Donaidh Dincidh Dù - Boo!/Tyler Dinky Doo's Big Boo Pincidh Dincidh Dù


Donaidh Dincidh Dù - Boo!/Tyler Dinky Doo's Big Boo

Similar Content

Browse content similar to Donaidh Dincidh Dù - Boo!/Tyler Dinky Doo's Big Boo. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Uggh...tha mi eagalach.

0:01:080:01:13

Am faca tu a-riamh aodach Oidhche Shamhna cho math ri seo?

0:01:130:01:18

A Mhaightsir ghearra-mhuc - duilich - Igor,

0:01:180:01:22

tha d aodach-sa torr nas eagalaiche.

0:01:220:01:24

Ugh. Tapadh leat, a Mhaighstir.

0:01:240:01:27

Nach eil an t-aodach coimheach againn math?

0:01:270:01:29

Co ris a tha d aodach-sa coltach, a Dhonaidh.

0:01:290:01:32

Chan eil dona...anns an dorchadas.

0:01:320:01:34

A-mach leat - tha mi airson d fhaicinn.

0:01:340:01:36

Chan eil mi ag iarraidh a bhith na mo bhanana.

0:01:390:01:42

Tha mi duilich, ach chleachd thu a bhith deidheil air bananathan.

0:01:420:01:46

Tha mi - ach tha mi a coimhead cho gorach.

0:01:460:01:48

Chan eil tide againn aodach eile fhaighinn...

0:01:480:01:51

ach...feuchaidh mi ri rudeigin a dheanamh.

0:01:510:01:53

Tapadh leat, a Dhadaidh.

0:01:530:01:56

Tha thu a coimhead cho snog ge-ta.

0:01:560:01:57

Chan eil mi ag iarraidh a bhith snog.

0:01:570:01:59

Tha mi airson a bhith mi-chailear is eagalach.

0:01:590:02:02

Hmmm. Mi-chailear is eagalach? Tha beachd agam de ni mi.

0:02:020:02:08

A Phioncaidh! A bheil thu a dol a dhinnse sgeulachd?

0:02:080:02:11

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:110:02:14

# Gun teagamh-arunaidh gu dearbha-runaidh

0:02:220:02:26

# Thugainn a-nis gu Bucas nan Sgeul

0:02:260:02:29

# Gu sgeulachdan Pioncaidh

0:02:290:02:31

# Chan e ruith ach leum is tha gach te gu feum

0:02:310:02:35

# Bucas nan Sgeul! #

0:02:350:02:37

Gle mhath.

0:02:370:02:39

Aon Oidhche Shamhna anns a Bhaile Mhor eagalach...

0:02:390:02:45

Dhfhalbh Donaidh a-mach airson beagan spors,

0:02:470:02:51

ach cha robh e idir air a dhoigh leis an aodach choimheach a bh air.

0:02:510:02:55

Ooo. Banana eagalach a th annam.

0:02:550:02:58

An uair sin, chaidh iad uile gu Taigh Mhaighstir Vampula.

0:03:000:03:06

Cuirm no cleas?

0:03:060:03:07

Ahhhh!

0:03:070:03:09

Clann na h-oidhche.

0:03:090:03:11

Theab sibh mo chur as cochall mo chridhe!

0:03:110:03:13

Tapadh leibh airson sin. Ooo!

0:03:130:03:18

Math fhein.

0:03:180:03:19

-Bha Donaidh ag iarraidh mhilseanan cuideachd...

-Hello!

0:03:190:03:22

..ged a bha e a faireachdainn gorach le aodach a bhanana air.

0:03:220:03:26

Cuirm no cleas!

0:03:260:03:27

Tha thu chooo snog. Direach alainn!

0:03:270:03:32

Tha mi ag iarraidh a bhith eagalach.

0:03:320:03:35

Dean fuaim eagalach ma-tha.

0:03:350:03:37

Mar seo...BLEH!

0:03:370:03:40

BLEEEEHH...mar siud?

0:03:400:03:42

Tapadh leibh!

0:03:420:03:44

Bha am fuaim eagalach...ach thusa.

0:03:440:03:48

Tha thusa cho snog.

0:03:480:03:50

Fuirich mionaid, a Phioncaidh...

0:03:500:03:53

Nach tuirt mi riut nach eile bananathan eagalach.

0:03:530:03:56

Tha mise ag iarraidh a bhith... FeAR OILLTEIL.

0:03:560:04:03

Eil fhios agad...garbh eagalach.

0:04:030:04:05

S e facal math a tha sin airson na sgeoil.

0:04:050:04:08

De tha a dol a thachairt?

0:04:080:04:10

Chi sinn.

0:04:100:04:12

Bha Donaidh an dochas gun canadh an Leadaidh Mumaidh gu robh e...

0:04:180:04:23

Urgh!

0:04:230:04:24

FeAR OILLTEIL!

0:04:240:04:27

Cuirm no cleas!

0:04:270:04:30

BLEEEEHH!

0:04:300:04:31

Oh, cha chuala mi bleh a-riamh cho snog ri siud.

0:04:310:04:34

Uh, ach a Leadaidh Mhumaidh, chan eil mi ag iarraidh a bhith snog.

0:04:340:04:38

B fhearr leam a bhith FeAR OILLTEIL.

0:04:380:04:43

Nach fheuch thu ri coiseachd ann an doigh eagalach - coltach ri Mumaidh.

0:04:430:04:47

Ceum, slaod, ceum, slaod.

0:04:470:04:50

Mar seo?

0:04:500:04:51

Bleh!

0:04:530:04:55

Rinn thu gle mhath agus bha am fuaim eagalach

0:04:550:04:59

ach tha thu a coimhead cho snog.

0:04:590:05:02

Ohh...

0:05:020:05:04

B e bristeadh duil a bh ann do Dhonaidh

0:05:040:05:07

nach robh an t-aodach aige eagalach gu leor.

0:05:070:05:09

Theab e togail air dhachaigh.

0:05:090:05:12

Ach, bha e airson aon aite eile fheuchainn.

0:05:120:05:15

Seo an taigh aig MGR Madadh-allaidh.

0:05:150:05:19

-HEEEELLO...

-BLEEEH! BLEEEEEEH!

0:05:190:05:25

A bheil mi eagalach?

0:05:280:05:30

Chan eil. Ghluais thu gle mhath agus rinn thu fuaim sgrathail.

0:05:300:05:35

Ach tha thu a coimhead cho snog.

0:05:350:05:37

Chan eil banana a dol a chur feagal air duine beo.

0:05:370:05:40

Uill, chan eil seo gu feum sam bith.

0:05:400:05:43

Theirig a shealltainn air an neach-saidheans

0:05:430:05:46

craicte anns a chaisteal.

0:05:460:05:48

S docha gun cuidich i thu.

0:05:520:05:53

Tha rum aice a dhaona ghnothaich airson rudan a dheanamh eagalach.

0:05:530:05:58

S iomadh rud eagalach a thainig as an rum sin...BZZZT...

0:05:580:06:03

Hello - tha e gu bhith agad.

0:06:030:06:06

An e thusa an neach-saidheans craicte?

0:06:100:06:13

Cha mhi. An taobh-sa...

0:06:130:06:15

Failte ort chun an taighe uamhalta agam.

0:06:190:06:23

-Tha thu chooo...

-Tha fhios agam.

0:06:230:06:26

An dean thusa mi-chailear agus eagalach mi?

0:06:260:06:29

S e fior dhroch Oidhche Shamhna a tha seo dhomh-sa.

0:06:290:06:33

Hmmm. Tha e airson a bhith eagalach. De a ni mi?

0:06:330:06:36

An cuir mi...piotsa mor leis a chais a ruith air a cheann.

0:06:360:06:41

Cha chuir - fiuch fiuch faileadh.

0:06:440:06:47

Hmm...an cuir mi craobh Nollaige... air a cheann.

0:06:470:06:53

Cha chuir - Oidhche Shamhna a th ann.

0:06:530:06:58

No am bu choir dhomh - chan eil fhios agam - plana mor a dheanamh?

0:06:580:07:04

Sin a ni mi.

0:07:040:07:06

Tha sinn ann an trioblaid. Chan eil freagairt nam cheann.

0:07:060:07:09

Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich...

0:07:090:07:13

s cha bhi an trioblaid ann.

0:07:130:07:14

Siuthad a Phionc, dean plana.

0:07:140:07:16

Agus thachair e.

0:07:160:07:18

Thainig an neach-saidheans craicte an airde le plana mor.

0:07:180:07:23

Wheee!

0:07:230:07:25

Bha lan fhios aig an neach-saidheans craicte de a dheanadh i.

0:07:250:07:30

Atharraichidh mi am banana snog agus bidh e FeAR OILLTEIL!

0:07:300:07:37

Sgoinneil.

0:07:370:07:38

Thug an neach-saidheans craicte Donaidh a-steach dhan rum airson

0:07:380:07:43

rudan a dheanamh eagalach.

0:07:430:07:45

Suidh sios agus chan fhada gus am bi thu eagalach.

0:07:450:07:49

Faodaidh tu siucar no dha a ghabhail.

0:07:490:07:51

Bidh thu oillteil ann an da dhiog.

0:07:510:07:54

Heh-heh!

0:07:540:07:59

Nise, ni sinn eagalach e.

0:08:050:08:08

Ta-da!

0:08:100:08:12

Bha Donaidh fhathast na bhanana...

0:08:120:08:16

ach bha e na bhanana eagalach.

0:08:160:08:18

Boo!

0:08:180:08:20

AHHH!

0:08:200:08:21

Bha Donaidh cho eagalach s gun bhunnaich e a chiad duais airson

0:08:230:08:28

an aodaich a b eagalaiche a chaidh fhaicinn anns a

0:08:280:08:31

Bhaile Mhor eagalach.

0:08:310:08:33

Tha thu FeAR OILLTEIL!

0:08:330:08:36

Tha thu gu math airidh air a chiad duais ille.

0:08:360:08:40

BLEH!

0:08:400:08:41

AHHHH!

0:08:410:08:43

Siud direach mar a thachair e... cha mhor.

0:08:460:08:49

An deireadh.

0:08:490:08:51

Tha mi ag iarraidh a bhith eagallach -

0:08:510:08:54

mar a bha mi anns an sgeulachd. An duil de ni mi?

0:08:540:08:57

Blehh!

0:08:570:09:01

Dadaidh a th ann!

0:09:010:09:03

A Dhonaidh, fhuair mi doigh airson d aodach

0:09:030:09:06

coimheach a dheanamh eagalach.

0:09:060:09:08

BLEEEEH! Cuiridh mi feagal am beatha air daoine a-nis!

0:09:080:09:14

An t-am airson geam.

0:09:160:09:19

Can cais mas e do thoil.

0:09:190:09:21

Cais mas e do thoil.

0:09:210:09:22

Gle mhath.

0:09:250:09:28

Cluichidh sinn Ith no "cuir ort".

0:09:280:09:30

# Ith e no cuir ort e. Siuthad a-nis. #

0:09:300:09:33

Nuair a chi thu rudeigin a dhitheadh tu, eigh Ith e.

0:09:330:09:37

Feuchaidh sinn.

0:09:370:09:39

Siucaran.

0:09:400:09:42

Ith e!

0:09:430:09:44

Nuair a chi thu rudeigin a chuireadh tu ort, eigh cuir ort e!

0:09:440:09:50

Cleoc vampire.

0:09:510:09:53

Cuir ort e!

0:09:530:09:55

Nise, cluichidh sinn geam.

0:09:550:09:57

Ubhal!

0:09:570:09:59

Ith e.

0:10:000:10:02

Ad bana-bhuidsich.

0:10:050:10:07

Cuir ort e!

0:10:070:10:09

Aghaidh choimheach!

0:10:090:10:11

Cuir ort e!

0:10:110:10:13

Briosgaidean Oidhche Shamhna.

0:10:130:10:16

Ith e.

0:10:160:10:18

Aodach taibhse!

0:10:200:10:22

Cuir ort e!

0:10:220:10:24

S math a rinn thu.

0:10:250:10:27

Gle mhath. Cluichidh sinn geam eile - CaIT A BHEIL DONAIDH CEART?

0:10:300:10:35

# CaIT A BHEIL DONAIDH CEART? #

0:10:350:10:37

-Seallaidh mi ceithir deilbh de Dhonaidh dhut...

-..agus taghaidh

0:10:370:10:42

sinne an dealbh dhiom-sa - Donaidh - a chunnaic sinn anns an sgeulachd.

0:10:420:10:47

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:10:470:10:49

Toisichidh sinn.

0:10:490:10:50

An e Donaidh a snamh a chunnaic sinn?

0:10:500:10:53

Glub, glub, glub.

0:10:530:10:54

Donaidh na bhanana?

0:10:540:10:56

Bleh, bleh, bleh.

0:10:560:10:58

Donaidh na ridire?

0:10:580:11:00

Thoir an aire!

0:11:000:11:02

Donaidh na bhalach-cruidh.

0:11:020:11:05

Yee-ha!

0:11:050:11:06

De an Donaidh a bh anns an sgeulachd.

0:11:080:11:11

Can cearr airson na Donaidhean cearr agus

0:11:110:11:14

can ceart airson Donaidh ceart. Deiseil?

0:11:140:11:17

An e Donaidh a snamh a bh ann?

0:11:170:11:20

Cearr - cha robh mi a snamh an-diugh.

0:11:200:11:24

De mu dheidhinn Donaidh na bhalach-cruidh?

0:11:260:11:29

Cearr. Cha robh mi na mo bhalach-cruidh anns an sgeulachd.

0:11:310:11:35

Donaidh na bhanana eagalach?

0:11:370:11:39

Ceart.

0:11:410:11:43

-Tha thu ceart a bhrathair bhig. Sgoinneil.

-Sgoinneil.

0:11:430:11:47

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:520:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:12:00

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:060:12:11

E-mail [email protected]

0:12:110:12:15

Download Subtitles

SRT

ASS