Pincidh agus Snaidhm an Spaghetti (Pinky and the Super Spaghetti Knot) Pincidh Dincidh Dù


Pincidh agus Snaidhm an Spaghetti (Pinky and the Super Spaghetti Knot)

Similar Content

Browse content similar to Pincidh agus Snaidhm an Spaghetti (Pinky and the Super Spaghetti Knot). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Fuirich a-nis... tarsainn, fodha, dean lub.

0:01:060:01:11

Sin e - chan eil sin dona.

0:01:110:01:13

Ugh!

0:01:150:01:16

Chan urrainn dhomh snaidhm ceart a dheanamh.

0:01:160:01:20

Tiud...

0:01:210:01:22

..cuiridh mi orm brogan flip-flop.

0:01:240:01:26

Hmm, a' feuchainn ri snaidhm a dheanamh? Tha beachd agam de ni mi!

0:01:260:01:32

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:320:01:35

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:350:01:37

# Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:370:01:42

# Thugainn a-nis gu Bucas nan Sgeul

0:01:420:01:44

# Gu sgeulachdan Pioncaidh, chan e ruith ach leum

0:01:440:01:49

# Is tha gach te gu feum. #

0:01:490:01:51

Bucas nan Sgeul.

0:01:510:01:52

Gle mhath. Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:01:520:01:56

Bha mi fhin agus Maighstir Gearra-mhuc

0:01:570:01:59

nar cleasaichean ropa-teann aig Feill a' Bhaile Mhoir.

0:01:590:02:04

Thug sinn an t-ainm...umm...

0:02:040:02:06

Cha tainig sinn gu co-dhunadh air ainm fhathast.

0:02:060:02:09

Bhithinn a' dol air guailnean Mhaighstir Ghearra-mhuc.

0:02:090:02:12

Agus choisicheadh e tarsainn an ropa - ard os cionn na talmhainn -

0:02:120:02:17

gun cail aige ach aran Frangach airson a chumail ceart.

0:02:170:02:22

A mhnathan agus dhaoine uasail, buailibh ur basan airson...uhh...

0:02:250:02:31

Chaidh eil ainm againn fhathast.

0:02:310:02:34

A mhnathan agus dhaoine uasail, err umm, na cleasaichean ropa-teann.

0:02:340:02:40

Bha fear an taighe, Maighstir Losgann,

0:02:400:02:42

a' smaoineachadh gu robh mi fhin agus Maighstir Gearra-mhuc...

0:02:420:02:45

Sooon-raichte!

0:02:460:02:49

Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:02:490:02:51

Tha fhios 'am de tha...

0:02:510:02:53

sonraichte a' ciallachadh -

0:02:530:02:56

cho math is cho speisealta 's gun canadh tu "wow!"

0:02:560:02:59

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:02:590:03:01

-Agus de thachair?

-Chi sinn.

0:03:010:03:04

Wow! Bha siud sgoinneil.

0:03:050:03:08

Feumaidh sibh ainm - ach bha siud...

0:03:080:03:12

sonraichte!

0:03:120:03:15

Chord sinn ri Maighstir Losgann cho math

0:03:150:03:18

's gun dh'iarr e oirnn a dheanamh aig deireadh na feille -

0:03:180:03:21

mar "finale!"

0:03:210:03:23

An ath latha, bha sinn ag ullachadh na diathaid anns an teanta -

0:03:240:03:28

mus toisicheadh feill an fheagair.

0:03:280:03:30

Tha an spaghetti fada deiseil

0:03:320:03:34

ach feumaidh sinn sugh air a shon mus ith sinn e.

0:03:340:03:37

Hmm...co as a ni sinn sugh?

0:03:370:03:40

De mu dheidhinn stocainnean fallasach?

0:03:410:03:44

Ghia - cus faileadh.

0:03:450:03:47

No faclair?

0:03:490:03:50

Fada...ro bhriathrach.

0:03:520:03:54

De mu dheidhinn suth spiosrach le tomatothan?

0:03:540:03:57

Sgoinneil!

0:03:580:03:59

Bha mi direadh a' dol ga dhortadh air an spaghetti nuair a ruith

0:03:590:04:03

Maighstir Losgann a-steach dhan an teant - gun fius gnogadh.

0:04:030:04:07

Tha mi duilich nach do ghnog mi, ach - an ropa! Chaill sinn e.

0:04:070:04:11

Ar ropa-teann - air chall?

0:04:110:04:14

Cha dean sinn moran an seo as aonais.

0:04:140:04:16

Cha dean. De ni sinn? Rib-it!

0:04:160:04:19

Chan eil feum ann an cleasaichean ropa-teann as aonais ropa!

0:04:190:04:23

Na gabh dragh. Gheibh mi fhin agus Maighstir Gearra-mhuc lorg air.

0:04:230:04:27

-Sheall sinn air feadh an aite.

-Chan eile ann.

0:04:270:04:30

Chan eil sgeul air an ropa.

0:04:300:04:33

An uair sin, bha duil aig Maighstir Gearra-mhuc gun lorg e an ropa.

0:04:330:04:37

Ah-ha!

0:04:370:04:38

Oh, whoa...

0:04:400:04:43

Sgur a chluich a-nis - feumaidh sinn an ropa-teann a lorg.

0:04:430:04:47

Gle mhath, a Phioncaidh.

0:04:470:04:48

Ach cait a bheil e?

0:04:480:04:50

An uair sin, nuair a rainig sinn na h-ailbheanan...

0:04:500:04:54

Ah - sin an ropa!

0:04:540:04:56

Bha e ceangailte ris na tosgan aca!

0:04:560:04:59

Gabhaibh mo leisgeul -

0:04:590:05:01

de tha sibh a' deanamh leis an ropa-teann againn?

0:05:010:05:04

Tha sinn ga chleachadh airson ar brogan ballet

0:05:040:05:06

a thiormachadh anns a' ghrein. Bhris an rop-aodaich againn.

0:05:060:05:09

Agus dh'fhalbh sinn leis an ropa-teann agaibh.

0:05:090:05:12

DONAIDH: Fuirich mionaid, a Phioncaidh!

0:05:120:05:16

Cha bhi brogan ballet air ailbheanan.

0:05:180:05:20

-Bithidh, anns an sgeulachd agamsa.

-De tha a' dol a thachairt?

0:05:200:05:24

Chi sinn.

0:05:240:05:25

Tha sinn duilich gun dh'fhalbh sinn leis an ropa gun chead.

0:05:270:05:31

Ach bha cruaidh fheum againn air.

0:05:310:05:33

Feumaidh ar brogan a bhith tioram airson na feille.

0:05:330:05:37

Tha sinn garbh duilich.

0:05:370:05:39

Faighnichidh sinn an ath thuras.

0:05:390:05:41

Cha leig sibh a leas.

0:05:410:05:42

Faodaidh sibh an ropa a chumail airson ur brogan a thiormachadh.

0:05:420:05:46

-Am faod?

-Tapadh leat.

0:05:460:05:48

De ni sinn as aonais?

0:05:480:05:50

Cleachdaidh sinn rudeigin eile - an spaghetti fada!

0:05:500:05:54

Bidh sin...

0:05:540:05:56

sonraichte, nach bi?

0:05:560:05:58

Dh'fhalbh sinn le fruis air ais chun na teanta.

0:05:580:06:01

Seall, a Mhaighstir Ghearra-mhuc.

0:06:010:06:04

Cleachdaidh sinn am pios spaghetti seo airson ropa-teann ur a dheanamh.

0:06:040:06:08

Mama-mia - tha e cho fada ri freasdal.

0:06:080:06:11

Greasaibh oirbh! Tha an Fheill Mhor fear gu toiseachadh!

0:06:120:06:17

Dh'fheumadh sinn an spaghetti a cheangail ri gach post

0:06:200:06:23

mus toisicheadh an fheill.

0:06:230:06:25

Tilg an spaghetti thugam agus ceanglaidh mi an seo e!

0:06:280:06:32

Tha e ro ghoirid. Chan urrainn dhomh a cheangail.

0:06:380:06:41

Ged a bha an spaghetti gu math fada -

0:06:410:06:44

cha robh e buileach fada gu leor.

0:06:440:06:47

Ach 's ann a nochd na h-ailbheanan.

0:06:470:06:50

Haoidh! Tha ur brogan tioram -

0:06:500:06:53

's iongantach mur a h-eil an rop agaibh.

0:06:530:06:55

Bha ar brogan bog fliuch agus rinn an t-uisge beag e.

0:06:550:07:00

Tha e a-nis beag biodach.

0:07:000:07:03

Obh, obh! Tha e fada ro ghoirid! Ach de a ni sinn.

0:07:040:07:08

Tha thid' agam smaoineachadh air plana mor.

0:07:080:07:12

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:120:07:16

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:160:07:19

's cha bhi an trioblaid ann.

0:07:190:07:21

Siuthad a Phionc, dean plana.

0:07:210:07:23

Feumaidh sinn teant nas motha.

0:07:260:07:28

Agus thachair e. Thainig plana mor thugam!

0:07:280:07:31

Whee!

0:07:310:07:34

Bha lan fhios agam de dheanadh sinn.

0:07:380:07:40

Ceanglaidh sinn an ribean bho bhrogan nan ailbhean

0:07:400:07:43

ris an spaghetti airson ropa-teann ur a dheanamh.

0:07:430:07:46

Gabhaibh mo leisgeul,

0:07:460:07:48

ach am faigh mi iasad dhan ribean bho the dhe na brogan agaibh?

0:07:480:07:52

Gheibh gu dearbha.

0:07:520:07:54

Nach do dh'fhalbh sinne leis an ropa-teann.

0:07:540:07:57

Tapadh leibh!

0:07:590:08:00

'S e do bheatha.

0:08:000:08:02

Sar shnaidhm spaghetti a h-aon.

0:08:020:08:05

-Sar shnaidhm spaghetti a dha.

-Rainig e.

0:08:060:08:10

Agus a-nis - an rud as fhearr a th' againn a-nochd aig an Fheill Mhoir!

0:08:100:08:16

Cleasaichean...

0:08:160:08:18

sonraichte Ropa-teann an Spaghetti.

0:08:180:08:22

Huh - abair ainm math.

0:08:220:08:24

Sgoinneil.

0:08:240:08:26

Wow - tha e sgileil leis na ballaichean-feola.

0:08:350:08:38

'S math gu robh fhios aig Pioncaidh mar a cheangladh i an spaghetti.

0:08:380:08:42

Siud direach mar a thachair e. Cha mhor. An deireadh.

0:08:580:09:03

Bha an te ud math, a Phioncaidh Dioncaidh Doo.

0:09:030:09:06

Tapadh leat, a Dhonaidh.

0:09:060:09:07

Bha duil 'am nach biodh ort ach brogan flip-flop bhon seo a-mach.

0:09:090:09:12

Ist -

0:09:120:09:13

tha e garbh feumail fios a bhith agad mar a ni thu snaidhm.

0:09:130:09:17

-Gus nach tuit thu, a Dhonaidh?

-Chan ann -

0:09:170:09:20

gus am bi mi na mo chleasaiche ropa-teann.

0:09:200:09:23

An t-am airson geam!

0:09:260:09:28

Can cais mas e do thoil.

0:09:280:09:30

Cais mas e do thoil.

0:09:300:09:32

Cluichidh sinn, "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:09:340:09:38

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd? #

0:09:380:09:41

Seo agad tri ainmean.

0:09:410:09:43

Pioncaidh agus Amar nam Boiteagan.

0:09:440:09:47

Pioncaidh agus Or-iasg na h-Iarmailte.

0:09:480:09:51

Pioncaidh agus Snaidhm an Spaghetti.

0:09:520:09:54

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:09:560:09:59

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith freagarrach airson na sgeoil.

0:09:590:10:03

Ma tha, can "math fhein."

0:10:030:10:06

Ach mur a th' eil ceangal sam bith aige ris an sgeulachd,

0:10:060:10:09

eigh "gun fheum."

0:10:090:10:12

Tha sin ceart. Cluichidh sinn e.

0:10:120:10:14

A bheil "Pioncaidh agus Or-iasg na h-Iarmailte" math?

0:10:150:10:19

Gun fheum. Cha robh or-iasg anns an sgeulachd ud.

0:10:220:10:27

Tha sin ceart. De mu dheidhinn "Pioncaidh agus Amar nam Boiteagan?"

0:10:270:10:33

Gun fheum. Chan fhaca mi amar no boiteag.

0:10:330:10:37

De mu dheidhinn "Pioncaidh agus Snaidhm an Spaghetti."

0:10:370:10:40

Math fhein. Tha an t-ainm sin math airson na sgeoil.

0:10:400:10:44

-Tha thu ceart, a Dhonaidh.

-Sgoinneil!

0:10:440:10:47

Gle mhath - cluichidh sinn "Ith no cuir ort."

0:10:510:10:55

# Ith e no cuir ort e, siuthad a-nis. #

0:10:550:10:58

Nuair a chi thu rudeigin a dh'itheadh tu, eigh "ith!"

0:10:580:11:01

Feuchaidh sinn e.

0:11:010:11:03

Spaghetti.

0:11:030:11:05

Ith e.

0:11:060:11:08

Nuair a chi thu rudeigin a chuireadh tu ort, eigh "cuir ort!"

0:11:090:11:14

Tutu!

0:11:150:11:16

Cuir ort e.

0:11:180:11:20

Gle mhath. Cluichidh sinn e.

0:11:200:11:22

Balla-feola!

0:11:220:11:24

Ith e!

0:11:250:11:27

Brog airson ballet!

0:11:290:11:32

Cuir ort i!

0:11:320:11:33

Cota Mhaighstir Losgainn!

0:11:340:11:36

Cuir ort e.

0:11:360:11:38

Aran fada Frangach!

0:11:390:11:41

Ith e.

0:11:410:11:43

Brogan cleasaiche!

0:11:450:11:47

Cuir ort iad.

0:11:470:11:48

'S math a rinn thu.

0:11:480:11:50

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:540:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:190:12:22

E-mail [email protected]

0:12:220:12:25

Download Subtitles

SRT

ASS