioncaidh Dioncaidh Doo, 's e partaidh... fior araid

0:08:360:08:41

a th'agad an seo.

0:08:410:08:42

Ach dh'fhaodadh e a bhith uabhasach math.

0:08:420:08:45

Siud direach mar a thachair e.

0:08:500:08:52

Cha mhor. An deireadh.

0:08:520:08:55

Bha an te ud math, a Phioncaidh.

0:08:550:08:58

Ged nach bi cuisean a' dol mar a miannaicheadh tu, faodadh spors a

0:08:580:09:01

bhith agad fhathast sin a thachair le Catriona.

0:09:010:09:04

An t-am a-nis airson geam.

0:09:060:09:08

Can cais mas e do thoil.

0:09:080:09:10

Cais mas e do thoil.

0:09:100:09:12

Nise, cluichidh sinn geam air a bheil "De thachair an toiseach?"

0:09:150:09:18

# Deeee thachair an toiseach? #

0:09:180:09:21

Seallaidh mi cuid dhe na rudan a thachair anns an sgeulachd dhut...

0:09:210:09:24

agus canaidh sinne de thachair an toiseach. Sgoinneil.

0:09:240:09:29

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:290:09:31

Deiseil airson cluich?

0:09:310:09:33

Nise - de thachair an toiseach?

0:09:330:09:36

An e...

0:09:360:09:38

Gun robh am plana mor agam no gu leagh caisteal an sneachda?

0:09:380:09:45

De thachair an toiseach am plana mor no gun leagh an caisteal?

0:09:450:09:53

Leagh caisteal an t-sneachda. Thachair sinn ron a' phlana mhor.

0:09:530:09:58

Tha thu ceart.

0:09:580:09:59

Nise, de an ath rud a thachair anns an sgeulachd?

0:09:590:10:02

Gun... robh partaidh an amair-snaimh againn?

0:10:030:10:08

No...

0:10:080:10:09

gun smaoinich mi air plana mor?

0:10:090:10:12

De an ath rud a thachair anns an sgeulachd

0:10:120:10:15

am partaidh no am plana mor?

0:10:150:10:19

Am plana mor.

0:10:200:10:22

Tha sin ceart!

0:10:220:10:24

Leagh an sneachd an toiseach, smaoinich mi air plana mor agus

0:10:240:10:29

bha am partaidh againn.

0:10:290:10:31

Siud direach mar a thachair e.

0:10:310:10:34

Cluichidh sinn geam air a bheil "Co thuirt e?"

0:10:380:10:40

# Co thuirt e? #

0:10:400:10:42

Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam

0:10:440:10:47

Maighstir Gearra-mhuc, Catriona,

0:10:470:10:52

agus mi fhin Pioncaidh.

0:10:520:10:55

Canaidh gach caractar an aon rud...

0:10:550:10:58

Agus tha againne ri innse co dha-riribh a thuirt e anns

0:10:580:11:01

ans geulachd.

0:11:010:11:03

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:11:030:11:05

Cluichidh sinn geam.

0:11:050:11:07

Chuir mi am partaidh air doigh fada mus robh

0:11:070:11:10

sneachd ann.

0:11:100:11:11

Chuir mi am partaidh air doigh fada mus robh

0:11:110:11:13

sneachd ann.

0:11:130:11:15

Chuir mi am partaidh air doigh fada mus robh

0:11:150:11:18

sneachd ann.

0:11:180:11:19

Co thuirt sin anns an sgeulachd agam?

0:11:210:11:24

An e Maighstir Gearra-mhuc a bh' ann?

0:11:240:11:27

Chan b' e. Cha tuirt e cail dha leithid.

0:11:270:11:31

An e mise a bh' ann Pioncaidh?

0:11:330:11:36

Cha b' e tu. Cha tuirt thusa e.

0:11:360:11:39

An e Catriona a thuirt e?

0:11:390:11:41

B'i Catriona a bh' ann.

0:11:410:11:44

Tha thu ceart.

0:11:450:11:47

Sgoinneil!

0:11:470:11:49

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan cuiridh

0:11:530:11:56

mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:58

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:190:12:22

E-mail [email protected]

0:12:220:12:26

Download Subtitles

SRT

ASS