Gèam Mìorbhaileach Dhonaidh/Tyler's Too Cool Game Pincidh Dincidh Dù


Gèam Mìorbhaileach Dhonaidh/Tyler's Too Cool Game

Gaelic children's cartoon. Tyler misses all the fun when he will not stop playing his video game.


Similar Content

Browse content similar to Gèam Mìorbhaileach Dhonaidh/Tyler's Too Cool Game. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Dhonaidh?

0:01:080:01:10

A Dhonaidh?

0:01:120:01:13

A Dhonaidh? Hello? 'Eil thu ga mo chluinntinn.

0:01:180:01:23

Tha mi a' sabhaladh nan daoine cnapach.

0:01:260:01:29

Cuidich mi, Mhic a' Ghrabhaidh. Tha mi ann an cruaidh chas.

0:01:290:01:32

Oh, tha thu fear air do...

0:01:320:01:34

De am facal a tha a' ciallachadh gu bheil thu direach a' smaoineachadh

0:01:340:01:39

air aon rud...a bhith air do...

0:01:390:01:41

FANFARE

0:01:410:01:43

Bheo-ghlacadh!

0:01:430:01:45

Direach - sin e.

0:01:480:01:50

Hmmm... Tha thu air do...

0:01:500:01:53

FANFARE

0:01:530:01:55

..bheo-ghlacadh. Tha beachd agam de a ni mi.

0:01:550:01:59

An cuala tu siud, a Dhonaidh - tha beachd agam de a ni mi.

0:02:020:02:06

Oh, hello a Phioncaidh.

0:02:060:02:07

Co as a thainig thu? A bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:02:070:02:11

'S docha, ach feumaidh tu eisteachd airson faighinn a-mach.

0:02:110:02:15

Seadh, seadh - sabhalaidh mi e.

0:02:150:02:17

Siuthad 'ille, dean an danns.

0:02:170:02:20

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:200:02:23

# Gun teagamh-arunaidh gu dearbha-runaidh

0:02:320:02:35

# Thugainn a-nis gu Bucas nan Sgeul

0:02:350:02:38

# Gu sgeulachdan Pioncaidh chan e ruith ach leum

0:02:380:02:42

# Is tha gach te gu feum Bucas nan Sgeul. #

0:02:420:02:46

Gle mhath. Aon latha anns a' bhaile mhor...

0:02:520:02:55

Bha Donaidh a' call latha alainn.

0:02:550:02:59

Bha an t-adhar gorm,

0:02:590:03:00

bha na h-eoin a' ceilearadh agus bha a' ghrian a' dearrsadh.

0:03:000:03:04

Ach bha Donaidh againne am broinn an taighe is e air a...

0:03:040:03:08

-FANFARE

-Bheo-ghlacadh leis a' gheam aige.

0:03:080:03:12

A Dhonaidh. Thugainn a-mach chun na pairce.

0:03:120:03:15

Cluichidh sinn hocaidh.

0:03:170:03:20

No sar ghaisgich.

0:03:290:03:31

Gnog, gnog. A bheil duine a-staigh? A Dhonaidh, seall beo a dhuine.

0:03:350:03:41

A Dhonaidh.

0:03:410:03:43

Yoo-hoo! A Dhonaidh!

0:03:470:03:50

Direach...aon...ire...eile.

0:03:500:03:56

Feumaidh tu a dhol a-mach a chluich, a Dhonaidh.

0:03:560:03:59

Haoidh!

0:03:590:04:00

Chaidh sinn dhan phairc le Donaidh. Ach chum e air a' cluich a' gheam.

0:04:060:04:12

Seall, a Dhonaidh. Tha burgaran an seo a' leumadaich.

0:04:120:04:17

Seall - a Donaidh. Rinn iad caran a' mhuiltein an siud!

0:04:210:04:26

A Dhonaidh - seall!

0:04:330:04:35

Seall a-nis, a Dhonaidh. Is mise Ban-righ nam Burgaran.

0:04:400:04:44

Ach bha e air a'...

0:04:450:04:47

FANFARE

0:04:470:04:48

Bheo-ghlacadh leis a' gheam a bha e a' cluich.

0:04:480:04:52

A Dhonaidh.

0:04:560:04:58

Wow, seall - soitheach fanais.

0:04:580:05:00

An duil co ris a tha na h-eilitheanaich coltach.

0:05:000:05:04

Gorm le tri suilean?

0:05:040:05:07

Och - ro shuileach.

0:05:070:05:09

Meatailteach le putanan agus solais.

0:05:090:05:13

Och - cus bhataraidhean.

0:05:130:05:15

No, de mu dheidhinn fear a tha...

0:05:150:05:17

..fear alainn.

0:05:170:05:20

Sgoinneil. Seall a Dhonaidh - eilithean beag alainn.

0:05:200:05:26

Cha d' thainig smid a Donaidh.

0:05:260:05:29

Hello.

0:05:290:05:30

Math coinneachadh riut. An ionnsaich thu sgeith dhuinn?

0:05:320:05:36

Siuthad, Mhic a' Ghrabhaidh, siuthad!

0:05:480:05:51

Dh'fheuch an t-eilithean ri tioraidh a radh,

0:05:510:05:54

ach cha do sheall Donaidh ris.

0:05:540:05:56

Bleep-bleep.

0:06:000:06:02

Bleep leat! Tapadh leat, a Bhleep Bhleep.

0:06:020:06:06

Mur am faigh mi soitheach a' ghrabhaidh -

0:06:120:06:15

bidh a h-uile duine "done".

0:06:150:06:17

'S ann a nochd Catriona agus Bobaidh Brag an uair sin.

0:06:170:06:21

An cuala sibh?

0:06:210:06:22

Lorg Uilleam Briosgaid deireadh a' bhogha-froise.

0:06:220:06:25

Wow - a bheil e fior gu bheil poit

0:06:250:06:27

lan oir aig deireadh a' bhogha-froise.

0:06:270:06:30

-Seall fhein a bheil, a Phioncaidh.

-Tha luchraban an sin.

0:06:300:06:34

Uill, mur a toir seo d' aire air falbh bhon a' gheam!

0:06:360:06:40

Bogha-frois... or...luchraban!

0:06:400:06:44

Seall air an seo, a Dhonaidh. Poit lan oir a th' ann.

0:06:450:06:49

Tha na daoine cnapach ann am fior eiginn!

0:06:490:06:54

Obh obh - tha Donaidh againne air a...

0:06:540:06:57

FANFARE

0:06:570:06:58

Bheo-ghlacadh leis na daoine cnapach.

0:06:580:07:02

Tha e a' call a h-uile cail!

0:07:020:07:04

A Dhonaidh. Hmm...

0:07:040:07:06

Hmmm. Tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:07:080:07:12

Tha sinn ann an trioblaid.

0:07:120:07:14

Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:140:07:16

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:160:07:19

's cha bhi an trioblaid ann.

0:07:190:07:21

Siuthad a Phionc, dean plana.

0:07:210:07:23

Agus thachair e. Thainig plana mor thugam.

0:07:230:07:29

Bha fhios agam de a dheanainn.

0:07:310:07:33

Iarraidh mi air Mac a' Ghrabhaidh agus na daoine cnapach mo chuideachadh.

0:07:330:07:37

Bheir iad Donaidh air falbh bhon a' gheam.

0:07:370:07:39

Hello a chairdean. Mise a th' ann - Pioncaidh.

0:07:390:07:43

Hi, a Phioncaidh. Feumaidh sinn Soitheach Mor a' Ghabhaidh a lorg.

0:07:440:07:49

Cha fheum, Mhic a' Ghrabhaidh.

0:07:490:07:51

Agus bu choir dhut-sa faicinn de a tha a' tachairt anns a' phairc.

0:07:510:07:54

De a th' ann?

0:07:540:07:56

Bha burgaran a' leumadaich,

0:07:560:07:59

nochd eilithean agus bha luchraban a' dannsa.

0:07:590:08:02

Luchraban a' dannsa?

0:08:020:08:05

Burgaran a' leumadaich? Abair thusa - thugainn. Woo hoo.

0:08:050:08:10

Oh - cait a bheil iad a' dol?

0:08:110:08:13

Tha iad a' dol a chuich sa phairc.

0:08:130:08:15

Seall, a Phioncaidh.

0:08:180:08:20

Tha a h-uile duine cho doigheil.

0:08:200:08:23

Tha! Nach tuirt mi riut gu robh torr spors againn!

0:08:230:08:26

An tuirt?

0:08:260:08:28

Mu cheud mile turas.

0:08:280:08:31

Seall sin. A Phioncaidh.

0:08:310:08:33

Cha robh a-riamh uiread de spors agam.

0:08:370:08:40

Tha sin math, a Dhonaidh bhig.

0:08:400:08:42

Agus theab thu an spors a chall 's tu air do...

0:08:420:08:45

FANFARE

0:08:450:08:47

Bheo-ghlacadh!

0:08:470:08:49

Siud direach mar a thachair e... cha mhor. An deireadh.

0:08:510:08:56

-Abair sgeulachd, a Phioncaidh.

-Tapadh leat.

0:08:560:08:59

'S docha gun teid sinn dhan phairc nuair a thig Mamaidh dhachaigh.

0:08:590:09:03

Theid gu dearbha, a Dhonaidh.

0:09:030:09:05

An t-am airson geam!

0:09:070:09:09

Cais mas e do thoil.

0:09:090:09:11

Cais mas e do thoil.

0:09:110:09:13

Cluichidh sinn geam air a bheil "co a thuirt e?"

0:09:170:09:20

# Co a thuirt e? #

0:09:200:09:22

Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam -

0:09:230:09:26

Maightsir Gearra-mhuc,

0:09:260:09:28

mo bhrathair Donaidh,

0:09:280:09:31

agus mi fhin, Pioncaidh.

0:09:310:09:34

Canaidh gach duine aca an aon rud...

0:09:340:09:38

Agus tha againne ri innse

0:09:380:09:40

co dha-riribh a thuirt e anns an sgeulachd.

0:09:400:09:43

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:430:09:45

Cluichidh sinn e.

0:09:450:09:47

Tha na daoine cnapach ann am fior eiginn!

0:09:470:09:50

Tha na daoine cnapach ann am fior eiginn!

0:09:500:09:54

Tha na daoine cnapach ann am fior eiginn!

0:09:540:09:58

Co a-nis a thuirt sin anns an sgeulachd?

0:09:590:10:03

An e Maighstir Gearra-mhuc a thuirt e?

0:10:040:10:07

Cha b' e. Cha tuirt e cail dha leithid anns an sgeulachd.

0:10:070:10:12

An e mise, Pioncaidh, a thuirt e.

0:10:130:10:16

Cha b' e tu. Cha tuirt Pioncaidh sin.

0:10:160:10:20

An e Donaidh a bh' ann?

0:10:210:10:23

'S mi. Mise, Donaidh, a thuirt e.

0:10:230:10:26

Tha sin ceart.

0:10:260:10:27

Thuirt Donaidh e fhads a bha e a' cluich a' gheam anns a' phairc.

0:10:270:10:31

Cluichidh sinn "De an t-ainm a th' air an sgeulachd?"

0:10:350:10:38

# De an t-ainm a th' air an sgeulachd? #

0:10:380:10:42

Seo agaibh tri ainmean.

0:10:420:10:44

Ailbhean Mor Purpaidh Dhonaidh.

0:10:450:10:48

Geam Miorbhaileach Dhonaidh.

0:10:480:10:51

Pioramaid Ubhlan-giuthais Dhonaidh.

0:10:510:10:55

Nise, de an t-ainm a bhiodh math airson na sgeoil?

0:10:560:11:00

Cuimhnich, feumaidh an t-ainm a bhith feagarrach airson na sgeoil.

0:11:000:11:05

Ma tha, can "tha".

0:11:050:11:06

Agus mur a th' eil ceangal sam bith aige ris an sgeulachd,

0:11:060:11:11

eigh "chan eil".

0:11:110:11:12

Tha sin ceart. Cluichidh sinn e.

0:11:120:11:15

A bheil seo freagarrach - "Ailbhean Mor Purpaidh Dhonaidh"?

0:11:150:11:20

Chan eil - cha robh sgeul air ailbhean gu luaidh air fear purpaidh.

0:11:210:11:27

Tha thu ceart.

0:11:270:11:28

De mu dheidhinn - "Pioramaid Ubhlan-giuthais Dhonaidh"?

0:11:280:11:32

Chan eil e freagarrach.

0:11:320:11:35

A bheil seo freagarrach ma-tha - "Geam Miorbhaileach Dhonaidh"?

0:11:350:11:39

Tha - 's e ainm math a tha sin airson na sgeoil.

0:11:390:11:44

Tha thu ceart, a Dhonaidh bhig.

0:11:440:11:46

Sgoinneil.

0:11:460:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:530:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:58

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:100:12:13

E-mail [email protected]

0:12:130:12:17

Tha Donaidh a' call a-mach air an spòrs le bhith beò-ghlacte ann an geama bhideo.

Tyler misses all the fun when he won't stop playing his video game.


Download Subtitles

SRT

ASS