Inneal Àrdachaidh Dhonaidh/Tyler's Tall-o-Meter Pincidh Dincidh Dù


Inneal Àrdachaidh Dhonaidh/Tyler's Tall-o-Meter

An t-Inneal Àrdachaidh aig Donaidh ag adhbharachadh trioblaidean do Phincidh. Pinky tries to supersize herself.


Similar Content

Browse content similar to Inneal Àrdachaidh Dhonaidh/Tyler's Tall-o-Meter. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

A Mhaighstir Ghearra-mhuc, de tha thu a' deanamh?

0:01:060:01:10

Tha e a' cuir uisge orm gus am fas mi mor.

0:01:100:01:14

Ma bheir uisge air na sitheanan fas mor, carson nach obraich e leamsa?

0:01:140:01:18

A bheil e ag obrachadh?

0:01:180:01:19

Chan eil. Tha mi direach a' fas fliuch.

0:01:190:01:21

A Pioncaidh, carson a tha mi cho beag?

0:01:260:01:29

Tha mi ag iarraidh a bhith garbh, uabhasach mor.

0:01:290:01:31

Tha mi ag iarraidh a bhith

0:01:310:01:34

FANFARE

0:01:340:01:35

Anabarrach mor.

0:01:350:01:37

Tha sin a' ciallachadh fior mhor, a Phioncaidh.

0:01:370:01:40

Uill, tha thu fhathast a' fas.

0:01:400:01:42

Bidh thu gu math ard nuair a bhios tu nas sine.

0:01:420:01:45

Tha mi ag iarraidh a bhith...

0:01:450:01:46

FANFARE

0:01:460:01:47

..anabarrach mor sa bhad.

0:01:470:01:50

Hmm...fior, fior mhor anns a' bhad.

0:01:500:01:55

Tha beachd agam de ni mi.

0:01:550:01:58

A Phioncaidh, a bheil thu a' dol a dh'innse sgeulachd?

0:01:580:02:01

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:010:02:03

# Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:02:030:02:07

# Bucas nan Sgeul. #

0:02:070:02:10

Bucas nan Sgeul.

0:02:160:02:18

Gle mhath.

0:02:190:02:20

Aon latha anns a' Bhaile Mhor...

0:02:200:02:23

Bha mi air bhioran is fhios agam gu fasainn na bu mhotha.

0:02:240:02:29

Gheibhinn a-mach de cho ard sa bha mi.

0:02:290:02:32

Leis an inneal ardachaidh adhartach ur agam.

0:02:330:02:36

Innsidh e dhut a bheil thu an deidh fas.

0:02:360:02:39

Bidh thu a' seasamh an seo, a' bruthadh putan agus bidh an t-inneal

0:02:390:02:42

ardachaidh ga do thomhais.

0:02:420:02:44

Hello, a Phioncaidh Dionciadh Doo.

0:02:440:02:46

Wow - tha e a' bruidhinn rinn.

0:02:460:02:49

A Mhaighstir ardachaidh, a bheil mi cail nas airde?

0:02:490:02:52

Chan eil thu cail nas airde na bha thu.

0:02:520:02:55

De thuirt thu?!

0:02:550:02:56

Tha sin uabhasach.

0:02:560:02:58

Carson a tha e a' deanamh uiread de dhragh dhut nach eil

0:02:580:03:00

thu nas airde, a Phioncaidh?

0:03:000:03:01

Dh'eigh cuideigin Doo Bheag Bhiodach orm anns an sgoil

0:03:010:03:04

agus chan eil mi ag iarraidh a bhith beag biodach.

0:03:040:03:07

Bha mi ag iarraidh a bhith ard, bha mi ag iarraidh a bhith...

0:03:070:03:10

FANFARE

0:03:100:03:12

..anabarrach mor - agus chan eil mi airson feitheamh.

0:03:120:03:16

Tha mi a' tuigsinn. Chan eil e furasta a bhith beag biodach.

0:03:200:03:23

Cha bhi mi beag biodach fada - leis an inneal ardachaidh agam.

0:03:230:03:28

De an ath rud a thachair?

0:03:280:03:30

Chi sinn

0:03:300:03:31

'S urrainn dhut innse dhan an inneal ardachaidh de cho luath

0:03:310:03:35

sa tha thu ag iarraidh fas.

0:03:350:03:37

Bho rudeigin mall gu gu math luath.

0:03:370:03:40

Wow.

0:03:400:03:41

De an ire aig a bheil e?

0:03:410:03:43

Tha e aig rudeigin mall.

0:03:430:03:45

Rudeigin mall.

0:03:450:03:46

De am feum a tha sin? Tha mi ag iarraidh a bhith...

0:03:460:03:49

FANFARE

0:03:490:03:51

..anabarrach mor.

0:03:510:03:53

Agus tha mi ag iarraidh a bhith...

0:03:530:03:55

FANFARE

0:03:550:03:56

..anabarrach mor sa bhad!

0:03:560:03:58

Fasaidh Dioncaidh Doo troigh a-nis.

0:04:030:04:06

Troigh - obh obh!

0:04:080:04:11

Rinn mi mearachd - troigh nas airde.

0:04:110:04:13

Oh...tha sin nas fhearr.

0:04:130:04:17

Er...de mu dheidhinn dha.

0:04:190:04:21

Bha mi air mo dhoigh - b' urrainn dhomh rudan a dheanamh nach do rinn

0:04:210:04:25

mi a-riamh - is mi cho ard.

0:04:250:04:28

B' urrainn dhomh an sgeilp a b' airde anns an chidsin a ruighinn.

0:04:280:04:33

Gheibh mise e!

0:04:350:04:37

Hmmm, ach de dh'itheas mi?

0:04:370:04:39

Wow - de mu dheidhinn curach sheoclaid?

0:04:400:04:43

Fada ro mhilis.

0:04:430:04:46

De mu dheidhinn tunnag a' danns?

0:04:470:04:49

# Rac, rac an siud Rac, rac an seo

0:04:490:04:51

# Bidh mi a' danns - rac, rac. #

0:04:510:04:52

Fada...ro bheothail.

0:04:520:04:55

Oh, de mu dheidhinn Bracaist na h-Eanchainne?

0:04:560:05:00

Sgoinneil.

0:05:000:05:01

'S math gun ghabh mi bracaist cheart - oir,

0:05:040:05:07

bha mi a' cluich ball-basgaid

0:05:070:05:09

fad an fheasgair.

0:05:090:05:11

# Aon, dha, tri, ceithir - a-steach leis. #

0:05:120:05:14

Woo-hoo! Sgoinneil!

0:05:140:05:16

Bha mi cho ard air an fhionnairidh 's gun robh

0:05:160:05:20

mi a' toirt ubhlan fo na craobhan sa phairc.

0:05:200:05:22

Oh, bha e math a bhith ard - agus bha mi a' fas na b' airde

0:05:220:05:28

fad na h-uine.

0:05:280:05:29

Dh'fhas mi cho ard 's gun robh an t-inneal ardachaidh air crith.

0:05:290:05:34

Rabhadh - tha Pioncaidh Dioncaidh Doo a' fas ro ard...ro luath.

0:05:350:05:40

Chan e rud math a bhios an sin. 'S fhearr dhomh innse dha Pioncaidh.

0:05:400:05:43

Dh'fhalbh Donaidh le fruis a-mach as an taigh.

0:05:430:05:46

A Phioncaidh...oof!

0:05:460:05:49

A Phioncaidh - tha thu...

0:05:510:05:53

FANFARE

0:05:530:05:54

..anabarrach mor.

0:05:540:05:56

Tha fios 'am.

0:05:560:05:58

Tha mi a' fas cho luath!

0:05:580:06:00

Tha an t-inneal ardachaidh a' dol dodail.

0:06:000:06:03

Obh obh.

0:06:030:06:05

Whoooaaaa!

0:06:050:06:08

Oooh, tha mi a' fas ro ard, ro luath.

0:06:080:06:12

'Dh'fheumainn an t-inneal ardachaidh

0:06:120:06:14

'a charadh gus am faighinn air ais gu mar a bha mi.'

0:06:140:06:16

Ach ciamar?

0:06:160:06:18

Tha mi cho ard ris na togalaichean as motha anns a' bhaile mhor.

0:06:180:06:22

Ach de ni mi?

0:06:220:06:24

Hmm...tha thide agam smaoineachadh air plana mor.

0:06:240:06:30

A-mach as an rathad.

0:06:310:06:33

Tha i a' dol a smaoineachadh air plana mor.

0:06:330:06:36

# Tha sinn ann an trioblaid

0:06:360:06:38

# Chan eil freagairt nam cheann

0:06:380:06:39

# Ach smaoinich, smaoinich, smaoinich, smaoinich

0:06:390:06:42

# 's cha bhi an trioblaid ann. #

0:06:430:06:45

Siuthad, a Phionc - dean plana!

0:06:450:06:46

Agus thachair e.

0:06:460:06:48

Smaoinich mi air plana mor.

0:06:480:06:51

Wheee!

0:06:510:06:53

'Bha fhios agam de dheanadh sinn.'

0:06:570:06:59

Tha mise ro mhor airson an inneal a charadh -

0:06:590:07:03

ach tha brathair beag agam chuireas ceart e - Donaidh.

0:07:030:07:07

Rinn mi dealbh gus am biodh fhios aig Donaid de dheanadh e.

0:07:070:07:12

Duisg, a Mhaighstir Ghearra-mhuc, tha rudeigin agad ri dheanamh.

0:07:150:07:19

Eh, oh...gle mhath.

0:07:190:07:21

Sgeith seo sios gu Donaidh.

0:07:220:07:25

Uh. A-mach a seo.

0:07:270:07:28

Wooo!

0:07:330:07:37

-Hello, a Mhaighstir Ghearra-mhuc.

-Hello.

0:07:380:07:40

'S e plana math a tha sin.

0:07:450:07:47

Tha mi an dochas gu bheil mi ard gu leor.

0:07:470:07:50

'Dh'fhalbh Donaidh le fruis chun an t-seomair-leapa

0:07:500:07:53

'far an robh an t-inneal fhathast a' dol dodail.'

0:07:530:07:55

Tha coir agam sin a tharraing - ach tha e garbh ard.

0:07:550:07:59

Wow - tha mi ard gu leor.

0:07:590:08:03

Wow - tha mi a' fas nas lugha, tha mi a' fas beag.

0:08:030:08:09

Chunnaic mi i a' tighinn sios - ach cait an deach i?

0:08:090:08:12

Hello, a bheil sibh ga mo lorg?

0:08:120:08:14

A Phioncaidh!

0:08:150:08:16

Tha thu...direach mar a bha thu?

0:08:160:08:19

Gun teagamh-arunaidh, gu dearbha-runaidh!

0:08:190:08:21

Tapadh leat airson mo chuideachadh.

0:08:230:08:26

A Phioncaidh. Chan iarrainn thu cail nas airde na tha thu.

0:08:260:08:29

Uill, tha sin math gu leor dhomhsa.

0:08:290:08:32

Chanainn...gu bheil e sgoinneil.

0:08:320:08:35

Siud direach mar a thachair e.

0:08:370:08:40

Cha mhor.

0:08:400:08:42

An deireadh.

0:08:420:08:43

Bha an te ud math.

0:08:430:08:45

Bha mi direach ard gu leor, a Phioncaidh,

0:08:450:08:48

airson an inneal a charadh.

0:08:480:08:50

Bha, 's math a rinn thu.

0:08:500:08:52

Cuiridh duine beag rudan ceart - fius trioblaidhean...

0:08:520:08:55

FANFARE

0:08:550:08:57

..anabarrach mor.

0:08:570:09:00

An t-am a-nis airson geam.

0:09:020:09:04

Can cais mas e do thoil e.

0:09:040:09:06

Cais mas e do thoil e.

0:09:060:09:08

Gle mhath.

0:09:110:09:12

Cluichidh sinn Geam Mor nam Facal Annasach!

0:09:120:09:15

# Geam Mor nam Facal Annasach! #

0:09:150:09:19

An geam as fhearr leam.

0:09:190:09:21

Bha facail annasach againn anns an sgeulachd an-diugh...

0:09:210:09:25

FANFARE

0:09:250:09:26

..anabarrach mor.

0:09:260:09:28

Tha sin a' ciallachadh rud a garbh fhein mor.

0:09:280:09:31

Tha sin ceart, a Dhonaidh.

0:09:310:09:33

Nise, seo mar a tha thu ga chluich.

0:09:330:09:36

Nuair a chi thu dealbh de Phioncaidh a tha garbh mor, mar seo...

0:09:360:09:40

eigh anabarrach mor.

0:09:400:09:43

Feuchaidh sinn sin.

0:09:430:09:45

Deiseil?

0:09:450:09:46

Anabarrach mor!

0:09:460:09:47

Ach...ma chi thu dealbh de Phioncaidh nach eil garbh mor,

0:09:480:09:53

dean seo.

0:09:530:09:55

Cluichidh sinn an geam.

0:09:580:10:00

Anabarrach mor!

0:10:090:10:11

Anabarrach mor!

0:10:160:10:18

Anabarrach mor!

0:10:200:10:22

'S math a rinn thu!

0:10:220:10:24

Tha thu gu math eolach air facail mhora.

0:10:240:10:26

Gle mhath.

0:10:300:10:32

Cluichidh sinn geam eile - Cait a Bheil Pioncaidh Cheart?

0:10:320:10:35

# Cait a bheil Pioncaidh cheart? #

0:10:350:10:37

Tha mi a' dol a shealltainn ceithir deilbh dhuibh - dhiomsa.

0:10:370:10:42

Agus taghaidh sinne a' Phioncaidh a chunnaic sinn anns an sgeulachd.

0:10:420:10:45

Tha sin ceart, a Dhonaidh. Toisichidh sinn.

0:10:450:10:48

An e Pioncaidh ann am picil a bh' ann?

0:10:480:10:50

Hello, tha mise cho blasta.

0:10:500:10:52

Pioncaidh na bogha-frois?

0:10:520:10:54

Tha mi buileach dathach a-nis.

0:10:540:10:56

Pioncaidh anabarrach mor.

0:10:560:10:59

Tha mi a' fas cho luath.

0:10:590:11:01

Pioncaidh na neach-smalaidh.

0:11:010:11:04

Whoo! Whoo!

0:11:040:11:07

De a' Phioncaidh a bh' anns an sgeulachd.

0:11:070:11:10

Can "cearr" airson na Pioncaidhean cearr agus can "ceart"

0:11:100:11:14

airson Pioncaidh cheart.

0:11:140:11:16

Deiseil?

0:11:160:11:17

Pioncaidh na bogha-frois?

0:11:180:11:21

Cearr.

0:11:220:11:23

Chan fhaca mi gin a Phioncaidh mar sin.

0:11:230:11:26

Pioncaidh na neach-smalaidh?

0:11:260:11:29

Cearr.

0:11:310:11:32

Chan fhaca sinn Pioncaidh na neach-smalaidh

0:11:320:11:35

anns an sgeulachd an-diugh.

0:11:350:11:36

Pioncaidh anabarrach mor.

0:11:370:11:39

Ceart.

0:11:410:11:42

Tha thu ceart, a Dhonaidh.

0:11:430:11:45

Sgoinneil!

0:11:450:11:48

Is toigh leam a bhith ag innse sgeulachdan -

0:11:510:11:53

cuiridh mi geall gun innseadh tu fhein te mhath.

0:11:530:11:56

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:12:090:12:13

E-mail subti[email protected]

0:12:130:12:16

An t-Inneal Àrdachaidh aig Donaidh ag adhbharachadh trioblaidean do Phincidh.

Pinky runs into some problems when she uses her Tall-o-Meter to supersize herself.


Download Subtitles

SRT

ASS