Bha Latha Garbh Math aig Pincidh (Pinky's Awful Good Day) Pincidh Dincidh Dù


Bha Latha Garbh Math aig Pincidh (Pinky's Awful Good Day)

Similar Content

Browse content similar to Bha Latha Garbh Math aig Pincidh (Pinky's Awful Good Day). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

DONAIDH GIGGLES

0:01:050:01:07

Haoidh, till an seo!

0:01:070:01:09

A Phioncaidh, tha mo bhalun a' sgeith air falbh!

0:01:120:01:16

Thoir an aire, a Dhonaidh.

0:01:170:01:20

Argh!

0:01:220:01:23

A Phioncaidh, thuit mi tarsainn air na breigeachan.

0:01:260:01:30

Uh...

0:01:310:01:32

Obh obh.

0:01:370:01:39

'Eil thu ceart gu leor?

0:01:400:01:42

Chan eil cail ceart an-diugh.

0:01:420:01:45

Hmm... Tha droch latha air a bhith agad.

0:01:450:01:48

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:480:01:50

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:500:01:54

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:540:01:57

# Gun teagamh-arunaidh Gun teagamh-arunaidh

0:02:040:02:08

# Bucas nan Sgeul. #

0:02:080:02:11

# Bucas nan Sgeul! #

0:02:170:02:18

Gle mhath.

0:02:200:02:21

Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:02:210:02:24

B' e Latha Farpais Mhor an Aodaich Choimhich a bh' ann

0:02:270:02:31

agus bha mi ag iarraidh buannachadh.

0:02:310:02:34

Cha robh fhios 'am an deidhinn ann mar spuinneadair

0:02:350:02:39

no na mo shar bhana-ghaisgeach -

0:02:390:02:41

Sar Nighean nan Sithean.

0:02:410:02:43

Ach bha briogais Sar Nighean nan Sithean an deidh fas beag.

0:02:450:02:49

Agus bha toll mor ann an seacaid an spuinneadair.

0:02:490:02:53

Mo chreach 's a thainig.

0:02:530:02:55

Co ris a bhios mi coltach - 's an da eideadh air am milleadh?

0:02:550:02:59

Ach smaoinichinn air rudeigin. Bha mi...

0:03:000:03:04

FANFARE

0:03:040:03:05

Ciuin, rianail.

0:03:050:03:07

Fuirich mionaid, a Phioncaidh!

0:03:070:03:09

Thuig mi siud.

0:03:110:03:12

FANFARE

0:03:120:03:14

Ciuin, rianail -

0:03:140:03:15

tha sin a' ciallachadh nach cuir trioblaidean dragh ort.

0:03:150:03:18

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh,

0:03:180:03:21

-a Dhonaidh Bhig.

-De an ath rud a thachair?

0:03:210:03:24

Chi sinn.

0:03:240:03:25

Gu fortanach, tha mi...

0:03:280:03:30

FANFARE

0:03:300:03:31

..ciuin, rianail - agus smaoinich mi air rudeigin.

0:03:310:03:35

Cleachdaidh mi piosan a tha ceart gu leor bhon an da eideadh...

0:03:350:03:40

..agus ni mi eideadh ur.

0:03:420:03:45

Bha mi deiseil airson na farpaise.

0:03:450:03:48

Ach, dh'fheumainn mo bhracaist a ghabhail an toiseach.

0:03:480:03:52

Vrow. Vrow.

0:03:540:03:57

Hmm... De ghabhas mi air mo bhracaist.

0:03:570:04:00

An ith mi banjo mor gorm?

0:04:000:04:04

Chan ith... ro fhada.

0:04:080:04:10

De mu dheidhinn baga le cait fhiadhaich ann?

0:04:100:04:14

Oh - fada ro fhiadhaich.

0:04:170:04:20

De a-reist mu dheidhinn bobhla de Bhracaist na h-Eanchainne?

0:04:200:04:24

Sgoinneil.

0:04:250:04:27

Ach, chan eil bainne ann.

0:04:270:04:31

De a-nis?

0:04:310:04:33

Dh'fheumainn bracaist a ghabhail.

0:04:330:04:36

Cha b' urrainn dhomh a bhith acrach agus lag air latha mor na farpaise.

0:04:360:04:41

Cha deanadh an trioblaid seo a' chuis orm a bharrachd.

0:04:410:04:44

Smaoinich mi agus thainig deagh phlana thugam.

0:04:440:04:48

Chleachd mi sugh-measa an aite bainne.

0:04:480:04:51

Mmmm... blasda!

0:04:550:04:57

Bha mi a' dol a choinneachadh ri Catriona

0:04:580:05:01

agus Uilleam air an t-slighe chun na farpaise.

0:05:010:05:04

Ach bha burras mor sona anns an rathad orm.

0:05:040:05:07

Bidh mi an seo airson greis, gus an ceangail mi mo bharraillean.

0:05:070:05:12

Ciamar a gheibh mi suas chun na flataichean spaideil

0:05:120:05:15

a thogail Catriona agus Uilleam?

0:05:150:05:18

Ach bha mi fhathast...

0:05:180:05:19

FANFARE

0:05:190:05:21

..ciuin, rianail. Bha mi feumach air plana na bu mhotha...

0:05:210:05:25

ach bha beachd agam de a dheanainn. Gabh mo leisgeil,

0:05:250:05:29

a Bhurrais mhoir Am faod mi a dhol tarsainn

0:05:290:05:32

-do dhroma airson faighinn seachad.

-Faodaidh gu dearbh.

0:05:320:05:36

Tapadh leat.

0:05:410:05:43

Dh'fhalbh mi le fruis chun nam flataichean.

0:05:430:05:46

Ach nochd trioblaid eile.

0:05:460:05:48

Hello, a Chatriona? Pioncaidh a th' ann.

0:05:480:05:51

A bheil an dithis agaibh deiseil?

0:05:510:05:53

Tha mi fhin is Uilleam deiseil ach chan fhaigh sinn air carachadh.

0:05:560:06:00

Chan eil an "lift" ag obrachadh.

0:06:000:06:02

Agus cha tig mise faisg air an staidhre - leaghaidh mo cheic.

0:06:020:06:06

PIONCAIDH SIGHS

0:06:060:06:07

Bha plana buileach mor a dhith a-nis.

0:06:070:06:10

Agus nuair a chunnaic mi Seonaidh Smalaidh,

0:06:100:06:14

smaoinich mi air plana eile.

0:06:140:06:16

Hello, a Sheonaidh.

0:06:190:06:20

An tog tu mi leis a' chrann gu dachaigh mo charaid.

0:06:200:06:23

Togaidh gu dearbha.

0:06:230:06:25

Siuthad a-nis.

0:06:270:06:29

A Phioncaidh?

0:06:340:06:35

Tha thu ag iarraidh oirnn a dhol air an sin? 'Eil e sabhailte?

0:06:350:06:39

Cho sabhailte sa ghabhas.

0:06:390:06:41

Bheir Seonaidh Smalaidh dhan phairc sinn.

0:06:410:06:44

GIGGLING

0:06:450:06:47

Woooah!

0:06:470:06:49

Tha sibh a' coimhead sgoinneil.

0:06:490:06:51

Tapadh leat. 'S e ceic bheag mhilis a th' annamsa.

0:06:510:06:53

'S e haidreant a th' annamsa. Le uisge ceart!

0:06:530:06:57

Tioraidh. Oh... agus, tapadh leat.

0:06:570:07:00

-'S e ur beatha.

-Fuirichibh rium!

0:07:000:07:02

Rainig sinn ann an tide airson na farpaise -

0:07:040:07:07

Miss NicAiste am britheamh a bh' ann.

0:07:070:07:10

Gle mhath, a chlann.

0:07:100:07:12

Seasaibh a-nis ann an loidhne gus am faic mi a h-uile duine agaibh.

0:07:120:07:17

A-mach as an rathad!

0:07:170:07:19

Haoidh! Ooh, seallaibh riumsa!

0:07:190:07:21

Buannaichidh mise a' chiad duais -

0:07:230:07:25

seach gu bheil burn ceart anns an haidreant agam.

0:07:250:07:28

Seadh Uilleim, tha thu ag radh gu bheil co-dhiu.

0:07:280:07:31

Burn ceart - seallaidh mi dhut.

0:07:310:07:34

Yaah!

0:07:360:07:38

Cha tig e dheth. Aaah!

0:07:390:07:42

Obh, mo chreach... Tha mi duilich.

0:07:450:07:48

-An t-amadan!

-Urgh..

0:07:480:07:50

Bha an t-aodach againn air a mhilleadh -

0:07:500:07:53

agus cha bhiodh farpais ann.

0:07:530:07:55

Ach gu fortanach, bha mise fhathast...

0:07:550:07:58

-FANFARE

-..ciuin, rianail.

0:07:580:08:01

Tha thide agamsa smaoineachadh air plana a bhios anabarrach fhein mor.

0:08:020:08:07

Thoiribh an aire.

0:08:070:08:08

Tha Pioncaidh a' dol a smaoineachadh air plana anabarrach mor.

0:08:080:08:13

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:130:08:16

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:08:160:08:20

's cha bhi an trioblaid ann.

0:08:200:08:22

BOTH: Siuthad a Phionc, dean plana.

0:08:220:08:23

Agus thachair e.

0:08:230:08:25

Thainig am plana bu mhotha dhan latha thugam!

0:08:250:08:30

Wheee!

0:08:300:08:32

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:08:320:08:35

Cleachdaidh sinn na rudan nach deach a mhilleadh leis a' bhurn -

0:08:350:08:38

airson aon eideadh a dheanamh - dhan a h-uile duine againn.

0:08:380:08:43

Whoa!

0:08:430:08:45

Haoidh!

0:08:460:08:47

A Mhiss NicAiste, trobhad gus am faic sibh sinn.

0:08:500:08:54

An e boiteag a th' ann?

0:08:540:08:56

Chan e - 's e tha seo ach burras!

0:08:560:08:59

Agus thug Miss NicAiste a' chiad duais dhan bhurras.

0:08:590:09:04

Bhuannaich a h-uile duine againn.

0:09:040:09:07

Siud an fharpais a b' fhearr a-riamh.

0:09:070:09:10

ALL: Woohoo!

0:09:100:09:12

Siud direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:09:140:09:21

Bha leasan an siud. Ged a thuit mi agus ged a chaill mi mo bhalun -

0:09:210:09:25

dh'fhaodadh latha math a bhith agam fhathast.

0:09:250:09:28

Tha sin ceart, a Dhonaidh bhig.

0:09:280:09:30

An t-am a-nis airson geam.

0:09:320:09:35

Can cais mas e do thoil.

0:09:350:09:37

Cais mas e do thoil.

0:09:370:09:39

Cluichidh sinn, "Co tha seo?"

0:09:420:09:44

-#

-Co tha seo?

0:09:440:09:47

Air culaibh na caise - tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam.

0:09:470:09:51

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:09:510:09:54

agus nochdaidh an caractar, mar seo.

0:09:540:09:56

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:09:580:10:02

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn geam.

0:10:020:10:06

An e mise - Pioncaidh - no Catriona a th' ann?

0:10:060:10:12

Catriona a th' ann!

0:10:160:10:18

'S i a th' ann!

0:10:180:10:20

BOTH: Sgoinneil!

0:10:200:10:22

Gle mhath. Cluichidh sinn geam air a bheil "De thachair an toiseach?"

0:10:250:10:30

-#

-Deeee thachair an toiseach?

-#

0:10:300:10:32

Seallaidh mi cuid dhe na rudan a thachair anns an sgeulachd dhut...

0:10:320:10:35

Agus canaidh sinne de thachair an toiseach. Sgoinneil.

0:10:350:10:39

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Deiseil airson cluich?

0:10:390:10:43

Gle mhath. De thachair an toiseach?

0:10:450:10:48

An e...gun robh am plana anabarrach mor agam?

0:10:480:10:52

No, gun deach sinn uile a fhliucheadh?

0:10:520:10:55

De thachair an toiseach - am plana mor... no am burn?

0:10:550:11:02

Am burn. Chaidh ur fliuchadh mus robh am plana mor agad.

0:11:050:11:08

Tha thu ceart. Ach, de an ath rud a thachair anns an sgeulachd?

0:11:080:11:14

Gun...chuir sinn uile aodach a' bhurrais oirnn,

0:11:140:11:19

no...gun smaoinich mi air plana a bha anabarrach mor?

0:11:190:11:25

De an ath rud a thachair? Am burras no am plana mor mor?

0:11:250:11:30

Am plana mor mor.

0:11:300:11:34

Tha thu ceart. Chaidh sinn uile a fhiuchadh an toiseach. Bha am plana

0:11:340:11:39

anabarrach mor agam agus an uair sin chuir sinn uile aodach oirrn

0:11:390:11:44

airson a bhith coltach ri burras.

0:11:440:11:46

Siud direach mar a thachair e.

0:11:460:11:49

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:530:11:56

cuiridh mi geall guninnseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:200:12:23

E-mail [email protected]

0:12:230:12:26

Download Subtitles

SRT

ASS