An Ridrie (Knight) Sgriobag/Get Squiggling


An Ridrie (Knight)

Similar Content

Browse content similar to An Ridrie (Knight). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# De chat

0:00:100:00:12

# De luch

0:00:120:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:15

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:150:00:18

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

A bheil cail a beachd agad de th' annam?

0:00:490:00:52

Oh...

0:00:520:00:53

Tha sgiath agam nam laimh.

0:00:530:00:56

Agus tha deise armachd throm orm.

0:00:560:01:00

Ridire a th' annam.

0:01:020:01:03

An sgriob sinn ridire dhuinn fhein? De seorsa loidhne a ni sinn.

0:01:040:01:10

Bheir sinn suil...

0:01:100:01:12

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:240:01:26

-A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:260:01:31

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:310:01:34

Sgriobaidh sinn sgiath an ridirean toiseach.

0:01:340:01:37

Feumaidh sinn loidhne lubach. Tha iad sin sgoinneil.

0:01:370:01:41

Sgriob te comhla rium.

0:01:410:01:43

Cuir do pheansail air a' phaipear. Sios, lub timcheall agus suas.

0:01:440:01:51

Agus sios, lub timcheall agus suas.

0:01:510:01:55

De mar a chaidh dhut?

0:01:560:01:58

Sios, lub timcheall agus suas.

0:01:580:02:02

Agus sios, lub timcheall agus suas. Sin am mullach.

0:02:020:02:06

Na cliathaichean a-nis.

0:02:060:02:08

Lub sios...gu gob. Agus air an taobh eile.

0:02:080:02:13

Lub sios...gu gob. Sin an sgiath. Feumaidh an ridire clogaid mor.

0:02:130:02:19

Cleachdaidh sinn loidhne lubach.

0:02:190:02:22

Suas, lub timcheall agus sios.

0:02:220:02:26

Ni sinn da loidhne aig a' bhonn

0:02:260:02:31

agus tri airson an rud a bhios a' dion a shroin.

0:02:360:02:40

Tha cnap beag a' dol an seo.

0:02:400:02:42

Sgriobaidh sinn aodann, le loidhne lubach fo a chlogaid.

0:02:440:02:49

Bheir sinn da shuil dha

0:02:490:02:55

agus da chluais - aon, dha.

0:02:550:03:01

Agus beul doigheil.

0:03:010:03:05

Feumaidh e deise armachd. Mar sin, ni sinn a bhodhaig.

0:03:050:03:10

Da ghairdean - aon, dha.

0:03:140:03:19

Agus da bhroig mhoir.

0:03:250:03:27

Sin e - sin agad ridire - le sgiath sgoinneil.

0:03:350:03:38

An coinnich sinn ris?

0:03:380:03:40

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:400:03:43

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:430:03:47

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:470:03:50

Hello, a charaid. Is mise Sir Strimhor.

0:04:020:04:05

Math coinneachadh riut. Is mise Sgriobag!

0:04:050:04:09

Bu chaomh leam stad is bruidhinn

0:04:090:04:11

ach feumaidh mi bana-phrionnsa a shabhaladh

0:04:110:04:13

bho uilebheist oillteil.

0:04:130:04:15

-Oh! Co ris a tha an

-t-uilebheist coltach?

0:04:150:04:19

Uill, chan fhaca mi an t-uilebheist fhathast -

0:04:190:04:22

ach chuala mi e. Bidh e a' deanamh fuaim uabhasach.

0:04:220:04:26

-Agh!

-Mar siud.

0:04:260:04:28

SIR STRIMHOR SHUDDERS

0:04:280:04:30

Tha e fear eagallach.

0:04:300:04:31

Uill, tha e eagallach gun teagamh. Nach eil?

0:04:310:04:35

Faodaidh tu a bhith cinnteach gu bheil ceann mor granda air!

0:04:350:04:39

-No da cheann!

-No fius tri!

0:04:390:04:42

-Ghia!

-Tha fios agam.

0:04:420:04:44

Co-dhiu, tha a' bhana-phrionnsa aige ann an tur mor ard...

0:04:440:04:49

aig a' cheann thall de choille mhor.

0:04:490:04:53

Ach a Sgriobag...chan fhaigh mi lorg air a' choille mhor!

0:04:530:04:57

De an diofar! Sgriobaidh sinne coille dhut!

0:04:570:05:01

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:05:010:05:05

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:05:050:05:07

Sgriobaidh sinn na craobhan anns a' choille.

0:05:070:05:10

Feumaidh sinn loidhne lubach airson na craobhan a dheanamh.

0:05:100:05:14

Deiseil? Lub suas...agus sios. T'eile a-nis.

0:05:150:05:20

Lub suas...agus sios. Agus cum ort mar sin a' dol timcheall.

0:05:200:05:26

Suas...agus sios, agus suas, agus sios.

0:05:260:05:31

Feumaidh sinn loidhnichean direach airson nan stocan. Fo na duilleagan.

0:05:390:05:45

Sios...agus sios...agus sios... tarsainn an deilbh.

0:05:460:05:51

Dean moran stocan. Agus sin ar coille.

0:05:530:05:56

Nach cuir thu dath oirre! Cleachd uaine airson nan duilleagan

0:05:570:06:01

agus donn airson nan stocan.

0:06:010:06:05

Sin e! Tha ar coille deiseil!

0:06:080:06:11

Tha! Seo againn a' choille.

0:06:110:06:15

Tha an tur air an taobh eile dhith. Tapadh leibhse.

0:06:150:06:19

An toir sinn fada a' faighinn thuige.

0:06:190:06:21

Tha mi an dochas nach toir!

0:06:210:06:23

Feumaidh mi a' bhana-phrionnsa a shabhaladh bhon uilebheist ghranda!

0:06:230:06:26

Nise, cait na dh'fhag mi mo...

0:06:260:06:29

"scooter"...

0:06:290:06:31

Nise, tha mi a' falbh!

0:06:310:06:34

Tha seo sgoinneil! Thugainn!

0:06:340:06:36

Wee...!

0:06:430:06:45

CASTLE RUMBLES

0:06:470:06:49

Oh! Bha thu ceart - cha chreid mi gu bheil an tuilebheist uabhasach snog!

0:06:490:06:52

Err! Cha mhor nach cuireadh am fuaim ud crith ann an casan ridire.

0:06:520:06:57

'S math gu bheil mi treun. Sabhalaidh mi a' bhana-phrionnsa.

0:06:590:07:04

Aaargh! Mo chreach...tha e a' deanamh fuaim a tha oillteil.

0:07:040:07:09

Tha e annasach nach fhaca duine a-riamh e.

0:07:090:07:13

Tha fios agam. An duil co ris a tha e coltach?

0:07:130:07:15

Mmm...a bheil beachd agadsa co ris a tha e coltach?

0:07:150:07:20

'S docha gu bheil earball fada biorach air.

0:07:200:07:24

No adhaircean mora! Oh! Fuirich ort!

0:07:240:07:29

Nach sgriob sinn fhin uilebheist.

0:07:290:07:31

Mar am fear anns an tur.

0:07:310:07:33

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:330:07:37

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:370:07:40

Bheir sinn ceann mor dhan uilebheist againn.

0:07:400:07:43

Cleachdaidh sinn loidhne lubach air a shon.

0:07:430:07:46

Deiseil? Lub timcheall... agus timcheall...

0:07:470:07:51

agus timcheall... agus air ais chun toiseach.

0:07:510:07:55

Sin e. Sin ceann uilebheist!

0:07:550:07:58

Thoir dha an seorsa aodainn a thogras tu a-nis.

0:07:580:08:02

Fear le aon shuil no moran shuilean.

0:08:020:08:07

Aon fhiacail bheag no moran fhiaclan.

0:08:100:08:15

Siuthad - fhads a bhios mise a' deanamh m' uilebheist,

0:08:180:08:22

cuir thus crioch air an uilebheist agad fhein.

0:08:220:08:25

Agus cuimhnich gun cuir thu dath air.

0:08:250:08:27

Sin e. Sin ar n-uilebheist!

0:08:310:08:34

UILEBHEIST GROWLS

0:08:360:08:38

Obh obh! Abair uilebheist granda.

0:08:380:08:41

Feumaidh mi a' bhana-phrionnsa a shabhaladh anns a' bhad!

0:08:420:08:46

Mm...ach ciamar a gheibh mi tarsainn an locha? Chan eil drochaid ann!

0:08:460:08:50

Agus, chan fhaod m' armachd fas fliuch - meirgidh i!

0:08:500:08:54

Och, de tha mi a' dol a dheanamh?

0:08:540:08:56

Na gabh dragh, a Shir Strimhor.

0:08:560:08:58

'S math a dh'fhaoidte gu faigh sinn freagairt ann an seo.

0:08:580:09:02

Feuch am faic thu doigh airson faighinn chun an tuir.

0:09:020:09:06

Seo Uilleam agus Ruairidh. Rinn iad bataichean.

0:09:090:09:15

Tha siuil orra. Le seid mhor, seolaidh iad air an uisge.

0:09:230:09:28

Gheibheadh duine spors le bataichean!

0:09:280:09:34

Am faca tu doigh an siud airson faighinn tarsainn an locha?

0:09:420:09:46

Chunnaic! Seolaidh mi chun an tuir ann am bata.

0:09:460:09:51

-Seolaidh!

-Oh, ach chan eil bata agam, a bheil?

0:09:510:09:57

De an diofar. Sgriobaidh sinn bata dhut!

0:09:570:10:01

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:010:10:05

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:050:10:08

Nach sgriob sinn bata? Toisichidh sinn aig a' bhonn.

0:10:080:10:11

Cleachdaidh sinn loidhne lubach arithist.

0:10:110:10:15

Deiseil? Sios, lub timcheall...agus suas!

0:10:150:10:22

Mar bheul a' deanamh gaire!

0:10:220:10:24

Cleachdaidh sinn loidhne dhireach airson a' mhullaich.

0:10:240:10:28

Agus da loidhne dhireach airson a' chruinn.

0:10:300:10:33

Ceangail na loidhnichean.

0:10:380:10:40

Faodaidh cumadh sam bith a bhith air an t-seol.

0:10:420:10:45

'S e tri-chearnag a ni mise.

0:10:450:10:48

Sin sinn a-nis - bata!

0:10:510:10:53

Bidh am bata agamsa orainds agus purpaidh.

0:10:540:10:58

De an dath a bhios air an te agadsa?

0:10:580:11:00

Sin e! Tha am bata deiseil airson seoladh!

0:11:000:11:06

Oh, a Sgriobag! Tha i sonraichte!

0:11:070:11:10

Uill, a dh'uilebheist! Tha rud romhad - tha mi a' tighinn.

0:11:130:11:18

Chan fhaod e a dhol an sin na aonar. Thugainn!

0:11:250:11:29

SNORING

0:11:350:11:39

(Chan eil an t-uilebheist fad as.)

0:11:390:11:42

Chan eil!

0:11:420:11:43

(Bidh e gun fheum ge-ta an aghaidh ridire mar thu fhein.)

0:11:430:11:47

Mm, tha thu ceart! Sabhalaidh mi a' bhanaphrionnsa!

0:11:470:11:51

Mm ... Uill, a dh'uilebheist, deiligidh Sir Strimhor riut.

0:11:510:11:58

Huh? A bhana-phrionnsa a th' ann!

0:12:000:12:03

'S i. Na cadal - le srann aice a tha cho coltach ri fuaim a ni...

0:12:030:12:09

BOTH: Uilebheist!

0:12:090:12:10

A bhana-phrionnsa? A bhana-phrionnsa?

0:12:100:12:14

SHE YAWNS

0:12:150:12:18

Oh, hello!

0:12:190:12:21

-De mar a tha thu?

-Oh - gle mhath, tapadh leatsa.

0:12:210:12:26

Caran acrach ge-ta... tha mise cho acrach...ri...uilebheist...mhor.

0:12:280:12:34

THEY LAUGH

0:12:340:12:38

An robh thu a' smaoineachadh gu robh uilebheist ann?

0:12:380:12:41

Seinn oran comhla rinn.

0:12:410:12:44

# Bha duil 'am gu fac' mi uilebheist

0:12:440:12:46

# Bha duil 'am gun leig e beuc Ach de bh' ann ach srann?

0:12:460:12:50

# Agus 's e thus' a bh' ann

0:12:500:12:52

ALL: # Chaidh thu raaaa raaa raaaa raaaa ueeee

0:12:520:12:56

# 'S docha gur e uilebheist a th' annad

0:12:560:12:58

# Chan eil mi ag radh nach e

0:12:580:13:00

# Bha duil 'am gu fac' mi uilebheist

0:13:020:13:04

# Bha duil 'am gun leig e beuc

0:13:040:13:06

# Ach de bh' ann ach srann?

0:13:060:13:08

# Agus 's e thus' a bh' ann.

0:13:080:13:10

ALL: # Rinn thu stamp, stamp stamp, stamp, ueeee

0:13:100:13:14

# 'S docha gur e uilebheist a th' annad

0:13:140:13:17

# Chan eil mi ag radh nach e

0:13:170:13:18

# Bha duil 'am gu fac' mi uilebheist

0:13:200:13:22

# Bha duil 'am gun leig e beuc

0:13:220:13:24

# Ach de bh' ann ach srann?

0:13:240:13:26

# Agus 's e thus' a bh' ann

0:13:260:13:28

ALL: # Thuirt thu math, math math, math fhein.

0:13:280:13:32

# 'S docha gur e uilebheist a th' annad

0:13:320:13:35

# Chan eil mi ag radh nach e. #

0:13:350:13:37

Tha e math a bhith nad uilebheist.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban. Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:440:13:47

ach feuch gun till thu a dh'aithghearr. Cum ort a' sgriobadh.

0:13:470:13:51

ALL: Tioraidh!

0:13:510:13:53

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:14:040:14:07

E-mail [email protected]

0:14:070:14:11

Download Subtitles

SRT

ASS