Donaidh agus Gille na Craoibhe (Tyler Dinky Doo and the Legend of Twigfoot) Pincidh Dincidh Dù


Donaidh agus Gille na Craoibhe (Tyler Dinky Doo and the Legend of Twigfoot)

Similar Content

Browse content similar to Donaidh agus Gille na Craoibhe (Tyler Dinky Doo and the Legend of Twigfoot). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Cait a bheil thu, a Dhonaidh Dioncaidh Doo?

0:01:060:01:10

-Tha thid' aige e fhein a nighe. Fhalbh agus faigh e, a Phioncaidh.

-Ni mi sin!

0:01:100:01:16

Uh-uh.

0:01:160:01:18

Hmm. Chan eil e a-staigh an seo.

0:01:180:01:21

Oh! A ha! Tha thu ann an sin, a Dhonaidh. Lion Mam an t-amar.

0:01:210:01:26

Uh-uh - cha teid mi faisg air.

0:01:260:01:29

-Chleachd thu a bhith gu math glan.

-Fhuair mi tatu spuinneadair ur agus dh'fhalbhadh an t-uisge leis.

0:01:290:01:35

Hmm...cha teid thu dhan amar. Tha beachd agam de ni mi.

0:01:350:01:40

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:400:01:44

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:440:01:47

# Gun teagamh-arunaidh gu dearbha-runaidh!

0:01:470:01:50

# Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:500:01:53

# Bucas nan Sgeul Bucas nan Sgeul Bucas nan Sgeul! #

0:01:530:01:59

Gle mhath. Aon latha ann am Pairc a' Bhaile Mhoir...

0:02:020:02:05

Bha Donaidh cho doigheil a' chuiche leum thairis comhla ri a charaid Ceit.

0:02:050:02:11

Bha Donaidh a' tuiteam agus bha am feur a' fagail laraich air.

0:02:110:02:17

An uair sin, rinn Donaidh agus Ceit paidhean le poll.

0:02:200:02:24

Hello, a Chatriona - an gabh thu paidh puill?

0:02:240:02:27

Ghia - tha sin cho eeww! Tha sibh cho salach ris a' chu!

0:02:270:02:32

Tha sibh...sgreamhail.

0:02:320:02:37

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:02:370:02:39

Sgreamhail! Tha sin a' ciallachadh garbh mi-chailear.

0:02:410:02:46

Chan eil seo idir a' cordadh rium - chan fhada gus an nochd amar.

0:02:460:02:49

Cha nochd, 's ann a tha an sgeulachd seo mu bhalach nach bi ga nighe fhein.

0:02:490:02:53

Tha e fear mar a' mhuic a h-uile latha dha bheatha.

0:02:530:02:56

A bheil? De an ath rud a thachair? Chi sinn.

0:02:560:03:01

As deidh latha math salach anns a' phairce, thog Donaidh air dhachaigh.

0:03:040:03:09

Air an t-slighe, thuit cno-challtainn na fhalt.

0:03:120:03:17

Aobhag!

0:03:170:03:19

Bha falt Dhonaidh cho salach 's gun thoisich craobh challtainn a' fas air mullach a' chionn.

0:03:190:03:25

Bha e cho araid 's gun robh a h-uile duine a' coimhead ris.

0:03:270:03:32

Co ris a tha thu a' coimhead?

0:03:320:03:35

Rainig Donaidh an taigh...

0:03:350:03:37

Wow, a Dhonaidh. Nach e d' fhalt a tha mi-rianail.

0:03:370:03:40

Nach robh mi a-muigh a' cluich. Cuiridh mi cir troimhe.

0:03:400:03:43

Hmm, a Dhonaidh. Feumaidh tu cir torr nas motha na sin,

0:03:430:03:48

-agus theirig dhan amar.

-Cha teid.

0:03:480:03:51

Wow! Nach eil craobh nas fhearr na falt!

0:03:510:03:55

Oh, tha na cnothan sin a' coimhead cailear. Bhiodh iad math ann an ceic.

0:03:550:04:00

Nuair a dhuisg Donaidh an ath latha, bha rudeigin neonach eile air tachairt dha.

0:04:010:04:06

A Dhonaidh a ghraidh, do bhracaist!

0:04:060:04:09

De? Chan eil mi ga do chluinntinn!

0:04:090:04:11

Bha a chluasan cho salach 's gun thoisich buntata a' fas annta.

0:04:110:04:15

Thoiribh suil air an seo - tha buntata a' fas na mo chluasan.

0:04:170:04:21

-Chan e naidheachd a tha sin dhuinne.

-Uh?

0:04:210:04:24

Leugh sinn mu dheidhinn an seo anns na naidheachdan neonach.

0:04:240:04:28

Tha e ag radh, tha an uirsgeul mu Ghille na Craoibhe fior agus tha e an seo! Deanamh as!

0:04:280:04:33

An e mise a tha sin? 'S docha nach eil e cho math ri sin a bhith salach.

0:04:330:04:38

Tha mi a-nis a' coimhead rudeigin...sgreamhail.

0:04:380:04:42

Sin a thachras dha duine nach bi ga nighe fhein. Ach dh'fhas thu feumail.

0:04:420:04:47

Bha buntata a dhith orm airson na teatha.

0:04:470:04:50

Dh'fhas craobh Dhonaidh cho mor 's gun robh e feumach air cliob.

0:04:510:04:56

Dh'fhalbh sinn gu Taigh Fuilt Madame Churlach leis.

0:04:560:05:00

'S e taigh fuilt a tha seo agus 's e craobh a th' air do cheann-sa, 'ille.

0:05:000:05:04

Cuideachd, is tusa Gille na Craoibhe.

0:05:040:05:08

-Gabh air do shocair, chan eil ann an Donaidh ach balach beag a tha feumach air cliob agus boiseag.

-Nach ist thu.

0:05:080:05:15

Ahh, thigibh a-steach ma-tha. Ghabh mi boidean luchd an fhuilt.

0:05:150:05:21

Chanadh iad g' eil gach ceann airidh air cliob.

0:05:210:05:24

Ach cha robh siosar aice a dheigheadh an sas an sin. De a chleachdadh i?

0:05:240:05:28

De mu dheidhinn bradan mor fliuch?

0:05:300:05:33

Oh! Rudeigin flagach.

0:05:340:05:37

Uill, de mu dheidhinn stob-saoraidh plumair?

0:05:370:05:40

Gun fheum - caran cunnartach.

0:05:430:05:45

-Ach de mu dheidhinn triomair phreas?

-Airson cliob lom.

-Sgoinneil.

0:05:450:05:50

A-mach as an rathad!

0:05:530:05:55

-Oh!

-Oh!

0:05:570:05:58

Ohh! 's e craobh araid a th' air ceann a' bhalaich-sa.

0:05:580:06:02

Heh, uill, nach ann mar sin a tha na balaich?

0:06:020:06:05

Huh, 's ann mar sin a tha aon bhalach co-dhiu - Gille na Craoibhe.

0:06:050:06:11

Ah, tha mi duilich. Mar as luaithe a ghearras mi, 's ann as miosa a tha e a' dol.

0:06:110:06:18

Oui, uh, chan eil sin gu diofar, a Mhadame Churlach. Tapadh leat co-dhiu.

0:06:180:06:23

-Hmm, tha iad a' sguabadh an rathaid. Hello, Ailein.

-Hello, a Phioncaidh.

0:06:230:06:27

Gille na Craoibhe a th' ann. A-mach a seo! Argh!

0:06:300:06:34

Argh! 'S e th' ann!

0:06:340:06:37

Ge-bi ca' an deigheadh sinn - bha daoine a' smaoineachadh gur e Gille na Craoibhe a bh' ann an Donaidh.

0:06:370:06:43

Fius ann am Buth nam Brog.

0:06:430:06:45

Gille na Craoibhe! Argh!

0:06:450:06:48

Bha cruaidh fheum aig Donaidh air brogan ura.

0:06:490:06:53

Bha balgain-buachair a' fas eadar ordagan.

0:06:530:06:56

Thoir leat iad is fhalbh! Argh!

0:06:560:06:59

Cha deigheadh air casan Dhonaidh ach brogan mora dorcha -

0:06:590:07:03

gus am biodh rum aig na balgain-buachair.

0:07:030:07:06

Chan eil mo bhrogan ro chomhfhurtail.

0:07:060:07:09

Hello, a Cheit. An cluich sinn geam? Mise a th' ann - Donaidh.

0:07:100:07:14

Is tusa Gille na Craoibhe agus tha thu...sgreamhail. Argh!

0:07:140:07:19

Cha ghabh fius Ceit gnothaich rium. Chan e mise Gille na Craoibhe -

0:07:190:07:26

balach beag a th' anam nach eil a-nis ag iarraidh a bhith...sgreamhail.

0:07:260:07:33

Tha mise a' falbh dhachaigh airson mo fhin a nighe.

0:07:330:07:36

Obh obh - chan fhaigh mi tron doras a-nis. De ni mi?

0:07:380:07:44

Hmmm. Tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:07:440:07:49

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann. Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:490:07:55

# 's cha bhi an trioblaid ann. # Siuthad a Phionc, dean plana.

0:07:550:07:59

Agus thachair e. Thainig plana mor thugam! Whee!

0:07:590:08:04

Bha lan fhios agam de dheanadh sinn.

0:08:060:08:09

Tha Ailean a' glanadh nan roidean - iarraidh sinn air deiligeadh riutsa, a Dhonaidh.

0:08:090:08:14

Haoidh, Ailein, thall an seo.

0:08:140:08:17

Tha mi cho salach ris a' mhuic.

0:08:170:08:19

Oh, co th' ann ach Gille na Craoibhe.

0:08:190:08:22

Cha bhi e seo ro fhada - siuthad.

0:08:220:08:24

Ann am priobadh na sula ge-ta - bha Donaidh mar an ubhal.

0:08:270:08:33

Seall. Chan eil mi...sgreamhail a-nis.

0:08:330:08:38

-Hello, a Dhonaidh. A bheil thu a' tighinn a chluich.

-Tha.

0:08:380:08:42

Agus sin direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:08:440:08:49

Gle mhath. Tha mi a' tuigsinn. Feumaidh mi mo fhin a nighe.

0:08:490:08:53

-Ach b' fhearr leam nach caillinn mo thatu.

-Seall.

0:08:530:08:56

Ma chuireas tu ort miotag rubair cha teid uisge air an tatu.

0:08:560:09:01

-Nach math dhomh gu bheil piuthar agam cho ciallach riusa.

-Tapdh leat.

0:09:010:09:05

An t-am airson geam.

0:09:060:09:09

-Can cais mas e do thoil.

-Cais mas e do thoil.

0:09:090:09:12

Gle mhath. Cluichidh sinn Geam Mor nam Facal Annasach!

0:09:160:09:20

# Geam Mor nam Facal Annasach! #

0:09:200:09:24

An geam as fhearr leam.

0:09:240:09:26

-Bha facal annasach againn anns an sgeulachd an-diugh...

-Sgeamhail.

0:09:260:09:32

Tha sin a' ciallachadh garbh mi-chailear.

0:09:320:09:35

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Nise, seo mar a tha thu ga chluich.

0:09:350:09:40

Nuair a chi thu dealbh de Dhonaidh anns a bheil e a' coimhead uabhasach

0:09:400:09:44

-eigh am facal sgreamhail. Feuchaidh sinn sin. Deiseil?

-Sgreamhail!

0:09:440:09:52

Ach ma chi thu dealbh anns a bheil Donaidh a' coimhead ceart gu leor, dean seo.

0:09:520:09:58

Cluichidh sinn an geam.

0:10:020:10:05

Sgreamhail!

0:10:050:10:07

Sgreamhail!

0:10:170:10:20

Sgreamhail!

0:10:250:10:26

'S math a rinn thu! Tha thu gu math eolach air facail mhora.

0:10:260:10:31

Cluichidh sinn, De an t-ainm a th' air an sgeulachd?

0:10:350:10:38

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd? #

0:10:380:10:42

Seo agad tri ainmean.

0:10:420:10:44

Donaidh agus an Speuradair.

0:10:440:10:47

Donaidh agus Gille na Craoibhe.

0:10:470:10:51

Donaidh agus an Da Bhanana.

0:10:520:10:54

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:10:560:11:00

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil. Ma tha, can math fhein.

0:11:000:11:06

Ach mur a th' eil ceangal sam bith aig an ainm ri sgeulachd Pioncaidh, eigh, gun fheum.

0:11:060:11:12

Tha sin ceart. Cluichidh sinn an geam.

0:11:120:11:15

A bheil Donaidh agus am Speuradair math?

0:11:150:11:19

Gun fheum. Cha b' ann mu speuradair a bha an sgeulachd.

0:11:220:11:26

Tha sin ceart. De mu dheidhinn Donaidh agus an Da Bhanana?

0:11:270:11:32

Gun fheum.

0:11:330:11:35

De mu dheidhinn Donaidh agus Gille na Craoibhe.

0:11:350:11:39

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:11:390:11:44

-Tha thu ceart, a Dhonaidh. Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:11:440:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan - cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:520:11:58

Download Subtitles

SRT

ASS