Pincidh Dincidh Dù agus Fear-ealain a' Phiotsa/Pinky Dinky Doo and the Pizza Artist Pincidh Dincidh Dù


Pincidh Dincidh Dù agus Fear-ealain a' Phiotsa/Pinky Dinky Doo and the Pizza Artist

Similar Content

Browse content similar to Pincidh Dincidh Dù agus Fear-ealain a' Phiotsa/Pinky Dinky Doo and the Pizza Artist. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Pinky's got a story She wants to share with you

0:00:020:00:05

# Pinky Dinky Doo

0:00:060:00:08

# Never at a loss for words She pulls out of the blue

0:00:080:00:11

# Pinky Dinky Doo

0:00:130:00:15

# Her little brother Tyler and Mr Guinea Pig

0:00:150:00:18

# Pinky Dinky's always thinking BIG

0:00:180:00:23

# Yes-a-roony, positooney Zip! Zam! Zoom!

0:00:230:00:26

# Pinky Dinky Doo

0:00:280:00:30

# In the Great Big City with all the Dinky Doos

0:00:300:00:33

# Pinky makes up stories with fancy words, too

0:00:330:00:37

# She's always acting silly and you'll often hear her say... #

0:00:370:00:41

Now that's something you don't see every day!

0:00:410:00:44

# Little brother Tyler and Mr Guinea Pig

0:00:440:00:47

# Pinky Dinky's always thinking BIG

0:00:470:00:50

# Yes-a-rooney, positooney Zip! Zam! Zoom! #

0:00:500:00:54

Phew!

0:00:540:00:55

# Pinky Dinky Doo. #

0:00:560:00:59

Hello, a Dhonaidh! De tha cearr?

0:01:380:01:41

Chan urrainn dhomh aodann Mamaidh a dheanamh.

0:01:410:01:45

Seadh. Tha e duilich aodainn a dhealbh

0:01:450:01:48

Rinn mi mo dhicheall ach chan eil e idir coltach ri Mamaidh.

0:01:500:01:53

Hmm. Chan urrainn dhut aodann a dheanamh. Tha beachd agam de ni mi.

0:01:560:02:01

A Phioncaidh! A bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:02:010:02:04

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:040:02:07

# Gun teagamh-arunaidh gu dearbha-runaidh

0:02:110:02:14

# Thugainn a-nis gu Bucas nan Sgeul

0:02:140:02:17

# Gu sgeulachdan Pioncaidh chan e ruith ach leum

0:02:170:02:22

# Is tha gach te gu feum Bucas nan Sgeul. #

0:02:220:02:25

Gle mhath. Aon latha anns a' bhaile mhor...

0:02:270:02:30

Dh'fhairich mi faileadh araid nuair a dhuisg mi.

0:02:370:02:40

SHE SNIFFS

0:02:400:02:43

Tha e coltach ri peant.

0:02:430:02:44

Lean mi am failead... Hmmm...

0:02:450:02:49

SHE SNIFFS

0:02:490:02:50

Chaidh mi tro dhoras nach fhaca mi ron seo,

0:02:510:02:55

agus dhirich mi staidhre gu doras beag eile.

0:02:550:02:58

Gnog gnoc.

0:03:020:03:04

Monsieur Gearra-mhuc a bh' ann.

0:03:040:03:06

Bonjour! Failte chun an stiuideo agam.

0:03:060:03:09

Ha-ha! Fuirich mionaid, a Phioncaidh.

0:03:120:03:14

Chan e fear-ealain a th' ann am Mgr Gearra-mhuc.

0:03:140:03:17

Chan eil fius stais air!

0:03:170:03:18

Tha stais air anns an sgeulachd.

0:03:180:03:20

Na mo sgeulachd-sa, faodadh rud sam bith tachairt.

0:03:200:03:24

-De an ath rud a thachair?

-Chi sinn.

0:03:240:03:27

Voila. Seo an dealbh ur agam. De do bheachd?

0:03:310:03:36

Tha e math dha-riribh, a Mhaighstir Ghearra-mhuc.

0:03:360:03:39

Bu choir dhuinn a chrochadh air an fhuaradair.

0:03:390:03:42

Air an fhuaradair. Whooo...sacrebleu!

0:03:440:03:49

Cha robh Maighstir Gearra-mhuc airson

0:03:490:03:51

a dhealbh a chur air an fhuaradair. Bha e ga iarraidh.

0:03:510:03:54

Ann an Taigh-tasgaidh nan Sar Dhealbh Miorbhaileach.

0:03:540:03:58

Uill, 's e a bh' ann ach...

0:03:580:04:00

HE PLAYS TRUMPET

0:04:000:04:02

SAR-OBAIR.

0:04:020:04:03

Fuirich mionaid, a Phioncaidh!

0:04:030:04:04

Tha fhios agam de.

0:04:080:04:09

TRUMPET PLAYS

0:04:090:04:11

A th' ann an SAR-OBAIR - rud a ni thu a tha fior fior mhath. De a-nis?

0:04:110:04:16

Chi sinn?

0:04:160:04:18

Dh'fhaighnich Maighstir Gearra-mhuc an robh fhios agam ciamar a bha

0:04:190:04:22

deilbh a' faighinn a thaighean-tasgaidh.

0:04:220:04:24

Cha robh sgot agamsa.

0:04:240:04:27

Oh, nach fhaighnich sinn dhaibh aig an taigh-tasgaidh.

0:04:270:04:30

Ah, oui. Direach.

0:04:300:04:33

Hmm...nise,

0:04:330:04:36

de a chleachdas mi airson dealbh Mhaighstir Ghearra-mhuc a ghiulain.

0:04:360:04:40

Cluasag lan de bharr?

0:04:410:04:42

Oh, chan eil sin gu feum.

0:04:450:04:48

Ciste lan de neasan molach.

0:04:480:04:50

Och - mhilleadh iad e.

0:04:540:04:57

De mu dheidhinn ceas a dh'aona ghnothaich airson deilbh. Sgoinneil.

0:04:570:05:02

Agus thog sinn oirnn

0:05:020:05:05

Nuair a rainig sinn Taigh-tasgaidh nan Sar Dhealbh Miorbhaileach,

0:05:080:05:11

sheall Maighstir Gearra-mhuc a dhealbh dhan a'

0:05:110:05:14

chiad duine a chunnaic e.

0:05:140:05:15

Gabh mo leisgeul, a Mhonsieur.

0:05:150:05:18

An croch thu mo dhealbh direach ann an sin air a' bhalla? Siuthad.

0:05:180:05:23

Hmm...cha chroch idir.

0:05:230:05:26

Cha bhi an dealbh sin a' chaoidh an airde an seo

0:05:260:05:31

Oh, tha cho math dhuinn a chur air an fhuaradair

0:05:310:05:36

Fuirich - gabh mo leisgeul, ach carson nach gabh sibh e.

0:05:360:05:41

Air sgath 's gur e seo an talla airson

0:05:410:05:43

aodainn a tha coltach ri aodainn cheart.

0:05:430:05:46

Theirigibh chun an treas lair.

0:05:480:05:50

Tha an talla airson deilbh le cumaidhean dathach an sin.

0:05:500:05:53

Tapadh leatsa.

0:05:530:05:54

Dh'fhalbh sinn le fruis chun an treas lair.

0:05:560:05:58

-Uill, hello.

-Thusa a th' ann!

0:06:010:06:03

'S mi. Bha duil agam ribh. Trobhaidibh an taobh-sa.

0:06:030:06:06

Chuir e dealbh Mhaighstir Ghearra-mhuc an airde anns an Talla

0:06:060:06:10

airson Deilbh le Cumaidhean Dathach anns an spot

0:06:100:06:13

Sin sibh. Mar sin leibh.

0:06:150:06:18

Bha an dealbh ann an aite math cuideachd -

0:06:180:06:21

fear ri taobh talla a' bhidhe.

0:06:210:06:24

Thainig Papaidh Pepperoni

0:06:240:06:26

bho Phailteas Piotsa a-nall a choimhead ris an dealbh.

0:06:260:06:29

Yee-haw - 'S e tha sin...

0:06:310:06:34

TRUMPET SOUNDS

0:06:340:06:35

ach SAR-OBAIR. An e thusa a rinn e?

0:06:350:06:38

'S mi, oui.

0:06:380:06:40

Uill, yee-haw. Abair fear-ealain.

0:06:400:06:43

Tha thu miorbhaileach.

0:06:430:06:45

B' fhearr leam gun deanadh tu dealbh dha m' aodann-sa.

0:06:450:06:49

Paighidh mi air a shon.

0:06:520:06:53

Chan eil moran airgid agam - ach bheir mi dhut piotsa.

0:06:530:06:57

Bha Maighstir Gearra-mhuc air a dhoigh.

0:06:570:07:00

Hee yee-haw. Nach bu tu am balach. Ma bhios an dealbh math,

0:07:000:07:04

bheir mi dhut am piotsa a b' fhearr a rinn mi a-riamh. Hee hee.

0:07:040:07:08

Ni mi dealbh dhiot, a Mhonsieur Phapaidh. Peantaidh mi!

0:07:080:07:13

Thoisich Maighstir Gearra-mhuc a'

0:07:140:07:16

peantadh dealbh de Phapaidh Phepperoni.

0:07:160:07:18

Bha e duilich an t-aodann aige fhaighinn ceart ge-ta.

0:07:180:07:21

Bha e an toiseach coltach ri

0:07:210:07:23

-Cearnag.

-Mo chreach - chan eil sin ceart.

0:07:230:07:28

Bha e an uair sin coltach ri... tri-chearnag.

0:07:280:07:31

Mu dheireadh, bha e coltach ri... dodecahedron.

0:07:320:07:36

B' e cumaidhean math a bh' annta -

0:07:370:07:39

ach cha robh gin aca coltach ri aodann.

0:07:390:07:42

Na gabh dragh, a Mhaighstir Ghearra-mhuc. Ni thu an gnothach.

0:07:440:07:47

Hmmm...tha thid' agam smaoineachadh air plana mor!

0:07:470:07:52

# Tha sinn ann an trioblaid Chan eil freagairt nam cheann

0:07:520:07:55

# Ach smaoinich, smaoinich smaoinich, smaoinich

0:07:550:07:58

# 'S cha bhi an trioblaid ann. #

0:07:580:08:00

BOTH: Siuthad a Phionc, dean plana.

0:08:000:08:02

Nach e an ceann aice a bhios a' fas mor.

0:08:020:08:06

Agus thachair e. Thainig am plana thugam.

0:08:070:08:10

Weee!

0:08:100:08:12

Weee!

0:08:120:08:13

Bha fhios agam de a dheanadh sinn.

0:08:140:08:17

Iarraidh mi air Papaidh piotsa a chumail an airde.

0:08:170:08:20

Tha sin araid - ach ni mi e.

0:08:200:08:23

Mar seo?

0:08:240:08:26

An gluais thu e rud beag?

0:08:260:08:29

Mar seo?

0:08:290:08:30

Rud beag eile, rud beag eile, rud beag biodach eile.

0:08:300:08:37

Sgoinneil.

0:08:380:08:40

Dean thusa a-nis dealbh dhe na cumaidhean a tha thu a' faicinn.

0:08:400:08:43

Ah! Oui, oui, oui!

0:08:430:08:47

Tha mi miorbhaileach!

0:08:530:08:55

Tha thu deiseil mu thrath? Uill, am faic mi e?

0:08:550:08:58

Chan eil mi deidheil air - tha gaol agam air.

0:08:580:09:02

Sin agad!

0:09:020:09:04

TRUMPET SOUNDS

0:09:040:09:05

SAR-OBAIR.

0:09:050:09:07

BOTH: 'S math sin.

0:09:070:09:09

Chord an dealbh ris a h-uile duine

0:09:090:09:11

agus fhuair Maighstir Gearra-mhuc pailteas piotsa.

0:09:110:09:15

Siud direach mar a thachair e - cha mhor. An deireadh!

0:09:180:09:24

Tapadh leat airson na sgeoil, a Phioncaidh. De do bheachd?

0:09:240:09:28

Hmm. Tha e math, a Dhonaidh. Tha e mar an sgadan ri Mamaidh.

0:09:280:09:35

Cordaidh e rithe!

0:09:350:09:37

An duil an cord?

0:09:370:09:38

Cordaidh gu dearbha, a Dhonaidh bhig.

0:09:380:09:41

An t-am a-nis airson geam.

0:09:430:09:45

-Can cais mas e do thoil?

-Cais mas e do thoil!

0:09:450:09:49

Gle mhath. Cluichidh sinn "Geam Mor nam Facal Annasach!"

0:09:510:09:55

# Geam Mor nam Facal Annasach

0:09:550:10:00

# An geam as fhearr leam! #

0:10:000:10:01

Bha facal annasach againn anns an sgeulachd an-diugh.

0:10:010:10:05

TRUMPET SOUNDS

0:10:050:10:07

Sar-obair. Tha sin a' ciallachadh rud a ni thu a tha fior fior mhath.

0:10:070:10:11

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Nise, seo mar a tha thu ga chluich.

0:10:110:10:16

Nuair a chi thu an dealbh math a rinn Maighstir Gearra-mhuc,

0:10:170:10:22

eigh "SAR OBAIR!" Feuchaidh sinn e. Deiseil?

0:10:220:10:25

SAR-OBAIR.

0:10:260:10:27

Ach nuair a chi thu dealbh a rinn Maighstir Gearra-mhuc

0:10:270:10:33

nach eil cho math - mar seo - dean seo.

0:10:330:10:37

Cluichidh sinn geam.

0:10:380:10:39

SAR-OBAIR!

0:10:450:10:47

SAR-OBAIR!

0:10:530:10:54

SAR-OBAIR!

0:11:010:11:02

'S math a rinn thu! Tha thu gu math eolach air facail mhora.

0:11:020:11:06

Nach cluich sinn "Co tha seo?"

0:11:110:11:13

# Co tha seo. #

0:11:130:11:15

Air cul na caise - tha caractar a b'h anns an sgeulachd.

0:11:150:11:19

Fosglaidh na tuill - fear as deidh fear -

0:11:190:11:22

is nochdaidh an caractar, mar seo.

0:11:220:11:25

Agus nuair a dh'aithnicheas sinn co th' ann, eighidh sinn an ainm.

0:11:270:11:31

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Cluichidh sinn e.

0:11:310:11:34

An duil co th' ann? An e Maighstir Gearra-mhuc a th' ann no Papaidh?

0:11:370:11:42

-Papaidh a th' ann.

-Tha thu ceart.

0:11:450:11:48

-Sgoinneil!

-Sgoinneil!

0:11:480:11:50

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:540:11:56

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:560:11:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:080:12:11

E-mail [email protected]

0:12:110:12:14

Download Subtitles

SRT

ASS