Nach b' e Donaidh an Gaisgeach/Tyler to the Rescue Pincidh Dincidh Dù


Nach b' e Donaidh an Gaisgeach/Tyler to the Rescue

Similar Content

Browse content similar to Nach b' e Donaidh an Gaisgeach/Tyler to the Rescue. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Oh, oh, ooh...

0:01:110:01:17

De tha cearr, a Dhonaidh?

0:01:170:01:18

Chan urrainn dhomh fhosgladh. Tha e cho staigeach.

0:01:180:01:21

Na gabh dragh mu dheidhinn sin.

0:01:210:01:24

Tha coir aig sileagan silidh a bhith staigeach.

0:01:240:01:27

Tha mi air mo sharachadh. Chan eil mi laidir gu leor.

0:01:270:01:31

Tha a h-uile duine nas laidire na mise - fius Maightsir Gearra-mhuc.

0:01:310:01:36

HE LAUGHS

0:01:360:01:38

Oh, b' fhearr leam gu robh mi laidir.

0:01:380:01:40

Cho...laidir ri each. Mar an duine sin.

0:01:400:01:43

Hmm...cho laidir ri Fear Feitheach na Feirge.

0:01:430:01:48

Tha beachd agam de a ni mi.

0:01:480:01:50

A Phioncaidh! A bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:500:01:54

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:01:540:01:57

BOTH: # Gun teagamh-arunaidh gu dearbha-runaidh

0:01:590:02:03

# Thugainn a-nis gu Bucas nan Sgeul

0:02:030:02:06

# Gu sgeulachdan Pioncaidh chan e ruith ach leum

0:02:060:02:09

# Is tha gach te gu feum Bucas nan Sgeul. #

0:02:090:02:13

Gle mhath. Aon latha anns a' bhaile mhor...

0:02:130:02:18

Dhuisg Donaidh. Bha e a' mearanaich -

0:02:180:02:21

rud a bhios e a' deanamh a h-uile latha.

0:02:210:02:23

HE YAWNS

0:02:230:02:25

Shin e a ghairdeanan a-mach rud a bhios e a' deanamh a h-uile latha.

0:02:250:02:29

Ach an uair sin, thachair rud nach bitheadh a' tachairt a h-uile latha.

0:02:290:02:32

Oh, tha thu ann an sin.

0:02:350:02:37

Bha Donaidh anabarrach fhein laidir.

0:02:380:02:41

Seall, abair gu bheil neart na mo ghairdeanan.

0:02:410:02:45

Cuiridh mi geall gun dean mi sath-suas le aon chorraig.

0:02:450:02:48

Feumaidh mi innse dha Pioncaidh.

0:02:500:02:51

Anns a' chidsin,

0:02:510:02:53

bha Dadaidh Dioncaidh Doo a' leughadh a' phaipeir.

0:02:530:02:56

Hmm, eist ri seo tha an geehonk goiriola

0:02:570:03:00

ud ri miostadh shios am baile a-rithist.

0:03:000:03:02

Agus bha Mamaidh Diocaidh Doo a' deanamh ar bracaist.

0:03:020:03:06

Co tha ag iarraidh panceic le da bhanana agus mil?

0:03:060:03:09

-Mise!

-Gle mhath. Beir air.

0:03:090:03:12

Oh, math fhein.

0:03:140:03:16

Am faigh mise fear?

0:03:180:03:19

Seo e a' tighinn.

0:03:190:03:20

Och.

0:03:210:03:22

Gheibh mise e.

0:03:240:03:26

Tha am panceic an sas. Chan urrainn dhomh a thogail.

0:03:260:03:32

Feuchaidh mise. Oof! Oh! Hmmmm.

0:03:320:03:36

Cah robh am panceic brath air carachadh, ach...

0:03:380:03:41

Madainn mhath dhuibh uile. Oh, tha panceic air an lar.

0:03:410:03:48

GASPS

0:03:490:03:51

De th' ann?

0:03:510:03:52

Cha mhor gun gabhadh a chreids.

0:03:520:03:55

Ghabh sinn uile...de am facal a th' ann?

0:03:550:03:57

Fuirich mionaid, a Phiocaidh. Tha fhios agam-sa.

0:03:570:04:00

Chan fhaca sibh leithid siud a-riamh. Ghabh sibh...

0:04:000:04:03

FANFARE

0:04:030:04:05

MOR IONGNADH.

0:04:050:04:07

Direach. Ghabh sinn uile...

0:04:070:04:09

FANFARE

0:04:090:04:10

..MOR IONGNADH 's tu air fas cho laidir ri sar ghaisgeach.

0:04:100:04:14

De a tha a' dol a thachairt?

0:04:140:04:16

Chi sinn.

0:04:160:04:18

Air ais anns an rum againn. Ma tha thu gu bhith na do shar ghaisgeach,

0:04:210:04:26

feumaidh aodadh ceart a bhith ort.

0:04:260:04:28

Cha chuir mi orm stocainnean-arda ge-ta.

0:04:280:04:30

Hmm, de a bhiodh air sar ghaisgeach?

0:04:300:04:33

Err, de mu dheidhinn skunk beag salach.

0:04:330:04:36

BOTH: Pheew!

0:04:370:04:38

Oh - abair faileadh!

0:04:380:04:42

De mu dheidhinn iasg le lipean mora.

0:04:430:04:45

Och ro an-fhoiseil.

0:04:470:04:50

Oh, tha e agam. De mu dheidhinn aghaidh choimheach do ghaisgeach?

0:04:500:04:55

Sgoinneil. Tha thu nas coltaiche ri sar ghaisgeach mu thrath.

0:04:550:04:59

Ach fuirich. Chan eil mi deiseil.

0:04:590:05:01

Tha mi a' coimhead math.

0:05:100:05:12

Tha is mise!

0:05:120:05:14

Cuidich mi. Thoiribh an aire!

0:05:140:05:17

An cuala sibh siud!

0:05:170:05:19

WORRIED CRIES

0:05:210:05:23

Tha cuideigin ann an eiginn.

0:05:240:05:26

Chanainn gu bheil feum air Sar Dhonaidh agus

0:05:260:05:30

a' Mhuc Mhiorbhaileach aige.

0:05:300:05:32

Bha te nam brogan-roth a' deanamh air Taigh Fuilt Madame Churlach.

0:05:360:05:41

Ahhh...tapadh leat.

0:05:440:05:46

Cha robh fhios aig Madame Churlach de a chanadh i. Ghabh i.

0:05:490:05:53

FANFARE

0:05:530:05:54

MOR IONGNADH Oh, tapadh leat, a Shar Dhonaidh. Shabhail thu mo bhuth.

0:05:540:06:00

Feumaidh tu leigeil dhomh d' fhalt

0:06:000:06:03

a ghearradh airson taing a thoirt dhut.

0:06:030:06:06

-Oh, tapadh leat, a Mhadame Churlach. Uaireigin eile.

-Biog!

0:06:060:06:11

Oui! gheibh thu cliob an asgaidh aig Taigh an Fuilt leis a' chairt seo.

0:06:110:06:15

Bidh mi gad fhaicinn. Au revoir. Tioraidh.

0:06:150:06:18

Tioraidh. Tha seo sgoinneil. 'S e fior shar ghaisgich a th' annainn.

0:06:180:06:22

BOTH: Sin thu fhein.

0:06:220:06:23

Woah, de th'ann?

0:06:240:06:25

Tha mi a' smaoineachadh gur e goiriola mor a th' ann.

0:06:250:06:29

An goiriola mor biastail a bh' ann agus bha e a' falbh leam-sa

0:06:290:06:34

gu mullach Togalach Mor na Staide.

0:06:340:06:37

'S e Pioncaidh a th' ann. Feumaidh sinn a cuideachadh.

0:06:400:06:44

Falt breagha pionc.

0:06:440:06:47

'Eil thu cinnteach? Cha chaomh leam-sa an dath.

0:06:470:06:51

Tha fhios 'am, tha fhios 'am. Tha m' fhalt pionc,

0:06:510:06:54

's e Pioncaidh a th' orm ach tha an dath pionc direach lugha orm.

0:06:540:06:59

Cha chaomh leat pionc? Nach tu a tha gorach.

0:06:590:07:02

Leig as mo phiuthar!

0:07:020:07:04

Cha leig. Tha mi ag iarraidh falt breagha pionc! 'S caomh leam e.

0:07:040:07:10

Fuirich gabh air do shocair.

0:07:100:07:13

Nach fheuch thu gleac-gairdein nam aghaidh, a Ghoiriola.

0:07:130:07:16

Agus ma bhuannaicheas mi, bheir mi Pioncaidh dhachaigh leam.

0:07:160:07:21

Ma bhuannaicheas mise, fuirichidh i an seo.

0:07:210:07:23

THEY GROAN

0:07:290:07:30

Siuthad, a Dhonaidh. Ni thu a' chuis oirre.

0:07:300:07:34

Ach bha mi cearr. Bha Donaidh fior laidir,

0:07:340:07:37

ach cha robh e cail na bu laidire na an goiriola mor biastail.

0:07:370:07:41

Ghabh Donaidh.

0:07:410:07:42

FANFARE

0:07:420:07:43

MOR IONGNADH.

0:07:430:07:45

Whew! Bha sinn co-ionnan.

0:07:450:07:48

Mm hmm.

0:07:480:07:50

Ach de a tha mi a' dol a dheanamh?

0:07:500:07:53

Tha an goiriola sin anabarrach laidir.

0:07:530:07:56

Feumaidh mi m' eanchainn a chur gu feum an aite mo neart.

0:07:560:08:00

'S e tha a dhith a-nis ach plana mor.

0:08:000:08:03

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:08:030:08:07

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:08:070:08:10

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:08:100:08:12

ALL: Siuthad a Dhonaidh, dean plana.

0:08:120:08:14

-Agus thachair e. Smaoinich Donaidh air plana mor.

-Whee!

0:08:140:08:19

Whee!

0:08:190:08:21

Bha lan fhios aig Donaidh Dioncaidh Doo de a dheanadh e.

0:08:210:08:25

Bheir sinn an goiriola gu Taigh Fuilt Madame Churlach

0:08:250:08:29

agus theid dath pionc a chur na a falt an sin.

0:08:290:08:33

Agus leigidh i Pioncaidh as.

0:08:330:08:35

ALL: Sgoinneil!

0:08:350:08:37

Cliob an seo, is cliob an siud. Agus, voila. Tha thu direach alainn.

0:08:380:08:45

Tha m' fhalt-sa pionc a-nis.

0:08:450:08:48

Bha an goiriola cho toilichte 's gun tug i pog mhor dha Madame Churlach.

0:08:480:08:54

Agus ghabh Madame Churlach...

0:08:550:08:58

FANFARE

0:08:580:08:59

..MOR IONGNADH.

0:08:590:09:01

Bha mi fhin agus an goiriola mor

0:09:010:09:03

biastail a' faighinn air adhart cho math an uair sin air sgath Dhonaidh

0:09:030:09:07

agus an eanchainn mhor aige.

0:09:070:09:10

Siud direach mar a thachair e cha mhor. An deireadh.

0:09:130:09:18

Abair gun robh an sgeulachd ud math.

0:09:180:09:20

Bho nach urrainn dhomh an t-sileagan fhosgladh le mo neart -

0:09:200:09:24

cleachdaidh mi m' eanchainn. Fuirich ort an cuidich thu mi?

0:09:240:09:31

Sgoinneil!

0:09:340:09:36

Chleachd thu d' eanchainn, a Dhonaidh bhig.

0:09:360:09:39

An t-am airson geam.

0:09:410:09:43

Can cais mas e do thoil.

0:09:430:09:45

BOTH: Cais ma se do thoil.

0:09:450:09:47

Cluichidh sinn geam air a bheil "co a thuirt e?"

0:09:510:09:55

# Co a thuirt e? #

0:09:550:09:56

Seo triuir charactaran bhon an sgeulachd agam.

0:09:570:10:00

Dadaidh Dioncaidh Doo.

0:10:000:10:02

An goiriola.

0:10:030:10:04

Agus Madame Churlach.

0:10:060:10:08

Canaidh gach duine aca an aon rud.

0:10:100:10:12

Agus tha againne ri innse co

0:10:120:10:14

dha-riribha thuirt e anns an sgeulachd.

0:10:140:10:16

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:160:10:19

Cluichidh sinn e.

0:10:190:10:20

Tha mi ag iarraidh falt breagha pionc! 'S caomh leam e!

0:10:200:10:24

Tha mi ag iarraidh falt breagha pionc! 'S caomh leam e!

0:10:240:10:28

Tha mi ag iarraidh falt breagha pionc! 'S caomh leam e!

0:10:280:10:33

Co a thuirt sin anns an sgeulachd agam?

0:10:340:10:37

An e Dadaidh a thuirt e?

0:10:370:10:41

Cha b' e, cha tuirt e cail dha leithid.

0:10:420:10:46

An e Madame Churlach a thuirt e?

0:10:480:10:51

-Cha b' e. Cha b' e Madame Churlach a thuirt e.

-An e an goiriola a bh' ann?

0:10:510:10:57

'S e. B' i a thuirt e.

0:10:590:11:02

Tha sin ceart.

0:11:020:11:03

BOTH: Sgoinneil.

0:11:030:11:05

Cluichidh sinn "co tha seo?"

0:11:090:11:11

# Co tha seo? #

0:11:110:11:13

Tha caractar a bh' anns an sgeulachd agam air cul na caise.

0:11:130:11:17

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:11:170:11:20

is nochdaidh an caractar, mar seo.

0:11:200:11:23

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:11:250:11:29

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn e.

0:11:290:11:32

An e a' Mhuc Mhiorbhaileach no Sar Dhonaidh a th' ann?

0:11:340:11:39

Sar Dhonaidh a th' ann a' dol an sas.

0:11:420:11:45

Tha thu ceart.

0:11:450:11:47

Sgoinneil.

0:11:470:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan

0:11:530:11:55

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:550:11:57

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:080:12:11

E-mail [email protected]

0:12:110:12:14

Download Subtitles

SRT

ASS