Naidheachdan Spòrs le Donaidh Dincidh Dù (Tyler Dinky Doo's Sporting News) Pincidh Dincidh Dù


Naidheachdan Spòrs le Donaidh Dincidh Dù (Tyler Dinky Doo's Sporting News)

Similar Content

Browse content similar to Naidheachdan Spòrs le Donaidh Dincidh Dù (Tyler Dinky Doo's Sporting News). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Dhonaidh, de tha thu a' deanamh?

0:01:090:01:13

Fuirich - cuidichidh mi thu.

0:01:170:01:21

Tha mi a' deanamh deiseil airson a'bhuill-coise.

0:01:210:01:25

Tapadh leat, a Phioncaidh.

0:01:250:01:27

A bheil thu idir a' coimhead air adhart ris a' bhall-coise?

0:01:270:01:31

Uh...chan eil.

0:01:310:01:34

Carson a-reist a chaidh thu dhansgioba?

0:01:340:01:36

Uh, uill - tha mo charaidean innte.

0:01:360:01:41

Hmm...chan eil thu a' coimhead air adhart ris.

0:01:420:01:46

Tha beachd agam de a ni mi.

0:01:460:01:49

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:490:01:52

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:520:01:55

-BOTH:

-# Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:030:02:07

# Thugainn a-nis gu Bucas nan Sgeul

0:02:070:02:10

# Gu sgeulachdan Pioncaidh chan e ruith ach leum...

0:02:100:02:14

# Is tha gach te gu feum. #

0:02:140:02:16

Bucas nan Sgeul!

0:02:160:02:19

Gle mhath. Aon latha ann am Baile Mor a' Bhuill-coise...

0:02:190:02:24

Bha mi taobh a-muigh na dachaigh.

0:02:290:02:32

Cha robh mise ro dheidheil air ball-coise -

0:02:320:02:36

rud nach robh math anns a' bhaile seo.

0:02:360:02:38

Cha robh cail a' cunntadh an seo ach ball-coise -

0:02:380:02:43

bha muinntir an aite air am beo-ghlacadh leis.

0:02:430:02:47

Cha chluicheadh daoine ach aon spors ann am Baile Mor a' Bhuill-coise.

0:02:490:02:55

An e sgiobag le tuna a bh' ann?

0:02:550:02:59

Ha - rug mi ort.

0:03:020:03:04

Nach bochd nach b' e sin a bh' ann.

0:03:040:03:07

An e ball-basgaid le aodach salach a bh' ann?

0:03:070:03:11

Cha b' e, gu mi-fhortanach.

0:03:110:03:14

De bhiodh iad a' cluich ann am Baile Mor a' Bhuill-coise -

0:03:140:03:19

ball-coise?

0:03:190:03:21

Baile-coise a bh' ann.

0:03:210:03:23

Bu mhor am beud.

0:03:230:03:25

SIGHS

0:03:250:03:28

Dh'fheumainn ball-coise a chluich seach gu robh Dad

0:03:290:03:32

na choidse air an sgioba.

0:03:320:03:33

Ann am Baile Mor a' Bhuill-coise, tha daoine...

0:03:330:03:37

FANFARE PLAYS

0:03:370:03:39

..dealasach mu bhall-coise.

0:03:390:03:41

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:03:410:03:43

Tha fhios 'am de a tha...

0:03:460:03:47

TAT-TA-RAH-TAH! ..dealasach a' ciallachadh!

0:03:470:03:51

Bidh thu dealasach ma tha rud a' cordadh riut fior fior mhath.

0:03:510:03:55

Tha sin ceart - agus ann am Baile Mor a' Bhuill-coise,

0:03:550:03:59

-bha a h-uile duine cho...

-TAT-TA-RAH-TAH!

0:03:590:04:02

..dealasach mu bhall-coise 's nach robh iad airson cail eile a chluich.

0:04:020:04:07

-De an ath rud a thachair?

-Chi sinn.

0:04:070:04:10

Gle mhath, a chlann. Deiseil airson cluich?

0:04:120:04:16

-Tha.

-Tha.

0:04:160:04:18

Bha a h-uile duine deiseil, ach ...

0:04:180:04:21

Oh, ca 'l Pioncaidh agam fhin?

0:04:220:04:25

'S e a bha a' cordadh riumsa ach a bhith a' cluich an tiuba.

0:04:270:04:31

A Phioncaidh Dioncaidh Doo! Trobhad. Tha sinn a' feitheamh riut.

0:04:400:04:44

-Umm...a Phioncaidh?

-Hmm?

0:04:440:04:48

A bheil thu airson cluich idir?

0:04:480:04:50

Err..

0:04:500:04:53

Cha robh mi ro dheidheil air ball-coise.

0:04:530:04:57

-Chan eil.

-UILE: De?

0:04:570:04:59

Siuthad, a Phioncaidh.

0:04:590:05:02

Ach bha mi ag iarraidh a bhith comhla ri mo charaidean.

0:05:040:05:08

Gle mhath...cluichidh sinn ball-coise.

0:05:080:05:11

-Thugam-sa.

-Siuthaidibh a-nis.

0:05:220:05:25

Haoidh!

0:05:290:05:31

Siuthad, a Phioncaidh!

0:05:360:05:38

Bha e a' coimhead coltach ris gu robh mi math air ball-coise -

0:05:380:05:43

an toiseach co-dhiu.

0:05:450:05:46

-A Phioncaadh - fuirich!

-Stad, a Phioncaidh! Stad...

-Ohhh, stad...

0:05:530:05:58

Ohhh, stad... De tha thu a' deanamh? Oh, obh obh.

0:05:580:06:02

-Ohh..

-Ohh..

0:06:020:06:04

De tha cearr, a chairdean?

0:06:050:06:08

A Phioncaidh - seo an gola againne. Chaidh thu an taobh cearr.

0:06:080:06:13

-Oh, tha mi duilich.

-Na gabh dragh. Cum ort a' cluich.

0:06:130:06:18

A bheil fhios agaibh - cha chreid mi nach gabh mi fois.

0:06:180:06:21

Ach tha sinn ag iarraidh ort cluich.

0:06:210:06:23

A bheil geamannan eile ann a dh'fhaodadh sinn cluich comhla?

0:06:230:06:27

Ann am Baile Mor a' Bhuill-coise - chan eil!

0:06:270:06:30

Tha muinntir a' bhaile-sa cho...

0:06:300:06:32

TAT-TA-RA-TAH! ..dealasach mu dheidhinn.

0:06:320:06:37

Uill, mur a h-eil geam eile ann - tha mise direach a' dol a choimhead.

0:06:370:06:43

'S math a rinn sibh.

0:06:520:06:55

Bha mise bronach.

0:06:570:06:59

Bu chaomh leis a h-uile duine eile ball-coise.

0:06:590:07:02

Cha robh cail ann airson a dheanamh -

0:07:020:07:05

ach mo thiuba a chluich leam fhin.

0:07:050:07:09

Ach bha mi fhathast airson rudeigin a dheanamh comhla ri mo charaidean.

0:07:120:07:17

Mhothaich mi gu robh rudeigin araid a' tachairt.

0:07:170:07:21

Tha mi cho sgith.

0:07:260:07:28

Tha mise sgith.

0:07:280:07:30

Obh obh, tha mise gu tuiteam.

0:07:300:07:34

Mise cuideachd. Agus de tha seo fo m' achlaisean?

0:07:340:07:38

Fallas.

0:07:380:07:40

Fallas - argh.

0:07:400:07:43

-De tha sibh a' dol a dheanamh a-nis?

-Cluichidh sinn ball-cois.

0:07:430:07:47

De eile a dheanadh tu ann am Baile Mor a' Bhuill-coise?

0:07:470:07:50

Ach tha mise sgith - nach eil rudeigin eile ann a ni sinn?

0:07:500:07:54

-Seadh - tha am ball-coise seachad.

-Tha mise sgith cuideachd.

0:07:540:07:58

Hmmm.

0:07:590:08:01

Tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:08:010:08:04

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:040:08:08

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich ...

0:08:080:08:12

's cha bhi an trioblaid ann.

0:08:120:08:14

UILE: Siuthad a Phionc, dean plana.

0:08:140:08:16

Agus thachair e. Thainig plana mor thugam!

0:08:180:08:22

Whee!

0:08:220:08:25

Bha lan fhios agam de dheanadh sinn.

0:08:270:08:30

Gabhaibh fois. Suidhibh sios agus seallaibh ris an seo.

0:08:320:08:38

-Wow!

-Siuthad, a Phioncaidh.

-Siuthad, a Phioncaidh.

0:08:450:08:48

Bha a h-uile duine cho dealasach mun a' phlana mhor.

0:08:530:08:59

'S ann a thuirt iad gun gabhadh iad fois a

0:08:590:09:02

h-uile turas a chuicheadh iad ball-coise.

0:09:020:09:04

Siud direach mar a thachair e... cha mhor. An deireadh.

0:09:100:09:15

De do bheachd, a Dhonaidh. An cluich thu ball-coise no rudeigin eile?

0:09:150:09:21

Feuchaidh mi am ball-coise - agus mur a cord e rium, 's docha...

0:09:210:09:25

-De, a Dhonaidh?

-'S docha gun ionnsaich mi an tiuba!

0:09:250:09:29

'S docha gun ionnsaich mi an tiuba!

0:09:290:09:31

An t-am airson geam!

0:09:350:09:37

Can cais mas e do thoil.

0:09:370:09:39

-Cais mas e do thoil.

-Cais mas e do thoil.

0:09:390:09:42

Gle mhath. Cluichidh sinn geam air a bheil "De thachair an toiseach?"

0:09:440:09:49

# Deeee thachair an toiseach? #

0:09:490:09:51

Seallaidh mi cuid dhe na rudan a thachair anns an sgeulachd dhut...

0:09:510:09:55

..agus canaidh sinne de thachair an toiseach. Sgoinneil.

0:09:550:09:59

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Deiseil airson cluich?

0:09:590:10:03

Gle mhath. De thachair an toiseach?

0:10:040:10:07

An e...gun robh am plana mor agam?

0:10:070:10:11

No...gu robh a h-uile duine sgith as deidh a' bhuill-coise?

0:10:110:10:16

De thainig an toiseach? Am plana mor...

0:10:160:10:21

No an sgios.

0:10:210:10:23

Tha an sgios. Thachair sin ron a' phlana.

0:10:230:10:28

Tha thu ceart.

0:10:280:10:30

Nise, de an ath rud a thachair anns an sgeulachd?

0:10:300:10:33

An e...gu robh mi a' caismeachd agus a' cluiche an tiuba?

0:10:330:10:38

No... Gun tainig am plana mor thugam?

0:10:390:10:42

De an ath rud a thachair?

0:10:430:10:45

Mise a bhith a' cluich an tiuba, no am plana mor?

0:10:450:10:49

Am plana mor.

0:10:500:10:52

Tha sin ceart.

0:10:520:10:54

Dh'fhas a h-uile duine sgith an toiseach,

0:10:540:10:57

bha am plana mor agam agus bha mi an uair

0:10:570:11:00

sin a' caismeachd agus a' chluiche an tiuba.

0:11:000:11:02

Siud direach mar a thachair e.

0:11:020:11:04

Cluichidh sinn "Co tha seo?"

0:11:080:11:11

# Co tha seo? #

0:11:110:11:13

Air culaibh na caise - tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam.

0:11:130:11:17

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:11:170:11:20

agus nochdaidh an caractar, mar seo.

0:11:200:11:23

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:11:240:11:29

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn e.

0:11:290:11:32

An e Catriona a th' ann no Dadaidh Dioncaidh Doo?

0:11:350:11:39

-Dadaidh Dioncaidh Doo a th' ann.

-'S e th' ann.

0:11:420:11:46

-Sgoinneil!

-Sgoinneil!

0:11:460:11:49

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:520:11:55

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:550:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:030:12:06

E-mail [email protected]

0:12:060:12:09

Download Subtitles

SRT

ASS